+ ipil.sk

ZIBOR 3500 IUPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/05843


Písomná informácia pre používateľa


Zibor 3 500 IU

3 500 IU anti-Xa/0,2 ml, injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke

sodná soľ bemiparínu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Zibor 3 500 IU a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Zibor 3 500 IU

 3. Ako používať Zibor 3 500 IU

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Zibor 3 500 IU

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Zibor 3 500 IU a na čo sa používa


Zibor 3 500 IU je sodná soľ bemiparínu, ktorá patrí do skupiny liekov nazývaných antikoagulačné lieky.

Tieto lieky pomáhajú zabrániť zrážaniu krvi v krvných cievach.

Zibor 3 500 IU sa používa na prevenciu vzniku nebezpečných krvných zrazenín, ktoré sa vytvorili napríklad v žilách nôh a/alebo pľúc, a ktoré môžu vzniknúť, ak podstupujete ortopedickú operáciu (bedrového kĺbu, kolena alebo inej kosti). Používa sa tiež pre prevenciu vzniku krvných zrazenín, ktoré sa tvoria v hadičkách dialyzačného prístroja.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Zibor 3 500 IU


Nepoužívajte Zibor 3 500 IU:

 • keď ste mali alergickú reakciu po podaní akéhokoľvek lieku obsahujúceho sodnú soľ bemiparínu alebo heparín.

 • keď ste alergický na ktorúkoľvek látku pochádzajúcu z prasiat.

 • keď trpíte heparínom indukovanou trombocytopéniou (HIT), stavom, keď máte v krvi menej buniek zaisťujúcich zrážanie krvi (krvných doštičiek), (alebo ak v dôsledku HIT trpíte ďalším stavom nazývaným diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIC), kedy sa krvné doštičky začnú spolu zhlukovať, keď použijete Zibor 3 500 IU.

 • keď trpíte stavom známym ako endokarditída (zápal výstelky srdca a srdcových chlopní).

 • keď trpíte akýmkoľvek stavom, ktorý má za následok sklon k nadmernému krvácaniu.

 • keď trpíte závažným ochorením pečene a/alebo pankreasu (podžalúdkovej žľazy)

 • keď máte akékoľvek poškodenie vnútorných orgánov, ktoré môžu viesť k vysokému riziku vnútorného krvácania (napr. aktívny žalúdočný vred, mozgovú aneuryzmu [opuch cievnej steny v mozgu] alebo mozgový nádor).

 • keď ste trpeli krvácaním do mozgu.

 • keď ste mali alebo máte nejaké poranenie alebo sa chystáte na alebo ste mali operáciu mozgu, chrbtice, očí a/alebo uší v priebehu posledných 2 mesiacov.

 • keď ste liečený Ziborom 3 500 IU, nesmie vám byť podaná epidurálna alebo spinálna anestéza (injekcia na umŕtvenie do chrbtice), pretože to môže byť nebezpečné. Preto sa pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom uistite, že váš lekár vie, že ste liečený Ziborom 3 500 IU .

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ziboru 3 500 IU

 • ak trpíte ochorením pečene alebo obličiek

 • ak máte vysoký krvný tlak a/alebo ťažko kontrolovateľný krvný tlak

 • ak ste niekedy mali žalúdočný vred, ktorý už nie je aktívny

 • ak trpíte trombocytopéniou, stavom, keď máte v krvi menej (ako je normálne) buniek zaisťujúcich zrážanie krvi (krvných doštičiek), takže u vás ľahko dochádza ku vzniku modrín a krvácania.

 • ak máte obličkové a/alebo močové kamene

 • ak trpíte akýmkoľvek stavom, ktorý vám môže ľahko spôsobiť krvácanie.

 • ak trpíte očnými poruchami spôsobenými problémami s krvnými cievami

 • ak trpíte cukrovkou

 • ak máte krvnými testami potvrdenú vysokú hladinu draslíka v krvi

 • ak máte podstúpiť lumbálnu punkciu (injekčný odber z dolnej časti chrbtice pre laboratórne testy), dvojnásobne sa uistite, že váš lekár vie, že ste liečený Ziborom 3 500 IU.


Poraďte sa so svojím lekárom, ak si nie ste istý, či netrpíte niektorými z uvedených stavov.

Užívanie iných liekov

Poraďte sa so svojím lekárom, ak si myslíte, že možno už užívate:


 • akýkoľvek liek, ktorý sa podáva injekciou do svalu, pretože počas liečby Ziborom 3 500 IU sa takéto injekcie nesmú podávať.

 • iné antikoagulanciá ako warfarín a/alebo acenokumarol (anatgonisty vitamínu K), na liečbu a/alebo prevenciu vzniku krvných zrazenín.

 • nesteroidové protizápalové lieky ako ibuprofén, napr. na liečbu artritídy.

 • steroidy ako prednizolón, na liečbu zápalových ochorení ako je artritída.

 • inhibítory krvných doštičiek ako kyselina acetylsalicylová (aspirín), tiklopidín alebo klopidogrel, aby sa zabránilo vzniku krvných zrazenín.

 • lieky, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka v krvi ako niektoré diuretiká (lieky na odvodnenie) a antihypertenzíva (lieky na zníženie krvného tlaku).

 • lieky, ktoré zvyšujú objem krvi ako dextran.

 • injekčne podávaný liek na liečbu problémov so srdcom, nazývaný glycerol nitrát.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Špeciálne vyšetrenia, ktoré môžete potrebovať

 • u niektorých pacientov je potrebné kontrolovať počet krvných doštičiek v krvi. Váš lekár rozhodne, či je to potrebné a kedy (napr. pred liečbou, v prvý deň liečby, potom každé 3 - 4 dni a na konci liečby).

 • ak trpíte určitými chorobami (cukrovka, ochorenie obličiek) alebo ak užívate lieky na prevenciu straty draslíka, váš lekár môže kontrolovať hladinu draslíka vo vašej krvi.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete liečbu s týmto liekom, povedzte svojmu lekárovi:

- ak ste tehotná alebo si myslite, že môžete byť tehotná

- ak dojčíte


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Zibor 3 500 IU nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako používať Zibor 3 500 IU


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Prevencia vzniku krvných zrazenín v žilách pri ortopedickej operácii

Zibor 3 500 IU je obvykle podávaný lekárom alebo sestrou injekciou do podkožia (tj. vpichnutý pod kožu, obvykle do kožného záhybu na bruchu alebo hornej časti stehna). Pred alebo po operácii dostanete jednu dávku lieku (obsah jednej striekačky). V nasledujúcich dňoch budete dostávať jednu dávku (obsah jednej striekačky) denne. Váś lekár vám povie, ako dlho budete tento liek dostávať.


Prevencia zrážania krvi počas hemodialýzy

Pri hemodialýzach je Zibor 3 500 IU obvykle podávaný vstreknutím jednej nárazovej dávky (obsah jednej striekačky) do tepnového vstupu dialyzačného prístroja.


Zibor 3 500 IU je obvykle podávaný injekciou pod kožu, obvykle do kožného záhybu na okraji vášho pásu (brucha) alebo hornej časti stehna. Injekciu vám zvyčajne aplikuje váš lekár alebo zdravotná sestra v nemocnici. Možno bude potrebné, aby ste pokračovali v podávaní Ziboru 3 500 IU po prepustení z nemocnice.


 • Tento liek nikdy nesmie byť podaný injekciou do svalu alebo zmiešaný s ktoroukoľvek inou injekciou.

 • Zvyčajne sa podáva jedenkrát denne.

 • Váš lekár vám povie, ako dlho vám má byť podávaný tento liek (zvyčajne je to približne 7 - 10 dní).

 • Ak vám lekár povedal, že si môžete podávať tento liek sami, riaďte sa, prosím, veľmi starostlivo pokynmi svojho lekára (Pozri nižšie „Ako si aplikovať injekciu Ziboru 3 500 IU?“).


Starší pacienti (nad 65 rokov): obvykle dostávajú rovnaké dávky ako ostatní dospelí pacienti. Ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, aby vás mohol starostlivo sledovať.


Deti (do 18 rokov): Zibor 3 500 IU sa u detí neodporúča.


Ako si aplikovať injekciu Ziboru 3 500 IU?


Zibor 3 500 IU sa nikdy nesmie podať do svalu, pretože to môže spôsobiť krvácanie do svalu.

Predtým, ako si sami prvýkrát vpichnete injekciu, musíte dostať pokyny na správny spôsob použitia tohto lieku a na správne podanie tohto lieku sebe samému. Tieto pokyny vám dá lekár alebo iný kvalifikovaný zdravotnícky pracovník.


Riaďte sa nasledujúcimi pokynmi:


 • Umyte si dôkladne ruky a sadnite si alebo si ľahnite do pohodlnej polohy.

 • Vyberte si miesto na páse (bruchu), najmenej 5 cm vzdialené od vášho pupka a od existujúcich jaziev alebo modrín a kožu dôkladne očistite.

 • Každý deň si vyberte rôzne miesto na vpichnutie injekcie, napríklad striedavo najprv na ľavej strane, potom na pravej strane.

 • Odstráňte kryt ihly z injekčnej striekačky Ziboru 3 500 IU.

 • Aby ste zachovali ihlu sterilnú, dbajte na to, aby sa ihla ničoho nedotkla.

 • Naplnená injekčná striekačka je teraz pripravená na použitie.

 • Pred vpichnutím injekcie nestláčajte piest pre odstránenie vzduchových bublín, pretože môže dôjsť ku strate lieku. • Držte striekačku v jednej ruke a druhou rukou pomocou palca a ukazováka jemne stlačte oblasť kože, ktorú ste očistili a vytvorte kožný záhyb.

 • Zaveďte ihlu v celej dĺžke do kožného záhybu rovno v 90º uhle.

 • Stlačte piest a dbajte na to, že držíte kožný záhyb po celú dobu aplikácie injekcie. • Vytiahnite ihlu von ťahom rovno a uvoľnite kožný záhyb.

 • Nemasírujte miesto vpichu. Pomôže vám to predísť vzniku modrín.

 • Nepokúšajte sa nasadiť kryt ihly naspäť na injekčnú striekačku. Vyhoďte použitú injekčnú striekačku do koša na ostré predmety, pevne zatvorte vrchnák koša a umiestnite ho mimo dosahu detí.

 • Ak máte pocit, že dávka je príliš silná (napr. u vás dôjde k neočakávanému krvácaniu) alebo príliš slabá (napr. ak máte pocit, že dávka nemá účinok), poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak použijete viac Ziboru 3 500 IU, ako máte

Môže dôjsť ku krvácaniu. Ak k tomu dôjde, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo ihneď choďte s touto písomnou informáciou pre používateľa na pohotovosť do najbližšej nemocnice.


Ak zabudnete použiť Zibor 3 500 IU

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Poraďte sa čo najskôr so svojím lekárom, aby vás mohol informovať, čo robiť v takomto prípade.


Ak prestanete používať Zibor 3 500 IU

Vždy sa poraďte so svojím lekárom predtým, ako prestanete tento liek používať.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Zibor 3 500 IU môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte používať Zibor 3 500 IU a okamžite informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru (alebo okamžite vyhľadajte najbližšiu pohotovosť), ak začnete pociťovať akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov:


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 pacientov):

 • Neobvyklé alebo neočakávané krvácanie, napríklad krv v moči a/alebo v stolici.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 pacientov):

 • Závažné zníženie počtu trombocytov (buniek zaisťujúcich zrážanie krvi) (trombocytopénia typu II), ktoré môže viesť ku vzniku modrín, krvácania v ústach, ďasnách a v nose, vyrážok.

 • Bolestivé kožné reakcie tmavej farby v mieste vpichu (kožná nekróza).

 • Intraspinálne hematómy po spinálnej alebo lumbálnej anestézii (bolesť chrbta, necitlivosť a slabosť v dolných končatinách, dysfunkcia čriev alebo močového mechúra). Tieto hematómy môžu spôsobiť rôzne stupne neurologického poškodenia, vrátane dlhodobého alebo trvalého ochrnutia.

 • Závažné alergické reakcie (zvýšená teplota, triaška, dýchavičnosť, opuch hlasiviek, mierne závraty, potenie, žihľavka/vyrážky, svrbenie kože, nízky krvný tlak, návaly tepla, sčervenanie, prechodná strata vedomia, stiahnutie priedušiek, opuch hrtana).


Iné vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 pacientov):

 • Modriny, škvrnitosť kože, svrbenie a bolesť v mieste vpichu.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 pacientov):

 • Mierne a dočasné zvýšenie niektorých enzýmov (transamináz), ktoré sa prejaví v krvných testoch.


Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 pacientov):

 • Mierne a dočasné zníženie počtu buniek zabezpečujúcich zrážanie krvi (trombocytopénia typu I), ktoré sa prejaví v krvných testoch.

 • Mierne kožné alergické reakcie: kožná vyrážka, žihľavka, podliatiny.


Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov):

- Zvýšenie hladín draslíka, ktoré sa môže preukázať v krvných testoch.


V dôsledku dlhodobého užívania tohto lieku alebo podobných liekov môže dôjst ku krehnutiu kostí (osteoporóze). Frekvencia (častosť) výskytu nie je známa.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenie na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.


 1. Ako uchovávať Zibor 3 500 IU


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Neuchovávajte v mrazničke.


Nepoužívajte Zibor 3 500 IU, ak spozorujete (a informujte svojho lekára alebo lekárnika), že:

 • ochranný obal už bol otvorený.

 • ochranný obal je poškodený.

 • liek v injekčnej striekačke je zakalený.

 • obsahuje malé čiastočky.


Liek má byť použitý ihneď po otvorení blistra obsahujúceho injekčnú striekačku.


Dátum exspirácie

Nepoužívajte Zibor 3 500 IU po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Likvidácia

Tento liek je dodávaný v jednodávkových injekčných striekačkách.

Použité injekčné striekačky vyhoďte do koša na ostré predmety.

Po použití injekčné striekačky neskladujte.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Zibor 3 500 IU obsahuje


Liečivo je sodná soľ bemiparínu.

Ďalšia zložka je voda na injekciu.


Ako vyzerá Zibor 3 500 IU a obsah balenia


Liek obsiahnutý v injekčných striekačkách je číry, bezfarebný alebo slabo žltkastý roztok bez čiastočiek.


Zibor 3 500 IU je dostupný v baleniach po 2, 6, 10, 30 a 100 naplnených injekčných striekačkách obsahujúcich 0,2 ml injekčného roztoku.


Uniektorýchveľkostíbalení, môže byť naplnená injekčná striekačkakombinovanás bezpečnostným systémom, ktorý sa aktivuje po injekcii, aby sa znížilo riziko poranenia ihlou.

Prestriekačkysbezpečnostnýmsystémom:Otočteihlu smeromod sebaa kohokoľvek iného, ktojeprítomný, aktivujtebezpečnostnýsystémpevnýmstlačenímpiestu. Ochrannýkrytautomatickyprekryje ihlu. Budete počuť cvaknutie, ktoré potvrdzuje aktiváciu zariadenia.


Ihneď odhoďte striekačkus ihlou donajbližšiehokoša naostrépredmety, pevne zatvorteveko nádoby aumiestnitenádobumimo dosahudetí.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxemburg

Luxembursko

Výrobca:

Laboratorios Farmacéuticas ROVI, S.A.

C/Julián Camarillo 35

28037 Madrid

Španielsko


ROVI Contract Manufacturing, S.L.

C/Julián Camarillo 35

28037 Madrid

Španielsko


Ak potrebujete akékoľvek informácie o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii: Berlin-Chemie AG, Palisády 29, 811 06 Bratislava, tel.č.: 02/544 30 730, e - mail: bchmenarini@bch-menarini.sk.


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko Ivor 3 500 IE Anti Xa/0,2 ml

Česká republika Zibor 3 500 IU 3 500 IU Anti Xa/0,2 ml

Estónsko Zibor 3 500 IU 3 500 IU Anti Xa/0,2 ml

Grécko Ivor 3 500 IU Anti Xa/0,2 ml

Maďarsko Zibor 3 500 IU 3 500 IU Anti Xa/0,2 ml

Írsko Zibor 3 500 IU 3 500 IU Anti Xa/0,2 ml

Taliansko Ivor 3 500 IE Anti Xa/0,2 ml

Lotyšsko Zibor 3 500 IU 3 500 IU Anti Xa/0,2 ml

Litva Zibor 3 500 IU 3 500 IU Anti Xa/0,2 ml

Poľsko Zibor 3 500 IU 3 500 IU Anti Xa/0,2 ml

Portugalsko Ivor 3 500 IU Anti Xa/0,2 ml

Slovinsko Zibor 3 500 IU 3 500 IU Anti Xa/0,2 ml

Slovensko Zibor 3 500 IU 3 500 IU, Anti Xa/0,2 ml

Španielsko Phivor 3 500 IU Anti Xa/0,2 ml

Veľká Británia Zibor 3 500 IU 3 500 IU Anti Xa/0,2 ml


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2014.

7ZIBOR 3500 IU

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/05843


Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOv LIEKU


Zibor 3 500 IU

3500 IU anti Xa/0,2 ml, injekčný roztok naplnený v injekčných striekačkách


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Sodná soľ bemiparínu: 3500 IU (anti faktoru Xa*) na 0,2 ml roztoku naplneného v injekčnej striekačke (ekvivalentné 17500 IU (anti faktoru-Xa*) na ml injekčného roztoku).


Účinnosť je vyjadrená v medzinárodných jednotkách (IU) antagonistickej aktivity proti faktoru Xa 1. medzinárodného referenčného štandardu pre nízkomolekulárny heparín.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke.

Bezfarebný alebo slabo žltastý, číry roztok bez viditeľných častíc.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Prevencia tromboembolického ochorenia u pacientov podstupujúcich ortopedickú operáciu.

Prevencia zrážania krvi v mimotelovom obehu počas hemodialýzy.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


UPOZORNENIE: Rôzne nízkomolekulárne heparíny nemusia byť ekvivalentné. Preto je nutné dodržať dávkový režim a metódy použitia špecifické pre každý z týchto liekov.
Dávkovanie


Dospelí


Ortopedická operácia s vysokým rizikom žilovej tromboembólie:


V deň chirurgického zákroku sa podáva 3 500 IU anti-Xa subkutánne (s.c.), a to 2 hodiny pred alebo 6 hodín po operácii. V nasledujúcich dňoch po operácii sa podáva 3 500 IU anti-Xa s.c. každých 24 hodín.


Profylaktickú liečbu je nutné dodržať v súlade s rozhodnutím lekára počas celého rizikového obdobia alebo dokiaľ je pacient imobilný. Vo všeobecnosti je považované za potrebné profylaktickú liečbu udržiavať najmenej 7 – 10 dní po chirurgickom zákroku a dokiaľ sa riziko tromboembolického ochorenia nezníži.


Prevencia zrážania krvi v mimotelovom obehu počas hemodialýzy:

U pacientov podstupujúcich opakovanú hemodialýzu nie dlhšiu ako 4 hodiny a bez rizika krvácania, sa prevencia zrážania krvi v mimotelovom obehu počas hemodialýzy zaisťuje jedinou dávkou vo forme bolusu do arteriálnej linky na začiatku dialýzy. U pacientov s hmotnosťou menej ako 60 kg bude dávka 2500 IU, u pacientov s hmotnosťou viac ako 60 kg bude dávka 3500 IU.


Deti

Vzhľadom na nedostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti sa Zibor 3 500 IU u detí neodporúča.


Starší pacienti

Úprava dávky nie je potrebná.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek a pečene

Nie sú dostatočné údaje pre stanovenie odporúčanej úpravy dávky bemiparínu u tejto skupiny pacientov.


Spôsob podávania

Aplikácia podkožnou injekciou:


Vopred naplnené injekčné striekačky sú pripravené na okamžité použitie a nesmú byť pred aplikáciou vypláchnuté. Zibor 3 500 IU je podávaný subkutánne, injekcia má byť podaná do podkožného tkaniva v anterolaterálnej alebo posterolaterálnej brušnej časti pásu, striedavo na ľavú a pravú stranu. Ihla má byť zavedená v celej dĺžke, kolmo a nie tangenciálne, do silnej časti kožného záhybu vytvoreného palcom a ukazovákom; kožný záhyb sa má držať po celú dobu aplikáce. Miesto vpichu nemasírujte.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na sodnú soľ bemiparínu, heparín alebo látky pochádzajúce z prasiat.


Potvrdená trombocytopénia sprostredkovaná imunologickou cestou a vyvolaná heparínom (HIT) v anamnéze alebo podozrenie na ňu (pozri časť 4.4).


Aktívna hemoragia alebo zvýšené riziko krvácania spôsobené poruchami hemostázy.


Závažné poškodenie funkcie pečene a pankreasu.


Zranenia alebo operácie centrálneho nervového systému, očí a uší v priebehu posledných dvoch mesiacov.


Diseminovaná intravaskulárna koagulácia (disseminated intravascular coagulation, DIC), ktorú možno pripísať heparínom indukovanej trombocytopénii.


Akútna bakteriálna endokarditída a pomalá endokarditída (endocarditis lenta).


Akákoľvek organická lézia s vysokým rizikom krvácania (napr. aktívny peptický vred, cievna mozgová príhoda, mozgová aneuryzma alebo nádory na mozgu).


4.4 Osobité upozornenie a opatrenia pri používaní


Neaplikujte intramuskulárne.


Vzhľadom na riziko hematómu počas podávania bemiparínu sa nemajú aplikovať intramuskulárne injekcie iných látok.

Opatrnosť je potrebná u pacientov s pečeňovým alebo obličkovým zlyhaním, nekontrolovanou arteriálnou hypertenziou, pri gastroduodenálnych vredových ochoreniach v anamnéze, pri trombocytopénii, nefrolitiáze a/alebo uretrolitiáze, cievnom ochorení cievnatky a sietnice alebo akýchkoľvek iných organických léziách so zvýšeným rizikom krvácavých komplikácií alebo u pacientov podstupujúcich spinálnu alebo epidurálnu anestéziu a/alebo lumbálnu punkciu.


Bemiparín, rovnako ako iné nízkomolekulárne heparíny, môže potláčať sekréciu aldosterónu v nadobličkách, čo vedie ku hyperkaliémii, najmä u pacientov trpiacich na diabetes mellitus, chronickým zlyhaním obličiek, pre-existujúcou metabolickou acidózou, zvýšenou plazmatickou hladinou draslíka alebo u pacientov užívajúcich draslík šetriace lieky. Riziko hyperkaliémie sa pravdepodobne zvyšuje s dĺžkou terapie, ale zvyčajne je reverzibilné (pozri časť 4.8). Sérové elektrolyty sa majú stanoviť u rizikových pacientov pred začiatkom bemiparínovej terapie a potom pravidelne monitorovať, predovšetkým ak liečba trvá dlhšie ako 7 dní.


Občas sa pozoroval výskyt ľahkej prechodnej trombocytopénie (HIT I. typu) na začiatku heparínovej terapie, s počtom krvných doštičiek medzi 100 000/mm3a 150 000/mm3v dôsledku dočasnej aktivácie krvných doštičiek (pozri časť 4.8).Vo všeobecnosti, ak nedôjde ku komplikáciám, liečba môže pokračovať.


V zriedkavých prípadoch bola pozorovaná závažná trombocytopénia sprostredkovaná protilátkami (HIT II. typu) s počtom krvných doštičiek jasne pod 100 000/mm3(pozri časť 4.8).Tento účinok sa obvykle prejavuje v priebehu 5 až 21 dní po začatí liečby, hoci u pacientovs anamnézou heparínom indukovanej trombocytopénie môže k tomuto javu dôjsť skôr.


Stanovenie počtu krvných doštičiek sa odporúča pred podaním bemiparínu, v prvý deň liečby, a potom v pravidelných intervaloch 3. – 4. dní a na konci liečby bemiparínom. V praxi pri významnom znížení počtu krvných doštičiek (30 až 50 %), spojenom s pozitívnymi alebo neznámymi výsledkami in vitrotestov na protilátky proti krvných doštičkám v prítomnosti bemiparínu alebo iných nízkomolekulárnych heparínov a/alebo heparínov, je liečbu nutné ihneď ukončiť a začať alternatívnu liečbu.


Rovnako ako u iných heparínov, boli pri liečbe bemiparínom hlásené prípady kožnej nekrózy, ktorej niekedy predchádzala purpura alebo bolestivé erytematózne škvrny (pozri časť 4.8).V takýchto prípadoch má byť liečba ihneď ukončená.


U pacientov podstupujúcich spinálnu alebo epidurálnu anestéziu alebo lumbálnu punkciu môže byť profylaktické použitie heparínu veľmi zriedkavo spojené s epidurálnym alebo spinálnym hematómom, s následkom dlhodobej alebo trvalej paralýzy (pozri časť 4.8).Riziko je vyššie pri anestézii pomocou epidurálneho alebo spinálneho katétra, pri súčasnom užívaní liekov ovplyvňujúcich krvnú zrážavosť ako sú nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), inhibítory krvných doštičiek krvných antikoagulanciá (pozri časť 4.5)a pri traumatických alebo opakovaných punkciách.


Pri stanovovaní doby po poslednej profylaktickej dávke heparínu, po ktorej je možné zaviesť alebo vyňať epidurálny alebo spinálny katéter, je potrebné vziať do úvahy súhrn vlastností lieku a profil pacienta. Následnú dávku bemiparínu nepodávajte skôr ako štyri hodiny po odstránení katétra. S následnou dávkou treba počkať, dokým nie je dokončený chirurgický zákrok.


Ak sa lekár rozhodne pre podanie antikoagulačnej liečby v rámci epidurálnej alebo spinálnej anestézie, je nutné veľmi starostlivo a často kontrolovať akékoľvek príznaky

neurologického poškodenia ako sú bolesť chrbta, senzorické a motorické poruchy (necitlivosť a slabosť dolných končatín) a dysfunkciu čriev alebo močového mechúra.

Zdravotné sestry majú byť vyškolené na odhalenie takýchto príznakov. Pacienti musia byť poučení, aby výskyt ktoréhokoľvek z vyššie uvedených príznakov ihneď hlásili zdravotnej sestre alebo lekárovi.


Ak existuje podozrenie na príznaky epidurálneho alebo spinálneho hematómu, je potrebné bezodkladne stanoviť diagnózu a začať liečbu, vrátane dekompresie miechy.


 1. Liekové a iné interakcie


Interakcie bemiparínu s inými liekmi neboli zisťované a informácie uvedené v tejto časti sú odvodené z dostupných údajov o iných nízkomolekulárnych heparínov.


Súčasné podávanie bemiparínu s nasledujúcimi liekmi sa neodporúča:


Antagonisty vitamínu K a iné antikoagulanciá, kyselina acetylsalicylová a iné salicyláty a NSAID, tiklopidín, klopidogrel a iné inhibítory krvných doštičiek, systémové glukokortikoidy a dextran.


Všetky tieto lieky zvyšujú farmakologický účinok bemiparínu ovplyvňovaním jeho pôsobenia na krvnú zrážavosť a/alebo funkciu krvných doštičiek a zvyšujú tak riziko krvácania.


Ak sa kombinácii týchto liekov nie je možné vyhnúť, je nutné zaistiť starostlivé klinické a laboratórne sledovanie.


Lieky, ktoré zvyšujú sérové koncentrácie draslíka, je možné súčasne podávať len pri zvlášť starostlivom lekárskom dohľade.


Interakciu heparínu s intravenózne podávaným nitroglycerínom (ktorá môže viesť k poklesu účinnosti) nie je možné pri bemiparíne vylúčiť.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách nepreukázali pri podávaní bemiparínu žiadne dôkazy teratogénnych účinkov (pozri časť 5.3).Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku bemiparínu. Preto pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť. Nie je známe, či bemiparín prechádza cez placentárnu bariéru.


Laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné informácie o tom, či bemiparín prechádza do materského mlieka.

Preto, ak je nevyhnutné, aby dojčiace matky užívali Zibor 3 500 IU, musia byť poučené, aby nedojčili.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Zibor 3 500 IU nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenou nežiaducou reakciou je hematóm a/alebo ekchymóza v mieste vpichu, ktorá sa vyskytuje približne u 15 % pacientov liečených Ziborom 3 500 IU.


Osteoporóza býva spojená s dlhodobou liečbou heparínom.


Nežiaduce účinky sú uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie výskytu: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov):


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov hlásených pri bemiparíne je podobná ako u iných nízkomolekulárnych heparínov a je nasledovná:


Trieda orgánových systémov a frekvencia výskytu

Nežiaduce účinky

Poruchy krvi a lymfatického systému:

ČastéMenej častéZriedkavé


Krvácavé komplikácie (koža, sliznice, rany, gastrointestinálny trakt, urogenitálny trakt).


Mierne závažná a prechodná trombocytopénia (HIT typu I) (pozri časť 4.4).


Závažná trombocytopénia (typ II) (pozri časť 4.4).

Poruchy imunitného systému:

Menej časté


Zriedkavé


Kožné alergické reakcie (žihľavka, svrbenie).


Anafylaktické reakcie (nevoľnosť, vracanie, horúčka, dýchavičnosť, bronchospazmus, opuch hlasiviek, hypotenzia, žihľavka, svrbenie).

Poruchy metabolizmu a výživy:

Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov)Hyperkaliémia (pozri časť 4.4).

Poruchy pečene a žlčových ciest:

Časté


Mierne a prechodné zvýšenie hladín transamináz (ASAT, ALAT) a hladín gama-GT.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavé


Kožná nekróza v mieste vpichu (pozri časť 4.4).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Veľmi častéZriedkavé


Ekchymóza v mieste vpichu. Hematóm a bolesť v mieste vpichu.


Epidurálne a spinálne hematómy po epidurálnej alebo spinálnej anestézii a lumbálnej punkcii. Tieto hematómy spôsobili rôzny stupeň neurologického poškodenia, vrátane dlhodobej alebo trvalej paralýzy (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenie na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedenéhov Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Hlavným príznakom predávkovania je krvácanie. Pri výskyte krvácania má byť podávanie bemiparínu ukončené v závislosti od závažnosti krvácania a rizika trombózy.


Menšie krvácanie len zriedkavo vyžaduje špecifickú liečbu. V prípade veľkého krvácania môže byť potrebné podanie protamín sulfátu.


Neutralizácia bemiparínu protamín sulfátom bola sledovaná in vitroa in vivo,s cieľom pozorovať zníženie anti-Xa aktivity a účinok na aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (APTT). Protamín sulfát spôsobuje čiastočný pokles anti-Xa aktivity 2 hodiny po intravenóznom podaní, pri dávke 1,4 mg protamín sulfátu na každých podaných 100 IU anti-Xa.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antitrombotikum, heparínová skupina.

ATC kód: B01AB12


Sodná soľ bemiparínu je nízkomolekulárny heparín získaný depolymerizáciou heparinátu sodného z črevnej sliznice prasiat. Priemerná molekulárna hmotnosť (MW) je približne 3 600 daltonov (Da). Percento reťazcov s MW nižšou ako 2 000 Da je nižšie ako 35 %. Percento reťazcov s MW od 2 000 do 6 000 Da sa pohybuje v rozsahu medzi 50 - 75 %. Percento reťazcov s MW vyššou ako 6 000 Da je nižšie ako 15 %.


Hodnota anti-Xa aktivity sa pohybuje v rozsahu medzi 80 a 120 anti-Xa IU na mg a aktivita anti-IIa v rozsahu medzi 5 a 20 anti-IIa IU na mg, vypočítané zo sušiny. Pomer anti-Xa/anti-IIa je približne 8.


V experimentoch na zvieratách bemiparín preukázal antitrombotickú aktivitu a stredne silný hemoragický účinok.


U ľudí bola potvrdená antitrombotická aktivita bemiparínu a pri odporúčaných dávkach významne nepredlžuje dobu zrážania pri testoch globálnej krvnej zrážavosti.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetické vlastnosti bemiparínu boli zisťované meraním anti-Xa aktivity v plazme pomocou amydolitickej metódy; na základe porovnania s prvým medzinárodným referenčným štandardom WHO pre nízkomolekulárny heparín (Národný inštitút pre biologické štandardy a controlu, NIBSC).

Priebeh absorpcie a eliminácie má lineárnu kinetiku 1. stupňa.


Absorpcia

Sodná soľ bemiparínu je po podaní podkožnou injekciou rýchlo absorbovaná a biologická dostupnosť sa odhaduje na 96 %. Maximálny anti-Xa účinok v plazme pri profylaktických dávkach 2 500 IU a 3 500 IU sa prejavuje 2 až 3 hodiny po podkožnej injekcii bemiparínu, dosahujúc maximálnu aktivitu 0,34 ± 0,08 resp. 0,45 ± 0,07 IU anti-Xa/ml. Anti-IIa aktivita pri týchto dávkach nebola zistená. Maximálny anti-Xa účinok v plazme pri liečebných dávkach 5 000 IU, 7 500 IU, 10 000 IU a 12 500 IU sa prejavuje 3 až 4 hodiny po podaní podkožnej injekcie bemiparínu, dosahujúc maximálnu aktivitu 0,54 ± 0,06, 1,22 ± 0,27, 1,42 ± 0,19 resp. 2,03 ± 0,25 IU anti-Xa/ml. Anti-IIa aktivita v hodnote 0,01 IU/ml bola zistená pri dávkach 7 500 IU, 10 000 IU a 12 500 IU.


Eliminácia

Bemiparín podávaný v dávkach 2 500 IU až 12 500 IU má približný polčas eliminácie 5 až 6 hodín, a preto sa má podávať jedenkrát denne.


V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne údaje o väzbe bemiparínu na plazmatické proteíny, metabolizme a vylučovaní bemiparínu u ľudí.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti.


Predklinické údaje o bemiparíne získané na základe konvenčných štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po jednorazových a opakovaných dávkach, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Štúdie toxicity po akútnych a opakovaných dávkach po podkožnom podávaní bemiparínu u zvierat odhalil zmeny v podobe reverzibilných hemoragických lézií v mieste vpichu, úmerných podanej dávke. Tieto boli považované za následok nadmernej farmakologickej aktivity prípravku.


V štúdiách reprodukčnej toxicity s podávaním bemiparínu u brezivých samíc potkanov a králikov, v období medzi 6. a 18. dňom brezivosti, nebola u bemiparínom liečených samíc zistená žiadna mortalita. Hlavné zaznamenané klinické príznaky boli podkožné hematómy, ktoré boli prisúditeľné farmakologickému účinku testovanej látky. Pri obhliadaní plodov nebol zaznamenaný žiadny embryotoxický účinok ani zmeny vonkajšieho vzhľadu, kostry a/alebo vnútorných orgánov, súvisiace s liečbou.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Vzhľadom na nedostatok štúdií kompatibility sa tento liek nesmie miešať so žiadnymi inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky

Po prvom otvorení Zibor 3 500 IU ihneď použite.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


0,2 ml roztoku naplnenom v injekčnej striekačke (sklo typu I) s piestom (polypropylén), gumovým krytom na ihlu (chlorobutyl) a injekčnou ihlou (z nerezovej ocele). Balenia sú po 2, 6, 10, 30 a 100 striekačkách.

Uniektorýchveľkostíbalení, môžebyť naplnená injekčnástriekačkakombinovanás bezpečnostným systémom.

Prestriekačkysbezpečnostnýmsystémommusí byťihlaorientovanásmeromodužívateľaa od kohokoľvek iného, ktojeprítomný. Bezpečnostnýsystémsaaktivujepevnýmstlačenímpiestu. Ochrannýkrytautomatickyprekryjeihlu a zvuk cvaknutia potvrdíaktiváciu zariadenia.

Striekačka s ihlou musíbyť zlikvidovaná okamžite,vyhodením donajbližšiehokošanaostrépredmety. Vekokontajneramusí byťpevnezatvorenéanádobaumiestnenámimo dosahudetí.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Jednodávková injekčná striekačka. Všetok nespotrebovaný obsah zlikvidujte. Nepoužívajte, ak je ochranný obal otvorený alebo poškodený. Používajte len ak sa jedná o priehľadný, bezfarebný alebo mierne žltkastý roztok bez viditeľných častíc. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť vrátený do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxemburg

Luxembursko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


16/0178/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 02.05.2006

Dátum posledného predĺženia: 23.1.2013/bez obmedzenia platnosti


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2014


8ZIBOR 3500 IU