+ ipil.sk

Zigilex 500 mg filmom obalené tabletyPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Zigilex 500 mg filmom obalené tablety


azitromycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Zigilex a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zigilex

3. Ako užívať Zigilex

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Zigilex

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Zigilex a na čo sa používa


Azitromycín je antibiotikum. Patrí do skupiny antibiotík nazývaných makrolidy.


Zigilex sa používa sa na liečbu bakteriálnych infekcií spôsobených mikroorganizmami, ako sú baktérie. Tieto infekcie zahŕňajú:

 • infekcie hrudníka, ako sú akútna exacerbácia (zhoršenie) chronickej bronchitídy (zápal priedušiek) a pneumónia (zápal pľúc)

 • infekcie prinosných dutín, hrdla, mandlí alebo uší

 • mierne až stredne závažné infekcie kože a mäkkých tkanív, napr. infekcia vlasových vačkov (folikulitída), bakteriálne infekcie kože a jej hlbších vrstiev (celulitída), infekcie kože s opuchom a začervenaním (eryzipel, ruža)

 • infekcie spôsobené baktériou nazývanou Chlamydia trachomatis. Tie môžu zapríčiniť zápal trubice, ktorá odvádza moč z močového mechúra (močovej rúry), alebo miesta, kde sa maternica spája s pošvou (krčka maternice).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zigilex


Neužívajte Zigilex

 • ak ste alergický (precitlivený) na azitromycín, erytromycín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak ste alergický (precitlivený) na ktorékoľvek makrolidové alebo ketolidové antibiotikum


Ak sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, neužívajte tento liek. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Zigilex.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Zigilex, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

 • máte problémy s pečeňou: váš lekár môže sledovať vašu pečeň, alebo ukončiť liečbu

 • máte závažné problémy s obličkami

 • máte závažné problémy so srdcom alebo problémy s tepom srdca, ako je syndróm predĺženého QT intervalu (viditeľné na elektrokardiograme alebo EKG prístroji)

 • vaše hladiny draslíka alebo horčíka v krvi sú príliš nízke

 • sa objavia príznaky inej infekcie

 • máte nervové (neurologické) alebo duševné (psychiatrické) problémy


Prestaňte užívať Zigilex a ihneď navštívte lekára, ak si všimnete niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov pri užívaní tohto lieku

 • opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní, vyrážka, ktorá môže byť v rozsahu od svrbivej kožnej vyrážky až po závažné pľuzgiere na koži alebo vredy na perách, očiach, nose, ústach a pohlavných orgánoch. Toto môžu byť príznaky závažnej alergickej reakcie, angioedému alebo anafylaxie.

 • ťažká dlhotrvajúca hnačka s krvou a hlienom. Môže ísť o príznaky vážneho ochorenia čriev tzv. pseudomembranózna kolitída.


Iné lieky a Zigilex

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • antacidá – používajú sa pri pálení záhy a poruchách trávenia. Zigilex sa má užiť najmenej 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po užití antacida.

 • ergotamín – (používa sa na liečbu migrény) sa nemá užívať v rovnakom čase, inak sa môžu rozvinúť závažné vedľajšie účinky (necitlivosť alebo brnenie v končatinách, svalové kŕče, bolesti hlavy, kŕče, bolesť brucha alebo na hrudníku)

 • warfarín alebo podobné lieky – používajú sa na riedenie krvi. Zigilex môže ešte viac zriediť krv.

 • cisaprid – (používa sa na liečbu žalúdočných problémov) sa nemá užívať v rovnakom čase, pretože môže vyvolať vážne problémy so srdcom (viditeľné na elektrokardiograme alebo EKG prístroji).

 • terfenadín – (používa sa na liečbu sennej nádchy) sa nemá užívať v rovnakom čase, pretože môže spôsobiť vážne problémy so srdcom (viditeľné na elektrokardiograme alebo EKG prístroji).

 • zidovudín alebo nelfinavir - používa sa na liečbu HIV infekcie. Užívanie nelfinaviru a Zigilexu môže spôsobiť výskyt väčšieho počtu vedľajších účinkov, ako je uvedených v tejto písomnej informácii.

 • rifabutín – používa sa na liečbu tuberkulózy (TBC)

 • chinidín – používa sa na liečbu porúch srdcového rytmu

 • cyklosporín – používa sa na potlačenie odmietnutia transplantovaného orgánu vašim telom. Váš lekár vám bude pravidelne kontrolovať krvné hladiny cyklosporínu a môže vám zmeniť dávku.


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektorý z nasledovných liekov. Zigilex môže zosilniť účinky týchto ďalších liekov. Váš lekár vám môže zmeniť dávku.

 • triazolam, midazolam (sedatíva)

 • alfentanil – liek proti bolesti používa sa napr. počas operácie

 • teofylín – používaný pri problémoch s dýchaním ako astma a chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP).

 • digoxín – používa sa na liečbu ochorení srdca

 • astemizol – používa sa na liečbu sennej nádchy

 • pimozid – používa sa na liečbu duševných porúch


Zigilex a jedlo a nápoje

Tento liek sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Azitromycín sa neodporúča užívať, ak ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, alebo ak dojčíte. Azitromycín sa môže užívať počas tehotenstva, len ak je to nevyhnutné.


Tento liek prechádza do materského mlieka, preto musíte prerušiť dojčenie počas užívania a 2 dni po skončení užívania tohto lieku.Poraďte sa so svojím lekárom ohľadom odsávania a likvidácie mlieka počas tohto obdobia, alebo o použití iného antibiotika.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak pri užívaní lieku cítite závrat alebo máte iné vedľajšie účinky, ktoré znižujú schopnosť sústrediť sa, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


Zigilex obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Zigilex


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie tohto lieku

 • prehltnite celú tabletu a zapite ju vodou

 • nedrvte ani nežujte tabletu

 • 500 mg tabletu možno rozdeliť na dve rovnaké polovice


Koľko lieku užívať


Dospelí a dospievajúci s telesnou hmotnosťou viac ako 45 kg:

Zvyčajná celková dávka je 1500 mg. Môže sa užívať dvoma spôsobmi. Váš lekár vám povie, ako túto dávku užívať:

 • Pokiaľ sa užíva ako 3-dňová liečba: jedna 500 mg tableta každý deň.

alebo

 • Pokiaľ sa užíva ako 5-dňová liečba: jedna 500 mg tableta prvý deň a potom jedna 250 mg tableta 2., 3., 4. a 5. deň.


Dávkovanie je odlišné, ak máte zápal močovej trubice (ktorá odvádza moč z močového mechúra) alebo miesta, kde sa maternica spája s pošvou (krčok maternice). Váš lekár vám povie, aby ste užili jednorazovú dávku 1000 mg.


Deti a dospievajúci s telesnou hmotnosťou menej ako 45 kg:

Tablety sa neodporúčajú. Deti a dospievajúci s telesnou hmotnosťou menej ako 45 kg užívajú iné liekové formy azitromycínu, ako napríklad suspenzia.


Pacienti s problémami obličiek alebo pečene

Povedzte svojmu lekárovi, ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou, lekár vám môže zmeniť zvyčajnú dávku.


Ak užijete viac Zigilexu, ako máte

Ak užijete viac Zigilexu ako máte, ihneď vyhľadajte lekára alebo choďte do nemocnice.Vezmite si so sebou balenie lieku. Môžu sa prejaviť tieto účinky:

 • dočasná strata sluchu

 • pocit silnej nevoľnosti (závažná nauzea), vracanie (vomitus) a hnačka


Ak zabudnete užiť Zigilex

 • Ak zabudnete užiť svoju dávku lieku, užite ju hneď, ako si spomeniete,

 • Avšak, ak je takmer čas na ďalšiu dávku, vynechajte zabudnutú dávku.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

 • Ak ste vynechali jednu dávku, aj tak užite všetky tablety. To znamená, že dokončíte svoju liečbu o deň neskôr.


Ak prestanete užívať Zigilex

Neukončujte užívanie Zigilexu bez toho, aby ste sa poradili s lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytnú nasledujúce závažné vedľajšie účinky, prestaňte užívať Zigilex a ihneď vyhľadajte svojho lekára – možno budete potrebovať akútnu lekársku pomoc:

 • opuch tváre, pier, jazyka, tváre alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, vyrážka, ktorá môže byť v rozsahu od svrbivej kožnej vyrážky po závažné pľuzgiere na koži alebo vredy na perách, očiach, nose, ústach a pohlavných orgánoch. Toto môžu byť príznaky závažnej alergickej reakcie, angioedému alebo anafylaxie.

 • ťažká dlhotrvajúca hnačka s krvou a hlienom. Môže ísť o príznaky vážneho ochorenia čriev tzv. pseudomembranózna kolitída.

 • horúčka, červené škvrny na koži, pľuzgieriky alebo odlupovanie kože, bolesti kĺbov, opuchnuté oči. Toto môžu byť príznaky závažnej reakcie, ako Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza alebo multiformný erytém.


Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

 • hnačka


Časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb)

 • bolesť hlavy

 • vracanie, bolesti brucha, pocit na zvracanie (nauzea)

 • zmena v množstve bielych krviniek a hladiny bikarbonátu v krvi


Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb)

 • plesňová infekcia (kandidóza), kvasinkové infekcie, najmä v ústach

 • infekcie pošvy

 • infekcia pľúc (zápal pľúc)

 • plesňová infekcia

 • bakteriálna infekcia

 • zápal hrdla (faryngitída)

 • zápal žalúdka a čriev (gastroenteritída)

 • nádcha, kýchanie (rinitída)

 • zníženie počtu bielych krviniek

 • precitlivenosť

 • nechutenstvo

 • nervozita

 • problémy so spánkom (nespavosť)

 • pocit závratu

 • pocit ospalosti (somnolencia)

 • pocit mravčenia alebo necitlivosť (parestézia)

 • zmeny vo vnímaní chuti (dysgeuzia) a vône

 • zhoršenie zraku

 • poruchy sluchu

 • búšenie srdca

 • návaly tepla

 • dýchavičnosť

 • krvácanie z nosa

 • zápal sliznice žalúdka (gastritída)

 • zápcha

 • plynatosť (flatulencia)

 • problémy s trávením jedla (dyspepsia)

 • ťažkosti s prehĺtaním (dysfágia)

 • abdominálna distenzia

 • sucho v ústach

 • grganie (eruktácia)

 • nadmerná produkcia slín

 • problémy s pečeňou, ako je hepatitída alebo žltačka

 • žihľavka

 • zápaly kože

 • suchosť kože

 • zvýšené potenie

 • bolesť, opuch, praskanie a tuhosť jedného alebo viacerých kĺbov

 • bolesť svalov

 • bolesti chrbta

 • bolesť v krku

 • bolesť pri močení

 • bolesť v obličkách

 • slabé menštruačné krvácanie v nepravidelných intervaloch

 • bolesť a opuch semenníkov

 • opuch (edém)

 • malátnosť

 • slabosť

 • únava

 • bolesť na hrudníku

 • bolesť

 • opuch kože

 • zmeny hladín pečeňových enzýmov a hladín v krvi

 • odchýlky vo výsledkoch funkčných vyšetrení obličiek, odchýlky hladín draslíka v krvi, odchýlky hladín cukru v krvi

 • komplikácie liečebného postupu


Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1000 osôb)

 • pocit nepokoja

 • odchýlky funkcie pečene

 • cholestatická žltačka

 • alergické kožné reakcie

 • precitlivenosť na slnečné svetlo


Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • zníženie počtu červených krviniek v dôsledku ich rozkladu (hemolytická anémia), zníženie počtu krvných doštičiek (trombocytopénia)

 • anafylaktické reakcie

 • pocit zlosti, agresivita

 • úzkosť

 • delírium

 • videnie, cítenie alebo počutie vecí, ktoré nie sú skutočné (halucinácie)

 • mdloby (synkopa)

 • kŕče

 • znížená citlivosť (hypestézia)

 • pocit zvýšenej aktivity

 • zmena čuchových vnemov (anosmia, parosmia)

 • zmena chuťových vnemov (ageúzia)

 • exacerbácia alebo zhoršenie myasténie gravis

 • strata sluchu alebo zvonenie v ušiach

 • rýchly alebo nepravidelný tep srdca, môže byť život ohrozujúci, zmeny srdcového rytmu zistené na elektrokardiograme

 • nízky krvný tlak

 • zápal pankreasu (pankreatitída)

 • zmena farby jazyka

 • zápal pečene

 • alergické kožné reakcie

 • bolesť kĺbov

 • problémy s obličkami

 • poruchy srdcového rytmu, tzv. predĺženie intervalu QT


Pri preventívnej liečbe ochorení spôsobených Mycobacterium Avium komplexom (MAC) boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

 • hnačka

 • bolesť brucha

 • nevoľnosť (nauzea)

 • vetry (flatulencia)

 • nepríjemný pocit v bruchu

 • riedka stolica


Časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb)

 • znížená chuť do jedla (anorexia)

 • závraty

 • bolesť hlavy

 • pocit brnenia a mravčenia alebo necitlivosti (parestézia)

 • zmeny vnímania chuti

 • zhoršenie zraku

 • hluchota

 • kožná vyrážka a svrbenie

 • bolesť kĺbov (artralgia)

 • únava


Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb)

 • znížené vnímanie dotyku (hypoestézia)

 • strata sluchu alebo zvonenie v ušiach

 • búšenie srdca

 • problémy pečene, napr. žltačka

 • ťažká forma návalov tepla a začervenania pokožky

 • alergické kožné reakcie, napr. citlivosť na slnečné žiarenie, červená, odlupujúca sa a opuchnutá pokožka

 • celkový pocit ochorenia (malátnosť)

 • slabosť (asténia)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5 Ako uchovávať Zigilex


 • Uchovávajte tento liek mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Zigilex obsahuje

Liečivo je azitromycín (vo forme dihydrátu).


Zigilex 500 mg filmom obalené tablety obsahuje dihydrát azitromycínu, čo zodpovedá 500 mg azitromycínu.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:

hydrogenfosforečnan vápenatý, bezvodý, hydroxypropylmetylcelulóza (E464), sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát (E470b), predželatínovaný kukuričný škrob, nátriumlaurylsulfát


Obal tablety:

hydroxypropylmetylcelulóza (E464), monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), triacetín


Ako vyzerá Zigilex a obsah balenia


Zigilex sú biele až takmer biele podlhovasté filmom obalené tablety s vyrazeným ‘AZ’ a ‘500’ na každej strane deliacej ryhy na jednej strane, a hladké na druhej strane.


Filmom obalené tablety sú dostupné v baleniach po 2, 3, 6 alebo 30 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobcaDržiteľ rozhodnutia o registrácii

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republikaVýrobca

PSI supply nv

Axxes Businesspark

Guldensporenpark 22 – Block C

9820 Merelbeke

Belgicko


Galex d.d.

Tišinska ulica 29g

SI - 9000 Murska Sobota

Slovinsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Holandsko: Azitromycine Jubilant 500 mg filmomhulde tabletten

Belgicko: Azithromed 500 mg filmomhulde tabletten

Nemecko: Azithromycin Jubilant 500 mg Filmtabletten

Slovensko: Zigilex 500 mg filmom obalené tablety

Španielsko: Azitromicina Apotex 500 mg Comprimidosrecubiertos con película EFG

Veľká Británia: Azithromycin 500 mg film-coated tablets

Švédsko: Azithromycin Jubilant 500 mg filmdragerade tabletter

Dánsko: Azithromycin Jubilant

Litva: Azithromycin Jubilant, 500 mg, plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko: Azithromycin Jubilant 500 mg apvalkotās tabletes


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.

8


Zigilex 500 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU


Zigilex 500 mg filmom obalené tablety


2. kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Každá filmom obalená tableta obsahuje dihydrát azitromycínu zodpovedajúci 500 mg azitromycínu.


Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10,80 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. lieková forma


Filmom obalená tableta.


Biele až takmer biele podlhovasté filmom obalené tablety s dĺžkou približne 17,7 mm, šírkou 9,2 mm a hrúbkou 7,1 mm s vyrazeným ‘AZ’ a ‘500’ na každej strane deliacej ryhy na jednej strane, a hladké na druhej strane.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba nasledovných bakteriálnych infekcií vyvolaných mikroorganizmami citlivými na azitromycín (pozri časti 4.4 a 5.1):


 • Infekcie dolných dýchacích ciest: akútna exacerbácia chronickej bronchitídy (adekvátne diagnostikovaná) a mierna až stredne závažná pneumónia získaná v komunite

 • Infekcie horných dýchacích ciest: sínusitída a faryngitída/tonzilitída

 • Akútny otitis media (akútny zápal stredného ucha)

 • Mierne až stredne závažné infekcie kože a mäkkých tkanív, napr. folikulitída, celulitída, eryzipel

 • Nekomplikovaná uretritída a cervicitída vyvolaná mikroorganizmom Chlamydia trachomatis.


Je potrebné vziať do úvahy oficiálne usmernenia o vhodnom používaní antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Deti a dospievajúci s telesnou hmotnosťou vyššou ako 45 kg, dospelí a starší pacienti:

Celková dávka azitromycínu je 1 500 mg a je rozložená na tri dni (500 mg jedenkrát denne).

Alternatívne môže byť dávka rozložená na päť dní (500 mg ako jednorazová dávka prvý deň a následne 250 mg raz denne).


V prípade nekomplikovanej uretritídy a cervicitídy vyvolanej mikroorganizmom Chlamydia trachomatis sa podáva jednorazová perorálna dávka 1 000 mg.


Deti a dospievajúci s telesnou hmotnosťou nižšou ako 45 kg

Podávanie tabliet nie je indikované u týchto pacientov. Môžu sa použiť iné liekové formy azitromycínu, napr. suspenzia.


Starší pacienti

Rovnaké dávkovanie ako u dospelých pacientov sa používa u starších pacientov. Keďže starší pacienti môžu mať trvalý sklon k arytmiám, vzhľadom na riziko vzniku srdcovej arytmie a torsades de pointes (pozri časť 4.4) sa odporúča osobitná obozretnosť.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (GFR 10 - 80 ml/min) nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 4.4).


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania


Tento liek sa má podávať v jednorazovej dennej dávke. Tablety sa prehĺtajú celé a môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Dĺžka trvania liečby jednotlivých infekčných ochorení sa uvádza nižšie.


4.3 Kontraindikácie


Použitie azitromycínu je kontraindikované u pacientov s precitlivenosťou na azitromycín, erytromycín, všetky makrolidové alebo ketolidové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri výbere azitromycínu na liečbu jednotlivých pacientov je potrebné vziať do úvahy vhodnosť

použitia makrolidovových antibiotík, na základe vhodnej diagnostiky zistiť bakteriálnu etiológiu

infekcie v schválených indikáciách a prevalenciu rezistencie na azitromycín alebo iné makrolidy.

V oblastiach s vysokým výskytom rezistencie na erytromycín A je zvlášť dôležité vziať do úvahy

vývoj charakteru citlivosti na azitromycín a iné antibiotiká.

Tak ako u iných makrolidov, v niektorých európskych krajinách bol hlásený vysoký stupeň rezistencie

Streptococcus pneumoniae voči azitromycínu (pozri časť 5.1). Toto je potrebné vziať do úvahy pri liečbe infekcií spôsobených Streptococcus pneumoniae.

Pri bakteriálnom zápale hltana sa použitie azitromicínu odporúča len v prípadoch, ak nie je možná

liečba prvej voľby s betalaktámovými antibiotikami.


Alergické reakcie

Tak ako pri erytromycíne a iných makrolidoch boli hlásené zriedkavé závažné alergické reakcie, vrátane angioedému a anafylaxie (zriedkavo fatálnej). Niektoré z týchto reakcií vyústili do recidívy príznakov a vyžadovali si dlhšie obdobie pozorovania a liečby.


Zlyhanie obličiek

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (GFR 10 - 80 ml/min) nie je potrebná žiadna úprava dávky. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR < 10 ml/min) sa pozorovalo 33% zvýšenie systémovej expozície azitromycínu (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).


Zlyhanie pečene

Keďže pečeň je hlavnou cestou eliminácie azitromycínu, pri použití azitromycínu u pacientov

s významným poškodením pečene je potrebná opatrnosť. U azitromycínu boli hlásené prípady

fulminantnej hepatitídy potenciálne vedúce k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene (pozri časť 4.8).

Niektorí pacienti mohli mať už existujúce ochorenie pečene alebo mohli užívať iné hepatotoxické

lieky.


Keď sa objavia prejavy a príznaky poruchy funkcie pečene, ako je rýchlo rozvíjajúca sa asténia spojená so žltačkou, tmavý moč, sklon ku krvácaniu alebo pečeňová encefalopatia, je potrebné ihneď vykonať testy/vyšetrenia funkcie pečene. Keď sa vyskytne porucha funkcie pečene, liečba azitromycínom sa má ukončiť.


Námeľové alkaloidy a azitromycín

Súbežné podávanie niektorých makrolidov u pacientov užívajúcich deriváty ergotamínu urýchľuje rozvoj ergotizmu. Údaje týkajúce sa možnej interkacie medzi námeľovými alkaloidmi a azitromycínom nie sú k dispozícii. Avšak z dôvodu teoretickej možnosti vzniku ergotizmu sa azitromycín a deriváty erogtamínu nemajú súbežne podávať (pozri časť 4.5).


Predĺženie QT intervalu

Pri liečbe inými makrolidmi vrátane azitromycínu sa pozorovalo predĺženie repolarizácie srdca a QT intervalu, vedúce k riziku vzniku srdcovej arytmie a torsades de pointes (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky). Keďže nasledujúce situácie môžu viesť k zvýšenému riziku ventrikulárnych arytmií (vrátane torsades de pointes), čo môže spôsobiť zástavu srdca, azitromycín sa má používať opatrne u pacientov s trvalým sklonom k arytmiám (najmä u žien a starších pacientov), t. j. u pacientov:


 • s kongenitálnym alebo zdokumentovaným predĺžením QT intervalu,

 • súbežne liečených inými liečivami, ktoré predlžujú QT interval, ako sú antiarytmiká triedy IA (chinidín a prokaínamid) a III (dofetilid, amiodarón a sotalol), cisaprid a terfenadín, antipsychotiká ako pimozid, antidepresíva ako citalopram, a fluorochinolóny, ako sú moxifloxacín a levofloxacín,

 • s poruchami rovnováhy elektrolytov, hlavne v prípadoch hypokaliémie a hypomagneziémie,

 • s klinicky významnou bradykardiou, srdcovou arytmiou alebo závažnou srdcovou nedostatočnosťou.


Pneumokokové infekcie

Podobne ako pri iných makrolidoch, v niektorých európskych krajinách bol hlásený vysoký výskyt rezistencie Streptococcus pneumoniae (> 30 %) voči azitromycínu (pozri časť 5.1). Toto je potrebné vziať do úvahy pri liečbe infekcií spôsobených Streptococcus pneumoniae.


Vzhľadom na skríženú rezistenciu medzi makrolidmi, je zvlášť dôležité vziať do úvahy vývoj charakteru citlivosti na azitromycín a iné antibiotiká v oblastiach s vysokým výskytom rezistencie voči erytromycínu (pozri časť 5.1).


Superinfekcie

Je potrebné venovať pozornosť možným príznakom superinfekcie spôsobenej necitlivými pôvodcami ochorenia, ako sú huby. V prípade superinfekcie môže byť potrebné prerušiť liečbu azitromycínom a začať príslušnú liečbu.


Neurologické alebo psychické ochorenia

Azitromycín sa má podávať s opatrnosťou pacientom trpiacim neurologickými alebo psychickými ochoreniami.


Pseudomembranózna kolitída

Po skončení užívania makrolidových antibiotík bola hlásená pseudomembranózna kolitída. Túto diagnózu je potrebné zvážiť u pacientov, u ktorých sa po začatí liečby azitromycínom vyskytne hnačka. Ak je pseudomembranózna kolitída vyvolaná azitromycínom, užívanie antiperistaltík je kontraindikované.


Hnačka vyvolaná Clostridium difficile:

Hnačka vyvolaná Clostridium difficile (CDAD, Clostridium difficile associated diarrhea) bola hlásená s užívaním takmer všetkých antibakteriálnych látok vrátane azitromycínu a môže pohybovať v rozsahu od miernej hnačky až po fatálnu kolitídu. Liečba antibiotikami mení normálnu flóru hrubého čreva, čo vedie k premnoženiu C. difficile.


C. difficile produkuje toxíny A a B, ktoré prispievajú k rozvoju CDAD. Kmene C. difficile produkujúce hypertoxín sú príčinou zvýšenej chorobnosti a úmrtnosti, pretože tieto infekcie môžu byťodolné voči antimikrobiálnej liečbe a môžu si vyžadovať kolektómiu. CDAD je potrebné vziať do úvahy u všetkých pacientov, u ktorých sa po užívaní antibiotík vyskytli hnačky. Nevyhnutná je starostlivá anamnéza, pretože výskyt CDAD bol hlásený po viac ako dvoch mesiacoch po podaní antibiotík.


Dlhodobé užívanie

Neexistujú žiadne skúsenosti týkajúce sa bezpečnosti a účinnosti dlhodobého používania azitromycínu v uvedených indikáciách. V prípade rýchlych rekurentných infekcií sa má zvážiť liečba iným antibiotikom.


Azitromycín nie je indikovaný na liečbu infikovaných popálenín.

V prípade pohlavne prenosných chorôb sa má vylúčiť sprievodná infekcia T. pallidum.


Zhoršenie príznakov myasthenia gravis a nový nástup syndrómu myasténie boli hlásené u pacientov užívajúcich azitromycín (pozri časť 4.8).


Tento liek nie je vhodný na liečbu závažných infekcií, kedy je potrebné rýchlo dosiahnuť vysokú koncentráciu antibiotika v krvi.


Bezpečnosť a účinnosť azitromycínu na prevenciu alebo liečbu MAC (Mycobacterium Avium Complex) u detí nebola stanovená.


Zigilex obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, vrodeným nedostatkom laktázy alebo glukózo-galaktózovej malasorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Antacidá

Vo farmakokinetickej štúdii skúmajúcej účinky súbežného podávania antacíd a azitromycínu sa nepozoroval žiaden vplyv na celkovú biologickú dostupnosť, aj keď maximálne plazmatické koncentrácie azitromycínu boli znížené o 25 %. Pacienti užívajúci azitromycín a antacidá nesmú tieto lieky úžívať súčasne.


Cetirizín

U zdravých dobrovoľníkov pri súbežnom podávaní azitromycínu s 20 mg cetirizínom počas 5 dní neboli zistené žiadne farmakokinetické interakcie a žiadne významné zmeny v intervale QT v rovnovážnom stave.


Didanosín (Dideoxyinosín)

Pri súbežnom podávaní azitromycínu 1 200 mg/deň a didanosínu 400 mg/deň u 6 HIV-pozitívnych pacientov sa nepreukázal vplyv na farmakokinetiku didanosínu v rovnovážnom stave v porovnaní s placebom.


Digoxín (substráty P-gp)

Bolo nahlásené, že súbežné podávanie makrolidových antibiotík vrátane azitromycínu so substrátmi P-glykoproteínu, napr. digoxínom, viedlo k zvýšeným hladinám substrátu P-glykoproteínu v sére. Z toho dôvodu, pri súbežnom podávaní azitromycínu so substrátmi P-glykoproteínu, treba zvážiť možnosť zvýšených hladín substrátu v sére.


Zidovudín

Jednorazové dávky 1 000 mg azitromycínu a opakované dávky 1 200 mg alebo 600 mg azitromycínu mali len nepatrný vplyv na farmakokinetiku zidovudínu alebo jeho glukuronidového metabolitu v plazme alebo na ich renálne vylučovanie. Avšak po podaní azitromycínu sa zvýšila koncentrácia fosforylovaného zidovudínu, klinicky aktívneho metabolitu v mononukleárnych bunkách v periférnom obehu. Klinický význam tohto zistenia nie je jasný, ale môže byť prínosom pre pacientov.


Azitromycín významne neovplyvňuje pečeňový systém cytochrómu P450. Nepredpokladá sa, že dochádza k farmakokinetickým liekovým interakciám, ako je to u erytromycínu a iných makrolidoch. U azitromycínu nedochádza k indukcii pečeňového cytochrómu P450 alebo k inaktivácii komplexu cytochróm-metabolit.


Ergotamín

Súbežné podávanie ergotamínu a azitromycínu môže teoreticky vyvolať ergotizmus, a preto sa ich použitie v kombinácii neodporúča (pozri tiež časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Boli vykonané farmakokinetické štúdie s azitromycínom a nasledovnými liekmi, o ktorých je známe, že sa vo významnej miere metabolizujú cytochrómom P450.


Atorvastatín

Súbežné užívanie atorvastatínu (10 mg denne) a azitromycínu (500 mg denne) nemalo vplyv na plazmatickú koncentráciu atorvastatínu (na základe testu inhibície HMG CoA-reduktázy). Po uvedení lieku na trh však boli nahlásené prípady rhabdomyolýzy u pacientov, ktorí dostávali azitromycín so statínmi.


Karbamazepín

Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii u zdravých dobrovoľníkov nebol pozorovaný žiadny významný vplyv na plazmatické hladiny karbamazepínu alebo jeho aktívneho metabolitu u pacientov užívajúcich súbežne azitromycín.


Cimetidín

Vo farmakokinetickej štúdii skúmajúcej vplyv jednorazovej dávky cimetidínu podanej 2 hodiny pred podaním azitromycínu na farmakokinetiku azitromycínu, neboli pozorované žiadne zmeny vo farmakokinetike azitromycínu.


Perorálne antikoagulanciá kumarínového typu

Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii azitromycín neovplyvnil antikoagulačný účinok jednorazovej 15 mg dávky warfarínu podanej zdravým dobrovoľníkom. Údaje získané z obdobia po uvedení lieku na trh poukazujú na zvýšenú krvácavosť po súbežnom podávaní azitromycínu a perorálnych antikoagulancií kumarínového typu. Aj keď príčinná súvislosť nebola preukázaná, je potrebné zvážiť frekvenciu merania protrombínového času, keď sa azitromycín používa u pacientov, ktorí dostávajú perorálne antikoagulanciá kumarínového typu.


Cyklosporín

Vo farmakokinetickej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi, ktorým bola podávaná perorálna dávka azitromycínu 500 mg denne počas 3 dní a následne jednorazová perorálna dávka cyklosporínu 10 mg/kg, došlo k významnému zvýšeniu Cmax a AUC0-5 cyklosporínu. Pri zvažovaní súbežného podávania týchto liekov je potrebná opatrnosť. Ak súbežné podávanie týchto liekov je nevyhnutné, hladiny cyklosporínu sa majú monitorovať a dávka sa má podľa potreby upraviť.


Efavirenz

Súbežné podanie jednorazovej dávky azitromycínu 600 mg a 400 mg efavirenzu denne počas 7

dní neviedlo k žiadnym klinicky významným farmakokinetickým interakciám.


Flukonazol

Súbežné podanie jednorazovej dávky 1 200 mg azitromycínu nezmenilo farmakokinetiku jednorazovej dávky 800 mg flukonazolu. Celková expozícia a polčas azitromycínu boli nezmenené pri súbežnom podávaní flukonazolu, avšak pozorovalo sa klinicky nevýznamné zníženie Cmax(18%) azitromycínu.


Indinavir

Súbežné podanie jednorazovej dávky 1 200 mg azitromycínu nemalo štatisticky významný vplyv na farmakokinetiku indinaviru podávaného v dávke 800 mg trikrát denne počas piatich dní.


Metylprednizolón

Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii u zdravých dobrovoľníkov azitromycín nemal významný vplyv na farmakokinetiku metylprednizolónu.


Midazolam

U zdravých dobrovoľníkov súbežné podávanie azitromycínu 500 mg denne počas 3 dní nespôsobilo

klinicky významné zmeny vo farmakokinetike a farmakodynamike juednorazovej dávky 15 mg

midazolamu.


Nelfinavir

Súbežné podávanie azitromycínu v dávke 1 200 mg a nelfinaviru (750 mg 3-krát denne) v rovnovážnom stave viedlo k zvýšeniu koncentrácie azitromycínu. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné nežiaduce účinky a nie je potrebná úprava dávkovania.


Rifabutín

Súbežné podávanie azitromycínu a rifabutínu neovplyvnilo sérovú koncentráciu ani jedného z liečiv.


U pacientov liečených súbežne azitromycínom a rifabutínom sa pozorovala neutropénia. Aj keď neutropénia bola spojená s použitím rifabutínu, príčinný vzťah medzi kombináciou s azitromycínom a neutropéniou nebol preukázaný (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky).


Sildenafil

U zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia nebol dokázaný účinok azitromycínu (500 mg denne počas 3 dní) na AUC a Cmax, sildenafilu alebo jeho hlavných cirkulujúcich metabolitov.


Terfenadín

Farmakokinetické štúdie nezaznamenali žiadne hlásenia interakcií medzi azitromycínom a terfenadínom. Vyskytlo sa len niekoľko zriedkavých prípadov, v ktorých sa možnosť uvedenej interakcie nedá úplne vylúčiť; neexistujú však konkrétne dôkazy o skutočnom výskyte takejto interakcie.


Teofylín

Neexistujú žiadne dôkazy o klinicky významných farmakokinetických interakciach, keď sa azitromycín a teofylín podávajú súbežne zdravým dobrovoľníkom.


Triazolam

U 14 zdravých dobrovoľníkov, súbežné podávanie azitromycínu v dávke 500 mg v 1. deň a 250 mg na 2. deň súbežne s 0,125 mg triazolamu na 2. deň nemalo významný vplyv na farmakokinetické ukazovatele triazolamu v porovnaní s triazolamom a placebom.


Trimetoprim/sulfametoxazol

Súbežné podávanie trimetoprimu/sulfametoxazolu DS (160 mg/800 mg) počas 7 dní súbežne s

azitromycínom 1 200 mg na 7. deň nemalo významný vplyv na maximálnu koncentráciu, celkovú

expozíciu alebo vylučovanie obličkami trimetoprimu ani sulfametoxazolu. Koncentrácia

azitromycínu v sére bola podobná ako iných štúdiách.


Substráty CYP3A4

Hoci sa zdá, že azitromycín nepôsobí inhibične na enzým CYP3A4, odporúča sa opatrnosť pri kombinovaní lieku s chinidínom, cyklosporínom, cisapridom, astemizolom, terfenadínom, námeľovými alkaloidmi, pimozidom alebo s inými liekmi s úzkym terapeutickým indexom, ktoré sú metabolizované predovšetkým enzýmom CYP3A4.


Cisaprid

Cisaprid sa metabolizuje v pečeni prostredníctvom enzýmu CYP 3A4. Keďže makrolidy inhibujú tento enzým, súbežné podávanie cisapridu môže spôsobiť predĺženie QT intervalu, ventrikulárne arytmie a torsades de pointes.


Astemizol a alfentanil

Nie sú dostupné žiadne údaje týkajúce sa interakcií s astemizolom a alfentanilom. Pri súbežnom podávaní týchto liekov s azitromycínom sa odporúča opatrnosť vzhľadom na popísané zosilnenie jeho účinku počas súbežného užívania s makrolidovým antibiotikom erytromycínom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Neexistujú žiadne primerané a dobre kontrolované štúdie o použití azitromycínu u gravidných žien.

Obmedzené údaje u ľudí nenaznačujú zvýšené riziko vrodených chýb.

V štúdiách reprodukčnej toxicity u zvierat sa dokázalo, že azitromycín prechádza placentou, no nepozorovali sa žiadne teratogénne účinky (pozri časť 5.3).

Bezpečnosť azitromycínu sa vzhľadom na použitie liečiva počas gravidity nepotvrdila. Z tohto dôvodu sa azitromycín má používať počas gravidity len vtedy, ak prínos preváži riziko.


Laktácia

Nahlásilo sa, že azitromycín prechádza do ľudského materského mlieka, no neexistujú žiadne primerané a dobre kontrolované klinické štúdie u dojčiacich žien, ktoré by charakterizovali farmakokinetiku vylučovania azitromycínu do ľudského materského mlieka.

Riziko pre dojčené dieťa nemožno vylúčiť. Zigilex sa nemá používať na liečbu dojčiacich žien, len ak možné prínosy prevážia možné riziká pre dojča.


Fertilita

V štúdiách fertility vykonávaných u potkanov sa po podávaní azitromycínu pozorovala znížená miera gravidít. Význam tohto zistenia pre ľudí nie je známy.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neexistujú žiadne štúdie, ktoré by naznačovali, že azitromycín môže mať u pacienta vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nižšie uvedená tabuľka uvádza nežiaduce účinky zistené z klinických štúdií a zo sledovania po uvedení lieku na trh podľa tried orgánových systémov a frekvencie. Nežiaduce účinky zistené po uvedení lieku na trh sú uvedené kurzívou. Frekvencia výskytu je definovaná podľa nasledujúcej konvencie: Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce účinky uvedené podľa klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce účinky možno alebo pravdepodobne súvisiace s azitromycínom na základe skúseností

z klinických štúdií a postmarketingových sledovaní:

veľmi časté

1/10

časté

1/100 až

< 1/10

menej časté

1/1 000 až

< 1/100

zriedkavé

1/10 000 až < 1/1 000

veľmi zriedkavé

< 1/10 000

neznáme

frekvencia sa nedá

odhadnúť z

dostupných údajov

Infekcie a nákazyKandidóza

Orálna kandidóza

Vaginálne infekcie

Pneumónia

Plesňová infekcia

Bakteriálna infekcia

Faryngitída

Gastroenteritída

Ochorenie dýchacích ciest

RinitídaPseudomembranózna kolitída (pozri časť 4.4)

Poruchy krvi a lymfatického systémuLeukopénia

Neutropénia

EozinofíliaTrombocytopéni

Hemolytická anémia

Poruchy imunitného systémuAngioedém

PrecitlivenosťAnafylaktická reakcia (pozri časť 4.4)

Poruchy metabolizmu a výživyAnorexia
Psychické poruchyNervozita

Nespavosť

Agitácia


Agresivita

Úzkosť

Delírium

Halucinácie

Poruchy nervového systému


Bolesť

hlavy


Závrat

Somnolencia

Parestézia

DysgeúziaSynkopa

Kŕče

Hypoestézia

Psychomotorická

hyperaktivita

Anosmia

Ageúzia

Parosmia

Exacerbácia alebo

zhoršenie

myasthenia gravis

(pozri časť 4.4)

Poruchy okaPoruchy zraku
Poruchy ucha a labyrintuZávrat

Poruchy uchaPorucha sluchu vrátane hluchoty alebo/a

tinnitu

Poruchy srdca a srdcovej činnostiBúšenie srdcaTorsades de pointes (pozri časť 4.4)

Arytmie (pozri časť 4.4)

vrátane komorovej tachykardie

Predĺžený interval QT na EKG (pozri časť 4.4)

Poruchy cievNávaly teplaHypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaDyspnoe

Epistaxis
Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka

Vracanie

Bolesti

brucha

Nevoľnosť


Zápcha

Nadúvanie

Dyspepsia

Gastritída

Dysfágia

Distenzia brucha

Suchosť v ústach

Grganie

Vredovitosť úst

Hypersekrécia slínPankreatitída

Zmena sfarbenia

jazyka


Poruchy pečene a žlčových ciestHepatitída


Abnormálna funkcia pečene

Cholestatická žltačka


Zlyhanie pečene

(pozri časť 4.4), ktorá zriedkavo vyústila do úmrtia
Fulminantná

hepatitída
Nekróza pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Vyrážka
Svrbenie

Žihľavka

Dermatitída

Suchosť kože

Hyperhidróza


Fotosenzitívne reakcie


Stevensov-Johnsonov

syndróm

Toxická

epidermálna

nekrolýza
Multiformný erytémPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Osteoartritída

Myalgia

Bolesť chrbta

Bolesť krkuArtralgia


Poruchy obličiek a močových ciest
Dyzúria

Bolesť obličiekAkútne zlyhanie obličiek

Intersticiálna

nefritídaPoruchy reprodukčného systému a prsníkov
Metrorágia

Porucha semenníkov

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Edém

Asténia
Malátnosť

Únava

Opuch tváre
Bolesť na hrudníku

Pyrexia

Bolesť

Periférny opuch

Laboratórne a funkčné vyšetreniaZnížený

počet lymfocytov

Zvýšený

počet

eozinofilov

Zníženie

hladiny

bikarbonátu

v krvi

Zvýšený počet bazofilov

Zvýšený počet monocytov

Zvýšený počet neutrofilov

Zvýšenie

hladiny aspartátaminotransferázy

Zvýšenie hladiny alanínaminotransferázy

Zvýšenie hladiny bilirubínu v krvi

Zvýšenie hladiny močoviny v

krvi

Zvýšenie hladiny kreatinínu

v krvi

Abnormálna

hladina draslíka v krvi

Zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi

Zvýšená hladina chloridu

Zvýšená hladina glukózy

Zvýšená hladina krvných doštičiek

Znížený hematokrit

Zvýšená hladina bikarbonátu Abnormálna hladina sodíka

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu
Komplikácie liečebného postupu


Nežiaduce reakcie možno alebo pravdepodobne súvisiace s prevenciou alebo liečbou Mycobacterium Avium Complex na základe skúseností z klinických skúšaní a zo sledovania po uvedení lieku na trh. Tieto nežiaduce reakcie sa líšia od reakcií hlásených pri liekových formách s okamžitým uvoľňovaním alebo predĺženým uvoľňovaním buď druhom, alebo frekvenciou:


veľmi časté

≥ 1/10

časté

≥ 1/100 až

< 1/10

menej časté

≥ 1/1 000 až

< 1/100

Poruchy metabolizmu a výživy


Anorexia


Poruchy nervového systému


Závrat

Bolesť hlavy

Parestézia

Dysgeúzia

Hypoestézia


Poruchy oka


Zrakové postihnutie


Poruchy ucha a labyrintu


Hluchota

Sluchové postihnutie

Tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnostiBúšenie srdca

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka

Bolesti brucha

Nevoľnosť

Nadúvanie

Dyskomfort brucha

Riedka stolica
Poruchy pečene a žlčových ciestHepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka
Svrbenie


Stevensov-Johnsonov syndróm

Fotosenzitívne reakcie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Artralgia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Únava

Asténia
Malátnosť


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli pri vyšších než odporúčaných dávkach, boli podobné ako nežiaduce účinky pri odporúčanom dávkovaní. V prípade predávkovania sú indikované všeobecné symptomatické a podporné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotiká na systémové použitie, makrolidy,

ATC kód: J01FA10


Azitromycín je makrolidové antibiotikum, ktoré patrí do skupiny azalidov. Molekula vzniká pridaním atómu dusíka do laktónového kruhu erytromycínu A.


Mechanizmus účinku

Mechanizmus účinku azitromycínu spočíva v inhibícii syntézy bakteriálnych proteínov jeho väzbou na 50S ribozómovú podjednotku, čím dochádza k inhibícii translokácie peptidov.


Vzťah PK/PD

Pre azitromycín je AUC/MIC hlavný PK/PD parameter, najlepšie koreluje s účinnosťou azitromycínu.


Mechanizmus vzniku rezistencie

Celkovo boli zaznamenané tri základné mechanizmy vzniku rezistencie voči makrolidom u rôznych druhov baktérií, ktoré sú spojené so zmenou cieľového miesta, modifikáciou antibiotika a ovplyvnením transportu antibiotika (efluxu). Eflux u streptokokov je vyvolaný mef génmi a spôsobuje rezistenciu výlučne voči makrolidom (M-fenotyp). Zmenu cieľového miesta riadia metylázy kódované v erm génoch.


Medzi erytromycínom, azitromycínom, inými makrolidmi a linkozamidmi existuje úplná skrížená rezistencia pre Streptococcus pneumoniae, betahemolytické streptokoky skupiny A, Enterococcus spp. a Staphylococcus aureus, vrátane S. aureus rezistentného na meticilín (MRSA).

Kmene S. pneumoniae citlivé voči penicilínu budú s väčšou pravdepodobnosťou citlivé voči azitromycínu než kmene S. pneumoniae rezistentné voči penicilínu. U S. aureus rezistentného voči meticilínu (MRSA) je nižšia pravdepodobnosť citlivosti voči azitromycínu než u S. aureus citlivého voči meticilínu (MSSA).


Indukcia významnej rezistencie ako in vitro aj v in vivo modeloch je o < 1 MIC riedenie vyššia u mikroorganizmov S. pyogenes, H. influenzae a Enterobacteriacae po deviatich subletálnych pasážach účinnej látky a o 3 riedenia vyššia u S. aureus. Rozvinutie in vitro rezistencie kvôli mutáciám je zriedkavé.


Hraničné hodnoty

Hraničné hodnoty citlivosti typických bakteriálnych patogénov voči azitromycínu:


EUCAST:

 • Staphylococcus spp.: citlivý ≤ 1 mg/l, rezistentný > 2 mg/l;

 • Haemophilus spp.: citlivý ≤ 0,12 mg/l, rezistentný > 4 mg/l;

 • Streptococcus pneumoniae a Streptococcus A, B, C, G: citlivý ≤ 0,25 mg/l, rezistentný ≥ 0,5 mg/l.

 • Moraxella catarrhalis: citlivý ≤ 0,5 mg/l, rezistentný > 0,5 mg/l;

 • Neisseria gonorrhoeae: ≤ 0.25 mg/l; rezistentný > 0.5 mg/l


Prevalencia rezistencie pre vybrané druhy môže kolísať v závislosti od geografickej polohy a času a miestne informácie o rezistencii sú potrebné predovšetkým pri liečbe závažných infekcií. Uvedené informácie sú len približným usmernením o pravdepodobnosi organizmu citlivého na azitromycín.


Tabuľka č. 1: Antibakteriálne spektrum azitromycínu


Bežne citlivé druhy


Aeróbne gramnegatívne

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria gonorrhoeae

Ďalšie mikroorganizmy

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Legionella spp.

Mycobacterium avium

Mycoplasma pneumoniae°


Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia


Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín)

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes (stredne citlivý na erytromycín)

Ďalšie mikroorganizmy

Ureaplasma urealyticum

Inherentne rezistentné mikroorganizmy


Aeróbne grampozitívne

Staphylococci MRSA, MRSE

Aeróbne gramnegatívne

Escherichia coli

Klebsiella spp.

Pseudomonas aeruginosa

Anaeróbne

Bacteroides fragilis skupina

° V čase zverejnenia nie sú dostupné aktuálne údaje. V základnej literatúre sa predpokladajú štandardné pracovné a liečebné usmernenia o citlivosti.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť azitromycínu približne 37 %. Maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú po 2 - 3 hodinách. Priemerná maximálna koncentrácia (Cmax) pozorovaná po jednorazovej dávke 500 mg je približne 0,4 μg/ml.


Distribúcia

Po perorálnom podaní sa azitromycín distribuuje do celého tela.


Farmakokinetické štúdie preukázali zreteľne vyššie hladiny koncentrácie azitromycínu v tkanivách (až do 50-násobku maximálnej koncentrácie pozorovanej v plazme). To naznačuje, že liečivo je v značnom rozsahu viazané v tkanivách (distribučný objem v rovnovážnom stave predstavuje približne 31 l/kg).


Pri podávaní odporúčaných dávok nedochádza ku kumulácii liečiva v sére/plazme. Ku kumulácii dochádza v tkanivách, kde sú hladiny liečiva omnoho vyššie než hladiny v sére/plazme. Po podaní jednorazovej dávky 500 mg prekračujú koncentrácie v cieľových tkanivách, ako sú pľúca, mandle a prostata, hodnotu MIC90 pre najčastejšie sa vyskytujúce patogény.


V experimentálnych in vitro a in vivo štúdiách sa azitromycín kumuluje vo fagocytoch; uvoľňovanie liečiva je podporované aktívnou fygocytózou. Na zvieracích modeloch sa ukázalo, že tento proces zrejme prispieva ku kumulácii azitromycínu v tkanive. Väzba azitromycínu na plazmatické proteíny je variabilná a pohybuje sa v rozmedzí od 52 % pri 0,05 μg/ml do 18 % pri 0,5 μg/ml v závislosti od koncentrácie v sére.


Metabolizmus a eliminácia

Terminálny plazmatický polčas eliminácie zodpovedá polčasu deplécie z tkanív, ktorý je v rozmedzí od 2 do 4 dní.


Približne 12 % intravenózne podanej dávky azitromycínu sa vylúči v nezmenenej forme močom v priebehu 3 dní; najväčšia časť sa vylúči v priebehu prvých 24 hodín. Koncentrácia až 237 μg/ml azitromycínu sa zaznamenala v ľudskej žlči 2 dni po uplynutí 5-dňovej liečby, spolu s 10 metabolitmi (vytvorenými N- a O-demetyláciou, hydroxyláciou dezozamínového a aglykónového kruhu a štiepením kladinózového konjugátu). Výskumy naznačujú, že metabolity nemajú podiel na mikrobiologickej aktivite azitromycínu.


Farmakokinetika u osobitných skupín pacientov


Renálna insuficiencia

U osôb s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (rýchlosť glomerulárnej filtrácie 10 -80 ml/min) sa po podaní jednorazovej perorálnej dávky azitromycínu 1 g zvýšila priemerná Cmax o 5,1 % a AUC0-120 o 4,2 % v porovnaní s normálnou funkciou obličiek (GFR > 80 ml/min). U jedincov so závažnou poruchou funkcie obličiek sa priemerná Cmax zvýšila o 61 % a AUC0‑120 o 35 % v porovnaní s normálnou funkciou obličiek.


Insuficiencia pečene

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene neexistuje dôkaz o výraznej zmene sérovej farmakokinetiky azitromycínu v porovnaní s normálnou funkciou pečene. Zdá sa, že u týchto pacientov sa vylučovanie azitromycínu zvyšuje, aby sa kompenzoval znížený hepatálny klírens.


Starší pacienti

Farmakokinetika azitromycínu u starších mužov bola podobná ako u mladých dospelých. Aj napriek tomu, že u starších žien boli pozorované vyššie maximálne koncentrácie (zvýšené o 30 - 50 %), nevyskytla sa žiadna významná kumulácia.


U starších dobrovoľníkov (> 65 rokov) boli pozorované vždy vyššie hodnoty AUC (29 %) po 5 dňovej liečbe než u mladších dobrovolníkov (< 45 rokov). Avšak tieto rozdiely nie sú považované za klinicky významné, úprava dávky sa preto neodporúča.


Dojčatá, batoľatá, deti a dospievajúci

Farmakokinetika sa sledovala u detí vo veku od 4 mesiacov do 15 rokov, ktoré užívali kapsuly, granulát alebo suspenziu. Pri dávkovaní azitromycínu 10 mg/kg prvý deň, následne 5 mg/kg druhý až piaty deň, bola dosiahnutá hodnota Cmax mierne nižšia ako u dospelých, a to 224 µg/l u detí vo veku 0,6 ‑ 5 rokov a po 3 dňoch podávania a 383 µg/l u detí vo veku 6 - 15 rokov. Polčas 36 hodín u starších detí bol v rámci rozmedzia predpokladaného u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách na zvieratách, pri ktorých boli použité dávky dosahujúce až 40-násobok klinických terapeutických dávok, sa zistilo, že azitromycín spôsoboval reverzibilnú fosfolipidózu, spravidla sa však nepozorovali žiadne súvisiace toxikologické dôsledky. Význam tohto zistenia pre ľudí užívajúcich azitromycín v súlade s odporúčaniami nie je známy.


Elektrofyziologické vyšetrenia preukázali, že azitromycín predlžuje QT interval.


Karcinogénny potenciál

Neuskutočnili sa dlhodobé štúdie na zvieratách, ktoré by hodnotili karcinogénny potenciál.


Mutagénny potenciál

V in vivo a in vitro testovacích modeloch sa nedokázali možné genetické ani chromozómové mutácie.


Reprodukčná toxicita

Nepozorovali sa žiadne teratogénne účinky v štúdiách reprodukčnej toxicity u potkanov. Pri malých dávkach toxických pre matku sa pozorovalo oneskorenie osifikácie plodu. V perinatálnych a postnatálnych štúdiách na potkanoch sa pozorovalo mierna oneskorenie fyzického vývoja a vývoja reflexného správania.


6. farmaceutické informácie


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Hydrogenfosforečnan vápenatý, bezvodý

Hydroxypropylmetylcelulóza (E464)

Sodná soľ kroskarmelózy

Magnéziumstearát (E470b)

Predželatínovaný škrob (kukuričný)

Nátriumlaurylsulfát


Filmový obal tablety:

Hydroxypropylmetylcelulóza (E464)

Monohydrát laktózy

Oxid titaničitý (E171)

Triacetín


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Biely, nepriehľadný PVC/PVDC/Al blister.


Veľkosť balenia: 2,3,6 alebo 30 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. držiteľ rozhodnutia o registrácii


PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika


8. registračné číslO


15/0393/11-S


9. dátum prvej registrácie / predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 17. júna 2011

Dátum posledného predĺženia registrácie: xx.decembra 2014


10. dátum revízie textu


12/2014

15


Zigilex 500 mg filmom obalené tablety