+ ipil.sk

Zinnat 125 mg/5 mlPríbalový leták

Príloha č 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03713


Písomná informácia pre používateľov


Zinnat 125 mg/5 ml

Zinnat 250 mg/5 ml

granulát na perorálnu suspenziu


Cefuroxím


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako Vy.

- Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Zinnat a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Zinnat

3. Ako užívať Zinnat

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Zinnat

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Zinnat a na čo sa používa


Zinnat je antibiotikum, ktoré sa používa u dospelých a detí. Účinkuje tak, že usmrcuje baktérie, ktoré spôsobujú infekcie. Patrí do skupiny liekov nazývaných cefalosporíny.


Zinnat sa používa na liečbu infekcií:

 • hrdla

 • nosových dutín

 • stredného ucha

 pľúc alebo hrudníka

 močových ciest

 kože a mäkých tkanív.


Zinnat sa môže používať aj:

 na liečbu Lymskej boreliózy (infekcia, ktorú šíria parazity nazývané kliešte).


2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Zinnat


Neužívajte Zinnat:


keď ste alergický (precitlivený) na akékoľvek cefalosporínové antibiotiká alebo na ktorúkoľek z ďalších zložiek Zinnatu.

 • ak ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) na akékoľve iné typy betalaktámových antibiotík (penicilíny, monobaktámy a karbapenémy).

 Ak si myslíte, že sa Vás to týka, neužívajte Zinnat, pokým sa o tom neporadíte so svojím lekárom.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Zinnatu


Zinnat sa neodporúča pre deti mladšie ako 3 mesiace, pretože jeho bezpečnosť a účinnosť v tejto vekovej skupine nie sú známe.


Počas užívania Zinnatu si musíte dávať pozor na určité príznaky, akými sú alergické reakcie, plesňové infekcie (napríklad kandidóza) a závažná hnačka (pseudomembranózna kolitída). Zníži sa tak riziko vzniku akýchkoľvek problémov. Pozrite si „Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor“ v časti 4.


Ak potrebujete krvné vyšetrenie


Zinnat môže ovplyvniť výsledky vyšetrenia zisťujúceho hladiny cukru v krvi, alebo krvného vyšetrenia nazývaného Coombsov test. Ak potrebujete krvné vyšetrenie:

povedzte osobe, ktorá Vám odoberá vzorku krvi, že užívate Zinnat.


Iné lieky a Zinnat


Ak užívate ešte iné lieky, ak ste nejaké lieky začali užívať v poslednom čase, alebo ak začínate užívať nové lieky, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.


Lieky, ktoré sa používajú na zníženie množstva žalúdočnej kyseliny (napr. antacidá používané na liečbu pálenia záhy), môžu ovplyvniť spôsob, akým Zinnat účinkuje.

Probenecid

Perorálne (ústami užívané) antikoagulanciá (lieky zabraňujúce zrážaniu krvi)

Ak takýto liek užívate, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Antikoncepčné tablety


Zinnat môže znížiť účinnosť antikoncepčných tabliet. Ak počas liečby Zinnatom užívate antikoncepčné tablety, je potrebné, aby ste používali aj bariérový spôsob antikoncepcie(napríklad prezervatívy). Poraďte sa o tom so svojím lekárom.


Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť


Informujte svojho lekára predtým, než začnete užívať Zinnat:

 ak ste tehotná, myslíte si, že môžete byť tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť

 ak dojčíte.


Váš lekár zváži prínos liečby Zinnatom pre Vás oproti riziku pre Vaše dieťa.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Zinnat u Vás môže vyvolať závraty a môže mať ďalšie vedľajšie účinky, ktoré znižujú Vašu pozornosť.

Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokým sa necítite dobre.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Zinnatu


Suspenzia Zinnatu obsahuje cukor (sacharózu). Ak ste diabetik, je potrebné, aby ste to vzali do úvahy pri Vašej diéte.


Suspenzia Zinnatu obsahuje aj aspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Ak trpíte neznášanlivosťou aspartámu, alebo ak máte ochorenie nazývané fenylketonúria (známe aj pod skratkou PKU):


overte si u svojho lekára, či je Zinnat pre Vás vhodný.


3. Ako užívať Zinnat


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zinnat užívajte po jedle. Pomôže to zvýšiť účinnosť liečby.


Obsah fľašky pred použitím pretrepte.


Suspenzia Zinnatu sa môže nariediť v studených ovocných džúsoch alebo v mliečnych nápojoch, ale potom sa musí ihneď užiť.


Zinnat nemiešajte s horúcimi tekutinami.


Podrobný návod na prípravu suspenzie Zinnatu si pozrite v odseku nazvanom Návod na prípravu na konci tejto písomnej informácie pre používateľov.


Zvyčajná dávka


Dospelí

Zvyčajná dávka Zinnatu je 250 mg až 500 mg dvakrát denne v závislosti od závažnosti a druhu infekcie.


Deti

Zvyčajná dávka Zinnatu je 10 mg/kg (maximálne 125 mg) až 15 mg/kg (maximálne 250 mg) dvakrát denne v závislosti od:

závažnosti a druhu infekcie

 telesnej hmotnosti a veku dieťaťa.


Zinnat sa neodporúča pre deti mladšie ako 3 mesiace, pretože jeho bezpečnosť a účinnosť v tejto vekovej skupine nie sú známe.


V závislosti od ochorenia a od toho, ako Vy alebo Vaše dieťa reagujete na liečbu, môže byť počiatočná dávka zmenená alebo môže byť potrebný viac ako jeden cyklus liečby.


Pacienti s problémami s obličkami


Ak máte problém s obličkami, Váš lekár Vám môže zmeniť dávku.

 Ak sa Vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak užijete priveľké množstvo Zinnatu


Ak užijete priveľké množstvo Zinnatu, môžu sa u Vás objaviť neurologické poruchy, konkrétne sa u Vás môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu kŕčov (záchvatov kŕčov).

Nečakajte a bezodkladne sa obráťte na svojho lekára alebo choďte na najbližšiu lekársku pohotovosť.Ak je to možné, zdravotníckemu pracovníkovi ukážte balenie Zinnatu.


Ak zabudnete užiť Zinnat


Neužívajte dávku navyše, aby ste nahradili vynechanú dávku. Stačí, ak Vašu ďalšiu dávku užijete vo zvyčajnom čase.


Neprestaňte užívať Zinnat bez odporúčania


Je dôležité, aby ste dokončili celý cyklus liečby Zinnatom. Neprestaňte ho užívať, pokým Vám to neodporučí Váš lekár ‑ dokonca ani vtedy, keď sa cítite lepšie. Ak nedokončíte celý cyklus liečby, infekcia sa Vám môže vrátiť.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, ale neprejavia sa u každého.


Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor

U malého počtu ľudí, ktorí užívajú Zinnat, sa objaví alergická reakcia alebo potenciálne závažná kožná reakcia. Medzi príznaky týchto reakcií patria:


 • Závažná alergická reakcia. Medzi jej prejavy patria vyvýšená a svrbivá vyrážka, opuch, ktorý niekedy postihuje tvár alebo ústa a spôsobuje ťažkosti s dýchaním.


Kožná vyrážka, pri ktorej sa môžu tvoriť pľuzgiere a ktorá vyzerá ako malé terčíky (v strede tmavé bodky obklopené bledšou plochou s tmavým kruhom po okraji)


 • Po celom tele rozšírená vyrážka s pľuzgiermi a odlupovanie kože (Môžu to byť prejavy Stevensovho‑Johnsonovho syndrómu alebo toxickej epidermálnej nekrolýzy).

 • Plesňové infekcie

Lieky ako Zinnat môžu spôsobiť pomnoženie kvasiniek (rodu Candida) v tele, čo môže viesť k vzniku plesňových infekcií (napríklad kandidózy). Výskyt tohto vedľajšieho účinku je pravdepodobnejší, ak Zinnat užívate dlhý čas.


 • Závažná hnačka (pseudomembranózna kolitída). Lieky ako Zinnat môžu spôsobiť zápal hrubého čreva, ktorý spôsobuje závažnú hnačku, zvyčajne s prímesou krvi a hlienov v stolici, bolesť žalúdka, horúčku.


 • Jarischova‑Herxheimerova reakcia. U niektorých pacientov, ktorí sú Zinnatom liečení na Lymskú boreliózu, sa môže objaviť vysoká teplota (horúčka), triaška, bolesť hlavy, bolesť svalov a kožná vyrážka. Táto reakcia je známa ako Jarischova‑Herxheimerova reakcia. Príznaky zvyčajne trvajú niekoľko hodín až jeden deň.


Ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z uvedených príznakov, ihneď oznámte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Časté vedľajšie účinky


Môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí:


 plesňové infekcie (napríklad kandidóza)

 bolesť hlavy

 závraty

 hnačka

 napínanie na vracanie

 bolesť žalúdka.


Časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť krvnými vyšetreniami:


zvýšenie počtu jedného druhu bielych krviniek (eozinofília)

zvýšenie množstva pečeňových enzýmov.


Menej časté vedľajšie účinky


Môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí:


 vracanie

 kožné vyrážky.


Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť krvnými vyšetreniami:


 zníženie počtu krvných doštičiek (buniek, ktoré napomáhajú zrážaniu krvi)

 zníženie počtu bielych krviniek

 pozitívny výsledok Coombsovho testu.


Ďalšie vedľajšie účinky

U veľmi malého počtu ľudí sa vyskytli ďalšie vedľajšie účinky, ale ich presný výskyt nie je známy:

 závažná hnačka (pseudomembranózna kolitída)

 alergické reakcie

 kožné reakcie (vrátane závažných)

 vysoká teplota (horúčka)

 zožltnutie očných bielok alebo pokožky

 zápal pečene (hepatitída).


Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť krvnými vyšetreniami:


 príliš rýchly rozpad červených krviniek (hemolytická anémia).


Ak sa u Vás prejavia akékoľvek vedľajšie účinky

 Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo problémový, alebo ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Zinnat


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Po zmiešaní granulátu so správnym množstvom vody sa suspenzia Zinnatu musí uchovávať v chladničke pri teplote 2 °C až 8 °C. Liekovku so suspenziou znehodnoťte po 10 dňoch od jej prvého otvorenia, ale nelikvidujte ju odpadovou vodou ani domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Zinnat obsahuje


- Liečivo je cefuroxím (vo forme cefuroxímiumaxetilu).

Každých 5 ml roztoku obsahuje buď 125 mg, alebo 250 mg cefuroxímu po zmiešaní granulátu so správnym množstvom vody.

- Ďalšie zložky sú: povidón K30, kyselina stearová, sacharóza, ovocná (tutti-frutti) príchuť, aspartám, draselná soľ acesulfámu, xantán guma.


Ako vyzerá Zinnat a obsah balenia


Zinnat suspenzia na perorálne podávanie sa dodáva ako suchý, biely až sivobiely granulát s ovocnou (tutti-frutti) príchuťou. Po príprave podľa návodu obsahuje 5 ml suspenzie 125 mg alebo 250 mg cefuroxímu vo forme cefuroxímiumaxetilu.

Dodáva sa v liekovkách z tmavého skla typu III s uzáverom obsahujúcim tepelne zaplombovanú membránu, ktoré sú v súlade s požiadavkami Európskeho liekopisu, s obsahom 50 ml, 70 ml, 100 ml alebo 140 ml na prípravu suspenzie obsahujúcej 125 mg/5 ml cefuroxímu alebo s obsahom 50 ml, 70 ml, 100 ml alebo 140 ml na prípravu suspenzie obsahujúcej 250 mg/5 ml cefuroxímu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.,

Galvaniho 7/A

821 04 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca

Glaxo Operations UK Ltd

(obchodujúci ako Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

Co. Durham

DL12 8DT

Spojené kráľovstvo


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Zinnat 125 mg/5 ml

Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo ‑ Zinnat

Nemecko ‑ Elobact

Taliansko ‑ Zoref

Portugalsko ‑ Zipos

Portugalsko ‑ Zoref


Zinnat 250 mg/5 ml

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Fínsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Malta, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo ‑ Zinnat

Grécko ‑ Zinadol

Taliansko ‑ Zoref

Portugalsko ‑ Zipos

Portugalsko ‑ Zoref


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v decembri 2013.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Návod na prípravu


Pokyny na prípravu suspenzie

1. Potraste fľaškou, aby sa granulát stal voľne sypkým a odstráňte uzáver.

2. Do fľašky pridajtemnožstvo vody, ktoré je uvedené na štítku alebo na odmerke (ak je dodaná), a vráťte späť uzáver.

3. Obráťte fľašku hore dnom a silne ňou kývajte zo strany na stranupočas najmenej 15 sekúnd.

4. Prevráťte fľašku ústím nahor a silne ňou potraste.

5. Suspenzia Zinnatu sa musí uchovávať v chladničke pri teplote 2 °C8 °C.

6. Pri použití dávkovacej striekačky treba pred odobratím prvej dávky nechať takto pripravenú suspenziu aspoň 1 hodinu odstáť.2


Zinnat 125 mg/5 ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03713

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03565


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Zinnat 125 mg/5 ml

Zinnat 250 mg/5 ml

granulát na perorálnu suspenziu


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Cefuroxímiumaxetil 150mg, čo zodpovedá 125 mg cefuroxímu v 5 ml suspenzie.

Cefuroxímiumaxetil 300 mg, čo zodpovedá 250 mg cefuroxímu v 5 ml suspenzie.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


granulát na perorálnu suspenziu


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Zinnat je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií u dospelých a detí vo veku od 3 mesiacov (pozri časti 4.4 a 5.1).


 Akútna streptokoková tonzilitída a faryngitída.

 • Akútna bakteriálna sinusitída.

 • Akútna otitis media.

 Akútne exacerbácie chronickej bronchitídy.

 • Cystitída.

 • Pyelonefritída.

 Nekomplikované infekcie kože a mäkkých tkanív.

 Liečba skorých štádií Lymskej boreliózy.


Je potrebné vziať do úvahy oficiálne usmernenie pre náležité používanie antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Zvyčajný cyklus liečby trvá sedem dní (môže sa pohybovať v rozmedzí od piatich do desiatich dní).


Tabuľka 1. Dospelí a deti ( 40 kg)


Indikácia

Dávkovanie

Akútna tonzilitída a faryngitída, akútna bakteriálna sinusitída

250 mg dvakrát denne

Akútna otitis media

500 mg dvakrát denne

Akútne exacerbácie chronickej bronchitídy

500 mg dvakrát denne

Cystitída

250 mg dvakrát denne

Pyelonefritída

250 mg dvakrát denne

Nekomplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

250 mg dvakrát denne

Lymská borelióza

500 mg dvakrát denne počas 14 dní (rozmedzie od 10 do 21 dní)


Tabuľka 2. Deti (< 40 kg)


Indikácia

Dávkovanie

Akútna tonzilitída a faryngitída, akútna bakteriálna sinusitída

10 mg/kg dvakrát denne, maximálne 125 mg dvakrát denne

Deti vo veku dva roky alebo staršie s otitis media, alebo, keď je to vhodné, so závažnejšími infekciami

15 mg/kg dvakrát denne, maximálne 250 mg dvakrát denne

Cystitída

15 mg/kg dvakrát denne, maximálne 250 mg dvakrát denne

Pyelonefritída

15 mg/kg dvakrát denne, maximálne 250 mg dvakrát denne počas 10 až 14 dní

Nekomplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

15 mg/kg dvakrát denne, maximálne 250 mg dvakrát denne

Lymská borelióza

15 mg/kg dvakrát denne, maximálne 250 mg dvakrát denne počas 14 dní (10 až 21 dní)


Nie sú skúsenosti s použitím Zinnatu u detí mladších ako 3 mesiace.


Tablety cefuroxímiumaxetilu a granulát na perorálnu suspenziu cefuroxímiumaxetilu nie sú biologicky rovnocenné a nie sú zameniteľné na báze miligram k miligramu (pozri časť 5.2).


U dojčiat (vo veku od 3 mesiacov) a detí s hmotnosťou menej ako 40 kg môže byť vhodnejšie upraviť dávku podľa telesnej hmotnosti alebo veku. Pri väčšine infekcií sa dojčatám a deťom od 3 mesiacov do 18 rokov podáva dávka 10 mg/kg dvakrát denne, maximálne 250 mg denne. Pri otitis media alebo závažnejších infekciách sa odporúča dávka 15 mg/kg dvakrát denne, maximálne 500 mg denne.


Nasledujúce dve tabuľky, rozdelené podľa vekovej skupiny, slúžia ako návod na zjednodušené podávanie viacdávkovej suspenzie s koncentráciou 125 mg/5 ml alebo 250 mg/5 ml pomocou odmernej lyžice (5 ml), ak je poskytnutá, a na podanie lieku z jednodávkových vreciek s obsahom 125 mg alebo 250 mg.


Tabuľka 3. Dávka 10 mg/kg podávaná pri väčšine infekcií


Vek

Dávka (mg) dvakrát denne

Objem na jednu dávku (ml)

Počet vreciek na jednu dávku125 mg

250 mg

125 mg

250 mg

3 až 6 mesiacov

40 až 60

2,5

-

-

-

6 mesiacov až 2 roky

60 až 120

2,5 až 5

-

-

-

2 až 18 rokov

125

5

2,5

1

-


Tabuľka 4. Dávka 15 mg/kg podávaná pri otitis media a pri závažnejších infekciách


Vek

Dávka (mg) dvakrát denne

Objem na jednu dávku (ml)

Počet vreciek na jednu dávku125 mg

250 mg

125 mg

250 mg

3 až 6 mesiacov

60 až 90

2,5

-


-

6 mesiacov až 2 roky

90 až 180

5 až 7,5

2,5

1 (125 mg)

-

2 až 18 rokov

180 až 250

7,5 až 10

2,5 až 5

2 (250 mg)

1 (250 mg)


Porucha funkcie obličiek

Bezpečnosť a účinnosť cefuroxímiumaxetilu u pacientov s poruchou funkcie obličiek neboli stanovené.

Cefuroxím sa vylučuje prevažne obličkami. U pacientov s výraznou poruchou funkcie obličiek sa odporúča znížiť dávku cefuroxímu tak, aby sa vykompenzovalo jeho pomalšie vylučovanie. Cefuroxím sa z organizmu efektívne odstraňuje dialýzou.


Tabuľka 5. Odporúčané dávky Zinnatu pri poruche funkcie obličiek


Klírens kreatinínu

T1/2 (hod)

Odporúčané dávkovanie


≥ 30 ml/min/1,73 m2


1,4 ‑ 2,4

nie je potrebná žiadna úprava dávky (podáva sa štandardná dávka 125 mg až 500 mg dvakrát denne)


10 ‑ 29 ml/min/1,73 m2


4,6

podáva sa štandardná individuálna dávka každých 24 hodín

< 10 ml/min/1,73 m2

16,8

podáva sa štandardná individuálna dávka každých 48 hodín


Pacienti podstupujúci hemodialýzu

2 ‑ 4

na konci každej dialýzy sa má podať ďalšia štandardná individuálna dávkaPorucha funkcie pečene

Nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa pacientov s poruchou funkcie pečene. Keďže cefuroxím sa vylučuje prevažne obličkami, prítomnosť poruchy funkcie pečene zrejme nebude mať žiaden vplyv na farmakokinetiku cefuroxímu.


Spôsob podávania


Na perorálne použitie.

Suspenzia cefuroxímiumaxetilu sa má užívať s jedlom, aby sa zaistila optimálna absorpcia.


Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na cefuroxím alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Pacienti so známou precitlivenosťou na cefalosporínové antibiotiká.


Anamnéza závažných reakcií z precitlivenosti (napr. anafylaktické reakcie) na akékoľvek iné typy betalaktámových liečiv (penicilíny, monobaktámy a karbapenémy).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Reakcie z precitlivenosti

Osobitnú obozretnosť si vyžadujú pacienti, ktorí v minulosti mali alergickú reakciu na penicilíny alebo iné betalaktámové antibiotiká, keďže existuje riziko skríženej precitlivenosti. Tak ako pri všetkých betalaktámových antibakteriálnych látkach, boli hlásené závažné a občas fatálne reakcie z precitlivenosti. V prípade ťažkých reakcií z precitlivenosti sa musí liečba cefuroxímom ihneď ukončiť a musia sa prijať náležité pohotovostné opatrenia.


Pred začiatkom liečby treba zistiť, či má pacient v anamnéze ťažké reakcie z precitlivenosti na cefuroxím, na iné cefalosporíny alebo na akýkoľvek iný typ betalaktámovej látky. Vyžaduje sa obozretnosť, ak sa cefuroxím podáva pacientom, ktorí majú v anamnéze nezávažnú precitlivenosť na iné betalaktámové látky.


Jarischova‑Herxheimerova reakcia

Po liečbe Lymskej boreliózy cefuroxímiumaxetilom bola pozorovaná Jarischova‑Herxheimerova reakcia. Je priamym dôsledkom baktericídneho účinku cefuroxímiumaxetilu na baktériu vyvolávajúcu Lymskú boreliózu, spirochétu Borrelia burgdorferi. Pacientov treba uistiť, že sa jedná o častú a zvyčajne spontánne ustupujúcu reakciu, ktorá je následkom antibiotickej liečby Lymskej boreliózy (pozri časť 4.8).


Pomnoženie necitlivých mikroorganizmov

Podobne ako pri iných antibiotikách, použitie cefuroxímiumaxetilu môže mať za následok pomnoženie kvasiniek rodu Candida. Pri dlhodobom podávaní môže dôjsť k pomnoženiu necitlivých mikroorganizmov (napr. enterokoky, Clostridium difficile), čo si môže vyžiadať prerušenie liečby (pozri časť 4.8).


Pseudomembranózna kolitída súvisiaca s podávaním antibakteriálnych látok bola hlásená takmer pri všetkých antibakteriálnych látkach, vrátane cefuroxímu, a jej závažnosť sa môže pohybovať od miernej až po život ohrozujúcu. Táto diagnóza sa má vziať do úvahy u pacientov, ktorí trpia hnačkou počas podávania cefuroxímu alebo bezprostredne po jeho vysadení (pozri časť 4.8). Má sa zvážiť ukončenie liečby cefuroxímom a podanie špecifickej liečby zameranej na Clostridium difficile. Lieky, ktoré inhibujú peristaltiku, sa nemajú podávať (pozri časť 4.8).


Interferencia s diagnostickými testmi

Použitie cefuroxímu je spájané s pozitivitou Coombsovho testu, čo môže interferovať s krížovou krvnou skúškou (pozri časť 4.8).


Keďže pri stanovení glykémie ferikyanidovou metódou môže dôjsť k falošnej negativite, u pacientov liečených cefuroxímiumaxetilom sa na stanovenie hladín glukózy v krvi/plazme odporúča používať buď glukózooxidázovú, alebo hexokinázovú metódu.


Dôležité informácie o pomocných látkach


Pri liečbe pacientov s diabetom treba vziať do úvahy obsah sacharózy v suspenzii a granuláte cefuroxímiumaxetilu a náležite ich o tom informovať.


Zinnat 125 mg/5 ml

Obsahuje 3 g sacharózy v 5 ml dávke


Zinnat 250 mg/5 ml

Obsahuje 2,3 g sacharózy v 5 ml dávke


Suspenzia cefuroxímiumaxetilu obsahuje aspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu, a preto sa má používať obozretne u pacientov s fenylketonúriou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Lieky, ktoré znižujú kyslosť žalúdočných štiav, môžu spôsobiť nižšiu biologickú dostupnosť cefuroxímiumaxetilu v porovnaní s biologickou dostupnosťou po jeho podaní nalačno a majú tendenciu rušiť účinok zvýšenej absorpcie po jedle.


Cefuroxím môže ovplyvniť črevnú flóru, a tým viesť k nižšej reabsorpcii estrogénu a zníženej účinnosti kombinovaných perorálnych kontraceptív.


Cefuroxím sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Súbežné podávanie probenecidu sa neodporúča. Súbežné podávanie probenecidu významne zvyšuje maximálnu koncentráciu, plochu pod krivkou závislosti koncentrácie v sére od času a eliminačný polčas cefuroxímu.


Ak sa cefuroxím používa súbežne s perorálnymi antikoagulanciami, môže to spôsobiť zvýšené hodnoty INR.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii je obmedzené množstvo údajov o použití cefuroxímu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu, embryonálny alebo fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj. Zinnat sa má predpisovať gravidným ženám iba vtedy, keď prínos prevažuje nad rizikami.


Laktácia

Cefuroxím sa v malom množstve vylučuje do ľudského mlieka. Pri podávaní terapeutických dávok sa nežiaduce účinky neočakávajú, i keď nemožno vylúčiť riziko vzniku hnačky a mykotickej infekcie slizníc. Vzhľadom na tieto účinky sa dojčenie možno bude musieť prerušiť. Je potrebné vziať do úvahy možnosť senzibilizácie. Cefuroxím sa má používať počas dojčenia až po zhodnotení prínosu/rizika ošetrujúcim lekárom.


Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch cefuroxímiumaxetilu na fertilitu u ľudí. Reprodukčné štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne účinky na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nakoľko tento liek môže spôsobiť závraty, pacientov treba upozorniť, aby boli pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov obozretní.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie nežiaduce reakcie sú pomnoženie kvasiniek rodu Candida, eozinofília, bolesť hlavy, závraty, gastrointestinálne ťažkosti a prechodné zvýšenie hladín pečeňových enzýmov.


Kategórie frekvencie výskytu priradené k ďalej uvedeným nežiaducim reakciám sú odhadmi, pretože pri väčšine reakcií neboli k dispozícii vhodné údaje (napríklad z placebom kontrolovaných štúdií) pre výpočet výskytu. Výskyt nežiaducich reakcií súvisiacich s cefuroxímiumaxetilom sa okrem toho môže líšiť podľa indikácie.


Na určenie frekvencie výskytu veľmi častých až zriedkavých nežiaducich účinkov sa použili údaje získané z rozsiahlych klinických štúdií. Frekvencie výskytu priradené k všetkým ostatným nežiaducim účinkom (t.j. k tým, ktoré sa vyskytovali u < 1/10 000) boli určené hlavne pomocou údajov získaných v období po uvedení lieku na trh a vypovedajú skôr o miere hlásenia ako o skutočnej frekvencii. Údaje z placebom kontrolovaných štúdií neboli k dispozícii. V prípadoch, v ktorých bol výskyt vypočítaný podľa údajov z klinických štúdií, vychádzal takýto výskyt z údajov súvisiacich s liekom (hodnotených skúšajúcim). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce reakcie, súvisiace s liečbou všetkých stupňov závažnosti, sú ďalej uvedené podľa triedy orgánových systémov MedDRA, frekvencie výskytu a stupňa závažnosti. Na klasifikáciu frekvencie výskytu sa použila nasledujúca konvencia: veľmi časté 1/10; časté 1/100 až < 1/10, menej časté 1/1 000 až < 1/100; zriedkavé 1/10 000 až < 1/1 000; veľmi zriedkavé < 1/10 000 a neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Časté

Menej časté

Neznáme

Infekcie a nákazy

pomnoženie kvasiniek rodu Candida


pomnoženie baktérie Clostridium difficile

Poruchy krvi a lymfatického systému

eozinofília

pozitivita Coombsovho testu,

trombocytopénia, leukopénia (niekedy závažného stupňa)

hemolytická anémia

Poruchy imunitného systémulieková horúčka, sérová choroba, anafylaxia,

Jarischova‑Herxheimerova reakcia

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy, závratyPoruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka,

nauzea,

bolesť brucha

vracanie

pseudomembranózna kolitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

prechodné zvýšenie hladín pečeňových enzýmov


žltačka (hlavne cholestatická), hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva


kožné vyrážky

urtikária,

pruritus,

multiformný erytém,

Stevensov‑Johnsonov syndróm,

toxická epidermálna nekrolýza (exantémová nekrolýza) (pozri Poruchy imunitného systému),

angioneurotický edém

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Cefalosporíny sú skupina liečiv, ktoré majú tendenciu sa absorbovať na povrch membrán erytrocytov a tam reagovať s protilátkami proti lieku, čo vedie k pozitivite Coombsovho testu (čo môže interferovať s krížovou krvnou skúškou) a veľmi zriedkavo aj k hemolytickej anémii.


Pozorovaný bol prechodný vzostup hladín pečeňových enzýmov v sére, ktorý je zvyčajne reverzibilný.


Pediatrická populácia

Bezpečnostný profil cefuroxímiumaxetilu u detí sa zhoduje s profilom zisteným u dospelých.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie môže viesť k neurologickým poruchám zahŕňajúcim encefalopatiu, kŕče a kómu. Príznaky predávkovania sa môžu vyskytnúť u pacientov s poruchou funkcie obličiek, ktorým sa dávka vhodným spôsobom nezníži (pozri časti 4.2 a 4.4).


Hladiny cefuroxímu v sére je možné znížiť hemodialýzou a peritoneálnou dialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotiká na systémové použitie, cefalosporíny druhej generácie

ATC kód: J01DC02


Mechanizmus účinku


Cefuroxímiumaxetil sa prostredníctvom esterázových enzýmov hydrolyzuje na účinné antibiotikum, cefuroxím.

Cefuroxím inhibuje syntézu bakteriálnej bunkovej steny po naviazaní sa na proteíny viažuce penicilín (penicillin binding proteins ‑ PBP). Výsledkom je narušenie biosyntézy bunkovej steny (peptidoglykánu), čo vedie k lýze a smrti bakteriálnej bunky.


Mechanizmus rezistencie


Bakteriálna rezistencia na cefuroxím môže byť zapríčinená jedným alebo viacerými z nasledujúcich mechanizmov:

 • hydrolýza betalaktamázami; vrátane (ale nie výhradne) betalaktamázami s rozšíreným spektrom účinku (extended‑spectrum beta‑lactamases ‑ ESBL) a enzýmami AmpC, ktoré môžu byť pri niektorých aeróbnych gramnegatívnych bakteriálnych druhoch indukované alebo trvale dereprimované;

 • znížená afinita proteínov viažucich penicilín k cefuroxímu;

 • nepriepustnosť vonkajšej membrány, ktorá obmedzuje prístup cefuroxímu k proteínom viažucim penicilín pri gramnegatívnych baktériách;

 • bakteriálne efluxné pumpy.


U organizmov, ktoré získali rezistenciu na iné injekčné cefalosporíny sa predpokladá, že budú rezistentné na cefuroxím.


V závislosti od mechanizmu rezistencie môžu organizmy so získanou rezistenciou na penicilíny preukázať zníženú citlivosť alebo rezistenciu na cefuroxím.


Hraničné hodnoty cefuroxímiumaxetilu


Hraničné hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) stanovené Európskou komisiou pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing ‑ EUCAST) sú nasledovné:


Mikroorganizmus

Hraničné hodnoty (mg/l)


C

R

Enterobacteriaceae1, 2

 8

> 8

Staphylococcus spp.

Poznámka3

Poznámka 3

Streptococcus A, B, C a G

Poznámka 4

Poznámka 4

Streptococcus pneumoniae

 0,25

> 0,5

Moraxella catarrhalis

 0,125

> 4

Haemophilus influenzae

 0,125

> 1

Hraničné hodnoty nezávislé od bakteriálnych druhov1

IE5

IE5

1 Hraničné hodnoty cefalosporínov pre enterobaktérie detegujú všetky klinicky významné mechanizmy rezistencie (vrátane ESBL a plazmidom kódovaného AmpC). Niektoré kmene, ktoré produkujú betalaktamázy, sú citlivé alebo intermediárne citlivé na cefalosporíny 3. alebo 4. generácie pri uvedených hraničných hodnotách a majú sa hlásiť ako zistené, t.j. prítomnosť alebo absencia ESBL sama o sebe nemá vplyv na kategorizáciu citlivosti. V mnohých oblastiach sa detekcia a charakterizácia ESBL odporúča alebo je povinná na účely kontroly infekcií.

2 Iba nekomplikované infekcie močových ciest (cystitída) (pozri časť 4.1).

3 Citlivosť stafylokokov na cefalosporíny je odvodená od citlivosti meticilínu, okrem ceftazidímu a cefixímu a ceftibuténu, ktoré nemajú stanovené hraničné hodnoty a nemajú sa používať pri stafylokokových infekciách.

4 Citlivosť betahemolytických streptokokov skupiny A, B, C a G na betalaktámové antibiotiká je odvodená od citlivosti na penicilín.

5 Nie je dostatočne preukázané, že príslušné bakteriálne druhy sú dobrým cieľom pri liečbe daným liekom. Môže byť hlásená MIC s poznámkou, ale bez sprievodnej kategorizácie na C, I (intermediárne citlivé) alebo R.

C=citlivé, R=rezistentné


Mikrobiologická citlivosť


Prevalencia získanej rezistencie sa môže pri vybraných druhoch geograficky a časovo meniť a je potrebné získať lokálne informácie o rezistencii, najmä pri liečbe ťažkých infekcií. V prípade potreby sa má vyhľadať rada odborníka, keď je lokálna prevalencia rezistencie taká, že užitočnosť cefuroxímiumaxetilu je minimálne pri niektorých typoch infekcie sporná.

In vitro je cefuroxím zvyčajne účinný proti nasledujúcim mikroorganizmom.


Zvyčajne citlivé druhy

Grampozitívne aeróby:

Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín)*

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

Gramnegatívne aeróby:

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Moraxella catarrhalis


Spirochéty:

Borrelia burgdorferi

Mikroorganizmy, pri ktorých môže byť problémom rezistencia

Grampozitívne aeróby:

Streptococcus pneumoniae

Gramnegatívne aeróby:

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus spp. (iné ako P. vulgaris)

Providencia spp.


Grampozitívne anaeróby:

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium spp.

Gramnegatívne anaeróby:

Fusobacterium spp.

Bacteroides spp.

Inherentne rezistentné mikroorganizmy

Grampozitívne aeróby:

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

Gramnegatívne aeróby:

Acinetobacter spp.

Campylobacter spp.

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens

Gramnegatívne anaeróby:

Bacteroides fragilis

Iné:

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

* Každý S. aureus rezistentný na meticilín je rezistentný aj na cefuroxím.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Po perorálnom podaní sa cefuroxímiumaxetil absorbuje z gastrointestinálneho traktu a v črevnej sliznici a krvi sa rýchlo hydrolyzuje na cefuroxím, ktorý sa uvoľňuje do krvného obehu. K optimálnej absorpcii dochádza po užití cefuroxímiumaxetilu krátko po jedle.


Po podaní tabliet cefuroxímiumaxetilu sa maximálne hladiny v sére (2,9 µg/ml po 125 mg dávke, 4,4 µg/ml po 250 mg dávke, 7,7 µg/ml po 500 mg dávke a 13,6 µg/ml po 1 000 mg dávke) dosiahnu približne o 2,4 hodiny po dávke podanej s jedlom. Rýchlosť absorpcie cefuroxímu zo suspenzie je v porovnaní s tabletami pomalšia, čo vedie k neskorším, nižším maximálnym hladinám v sére a zníženej systémovej biologickej dostupnosti (nižšej o 4 až 17 %). Perorálna suspenzia cefuroxímiumaxetilu nebola biologicky rovnocenná s tabletami cefuroxímiumaxetilu, keď sa skúšala u zdravých dospelých, a preto nie je zameniteľná na báze miligram k miligramu (pozri časť 4.2). Farmakokinetika cefuroxímu je lineárna v celom rozmedzí perorálne podávanej dávky 125 až 1 000 mg. Po opakovanom perorálnom podávaní dávky 250 až 500 mg nedošlo ku kumulácii cefuroxímu.


Distribúcia


Väzba na bielkoviny sa udáva v rozmedzí 33 až 50 % v závislosti od metodiky stanovenia. Po podaní jednorazovej dávky cefuroxímiumaxetilu vo forme 500 mg tablety 12 zdravým dobrovoľníkom bol zdanlivý distribučný objem 50 l (CV % = 28 %). Koncentrácie cefuroxímu prevyšujúce minimálne inhibičné hladiny pre bežné patogény možno dosiahnuť v mandliach, v tkanivách prinosových dutín, v sliznici priedušiek, v kostiach, v pleurálnej tekutine, kĺbovej tekutine, synoviálnej tekutine, intersticiálnej tekutine, v žlči, spúte a v komorovom moku. Cefuroxím prechádza hematoencefalickou bariériou, keď sú zapálené meningy.


Biotransformácia


Cefuroxím sa nemetabolizuje.


Eliminácia


Polčas v sére je medzi 1 až 1,5 hodinou. Cefuroxím sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Renálny klírens sa pohybuje v rozmedzí od 125 do 148 ml/min/1,73 m2.


Osobitné skupiny pacientov


Pohlavie


Medzi mužmi a ženami sa nepozorovali rozdiely vo farmakokinetike cefuroxímu.


Starší pacienti


U starších pacientov s normálnou funkciou obličiek nie je nutné žiadne osobitné opatrenie pri podávaní dávok do zvyčajnej maximálnej dávky 1 g denne. U starších pacientov existuje vyššia pravdepodobnosť zníženej funkcie obličiek; preto sa má dávka pre starších pacientov upraviť podľa funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


Deti a dospievajúci


U starších dojčiat (vo veku > 3 mesiace) a u detí je farmakokinetika cefuroxímu podobná farmakokinetike pozorovanej u dospelých.


Nie sú k dispozícii údaje z klinických štúdií týkajúce sa použitia cefuroxímiumaxetilu u detí mladších ako 3 mesiace.


Porucha funkcie obličiek


Bezpečnosť a účinnosť cefuroxímu u pacientov s poruchou funkcie obličiek neboli stanovené.

Cefuroxím sa vylučuje prevažne obličkami. Preto sa, podobne ako pri všetkých takýchto antibiotikách, u pacientov s výraznou poruchou funkcie obličiek (t.j. C1cr < 30 ml/minúta) odporúča znížiť dávku cefuroxímu tak, aby sa vykompenzovalo jeho pomalšie vylučovanie (pozri časť 4.2). Cefuroxím sa z organizmu efektívne odstraňuje dialýzou.


Porucha funkcie pečene


Nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa pacientov s poruchou funkcie pečene. Keďže cefuroxím sa vylučuje prevažne obličkami, prítomnosť poruchy funkcie pečene zrejme nebude mať žiaden vplyv na farmakokinetiku cefuroxímu.


Vzťah medzi farmakokinetikou (FK) a farmakodynamikou (FD)


Preukázalo sa, že pri cefalosporínoch je najdôležitejším farmakokineticko‑farmakodynamickým indexom korelujúcim s účinnosťou in vivo percentuálny podiel dávkovacieho intervalu (%T), počas ktorého koncentrácia neviazaného cefuroxímu zostáva nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (MIC, minimum inhibitory concentration) cefuroxímu pre jednotlivé cieľové druhy mikroorganizmov (t.j. %T > MIC).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie karcinogenity sa neuskutočnili; nie sú však dôkazy, ktoré by svedčili o karcinogénnom potenciáli.


Účinok gamaglutamyltranspeptidázy v moči potkanov je inhibovaný rôznymi cefalosporínmi, pri cefuroxíme je však stupeň inhibície nižší. Toto môže mať význam pri interferencii v klinických laboratórnych vyšetreniach u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Povidón K30

Kyselina stearová

Sacharóza

Ovocná (tutti - frutti) príchuť

Aspartám

Draselná soľ acesulfámu

Xantán guma


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti granulátu na prípravu suspenzie je 24 mesiacov od dátumu výroby pri uchovávaní pri teplote neprevyšujúcej 30 °C. Pripravená suspenzia (v liekovkách) sa musí uchovávať v chladničke pri teplote 2 °C - 8 °C maximálne 10 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Zinnat granulát na perorálnu suspenziu sa má uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Pripravená suspenzia (v liekovkách) sa musí ihneď vložiť do chladničky a uchovávať pri teplote 2 °C až 8 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Zinnat sa dodáva ako suchý, biely až sivobiely granulát s ovocnou (tutti-frutti) príchuťou. Po príprave podľa návodu obsahuje 5 ml suspenzie 125 mg alebo 250 mg cefuroxímu vo forme cefuroxímiumaxetilu.


Dodáva sa v liekovkách z tmavého skla typu III s uzáverom z tepelne zaplombovanej membrány, ktoré sú v súlade s požiadavkami Európskeho liekopisu, s obsahom 50 ml, 70 ml, 100 ml alebo 140 ml na prípravu suspenzie obsahujúcej 125 mg/5 ml cefuroxímu alebo s obsahom 50 ml, 70 ml, 100 ml alebo 140 ml na prípravu suspenzie obsahujúcej 250 mg/5 ml cefuroxímu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


Návod na prípravu/podávanie

Pred užitím lieku treba obsah fľašky silno pretrepať.


Pripravená suspenzia sa môže používať až 10 dní, keď sa uchováva v chladničke pri teplote 2 °C až 8 °C.


V prípade potreby sa suspenzia Zinnatu z viacdávkových fľašiek môže ďalej nariediť v studených ovocných džúsoch alebo v mliečnych nápojoch a potom sa má ihneď užiť.


Pokyny na prípravu suspenzie vo viacdávkových fľaškách


1. Potraste fľaškou, aby sa granulát stal voľne sypkým. Odstráňte uzáver a odstráňte tepelne zaplombovanú membránu. Ak je membrána poškodená, alebo ak chýba, liek treba vrátiť do lekárne.

2. Do fľašky pridajte celkové množstvo vody, ktoré je uvedené na štítku alebo na odmerke (ak je dodaná). Vráťte uzáver späť na fľašku.

3. Obráťte fľašku hore dnom a silne ňou kývajte zo strany na stranu (počas najmenej 15 sekúnd).

4. Prevráťte fľašku ústím nahor a silne ňou potraste.

5. Ihneď ju vložte do chladničky a uchovávajte pri teplote 2 °až 8 °C.

6. Pri použití dávkovacej striekačky treba pred odobratím prvej dávky nechať takto pripravenú suspenziu aspoň 1 hodinu odstáť.


Pripravená suspenzia ani suchý granulát sa nesmú miešať s horúcimi tekutinami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, Slovenska republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Zinnat 125 mg/5 ml: 15/0390/92-CS

Zinnat 250 mg/5 ml: 15/0246/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24. jún 1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: 16. júl 2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 20131


Zinnat 125 mg/5 ml