+ ipil.sk

Ziprasidon Mylan 80 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid .č 2012/00618-Z1B

Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2012/06368-Z1A


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Ziprasidon Mylan 40 mg

Ziprasidon Mylan 60 mg

Ziprasidon Mylan 80 mg

tvrdé kapsuly

ziprasidón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochoreniaako vy.

- Ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Ziprasidon Mylana na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr,ako užijete Ziprasidon Mylan

3. Ako užívať Ziprasidon Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ziprasidon Mylan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. ČO JE ZIPRASIDON MYLANA NA ČO SA POUŽÍVA


Ziprasidon Mylanpatrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antipsychotiká.


Ziprasidon Mylan sa používa na liečbu schizofrénie u dospelých – psychického ochorenia charakteristického nasledujúcimi príznakmi: počutie, videnie a cítenie vecí, ktoré neexistujú, viera v niečo, čo nie je pravda, pociťovanie nezvyčajných podozrení, chýbanie sociálnych (medziľudských) vzťahov alebo ťažkosti ich vytvárať, nervozita, depresia alebo úzkosť.


Ziprasidon Mylan sa taktiež používa na liečbu stredne ťažkých manických alebo zmiešaných epizód pri bipolárnej poruche u dospelých a dospievajúcich vo veku 10 – 17 rokov-psychického ochorenia charakteristického striedaním stavov nadšenia (mánia) a depresívnych stavov nálady. Počas epizód mánie sú najtypickejšie príznaky: nadšené správanie, prehnané sebavedomie, nárast energie, znížená potreba spánku, nedostatok koncentrácie alebo hyperaktivita a opakované vysokorizikové správanie.


2. Čo potrebuje vedieť skÔr, ako UŽIJETE ZIPRASIDON MYLAN


Neužívajte Ziprasidon Mylan:

- keď ste alergický na ziprasidón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).. Príznaky alergickej reakcie zahŕňajú vyrážku, svrbenie, opuch tváre alebo pier, ťažkosti s dýchaním.

- keď máte alebo ste v minulosti mali problémy so srdcom, alebo ste nedávno mali srdcový infarkt.

- keď užívate lieky na liečbu ťažkostí so srdcovým rytmom alebo lieky, ktoré môžu ovplyvniť srdcový rytmus. Pozrite tiež časť „Užívanie iných liekov“ nižšie.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Ziprasidon Mylan.

- ak sa u vás alebo u niekoho iného vo vašej rodine v minulosti vyskytli krvné zrazeniny, keďže užívanie liekov, ako je tento, bolo spojené s tvorbou krvných zrazenín

- ak máte problémy s pečeňou

- ak máte alebo ste v minulosti mali kŕče alebo epilepsiu

- ak ste starší pacient (nad 65 rokov) a trpíte demenciou a máte riziko porážky (cievnej mozgovej príhody)

- ak máte nízky pokojový srdcový rytmus a/alebo viete, že máte nedostatok solí v dôsledku predĺženej a ťažkej hnačky a vracania alebo užívania diuretík (liekov na odvodnenie)

- ak pri vstávaní do vzpriamenej polohy pociťujete rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus, mdloby, kolaps alebo závrat, ktoré môžu naznačovať nezvyčajné fungovanie srdcového rytmu.


Oznámte vášmu lekárovi, že užívate Ziprasidon Mylan pred laboratórnymi vyšetreniami (ako sú vyšetrenia krvi, moču, funkcie pečene, srdcového rytmu, atď.) pretože môže pozmeniť výsledky týchto vyšetrení.


Iné lieky a Ziprasidon Mylan

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Ziprasidon Mylan

ak užívate lieky na srdcový rytmus alebo lieky, ktoré môžu ovplyvniť srdcový rytmus ako sú:

 • antiarytmiká triedy IA a III, oxid arzenitý, halofantrín, levometadyl acetát, mezoridazín, tioridazín, pimozid, sparfloxacín, gatifloxacín, moxifloxacín, dolazetroniummesilát, meflochín, sertindol alebo cisaprid. Tieto lieky ovplyvňujú srdcový rytmus predĺžením QT intervalu (na EKG). Ak máte ohľadom toho viac otázok, obráťte sa na vášho lekára.


Oznámte, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky na liečbu:

 • bakteriálnych infekcií, tieto lieky sú známe ako antibiotiká

 • zmien nálady (v rozmedzí od depresívnej nálady po eufóriu), rozrušenia a podráždenia, tieto lieky sú známe ako stabilizátory nálady, napr. lítium, karbamazepín, valproát

 • depresie, vrátane niektorých liekov zvyšujúcich hladinu serotonínu, napr. SSRI, ako sú fluoxetín,paroxetín, setralín

 • epilepsie, napr. fenytoín, fenobarbital, karbamazepín, etosuximid

 • Parkinsonovej choroby, napr. levodopa, bromokriptín, ropinirol, pramipexol.


Prečítajte si aj časť „Neužívajte „Ziprasidon Mylan“ vyššie.


Ziprasidon Mylan a jedlo, nápoje a alkohol


Kapsuly Ziprasidon Mylan sa musia užiť počas hlavného jedla.

Vyhnite sa užívaniu alkoholických nápojov počas užívania Ziprasidonu Mylan, keďže alkohol môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo:

Ziprasidon Mylansa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ vám lekár nepovie inak, pretože existuje riziko, že tento liek môže uškodiť vášmu dieťaťu. Ženy v plodnom veku musia používať vhodnú antikoncepciu. Ak otehotniete alebo ak plánujete otehotnieť počas užívania Ziprasidonu Mylan, ihneď informujte vášho lekára.


Nasledujúce príznaky sa môžu objaviť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Ziprasidon Mylan: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Dojčenie:

Počas užívania Ziprasidonu Mylan nedojčite. Je to z dôvodu, že malé množstvá môžu prechádzať do materského mlieka. Ak je liečba nevyhnutná, dojčenie sa má prerušiť. Ak plánujete dojčiť, pred užitím tohto lieku sa poraďte s vaším lekárom.


Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Pri užívaní Ziprasidonu Mylan môžete pociťovať ospalosť. Ak tento príznak pociťujete, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje alebo zariadenia, pokým ospalosť nezmizne.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Ziprasidonu Mylan

Ziprasidon Mylan obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím Ziprasidonu Mylan.


3. AKO UŽÍVAŤ ZIPRASIDON MYLAN


Vždy užívajte Ziprasidon Mylan presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí pacienti

Odporúčaná dávka je medzi 40 – 80 mg dvakrát denne užitá s jedlom.


Pri dlhodobom užívaní môže váš lekár dávku upraviť. Je potrebné, aby ste neprekročili maximálnu dávku 160 mg denne.


Starší pacienti (nad 65 rokov)

Dávky u pacientov nad 65 rokov sú niekedy nižšie než dávky užívané mladšími ľuďmi. Váš lekár vám odporučí dávku, ktorá je pre vás vhodná.


Pacienti s ťažkosťami s pečeňou

Ak máte pečeňové ťažkosti, môžete potrebovať nižšiu dávku Ziprasidonu Mylan. Váš lekár zistí, aká dávka je pre vás vhodná.


Požitie u detí a dospievajúcich s bipolárnou mániou

Odporúčaná začiatočná dávka je 20 mg užitá s jedlom, nasledovne vám váš lekár odporučí najvhodnejšiu dávku. Je potrebné, aby ste neprekročili maximálnu dávku 80 mg denne u detí vážiacich 45 kg alebo menej alebo 160 mg denne u detí vážiacich viac ako 45 kg.


Bezpečnosť a účinnosť Ziprasidonu Mylan v liečbe schizofrénie u detí a dospievajúcich nebola stanovená.


Cesta a spôsob podania

Na vnútorné použitie (cez ústa).


Kapsuly Ziprasidon Mylan sa majú užívať dvakrát denne, jedna kapsula ráno počas úplných raňajok a jedna večer počas večere. Je potrebné, aby ste tento liek užívali každý deň v rovnakom čase.


Kapsuly sa majú prehltnúť celé, nemajú sa hrýzť a musia sa užiť s jedlom. Je dôležité kapsuly nežuť, keďže to môže ovplyvniť rozsah vstrebania lieku v črevách.


Ak užijete viac Ziprasidonu Mylan, ako máte


Ihneď sa spojte s vaším lekárom alebo pohotovostným oddelením najbližšej nemocnice. Zoberte so sebou škatuľu Ziprasidonu Mylan.


Ak ste užili príliš veľa tvrdých kapsúl Ziprasidon Mylan, môžete pociťovať ospalosť, tras, kŕče a samovoľné pohyby hlavy a krku.


Ak zabudnete užiť Ziprasidon Mylan


Je dôležité užívať Ziprasidon Mylan každý deň v tom istom čase. Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď ako si spomeniete, pokiaľ už nie je čas na nasledujúcu dávku. V tom prípade užite iba nasledujúcu dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Ziprasidon Mylan

Váš lekár vám povie, ako dlho máte užívať Ziprasidon Mylan. Neprestaňte užívať Ziprasidon Mylan, pokiaľ vám tak nepovie váš lekár.


Je dôležité pokračovať v užívaní vašich liekov, aj keď sa cítite lepšie. Ak ukončíte liečbu príliš skoro, príznaky sa môžu znovu objaviť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Väčšina vedľajších účinkov je však iba prechodná. Často môže byť zložité odlíšiť príznaky vášho ochorenia od vedľajších účinkov.


Prestaňteužívať Ziprasidon Mylan a kontaktujte ihneď vášho lekára, ak sa u vás prejaví niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov:


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť 1 zo 100 ľudí):

 • Rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus, závraty pri vstávaní do vzpriamenej polohy, ktoré môžu naznačovať nezvyčajnú funkciu srdca. Môžu to byť príznaky stavu známeho ako posturálna hypotenzia.

 • Samovoľné/nezvyčajné pohyby, najmä na tvári a jazyku.


Neznáme (z dostupných údajov):

 • Opuch tváre, pier, jazyka, ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním, žihľavka. Môžu to byť príznaky závažnej alergickej reakcie, ako napr. angioedém.

 • Horúčka, zrýchlené dýchanie, potenie, stuhnutosť svalov, trasenie, ťažkosti s prehĺtaním a znížené vedomie. Môžu to byť príznaky stavu známeho ako neuroleptický malígny syndróm.

 • Zmätenosť, rozrušenie, vysoká teplota, potenie, nedostatočná koordinácia svalov, šklbanie svalov. Môžu to byť príznaky stavu známeho ako serotonínový syndróm.

 • Rýchly, nepravidelný srdcový rytmus, mdloby, ktoré môžu byť príznaky život ohrozujúceho stavu známeho ako Torsades de Pointes.


Môžu sa u vás prejaviť nasledujúce vedľajšie účinky uvedené nižšie. Tieto možné vedľajšie účinky sú vo všeobecnosti mierne až stredne závažné a môžu časom ustúpiť. Avšak, ak sú tieto vedľajšie účinky závažné alebo pretrvávajúce, je potrebné aby ste sa spojili s vaším lekárom.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť 1 z 10ľudí):

 • nepokoj

 • poruchy pohybu vrátane mimovoľných pohybov, stuhnutosť a tvrdosť svalov, pomalosť pohybov, trasenie, celková slabosť a únava, závraty, ospalosť, bolesť hlavy

 • rozmazané videnie

 • zápcha, pocit na vracanie, vracanie a porucha trávenia, sucho v ústach, zvýšená tvorba slín.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť 1zo 100 ľudí):

 • zvýšená chuť do jedla

 • ťažkosť kontrolovať pohyby

 • pocit rozrušenia, úzkosti, zovretia hrdla, nočné mory

 • záchvaty, mimovoľné pohyby očí do nehybnej polohy, ťažkopádnosť, porucha reči, znecitlivenie, pocit mravenčenia, znížená schopnosť sústrediť sa, slintanie, nadmerná ospalosť počas dňa, vyčerpanie

 • búšenie srdca, pocit mdlôb pri vstávaní, dýchavičnosť

 • citlivosť na svetlo, hučanie v ušiach

 • bolesť hrdla, ťažkosti pri prehĺtaní, opuchnutý jazyk, hnačka, vetry, pokazený žalúdok

 • svrbivá kožná vyrážka, akné

 • svalové kŕče, stuhnutosť alebo opuch kĺbov

 • smäd, bolesť, nepríjemný pocit na hrudníku, nezvyčajná chôdza.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť 1 z 1 000 ľudí):

 • nádcha

 • znížené hladiny vápnika v krvi

 • panický záchvat, pocit depresie, spomalené myslenie, chýbanie emócií

 • nezvyčajná poloha hlavy (strnutie šije), znehybnenie, nepokojné nohy

 • čiastočná alebo úplná strata videnia v jednom oku, svrbenie očí, suché oči, poruchy videnia

 • bolesť ucha

 • čkanie

 • reflux kyseliny (návrat kyseliny zo žalúdka do pažeráka)

 • riedka stolica

 • vypadávanie vlasov, opuch tváre, podráždenie kože

 • neschopnosť otvoriť ústa

 • neschopnosť udržať moč, bolestivé alebo namáhavé močenie

 • obmedzená alebo zosilnená erekcia, znížený orgazmus, nezvyčajná tvorba mlieka

 • zväčšenie pŕs u mužov aj u žien

 • pocit teploty, horúčka

 • zníženie alebo zvýšenie počtu bielych krviniek (pri vyšetrení krvi)

 • nezvyčajné výsledky pečeňových funkčných testov

 • vysoký tlak krvi

 • nezvyčajné výsledky vyšetrení krvi alebo pulzu

 • fľaky vyvýšenej a zapálenej červenej kože pokryté bielymi šupinami známe ako psoriáza.


Neznáme (z dostupných údajov):

 • závažná alergická reakcia

 • u starších ľudí s demenciou bol hlásený malý nárast počtu úmrtí pacientov užívajúcich antipsychotiká, v porovnaní s tými, ktorí antipsychotiká neužívajú.

 • krvné zrazeniny v cievach, najmä v nohách (príznaky zahŕňajú opuchnutie, bolesť, a sčervenanie nôh), ktoré môžu putovať cievami do pľúc a spôsobiť bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete akýkoľvek z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • ťažkosti so spaním, mimovoľné močenie

 • extrémne dobrá nálada, zvláštne myšlienkové pochody a hyperaktivita (nadmerná činnosť)

 • závraty, strata vedomia

 • veľké, silno svrbiace hrče na koži (žihľavka)

 • pretrvávajúca nezvyčajná a bolestivá erekcia

 • poklesnutie tváre


Ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.5. AKO UCHOVÁVAŤ ZIPRASIDON Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri alebo na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ziprasidon Mylan obsahuje


Liečivo je ziprasidón.


Každá tvrdá kapsula obsahuje monohydrát ziprasidóniumchloridu zodpovedajúci 40 mg ziprasidónu.

Každá tvrdá kapsula obsahuje monohydrát ziprasidóniumchloridu zodpovedajúci 60 mg ziprasidónu.

Každá tvrdá kapsula obsahuje monohydrát ziprasidóniumchloridu zodpovedajúci 80 mg ziprasidónu.


Ďalšie zložky sú:

Náplň kapsuly obsahuje draselnú soľ polakrilínu, monohydrát laktózy, povidón, magnéziumstearát.


Ziprasidon Mylan 40 mg a 80 mg

Obal kapsuly obsahuje brilantnú modrú FCF (E133), oxid titaničitý (E171) a želatínu.


Ziprasidon Mylan 60 mg

Obal kapsuly obsahuje oxid titaničitý (E171) a želatínu.


Zložky potlače sú šelak, propylénglykol, čierny oxid železitý (E172) a hydroxid draselný.


Ako vyzerá Ziprasidon Mylan a obsah balenia


40 mg - tvrdá želatínová kapsula veľkosti 3 (15,6 mm až 16,2 mm) s modrým nepriehľadným viečkom a modrým nepriehľadným telom a s pozdĺžnym nápisom „Mylan“ nad „ZE40“ vytlačeným čiernym atramentom na viečku aj tele kapsuly.


60 mg - tvrdá želatínová kapsula veľkosti 2 (17,7 mm až 18,3 mm) s bielym nepriehľadným viečkom a bielym nepriehľadným telom a s pozdĺžnym nápisom „Mylan“ nad „ZE60“ vytlačeným čiernym atramentom na viečku aj tele kapsuly.


80 mg - tvrdá želatínová kapsula veľkosti 1 (19,1 mm až 19,7 mm) s modrým nepriehľadným viečkom a bielym nepriehľadným telom a s pozdĺžnym nápisom „Mylan“ nad „ZE80“ vytlačeným čiernym atramentom na viečku aj tele kapsuly.


Ziprasidon Mylan je dostupný v blistroch po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 a 180 tvrdých kapsúl a v blistroch s perforáciou umožňujúcou oddelenie jednotlivej dávky po 14x1 a 56x1 kapsúl.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories Limited (t/a Gerard Laboratories)

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Cyprus: Ziprasidone / Generics

Česká republika: Ziprasidon Mylan

Dánsko: Ziprasidon Mylan

Grécko: Ziprasidone / Generics

Island: Ziprasidon Mylan

Maďarsko: Ziprasidon Mylan

Nemecko: Ziprasidon Mylan

Poľsko: Zipramyl

Portugalsko: Ziprasidona Mylan

Rakúsko: Ziprasidon Arcana

Rumunsko: Ziprasidonǎ Mylan

Slovensko: Ziprasidon Mylan

Španielsko: Ziprasidona Mylan

Švédsko: Ziprasidon Mylan

Taliansko: Ziprasidone Mylan Generics


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 02/2013.


7Ziprasidon Mylan 80 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02653


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


Ziprasidon Mylan 40 mg

Ziprasidon Mylan 60 mg

Ziprasidon Mylan 80 mg

tvrdé kapsuly


2. Kvalitatívne a kvantitAtívne zloženie


Každá tvrdá kapsula obsahuje monohydrát ziprasidóniumchloridu zodpovedajúci 40 mg ziprasidónu.

Každá tvrdá kapsula obsahuje monohydrát ziprasidóniumchloridu zodpovedajúci 60 mg ziprasidónu.

Každá tvrdá kapsula obsahuje monohydrát ziprasidóniumchloridu zodpovedajúci 80 mg ziprasidónu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Každá 40 mg kapsula obsahuje 79,22 mg laktózy.

Každá 60 mg kapsula obsahuje 118,83 mg laktózy.

Každá 80 mg kapsula obsahuje 158,43 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LiekovÁ forma


Tvrdá kapsula


40 mg tvrdá želatínová kapsula veľkosti 3 (15,6 mm až 16,2 mm) s modrým nepriehľadným viečkom a modrým nepriehľadným telom a s pozdĺžnym nápisom „Mylan“ nad „ZE40“ vytlačeným čiernym atramentom na viečku aj tele kapsuly.


60 mg tvrdá želatínová kapsula veľkosti 2 (17,7 mm až 18,3 mm) s bielym nepriehľadným viečkom a bielym nepriehľadným telom a s pozdĺžnym nápisom „Mylan“ nad „ZE60“ vytlačeným čiernym atramentom na viečku aj tele kapsuly.


80 mg tvrdá želatínová kapsula veľkosti 1 (19,1 mm až 19,7 mm) s modrým nepriehľadným viečkom a bielym nepriehľadným telom a s pozdĺžnym nápisom „Mylan“ nad „ZE80“ vytlačeným čiernym atramentom na viečku aj tele kapsuly.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Ziprasidón je indikovaný na liečbu schizofrénie u dospelých.

Ziprasidón je indikovaný na liečbu manických alebo zmiešaných epizód strednej závažnosti pri bipolárnej poruche u dospelých, detí a dospievajúcich vo veku 10 – 17 rokov (prevencia epizód bipolárnej poruchy nebola stanovená, pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Pri akútnej liečbe schizofrénie a bipolárnej mánie sa odporúča dávka 40 mg ziprasidónu dvakrát denne s jedlom. Denné dávkovanie sa môže následne upravovať podľa individuálneho klinického stavu až do maximálnej dávky 80 mg dvakrát denne. V prípade potreby sa môže odporúčaná maximálna dávka dosiahnuť už na tretí deň liečby.


Je zvlášť dôležité neprekračovať maximálnu dávku, keďže bezpečnostný profil nad 160 mg/deň nebol potvrdený a ziprasidón sa dáva do súvislosti s predĺžením QT intervalu v závislosti na dávke (pozri časti 4.3 a 4.4).


Pri udržiavacej liečbe schizofrénie majú pacienti dostávať najnižšiu účinnú dávku ziprasidónu; v mnohých prípadoch je dostatočnou dávkou 20 mg dvakrát denne.


Starší pacienti

Nižšia začiatočná dávka nie je bežne indikovaná, ale má sa zvážiť u pacientov vo veku nad 65 rokov, keď si to vyžaduje ich klinický stav.


Použitie pri poruche funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa nevyžaduje úprava dávky (pozri časť 5.2).


Použitie pri poruche funkcie pečene

U pacientov s pečeňovou insuficienciou sa majú zvážiť nižšie dávky (pozri časti 4.4 a 5.2).


Deti a dospievajúci


Bipolárna mánia

Odporúčaná dávka pri akútnej liečbe bipolárnej mánie u detí a dospievajúcich (vo veku 10 – 17 rokov) je jednorazová dávka 20 mg v prvý deň, podaná s jedlom. Ziprasidon Mylan sa má následne podávať s jedlom v dvoch jednotlivých denných dávkach a má sa titrovať počas 1 – 2 týždňov na cieľové rozmedzie 120 – 160 mg/deň pre pacientov vážiacich ≥ 45 kg, alebo na cieľové rozmedzie 60 – 80 mg/deň pre pacientov vážiacich < 45 kg. Následné dávkovanie má byť upravené na základe individuálneho klinického stavu v rozsahu 80 – 160 mg/deň pre pacientov vážiacich ≥ 45 kg alebo 40 – 80 mg/deň pre pacientov vážiacich < 45 kg. V klinickom skúšaní bolo povolené asymetrické dávkovanie s rannými dávkami o 20 mg alebo 40 mg nižšími ako boli večerné dávky. (pozri časti 4.4, 5.1 a 5.2)


Je zvlášť dôležité aby nebola prekročená od hmotnosti odvodená maximálna dávka, keďže bezpečnostný profil nad maximálnou dávkou (160 mg/deň pre deti ≥ 45 kg a 80 mg/deň pre deti < 45 kg) nebol potvrdený a ziprasidón sa spája s predĺžením QT intervalu závislým na dávke (pozri časť 4.3 a 4.4)


Schizofrénia

Bezpečnosť a účinnosť ziprasidónu u detí a dospievajúcich so schizofréniou nebola doteraz stanovená (pozri časť 4.4).


Spôsob podania


Perorálne použitie:

Ziprasidon Mylan sa má podávať s jedlom. Kapsule sa majú prehltnúť vcelku, nemajú sa deliť ani hrýzť, pretože to môže ovplyvniť rozsah absorpcie lieku v čreve.4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo ziprasidón alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Známe predĺženie QT‑intervalu.

 • Vrodený syndróm dlhého QT.

 • Nedávno prekonaný akútny infarkt myokardu.

 • Nedostatočne kompenzované srdcové zlyhanie.

 • Arytmie liečené antiarytmikami I.A a III. triedy.

 • Konkomitantná liečba liekmi, ktoré predlžujú QT interval, ako sú antiarytmiká I.A a III. triedy, oxid arzenitý, halofantrín, levometadyl acetát, mezoridazín, tioridazín, pimozid, sparfloxacín, gatifloxacín, moxifloxacín, dolazetroniummesilát, meflochín, sertindol alebo cisaprid (pozri časti 4.4 a 4.5.).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Anamnéza, vrátane vyhodnotenia rodinnej anamnézy a lekárske vyšetrenie sa majú vykonať na identifikáciu pacientov, pre ktorých sa liečba ziprasidónom neodporúča (pozri časť 4.3).


QT interval

Ziprasidón spôsobuje ľahké až stredne závažnéna dávke závislé predĺženie QT‑intervalu (pozri časť 4.8 a 5.1).


Ziprasidón sa preto nemá podávať spolu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT‑interval(pozri časti 4.3 a 4.5). Opatrnosť sa odporúča u pacientov s významnou bradykardiou. Poruchy elektrolytovej rovnováhy, ako sú hypokaliémia a hypomagneziémia, zvyšujú riziko vzniku malígnych arytmií, preto musia byť korigované pred začiatkom podávania ziprasidónu. Pred začiatkom liečby pacientov so stabilným srdcovým ochorením sa má zvážiť EKG vyšetrenie.


Ak sa objavia kardiálne symptómy, ako sú palpitácie, vertigo, synkopa alebo srdcové záchvaty, vtedy sa má zvážiť možnosť vzniku malígnej srdcovej arytmie a má sa vykonať komplexné vyšetrenie srdca vrátane EKG. Ak je QTc interval > 500 ms, potom sa odporúča liečbu ukončiť (pozri časť 4.3).


Po uvedení lieku na trh sa vyskytli zriedkavé hlásenia arytmií typu “torsades de pointes” u pacientov s viacerými kombinovanými rizikovými faktormi, ktorí užívali ziprasidón.


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť ziprasidónu v liečbe schizofrénie u detí a dospievajúcich nebola stanovená.


Neuroleptický malígny syndróm (NMS)

NMS je zriedkavá, ale potenciálne fatálna komplikácia, ktorá bola hlásená v súvislosti s antipsychotickými liekmi vrátane ziprasidónu. Liečba NMS má zahŕňať okamžité vysadenie všetkých antipsychotických liekov.


Tardívna dyskinéza

Po dlhodobej liečbe môže ziprasidón spôsobiť tardívnu dyskinézu a iné extrapyramídové syndrómy. O pacientoch s bipolárnou poruchou je známe, že sú obzvlášť citliví na túto kategóriu príznakov. Je to častejšies narastajúcou dĺžkou liečby a pribúdajúcim vekom. Ak sa objavia znaky a príznaky tardívnej dyskinézy, má sa zvážiť zníženie dávky alebo vysadenie ziprasidónu.


Epileptické záchvaty

Pri liečbe pacientov s anamnézou epileptických záchvatov sa odporúča opatrnosť.


Porucha funkcie pečene

Chýbajú skúsenosti s liečbou u pacientov s vážnou pečeňovou nedostatočnosťou, a preto sa má ziprasidón užívať s opatrnosťou u tejto skupiny pacientov (pozri časti 4.2 a 5.2).


Zvýšené riziko cerebrovaskulárnych príhod u pacientov s demenciou

V randomizovaných placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u pacientov s demenciou, liečených atypickými antipsychotickými liekmi, sa zaznamenalo približne 3‑násobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov. Mechanizmus tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko nie je možné vylúčiť ani v prípade ostatných antipsychotických liekov alebo skupín pacientov. Ziprasidón sa má užívať s opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi pre vznik cievnej mozgovej príhody.


Zvýšenie úmrtnosti starších pacientov so psychózou súvisiacou s demenciou

Údaje z dvoch veľkých pozorovacích štúdií ukázali, že starší pacienti s demenciou liečení antipsychotikami majú mierne zvýšené riziko smrti v porovnaní s tými, ktorí nie sú liečení.

Nie sú dostatočné údaje pre spoľahlivý odhad presného rozsahu tohto rizika a príčina zvýšeného rizika nie je známa. Ziprasidon Mylan nie je schválený na liečbu porúch správania súvisiacich s demenciou.


Riziko venózneho tromboembolizmu

Prípady venózneho tromboembolizmu (VTE) boli zaznamenané pri používaní antipsychotických liekov. Keďže pacienti liečení antipsychotickými liekmi majú často získané rizikové faktory pre vznik VTE, všetky možné rizikové faktory pre VTE majú byť zistené pred a počas liečby ziprasidónom a majú byť zabezpečené preventívne opatrenia.


Lieky obsahujúce laktózu

Ziprasidon Mylan obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo‑galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické a farmakodynamické štúdie medzi ziprasidónom a inými liekmi, ktoré predlžujú QT interval, sa nevykonali. Keďže aditívny účinok ziprasidónu a týchto liekov nemožno vylúčiť, ziprasidón sa nemá podávať s liekmi, ktoré predlžujú QT interval, ako sú antiarytmiká I.A a III. triedy, oxid arzenitý, halofantrín, levometadyl acetát, mezoridazín, tioridazín, pimozid, sparfloxacín, gatifloxacín, moxifloxacín, dolazetroniummesilát, meflochín, sertindol alebo cisaprid. (pozri časť 4.3.)


Deti a dospievajúci

Interakčné štúdie medzi ziprasidónom a inými liekmi u detí neboli vykonané.


Lieky účinkujúce na CNS / alkohol

Vzhľadom na primárny účinok ziprasidónu sa má používať s opatrnosťou v kombinácii s inými centrálne účinkujúcimi liekmi a alkoholom.


Účinok ziprasidónu na iné lieky

In vivoštúdia s dextrometorfánomnepreukázala žiadnu významnú inhibíciu CYP2D6 pri plazmatických koncentráciách o 50 % nižších než tých, ktoré sa dosiahnu po podaní 40 mg ziprasidónu dvakrát denne. In vitroúdaje naznačujú, že ziprasidón môže mierne inhibovať CYP2D6 a CYP3A4. Avšak je nepravdepodobné, že ziprasidón bude klinicky významne ovplyvňovať farmakokinetiku liekov, ktoré sa metabolizujú týmito izoformami cytochrómu P450.


Perorálne kontraceptíva – podávanie ziprasidónu neviedlo k významným zmenám farmakokinetiky estrogénových (etinylestradiol, substrát CYP3A4) alebo progesterónových zložiek.


Lítium – súčasné podávanie ziprasidónu nemalo žiadny vplyv na farmakokinetiku lítia. Keďže ziprasidón a lítium sa dávajú do súvislosti so zmenami v prevodovom systéme srdca, ich kombinácia môže predstavovať riziko farmakodynamických interakcií vrátane arytmií.


Údaje o súčasnej liečbe so stabilizátormi nálady karbamazepínom a valproátom sú obmedzené.


Účinky ďalších liekov na ziprasidón

Inhibítor CYP3A4 ketokonazol (400 mg/deň) zvýšil sérové koncentrácie ziprasidónu o < 40 %. Pri očakávanom Tmaxziprasidónu sa zvýšili sérové koncentrácie S‑metyl‑dihydroziprasidónu o 55 % a ziprasidónium‑sulfoxidu o 8 %. Dodatočné predĺženie QTc sa nepozorovalo. Zmeny vo farmakokinetike v dôsledku súčasného podávania silných inhibítorov CYP3A4 nemajú pravdepodobne klinický význam, preto sa nevyžaduje úprava dávkovania.


Liečba karbamazepínom, 200 mg dvakrát denne počas 21 dní, viedla ku zníženiu vystavenia ziprasidónu o približne 35 %.


O súčasnej liečbe s valproátom neexistujú údaje.


Antacidá – opakované dávky antacíd obsahujúcich hliník a horčík alebo cimetidín nemajú klinicky významný účinok na farmakokinetiku ziprasidónu pri podaní s jedlom.


Serotonínergné lieky

V ojedinelých prípadoch sa vyskytli hlásenia serotonínového syndrómu, ktorý časovo súvisel s terapeutickým používaním ziprasidónu v kombinácii s inými serotonínergnými liekmi, ako sú SSRI (pozri časť 4.8). Príznaky serotonínového syndrómu možu zahŕňať zmätenosť, agitovanosť, horúčku, potenie, ataxiu, hyperreflexiu, myoklóniu a hnačku.


Väzba na bielkoviny

Ziprasidón sa silno viaže na bielkoviny v plazme. In vitro väzba na bielkoviny v plazme nebola zmenená warfarínom ani propranololom, dvomi liekmi silno viazanými na bielkoviny, ani ziprasidón nezmenil väzbu týchto liekov v ľudskej plazme. Možnosť liekových interakcií spôsobených vytesnením z väzby na bielkoviny je preto nepravdepodobná.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Neuskutočnili sa žiadne štúdie u gravidných žien. Ženy v reprodukčnom veku užívajúce ziprasidón majú byť preto poučené, aby používali vhodnú metódu antikoncepcie. Keďže skúsenosti u ľudí sú obmedzené, podávanie ziprasidónu počas gravidity sa odporúča iba v prípade, keď očakávaný prínos pre matku prevažuje nad potenciálnym rizikom pre plod.


Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane ziprasidonu) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo príznakov z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


Laktácia

Nie je známe, či sa ziprasidón vylučuje do materského mlieka. Pacientky nemajú dojčiť dieťa, keď užívajú ziprasidón. Ak je liečba nevyhnutná, dojčenie sa má prerušiť.


Fertilita

Štúdie reprodukčnej toxicity preukázali nežiaduce účinky na reprodukčný proces pri dávkach spojených s materskou toxicitou a/alebo sedáciou. Neboli zaznamenané žiadne dôkazy teratogenity (pozri časť 5.3)


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Ziprasidón môže spôsobiť ospalosť a môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti, ktorí pravdepodobne budú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, majú byť na to náležite upozornení.


4.8 Nežiaduce účinky


Perorálny ziprasidón sa podával v klinických skúšaniach (pozri časť 5.1) približne 6 500 dospelým pacientom. Najčastejšie nežiaduce reakcie v klinických skúšaniach so schizofréniou boli sedácia a akatízia. V klinických štúdiách bipolárnej poruchy boli najčastejšie nežiaduce reakcie sedácia, akatízia, extrapyramídová porucha a závrat.


Doleuvedená tabuľka obsahuje nežiaduce udalosti na základe kombinovaných krátkodobých (4 – 6‑týždňových) štúdií schizofrénie s pevne stanovenou dávkou a krátkodobých (3‑týždňových) štúdií bipolárnej poruchy s flexibilnou dávkou, ktoré majú pravdepodobnú alebo možnú súvislosť s liečbou ziprasidónom a majú väčšiu incidenciu ako placebo. Ďalšie nežiaduce reakcie hlásené zo skúseností po uvedení na trh sú uvedené kurzívou v zozname nižšie s frekvenciou „Neznáme“.


Všetky nežiaduce reakcie sú uvedené podľa triedy a frekvencie: Veľmi časté (>1/10), Časté (1/100 až <1/10), Menej časté (1/1 000 až <1/100), Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), Veľmi zriedkavé (<1/10 000) a Neznáme (z dostupných údajov).


Nežiaduce reakcie uvedené nižšie môžu súvisieť aj so základným ochorením a/alebo konkomitantnou liečbou.


Trieda orgánových systémov

Nežiaduce reakcie na liekInfekcie a nákazy

Zriedkavé

rinitída

Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé

lymfopénia, zvýšený počet eozynofilov

Poruchy imunitného systému


Neznáme

anafylaktická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté

zvýšená chuť do jedla

Zriedkavé

hypokalciémia

Psychické poruchy

Časté

nepokoj

Menej časté

agitovanosť, úzkosť, zovretie hrdla, nočné mory

Zriedkavé

panický atak, príznaky depresie, bradyfrénia, znížené prejavovanie emócií, anorgazmia

Neznáme

nespavosť, mánia/hypománia

Poruchy nervového systému

Časté

dystónia, akatízia, extrapyramídová porucha, Parkinsonov syndróm (vrátane rigidity s fenoménom ozubeného kolesa, bradykinézy, hypokinézy), tremor, závrat, sedácia, somnolencia, bolesť hlavy

Menej časté

generalizované tonicko‑klonické záchvaty, tardívna dyskinéza, dyskinéza, slintanie, ataxia, dyzartria, okulogyrická kríza, porucha pozornosti, hypersomnia, hypestézia, parestézia, letargia

Zriedkavé

tortikolis, paréza, akinéza, hypertónia, syndróm nepokojných nôh

Neznáme

neuroleptický malígny syndróm, serotonínový syndróm (pozri časť 4.5), poklesnutie tváre

Poruchy oka

Časté

rozmazané videnie

Menej časté

fotofóbia

Zriedkavé

amblyopia, porucha videnia, svrbenie oka, suché oči

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

vertigo, tinitus

Zriedkavé

bolesť ucha

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

palpitácie, tachykardia

Zriedkavé

predĺžený QTc interval na EKG

Neznáme

Torsade de pointes (pozri časť 4.4)

Poruchy ciev

Menej časté

hypertenzná kríza, hypertenzia, ortostatická hypotenzia, hypotenzia

Zriedkavé

systolická hypertenzia, diastolická hypertenzia, kolísavý krvný tlak

Neznáme

synkopa, cievny tromboembolizmus

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

dyspnoe, bolesť hrdla

Zriedkavé

čkanie

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

nauzea, vracanie, zápcha, dyspepsia, sucho v ústach, hypersekrécia slín

Menej časté

hnačka, dysfágia, gastritída, gastrointestinálne ťažkosti, opuchnutý jazyk, zhrubnutý jazyk, flatulencia

Zriedkavé

gastroezofágový reflux, riedka stolica

Poruchy pečene a žlčových ciest


Menej časté

zvýšenie hladín pečeňových enzýmov

Zriedkavé

nezvyčajné pečeňové funkčné testy

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

urtikária, vyrážka, makulo-papulózna vyrážka, akné

Zriedkavé

psoriáza, alergická dermatitída, alopécia, opuch tváre, erytém, papulózna vyrážka, podráždenie kože

Neznáme

hypersenzitivita, angioedém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

muskuloskeletálna rigidita

Menej časté

muskuloskeletálne ťažkosti, svalový kŕč, bolesť v končatinách, stuhnutosť kĺbov

Zriedkavé

kŕč žuvacieho svalstva

Poruchy obličiek a močovej sústavy

Zriedkavé

inkontinencia moču, dyzúria

Neznáme

enuréza

Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období

Neznáme

novorodenecký syndróm z vysadenia (pozri časť 4.6)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé

erektilná dysfunkcia, predĺžená erekcia, galaktorea, gynekomastia

Neznáme

priapizmus

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

asténia, únava

Menej časté

dyskomfort na hrudníku, abnormálna chôdza, bolesť, smäd

Zriedkavé

pyrexia, pocit horúčavy

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé

zvýšená laktátdehydrogenáza v krvi


V krátkodobých a dlhodobých klinických skúšaniach so ziprasidónom v liečbe schizofrénie a bipolárnej poruchy bola incidencia tonicko‑klonických záchvatov a hypotenzie menej častá, s výskytom menším než u 1 % pacientov liečených ziprasidónom.


Ziprasidón spôsobuje ľahké až stredne závažné, na dávke závislé predĺženie QT intervalu (pozri časť 5.1).V klinických skúšaniach so schizofréniou sa pozoroval nárast o 30 až 60 ms u 12,3 % (976/7941) EKG vyšetrení u pacientov liečených ziprasidónom a u 7,5 % (73/975) EKG vyšetrení u pacientov, ktorí dostávali placebo. Predĺženie o > 60 ms sa pozorovalo u 1,6 % (128/7941) vyšetrení u pacientov liečených ziprasidónoma u 1,2 % (12/975) vyšetrení u pacientov, ktorí dostávali placebo. Incidencia predĺženia QTc intervalu nad 500 ms bola 3 z 3 266 (0,1 %) u pacientov liečených ziprasidónoma 1 z 538 (0,2 %) u pacientov dostávajúcich placebo. Porovnateľné výsledky sa pozorovali v klinických skúšaniach pri bipolárnej poruche.


V klinických skúšaniach dlhodobej udržiavacej liečby schizofrénie boli hladiny prolaktínu u pacientov liečených ziprasidónom niekedy zvýšené, ale u väčšiny pacientov sa vrátili k normálnym hodnotám bez prerušenia liečby. Okrem toho, potenciálne klinické prejavy (napr. gynekomastia a zväčšenie prsníkov) boli zriedkavé.


Deti a dospievajúci s bipolárnou mániou

Ziprasidón bol v klinických skúšaniach (pozri časť 5.1) podávaný perorálne 267 deťom a dospievajúcim s bipolárnou poruchou. V placebom kontrolovanej štúdii boli najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce reakcie (hlásené s frekvenciou >10 %) sedácia, somnolencia, bolesť hlavy, vyčerpanosť a nauzea. Frekvencia a závažnosť nežiaducich reakcií u týchto subjektov boli vo všeobecnosti podobné ako u dospelých s bipolárnou poruchou liečených ziprasidónom. Ziprasidón sa v klinických skúšaniach bipolárnej poruchy u detí a dospievajúcich spájal s podobným ľahkým až stredne závažným od dávky závislým predĺžením QT intervalu ako u dospelej populácie. Tonicko-klonické kŕče a hypotenzia neboli hlásené v placebom kontrolovaných skúšaniach bipolárnej poruchy u detí a dospievajúcich.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Skúsenosti s predávkovaním ziprasidónom sú obmedzené. Najvyššie potvrdené jednorazové užitie ziprasidónu je 12 800 mg. V tomto prípade boli hlásené extrapyramídové symptómy a QTc interval 446 ms (bez srdcových následkov). Všeobecne, najčastejšie hlásené príznaky po predávkovaní sú extrapyramídové symptómy, somnolencia, tremor a úzkosť.


Liečba

Možnosť psychickej otupenosti, záchvatov alebo dystónie hlavy a krku po predávkovaní predstavuje riziko aspirácie z indukovaného vracania. Ihneď sa má začať s kardiovaskulárnym monitoringom vrátane kontinuálneho elektrokardiografického monitoringu na detekciu možnej arytmie. Špecifické antidotum ziprasidónu neexistuje.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: psycholeptiká, antipsychotiká, deriváty indolu, ATC kód: N05AE04.


Mechanizmus účinku

Ziprasidón vykazuje vysokú afinitu k dopamínovým receptorom typu 2 (D2) a podstatne vyššiu afinitu k serotonínovým receptorom typu 2A (5HT2A). Pri použití pozitrónovej emisnej tomografie (PET) bola receptorová blokáda 12 hodín po jednorazovej dávke 40 mg pri serotonínovom type 2Aväčšia ako 80 % a väčšia ako 50 % pri D2 type. Ziprasidón tiež reaguje aj so serotonínovými receptormi 5HT2C, 5HT1Da 5HT1A, pričom jeho afinita k týmto miestam je rovnaká alebo väčšia než afinita k D2 receptoru. Ziprasidón má stredne vysokú afinitu k neuronálnym transmiterom serotonínu a norepinefrínu. Ziprasidón vykazuje stredne vysokú afinitu k histamínovým H(1)‑ a alfa(1)‑receptorom. Ziprasidón vykazuje zanedbateľnú afinitu k muskarínovým M(1)‑receptorom.


Ako sa ukázalo, ziprasidón je antagonistom na serotonínových receptoroch typu 2A (5HT2A), ako aj dopamínových receptoroch typu 2 (D2). Predpokladá sa, že terapeutická aktivita je čiastočne sprostredkovaná kombináciou týchto dvoch antagonistických účinkov. Ziprasidón je tiež silný antagonista na 5HT2Ca 5HT1Dreceptoroch, silný agonista na 5HT1Areceptore a inhibuje neuronálne spätné vychytávanie norepinefrínu a serotonínu.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Schizofrénia


V štúdii s dĺžkou 52 týždňov bol ziprasidón účinný pri udržiavaní klinického zlepšenia počas kontinuálnej liečby u pacientov, ktorí preukázali odozvu na začiatku liečby: medzi jednotlivými skupinami liečenými ziprasidónom nebol jasný dôkaz o závislosti odozvy na dávke. V tejto štúdii, do ktorej boli zaradení pacienti s pozitívnymi, ako aj negatívnymi príznakmi, sa účinnosť ziprasidónu prejavila pri pozitívnych aj negatívnych symptómoch.


Incidencia priberania na hmotnosti, hlásená ako nežiaduca udalosť v krátkodobých štúdiách liečby schizofrénie (4 ‑ 6 týždňov), bola nízka a identická u pacientov liečených ziprasidónom a u pacientov dostávajúcich placebo (u oboch 0,4 %). Počas jednoročnej placebom kontrolovanej štúdie sa pozorovali skupinové mediány pre úbytok hmotnosti v rozsahu 1 – 3 kg u pacientov liečených ziprasidónom v porovnaní s mediánom úbytku hmotnosti 3 kg u pacientov dostávajúcich placebo.


V dvojito zaslepenej porovnávacej štúdii schizofrénie sa merali metabolické parametre vrátane hmotnosti a hladín inzulínu nalačno, celkového cholesterolu a triacylglycerolov a indexu inzulínovej rezistencie (IR). U pacientov, ktorí užívali ziprasidón, sa nepozorovali významné zmeny od začiatku liečby u žiadneho z týchto metabolických parametrov.


Výsledky veľkej štúdie bezpečnosti po uvedení na trh:

Po uvedení na trh bola vykonaná randomizovaná štúdia s 18 239 pacientmi s obdobím sledovania 1 rok aby sa zistilo či sa účinok ziprasidónu na QTc interval spája so zvýšeným rizikom mortality nezapríčinenej samovraždou. Táto štúdia, ktorá bola vykonaná v prirodzených podmienkach klinických ambulancií, neukázala rozdiel v miere celkovej mortality a mortality nezapríčinenej samovraždou medzi liečbou ziprasidónom a olanzapínom (primárny koncový výsledok). Štúdia tiež neukázala rozdiel v sekundárnych koncových výsledkoch - mortalita zo všetkých príčin, mortalita zapríčinená samovraždou, mortalita z dôvodu náhlej smrti, avšak v skupine so ziprasidónom bol pozorovaný nevýznamný, numericky vyšší výskyt kardiovaskulárnej mortality. V skupine so ziprasidónom bol tiež pozorovaný štatisticky významne vyšší výskyt hospitalizácií z akejkoľvek príčiny, najmä z dôvodu rozdielov v počte psychiatrických hospitalizácií.


Bipolárna mánia

Účinnosť ziprasidónu pri mánii bola stanovená v dvoch placebom kontrolovaných, dvojito zaslepených štúdiách s dĺžkou 3 týždne, ktoré porovnávali ziprasidón s placebom a v jednej dvojito zaslepenej štúdii s dĺžkou 12 týždňov, ktorá porovnávala ziprasidón s haloperidolom a placebom. Tieto štúdie zahŕňali približne 850 pacientov spĺňajúcich DSM‑IV kritériá pre bipolárnu poruchu I s akútnou manickou alebo zmiešanou epizódou, s psychotickými znakmi. Výskyt psychotických znakov na začiatku liečby bol v týchto štúdiách 49,7 %, 34,7 % alebo 34,9 %. Účinnosť bola stanovená pomocou stupnice na hodnotenie mánie (Mania Rating Scale, MRS). Stupnica závažnosti celkového klinického dopadu (Clinical Global Impression‑Severity, CGI‑S) bola v týchto štúdiách buď súčasne primárnou alebo kľúčovou sekundárnou premennou účinnosti. Liečba ziprasidónom (40 – 80 mg dvakrát denne, priemerná denná dávka 120 mg) viedla k štatisticky signifikantne väčšiemu zlepšeniu v prípade oboch MRS a CGI‑S na poslednej návšteve (3. týždeň) v porovnaní s placebom. Pri liečbe haloperidolom v štúdii s dĺžkou 12 týždňov (priemerná denná dávka 16 mg) došlok signifikantne väčšiemu zníženiu MRS skóre v porovnaní so ziprasidónom (priemerná denná dávka 121 mg). Ziprasidón preukázal porovnateľnú účinnosť s haloperidolom, čo sa týka podielu pacientov, u ktorých pokračuje odpoveď na liečbu od 3. do 12. týždňa.


Účinnosť ziprasidónu v liečbe bipolárnej poruchy I u detských a dospievajúcich pacientov (vo veku 10 – 17 rokov), bola hodnotená v jednej 4-týždňovej placebom kontrolovanom skúšaní (n=237) s hospitalizovanými pacientmi alebo ambulantne liečenými pacientmi, ktorí spĺňali kritéria DSM-IV pre manické alebo zmiešané epizódy bipolárnej poruchy I so psychotickými znakmi alebo bez nich a mali na začiatku liečby Y-MRS skóre ≥ 17. Táto dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia porovnávala flexibilne dávkovaný, perorálne podávaný ziprasidón (80 – 160 mg/deň (40 – 80 mg dva krát denne) v dvoch rozdelených dávkach pre pacientov vážiacich ≥ 45 kg, 40 – 80 mg/deň (20 – 40 mg dvakrát denne) pre pacientov vážiacich < 45 kg) s placebom.

Ziprasidón bol podávaný ako jedna dávka 20 mg prvý deň, potom bol titrovaný počas 1 – 2 týždňov v dvoch denných dávkach na cieľové rozmedzie 120 – 160 mg/deň pre pacientov vážiacich ≥ 45 kg alebo 60 – 80 mg/deň pre pacientov vážiacich < 45 kg. Bolo povolené asymetrické dávkovanie s rannými dávkami o 20 mg alebo 40 mg nižšími ako večerné dávky. Ziprasidón bol nadradený placebu v zmene celkového Y-MRS skóre od začiatku liečby po 4 týždeň. V tomto klinickom skúšaní boli podávané priemerné denné dávky 119 mg pacientom vážiacim ≥ 45 kg a 69 mg pacientom vážiacim < 45 kg.


Ziprasidón bol z hľadiska bezpečnosti hodnotený u 267 detí a dospievajúcich (vo veku 10 – 17 rokov), ktorí sa zúčastnili klinických skúšaní na liečbu bipolárnej mánie s viacnásobnou dávkou. Celkovo 82 detských a dospieavjúcich pacientov s bipolárnou poruchou I dostávalo perorálne dávky ziprasidónu aspoň 180 dní.


V 4-týždňovom skúšaní s detskými a dospievajúcimi pacientmi (10 – 17 rokov) s bipolárnou mániou neboli rozdiely medzi ziprasidónom a placebom v priemernej zmene telesnej hmotnosti, glukózy na lačno, celkového cholesterolu, LDL cholesterolu alebo hladín triglyceridov od začiatku podávania.


Neboli vykonané dlhodobé dvojito zaslepené klinické štúdie skúmajúce účinnosť a toleranciu ziprasidónu u detí a dospievajúcich.


Neexistujú dlhodobé klinické štúdie skúmajúce účinnosť ziprasidónu v prevencii návratu manicko‑depresívnych príznakov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:Po perorálnom podaní opakovaných dávok ziprasidónu s jedlom sa maximálne sérové koncentrácie dosahujú typicky 6 až 8 hodín po podaní dávky. Absolútna biologická dostupnosť dávky 20 mg je pri podaní s jedlom 60 %. Farmakokinetické štúdie dokázali, že biologická dostupnosť ziprasidónu sa zvýši až do 100 % v prítomnosti jedla. Preto sa odporúča, aby sa ziprasidón užíval spolu s jedlom.


Distribúcia:Distribučný objem je približne 1,1 l/kg. Ziprasidón sa viaže viac než v 99 % na bielkoviny v sére.

Biotransformácia a eliminácia :Priemerný eliminačný polčas ziprasidónu po perorálnom podaní je 6,6 hodín. Ustálený stav sa dosiahne v priebehu 1 – 3 dní. Priemerný klírens intravenózne podaného ziprasidónu je 5 ml/min/kg. Približne 20 % dávky sa vylúči močom a približne 66 % sa eliminuje stolicou.


Ziprasidón má lineárnu kinetiku v rozsahu dávok 40 80 mg dvakrát denne, ak sa podáva s jedlom.


Ziprasidón sa po perorálnom podaní extenzívne metabolizuje, len malé množstvo ziprasidónu sa vylučuje nezmenené do moču (< 1 %) a stolicou (< 4 %). Ziprasidón sa primárne vylučuje troma predpokladanými metabolickými cestami, pričom vznikajú štyri hlavné cirkulujúce metabolity: benzizotiazolpiperazínium‑sulfoxid (BITP–sulfoxid), BITP‑sulfón, ziprasidónium‑sulfoxid a S‑metyl‑dihydroziprasidón. Nezmenený ziprasidón predstavuje asi 44 % z celkového množstva podaného lieku v sére.


Štúdiain vivoukazuje, že konverzia na S‑metyl‑dihydroziprasidón je hlavnou metabolickou cestou pre ziprasidón. Štúdie in vitro ukazujú, že tento metabolit vzniká redukciou katalyzovanou aldehydoxidázou s následnou S‑metyláciou. Oxidačný metabolizmus, hlavne pomocou CYP3A4 s potenciálnym prispením CYP1A2, sa tiež uplatňuje.


Ziprasidón, S‑metyl‑dihydroziprasidón a ziprasidónium‑sulfoxid pri testovaní in vitro majú vlastnosti, z ktorých možno predpovedať predlžujúci účinok na QTc interval. S‑metyl‑dihydroziprasidón sa vylučuje hlavne stolicou biliárnou exkréciou s malým podielom metabolizmu katalizovaného CYP3A4. Ziprasidónium‑sulfoxid sa vylučuje renálnou exkréciou a sekundárnym metabolizmom katalyzovaným CYP3A4.


Osobitné skupiny pacientov

Farmakokinetický skríning pacientov neodhalil žiadny signifikantný rozdiel vo farmakokinetike medzi fajčiarmi a nefajčiarmi.


Nepozorovali sa klinicky signifikantné rozdiely vo farmakokinetike medzi pohlaviami alebo v rôznych vekových kategóriách. Farmakokinetika ziprasidónu u detských a dospievajúcich pacientov vo veku 10 – 17 rokov bola po korekcii rozdielov v telesnej hmotnosti podobná farmakokinetike pozorovanej u dospelých pacientov.


V súlade s faktom, že obličkový klírens prispieva veľmi málo k celkovému klírensu ziprasidónu, je to, že neboli zaznamenané progresívne nárasty v expozícii ziprasidónu pri jeho podaní pacientom s rôznym stupňom poruchy funkcie obličiek. Expozície u pacientov s ľahkým (klírens kreatinínu 30 – 60 ml/min), stredne ťažkým (klírens kreatinínu 10 – 29 ml/min) a ťažkým poškodením (vyžadujúcim dialýzu) boli 146 %, 87 % a 75 % expozícií zdravých jedincov (klírens kreatinínu > 70 ml/min) po perorálnom podaní 20 mg dvakrát denne počas 7 dní. Nie je známe, či sú u týchto pacientov zvýšené sérové koncentrácie metabolitov.


Pri ľahkom až stredne ťažkom poškodení pečeňových funkcií (Childovo-Pughovo skóre A alebo B) v dôsledku cirhózy boli sérové koncentrácie po perorálnom podaní o 30 % vyššie a eliminačný polčas bol asi o 2 hodiny dlhší ako u normálnych pacientov. Účinok poškodenia funkcie pečene na sérové koncentrácie metabolitov nie je známy.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje o bezpečnosti neodhalili na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu žiadne osobitné riziko pre ľudí.V reprodukčných štúdiách s potkanmi a králikmi sa nedokázala teratogenita ziprasidónu. Nežiaduce účinky na fertilitu a pokles hmotnosti mláďat sa pozorovali pri dávkach vyvolávajúcich toxicitu samičích matiek, ako je pokles priberania na váhe. Vzostup perinatálnej mortality a oneskorenie funkčného vývoja potomkovsa vyskytli pri plazmatických koncentráciách u samičích matiek extrapolovaných k podobným maximálnym koncentráciám terapeutických dávok u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly

polakrilín, draselná soľ

monohydrát laktózy

povidón

magnéziumstearát


Obal kapsuly

40 mg, 80 mg

brilantná modrá FCF (E133)

oxid titaničitý (E171)

želatína


60 mg

oxid titaničitý (E171)

želatína


Potlač kapsuly:

šelak

propylénglykol

čierny oxid železitý (E172)

hydroxid draselný


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister

Tvrdé kapsuly Ziprasidon Mylan sú dostupné v OPA/ALU/PVC blistroch po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 alebo 180 kapsúl a v OPA/ALU/PVC blistroch s perforáciou umožňujúcou oddelenie jednotlivej dávky po 14x1 a 56x1 kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. registračné číslA


Ziprasidon Mylan 40 mg: 68/0638/11-S

Ziprasidon Mylan 60 mg: 68/0639/11-S

Ziprasidon Mylan 80 mg: 68/0640/11-S


9. Dátum PRVEJ registrácie / predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 27.10.2011


10. Dátum poslednej revízie textu


Júl 2014


12


Ziprasidon Mylan 80 mg