+ ipil.sk

Ziprasidon Zentiva 80 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.:2013/08021-PRE, 2013/08022-PRE, 2013/08023-PRE


Písomná informácia pre používateľa


Ziprasidon Zentiva40 mg

Ziprasidon Zentiva60 mg

Ziprasidon Zentiva80 mg

Tvrdé kapsuly

ziprasidón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ziprasidon Zentiva a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ziprasidon Zentiva

3. Ako užívať Ziprasidon Zentiva

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Ziprasidon Zentiva

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ziprasidon Zentiva a na čo sa používa


Ziprasidon Zentiva patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antipsychotiká.


Ziprasidon Zentiva sa používa na liečbu schizofrénie u dospelých – psychického ochorenia charakterizovaného nasledujúcimi príznakmi: počutie, videnie a cítenie vecí, ktoré neexistujú, viera v niečo, čo nie je skutočné, pociťovanie nezvyčajných podozrení, chýbanie sociálnych (medziľudských) vzťahov alebo ťažkosti pri ich vytváraní, nervozita, depresia alebo úzkosť.


Ziprasidon Zentiva sa taktiež používa na liečbu stredne ťažkých manických alebo zmiešaných epizód pri bipolárnej poruche u dospelých a dospievajúcich vo veku 10 – 17 rokov - psychického ochorenia charakterizovaného striedaním stavov nadšenia (mánia) a depresívnych nálad. Počas epizód mánie sú najtypickejšie príznaky: povznesené správanie, prehnané sebavedomie, nárast energie, znížená potreba spánku, nedostatok koncentrácie alebo hyperaktivita a opakované vysokorizikové správanie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ziprasidon Zentiva


Neužívajte Ziprasidon Zentiva

 • ak ste alergický na ziprasidón alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Príznaky alergickej reakcie zahŕňajú vyrážku, svrbenie, opuch tváre alebo pier, ťažkosti s dýchaním,

 • ak máte alebo ste v minulosti mali problémy so srdcom, alebo ste nedávno prekonali srdcový infarkt.

 • ak užívate lieky, na liečbu srdcového rytmu, alebo ktoré môžu ovplyvniť rytmus srdca. Pozrite tiež časť „Iné lieky a Ziprasidon Zentiva “ nižšie.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Ziprasidon Zentiva, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Buďte zvlášť opatrný

- ak sa u vás alebo u niekoho iného vo vašej rodine v minulosti vyskytli krvné zrazeniny, keďže užívanie liekov ako je tento je spojené s tvorbou krvných zrazenín;

- ak máte problémy s pečeňou;

- ak máte alebo ste v minulosti mali kŕče alebo epilepsiu;

- ak ste starší pacient (nad 65 rokov) s demenciou a máte riziko porážky (cievnej mozgovej príhody) ;

- ak máte nízky kľudový srdcový rytmus a/alebo viete, že máte nedostatok solí v dôsledku predĺženej a ťažkej hnačky a vracania alebo užívania diuretík (liekov na odvodnenie) ;

- ak pri vstávaní do vzpriamenej polohy pociťujete rýchly alebo nepravidelný tep, mdloby, kolaps alebo závrat, ktoré môžu poukazovať na poruchy srdcového rytmu.


Oznámte svojmu lekárovi, že užívate Ziprasidon Zentiva skôr ako vám vykonajú laboratórnevyšetrenia (ako sú vyšetrenia krvi, moču, funkcie pečene, srdcového rytmu, atď.), pretože môže pozmeniť výsledky týchto vyšetrení.


Iné lieky a Ziprasidon Zentiva

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


NeužívajteZiprasidon Zentivaak užívate lieky na liečbu porúch srdcového rytmu alebo lieky, ktoré môžu ovplyvniť srdcový rytmus, ako napríklad:

 • lieky, ktoré sa používajú na spomalenie rýchleho srdcového rytmu (antiarytmiká triedy IA a III);

 • lieky proti rakovine (oxid arzenitý);

 • lieky proti malárii (halofantrín, meflochín);

 • lieky proti drogovej (ópioidnej) závislosti (levometadylacetát);

 • lieky proti schizofrénii (mezoridazín, tioridazín, pimozid, sertindol);

 • lieky na liečbu bakteriálnych infekcií (sparfloxacín, gatifloxacín, moxifloxacín);

 • lieky na liečbu nevoľnosti a vracania po chemoterapii (dolasetrón mezylát);

 • lieky na refluxnú chorobu (cisaprid)

Tieto lieky ovplyvňujú srdcový rytmus predĺžením QT intervalu. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa tohto, obráťte sa na svojho lekára


Oznámte, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky na liečbu:

 • bakteriálnych infekcií; tieto lieky sú známe ako antibiotiká; napr. makrolidové antibiotiká alebo rifampicín;

 • zmien nálady (v rozmedzí od depresívnej nálady po eufóriu), rozrušenia a podráždenia, tieto sú známe ako lieky stabilizujúce náladu, napr. lítium, karbamazepín, valproát;

 • depresie, vrátane niektorých liekov zvyšujúcich hladinu sérotonínu, napr. SSRI, ako sú fluoxetín, paroxetín, setralín, alebo rastlinné alebo prírodné lieky obsahujúce ľubovník bodkovaný;

 • epilepsie, napr. fenytoín, fenobarbital, karbamazepín, etosuximid;

 • Parkinsonovej choroby, napr. levodopa, bromokriptín, ropinirol, pramipexol;

 • alebo ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali niektorý z nasledujúcich liekov: verapamil, chinidín, itrakonazol alebo ritonavir.


Prečítajte si aj časť „Neužívajte „Ziprasidon Zentiva“ vyššie.


Ziprasidon Zentivaa jedlo, nápoje a alkohol

Kapsuly Ziprasidonu Zentiva sa musia užívať počas hlavného jedla.

Počas užívania Ziprasidonu Zentiva nepožívajte alkohol, pretože to môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Ziprasidon Zentiva sa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ vám lekár nepovie inak, pretože existuje riziko, že tento liek môže poškodiť vaše dieťa. Vždy používajte účinnú antikoncepciu. Ak otehotniete alebo plánujete otehotnieť počas užívaniaZiprasidonu Zentiva, ihneď informujte svojho lekára.

Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Ziprasidon Zentiva: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Dojčenie

Nedojčite, ak užívate Ziprasidon Zentiva kapsuly. Je to z dôvodu, že malé množstvá môžu prechádzať do materského mlieka. Ak je liečba nevyhnutná, dojčenie sa má prerušiť. Ak plánujete dojčiť, pred užitím tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri užívaní Ziprasidonu Zentivamôžete pociťovať ospalosť. Ak tento príznak pociťujete, neveďte vozidlo, neobsluhujte stroje alebo nepoužívajte nástroje, pokým ospalosť nevymizne.


3. Ako užívať Ziprasidon Zentiva


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Kapsuly sa majú prehltnúť celé, nežuvať a musia sa užiť s jedlom. Je dôležité kapsuly nežuvať, môže to mať vplyv na rozsah, v akom sa liek vstrebáva v čreve.

Ziprasidon Zentiva sa má užívať dvakrát denne, jedna kapsula ráno počas úplných raňajok a jedna večer počas večere. Je potrebné, aby ste tento liek užívali každý deň v rovnakom čase.


Dospelí

Odporúčaná dávka je medzi 40 – 80 mg dvakrát denne užitá s jedlom.


Pri dlhodobom užívaní môže váš lekár dávku upraviť. Je potrebné, aby ste neprekročili maximálnu dávku 160 mg denne.


Požitie u detí a dospievajúcich s bipolárnou poruchou

Zvyčajná začiatočná dávka je 20 mg užitá s jedlom, nasledovne vám váš lekár odporučí najvhodnejšiu dávku. Neprekračujte maximálnu dávku 80 mg denne u detí vážiacich 45 kg alebo menej alebo 160 mg denne u detí vážiacich viac ako 45 kg.

Bezpečnosť a účinnosť Ziprasidonu Zentiva v liečbe schizofrénie u detí a dospievajúcich nebola stanovená.


Starší pacienti (nad 65 rokov)

Ak ste starší, lekár rozhodne o vhodnej dávke pre vás. Dávky u pacientov nad 65 rokov sú niekedy nižšie ako u mladších ľudí. Váš lekár vám odporučí dávku, ktorá je pre vás vhodná.


Pacienti s poruchami funkcie pečene

Ak máte problémy s pečeňou, môžete potrebovať nižšiu dávku Ziprasidonu Zentiva. Váš lekár určí správnu dávku.


Ak užijete viac Ziprasidonu Zentiva, ako máte

Ihneď sa spojte s lekárom alebo navštívte najbližšiu nemocničnú pohotovosť. Škatuľku Ziprasidonu Zentiva si zoberte so sebou.


Ak ste užili príliš veľa kapsúl Ziprasidon Zentiva, môžete pociťovať ospalosť, tras, kŕče a samovoľné pohyby hlavy a krku.


Ak zabudnete užiť Ziprasidon Zentiva

Je dôležité, aby ste užívali Ziprasidon Zentiva pravidelne, každý deň v rovnakom čase.

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr, ako si spomeniete, pokiaľ už nie je čas na nasledujúcu dávku. V tomto prípade vynechajte zabudnutú dávku a užite ďalšiu dávku v správnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Ziprasidon Zentiva

Váš lekár vám povie, ako dlho máte užívať Ziprasidon Zentiva. Neprestaňte užívaťZiprasidon Zentiva, pokiaľ vám to nepovie lekár.


Je dôležité pokračovať v užívaní vašich liekov, aj keď sa cítite lepšie. Ak ukončíte liečbu príliš skoro, príznaky sa môžu znovu objaviť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Väčšina vedľajších účinkov je však iba prechodná. Často môže byť zložité odlíšiť príznaky vášho ochorenia od vedľajších účinkov.


Prestaňte užívať Ziprasidon Zentiva a ihneď kontaktujte svojho lekára, ak spozorujete niektorý

z nasledujúcich vedľajších účinkov:


Menej časté(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • Rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus, závraty pri vstávaní, ktoré môžu poukazovať na poruchu funkcie srdca. Môžu to byť príznaky stavu známeho ako posturálna hypotenzia.

 • Samovoľné/nezvyčajné pohyby, najmä tváre alebo jazyka.


Neznáme(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):


 • Rýchly, nepravidelný srdcový rytmus, mdloby, môžu byť príznakom život ohrozujúceho stavu známeho ako Torsades de Pointes.


 • Horúčka, zrýchlené dýchanie, potenie stuhnutosť svalov, triaška, ťažkosti pri prehĺtaní a znížené vedomie. Vyššie uvedené môžu byť príznakmi ochorenia známeho ako neuroleptický malígny syndróm..


 • Zmätenosť, vzrušenosť, horúčka, potenie, nedostatok koordinácie svalov, svalové zášklby. Môžu to byť príznaky ochorenia známeho ako sérotonínový syndróm.


 • Opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním, žihľavka. Môžu to byť príznaky závažnej alergickej reakcie nazývanej angioedém.


Môžu sa u vás prejaviť nasledujúce vedľajšie účinky uvedené nižšie. Tieto možné vedľajšie účinky sú vo všeobecnosti mierne až stredne závažné a môžu časom ustúpiť. Avšak, ak sú tieto vedľajšie účinky závažné alebo pretrvávajúce, je potrebné aby ste kontaktovali svojho lekára.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • nepokoj;

 • nezvyčajné pohyby vrátane mimovoľných pohybov, stuhnutosť a tvrdosť svalov, spomalené pohyby, triaška, celková slabosť a únava;

 • ospalosť;

 • bolesť hlavy;

 • závraty;

 • nevoľnosť, vracanie, zápcha, poruchy trávenia, sucho v ústach, zvýšené slinenie;

 • rozmazané videnie.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • zvýšená chuť do jedla,

 • ťažkosti s kontrolou pohybu,

 • pocit rozrušenia alebo úzkosti, zovretie hrdla, nočné mory,

 • záchvaty, mimovoľné pohyby očí do nehybnej polohy, nemotornosť, porucha reči, znecitlivenie, pocit mravčenia, znížená schopnosť sústrediť sa, slintanie, nadmerná ospalosť počas dňa, vyčerpanie,

 • búšenie srdca, pocit mdlôb pri vstávaní, dýchavičnosť,

 • citlivosť na svetlo, hučanie v ušiach,

 • bolesť hrdla, ťažkosti pri prehĺtaní, opuchnutý jazyk, hnačka, vetry, žalúdočná nevoľnosť,

 • svrbivá kožná vyrážka, akné,

 • svalové kŕče, stuhnutosť alebo opuch kĺbov,

 • nezvyčajná chôdza,

 • bolesť,

 • smäd,

 • nepríjemné pocity na hrudi.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

 • nádcha,

 • znížené hladiny vápnika v krvi,

 • záchvat paniky, pocit depresie, spomalené myslenie, nedostatok emócií,

 • nezvyčajná poloha hlavy (stuhnutie šije), znehybnenie, nepokojné nohy,

 • čiastočná alebo úplná strata videnia v jednom oku, svrbiace oči, suché oči, poruchy videnia,

 • bolesť ucha,

 • čkanie,

 • reflux kyseliny (návrat kyseliny zo žalúdka do pažeráka),

 • riedka stolica,

 • vypadávanie vlasov, opuch tváre, podráždenie kože,

 • neschopnosť otvoriť ústa,

 • neschopnosť udržať moč (inkontinencia moču), bolesť alebo ťažkosti pri močení,

 • znížená alebo zvýšená erekcia, znížený orgazmus, nezvyčajná tvorba materského mlieka,

 • zväčšenie prsníkov u mužov aj u žien,

 • pocit horúčavy, horúčka,

 • zníženie alebo zvýšenie počtu bielych krviniek (pri vyšetrení krvi)

 • nezvyčajné výsledky pečeňových funkčných testov

 • vysoký tlak krvi

 • nezvyčajné výsledky vyšetrení krvi alebo pulzu

 • fľaky vyvýšenej a zapálenej červenej kože pokryté bielymi šupinami známe ako psoriáza.


Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):


 • závažná alergická reakcia

 • u starších ľudí s demenciou bol hlásený malý nárast počtu úmrtí pacientov užívajúcich antipsychotiká, v porovnaní s tými, ktorí antipsychotiká neužívajú.

 • krvné zrazeniny v žilách, hlavne v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a začervenanie nohy) ktoré sa môžu pohybovať cez cievy do pľúc a spôsobiť bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.

 • ťažkosti so spánkom, mimovoľné močenie,

 • extrémne dobrá nálada, zvláštne myšlienkové pochody a hyperaktivita (nadmerná činnosť),

 • strata vedomia,

 • veľké vyrážky (žihľavka) so silným svrbením,

 • pretrvávajúca nezvyčajná a bolestivá erekcia penisu,

 • ochabnutie tváre,

 • abstinenčný syndróm u novorodencov.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Ziprasidon Zentiva


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po „EXP“.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ziprasidon Zentiva obsahuje


Liečivo je ziprasidón.


Každá 40 mg, 60 mg alebo 80 mg tvrdá kapsula obsahuje ziprasidóniumchlorid v množstve, ktoré zodpovedá 40 mg, 60 mg alebo 80 mg ziprasidónu.


Ďalšie zložky sú:

magnéziumstearát,

koloidný oxid kremičitý bezvodý,

sodná soľ kroskarmelózy,

predželatínovaný kukuričný škrob.


Želatínové kapsuly:

40 mg telo a čiapočka: obsahuje indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171) a želatínu.

60 mg telo a čiapočka: obsahuje oxid titaničitý (E171) a želatínu.

80 mg: telo: obsahujeoxid titaničitý (E171) a želatínu, čiapočka:obsahuje indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171) a želatínu.


Ako vyzerá Ziprasidon Zentiva a obsah balenia


Tvrdé kapsuly.


Ziprasidon Zentiva40 mg je tvrdá želatínová kapsula veľkosti 4 s modrým telom a modrou čiapočkou.

Ziprasidon Zentiva60 mgje tvrdá želatínová kapsula veľkosti 3 s bielym telom a bielou čiapočkou.

Ziprasidon Zentiva80 mg je tvrdá želatínová kapsula veľkosti 2 s bielym telom a modrou čiapočkou.


Veľkosti balení:

Blister: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 a 100 tvrdých kapsúl.


HDPE obal: 100 tvrdých kapsúl


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


Výrobca:

1. Actavis ehf.,Reykjavíkurvegi 78, 220 Hafnarfjordur, Island

2. Actavis Ltd., B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08, Malta


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Nemecko

Ziprasidon Zentiva 20/40/60/80 mg Hartkapseln

Bulharsko

ZIXADOX

Rumunsko

ZIXADOX 20/40/60/80 mg capsule

Slovenská republika

Ziprasidon Zentiva 40/60/80 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.

7Ziprasidon Zentiva 80 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/08021-PRE, 2013/08022-PRE, 2013/08023-PRE


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Ziprasidon Zentiva40 mg

Ziprasidon Zentiva 60 mg

Ziprasidon Zentiva 80 mg


Tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tvrdá kapsula obsahuje ziprasidóniumchlorid v množstve, ktoré zodpovedá 40 mg, 60 mg alebo 80 mg ziprasidónu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ formA


Tvrdá kapsula.


Ziprasidon Zentiva 40 mg: tvrdá želatínová kapsula veľkosti 4 s modrým telom a modrou čiapočkou.

Ziprasidon Zentiva 60 mg: tvrdá želatínová kapsula veľkosti 3 s bielym telom a bielou čiapočkou.

Ziprasidon Zentiva 80 mg: tvrdá želatínová kapsula veľkosti 2 s bielym telom a modrou čiapočkou.


4. KlinicKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ziprasidón je indikovaný na liečbu schizofrénie u dospelých.


Ziprasidón je indikovaný na liečbu manických alebo zmiešaných epizód strednej závažnosti pri bipolárnej afektívnej poruche u dospelých, detí a dospievajúcich vo veku 10 – 17 rokov (prevencia epizód bipolárnej afektívnej poruchy zatiaľ nebola stanovená – pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí

Odporúčaná dávka pri akútnej liečbe schizofrénie a manických alebo zmiešaných epizód pri bipolárnej afektívnej poruche je 40 mg ziprasidónu dvakrát denne užívaných s jedlom. Denná dávka sa môže následne upraviť v závislosti od individuálneho klinického stavu na maximálnu dávku 80 mg dvakrát denne. Ak je to indikované, maximálna odporúčaná dávka sa môže dosiahnuť už na 3. deň liečby.


Je zvlášť dôležité neprekračovať maximálnu dávku, nakoľko bezpečnostný profil pri dávke vyššej ako 160 mg/deň nebol potvrdený a ziprasidón sa dáva do súvislosti s predĺžením QT intervalu, ktoré je závislé od dávky (pozri časti 4.3 a 4.4).


Pri udržiavacej liečbe schizofrénie majú pacienti užívať najnižšiu účinnú dávku ziprasidónu; v mnohých prípadoch môže postačovať dávka 20 mg dvakrát denne.


Starší pacienti

Nižšia začiatočná dávka sa zvyčajne bežne neindikuje, treba ju však zvážiť u pacientov starších ako 65 rokov, kde si to vyžaduje ich klinický stav.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 5.2).


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s insuficienciou pečene treba zvážiť nižšie dávky (pozri časti 4.4 a 5.2).


Pediatrická populácia


Bipolárna afektívna porucha

Odporúčaná dávka pri akútnej liečbe bipolárnej afektívnej poruchy u detí a dospievajúcich (vo veku 10 – 17 rokov) je jednorazová dávka 20 mg v prvý deň, podaná s jedlom. Ziprasidón sa má následne podávať s jedlom v dvoch jednotlivých denných dávkach a má sa titrovať počas 1 – 2 týždňov na cieľové rozmedzie 120 – 160 mg/deň pre pacientov vážiacich ≥ 45 kg, alebo na cieľové rozmedzie 60 – 80 mg/deň pre pacientov vážiacich < 45 kg. Následné dávkovanie má byť upravené na základe individuálneho klinického stavu v rozsahu 80 – 160 mg/deň pre pacientov vážiacich ≥ 45 kg alebo 40 – 80 mg/deň pre pacientov vážiacich < 45 kg. V klinickom skúšaní bolo povolené asymetrické dávkovanie s rannými dávkami o 20 mg alebo 40 mg nižšími ako boli večerné dávky. (pozri časti 4.4, 5.1 a 5.2)


Je zvlášť dôležité, aby nebola prekročená od hmotnosti odvodená maximálna dávka, keďže bezpečnostný profil nad maximálnou dávkou (160 mg/deň pre deti ≥ 45 kg a 80 mg/deň pre deti < 45 kg) nebol potvrdený a ziprasidón sa spája s predĺžením QT intervalu závislým od dávky (pozri časti 4.3 a 4.4)


Schizofrénia

Bezpečnosť a účinnosť ziprasidónu u pediatrických pacientov so schizofréniou nebola doteraz stanovená (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


- precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- známe predĺženie QT intervalu

- vrodený syndróm predĺženiaQT

- nedávno prekonaný akútny infarkt myokardu

- nekompenzované srdcové zlyhanie

- arytmie, ktoré sa liečia antiarytmikami tried IA a III.

- súbežná liečba liekmi, ktoré predlžujú QT interval, ako napr.:

 • antiarytmiká tried IA a III,

 • oxid arzenitý,

 • halofantrín,

 • levometadyl acetát,

 • mezoridazín,

 • tioridazín,

 • pimozid,

 • sparfloxacín,

 • gatifloxacín,

 • moxifloxacín,

 • dolazetroniummesilát,

 • meflochín,

 • sertindol

 • cisaprid (pozri časti 4.4 a 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Na identifikáciu pacientov, pre ktorých sa liečba ziprasidónom neodporúča, treba vykonať lekársku prehliadku a zistiť anamnézu, vrátane vyhodnotenia rodinnej anamnézy (pozri časť 4.3).


QT interval

Ziprasidón spôsobuje mierne až stredné, od dávky závislé predĺženie QT intervalu (pozri časti 4.8 a 5.1). Ziprasidón sa nemá podávať spolu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval (pozri časti 4.3 a 4.5). U pacientov s výraznou bradykardiou je potrebná opatrnosť. Poruchy elektrolytov ako napr. hypokaliémia a hypomagneziémia zvyšujú riziko malígnych arytmií, preto sa musia upraviť pred začiatkom liečby ziprasidónom. Pred začiatkom liečby pacientov so stabilným srdcovým ochorením sa má zvážiť EKG vyšetrenie.


Ak sa vyskytnú srdcové symptómy ako napr. palpitácie, vertigo, synkopy alebo záchvaty, treba zvážiť možnosť malígnych srdcových arytmií a treba vykonať vyšetrenia srdca, vrátane EKG. Ak je QTc interval >500 ms, odporúča sa ukončenie liečby (pozri časť 4.3).


Po uvedení lieku na trh sa vyskytli zriedkavé hlásenia arytmií typu “torsades de pointes” u pacientov s viacerými kombinovanými rizikovými faktormi, ktorí užívali ziprasidón.

.

Pediatrická populácia

Bezpečnost a účinnosť ziprasidónu v liečbe schizofrénie nebola v pediatrickej populácii stanovená.

Neuroleptický malígny syndróm (NMS)

NMS je zriedkavý, ale potenciálne fatálny komplex, ktorý bol hlásený v spojitosti antipsychotickými liekmi, vrátane ziprasidónu. Liečba NMS má zahŕňať okamžité vysadenie všetkých antipsychotických liekov.


Tardívna dyskinéza

Ziprasidón má potenciál po dlhodobej liečbe spôsobovať tardívnu dyskinézu a iné tardívne extrapyramídové syndrómy. Je známe, že pacienti s bipolárnou poruchou sú na túto kategóriu symptómov obzvlášť citliví. Pri predĺžení trvania liečby a zvyšujúcom sa veku sú oveľa častejšie.

Ak sa objavia znaky a príznaky tardívnej dyskinézy, treba zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie liečby ziprasidónom.


Záchvaty

Pri liečbe pacientov s epileptickými záchvatmi v anamnéze sa odporúča opatrnosť.


Porucha funkcie pečene

U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene nie je dostatok skúseností, preto sa má ziprasidón v tejto skupine pacientov používať s opatrnosťou (pozri časti 4.2 a 5.2).


Zvýšené riziko cerebrovaskulárnych príhod v populácii s demenciou

V randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických štúdiách v populácii s demenciou, bolo pri niektorých atypických antipsychotikách pozorované približne 3-násobné zvýšenie rizika cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov. Mechanizmus tohto zvýšenia rizika nie je známy. Zvýšenie rizika sa nedá vylúčiť ani v prípade iných antipsychotických liekov alebo v iných skupinách pacientov. U pacientov s rizikom cievnej mozgovej príhody sa má Ziprasidon Zentiva používať opatrne.


Zvýšená úmrtnosť starších ľudí s demenciou

Údaje z dvoch veľkých pozorovacích štúdií ukázali, že starší ľudia s demenciou liečení antipsychotikami, majú mierne zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s tými, ktorí nie sú liečení. Nie sú dostatočné údaje pre spoľahlivý odhad presného rozsahu tohto rizika a príčina zvýšeného rizika nie je známa. Ziprasidón nie je schválený na liečenie porúch správania súvisiacich s demenciou.


Venózna tromboembólia (VTE)

V súvislosti s užívaním antipsychotík boli hlásené prípady venóznej trombembólie (VTE). Keďže pacienti liečení antipsychotickými liekmi majú často získané rizikové faktory pre vznik VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové faktory pre VTE pred, ako aj počas liečby Ziprasidonom Zentiva a prijať potrebné preventívne opatrenia.


Priapizmus

V súvislosti s užívaním antipsychotík, vrátane ziprasidónu boli hlásené prípady priapizmu. Rovnako ako pri iných antipsychotikách sa tento nežiaduci účinok nezdá byť závislý od dávky a nekoreluje s dĺžkou liečby.


Hyperprolaktinémia

Rovnako ako pri iných liekoch, ktoré antagonizujú receptory dopamínu D2, môže ziprasidón zvyšovať hladiny prolaktínu. V súvislosti s užívaním liekov zvyšujúcich hladinu prolaktínu boli hlásené poruchy, ako sú galaktorea, amenorea, gynekomastia a impotencia. Dlhotrvajúcahyperprolaktinémia spojená s hypogonadizmom, môže viesť až k poklesu hustoty kostí.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické a farmakodynamické štúdie ziprasidónu a iných liekov, ktoré predlžujú QT interval, sa nevykonali. Aditívny účinok ziprasidónu a týchto liekov sa nedá vylúčiť, preto sa ziprasidón nemá podávať s liekmi, ktoré predlžujú QT interval, ako napr. antiarytmiká tried I.A a III. triedy, oxid arzenitý, halofantrín, levometadyl acetát, mezoridazín, tioridazín, pimozid, sparfloxacín, gatifloxacín, moxifloxacín, dolazetroniummesilát, meflochín, sertindol alebo cisaprid (pozri časť 4.3).


U detí neboli vykonané žiadne štúdie interakcií ziprasidónu s inými liekmi.


Lieky, ktoré účinkujú na CNS/alkohol

Vzhľadom na primárny účinok ziprasidónu na CNS, pri kombinovanom podávaní s inými centrálne pôsobiacimi liekmi a alkoholom je potrebná opatrnosť.


Účinok ziprasidónu na iné lieky

In vivo štúdia s dextrometorfánom nepreukázala výraznú inhibíciu CYP2D6 pri plazmatických koncentráciách o 50 % nižších, ako tých, ktoré sa dosahujú po dávke 40 mg ziprasidónu dvakrát denne. In vitroúdaje naznačujú, že ziprasidón môže stredne inhibovať CYP2D6 a CYP3A4. Nie je však pravdepodobné, že ziprasidón bude ovplyvňovať farmakokinetiku liekov, ktoré sa metabolizujú týmito izoformami cytochrómu P450, v klinicky významnom rozsahu.


Perorálne kontraceptíva – podávanie ziprasidónu nemá za následok významné zmeny farmakokinetiky estrogénových (etinylestradiol, substrát CYP3A4) alebo progesterónových zložiek.


Lítium – súbežné podávanie ziprasidónu nemá účinok na farmakokinetiku lítia.

Nakoľko sa ziprasidón a lítium dávajú do súvislosti so zmenami prevodového systému srdca, táto kombinácia môže predstavovať riziko farmakodynamických interakcií, vrátane arytmií, avšak v kontrolovaných klinických štúdiách, kombinácia ziprasidónu s lítiom nepreukázala zvýšené klinické riziko v porovnaní s podávaním samotného lítia.


K dispozícii sú len obmedzené údaje o súbežnej liečbe so stabilizátorom nálady karbamazepínom. Farmakokinetická interakcia ziprasidónu s valproátom nie je pravdepodobná z dôvodu neexistujúcej spoločnej metabolickej cesty oboch liečiv. V štúdii s pacientmi, súbežné podávanie ziprasidónu s valproátom ukázalo, že priemerné koncentrácie valproátu boli v terapeutickom rozmedzí, v porovnaní s prípadmi, kedy bol valproát podaný súbežne s placebom.


Účinky iných liekov na ziprasidón

Ketokonazol (400 mg/deň), inhibítor CYP3A4, zvyšuje sérové koncentrácie ziprasidónu o < 40 %. Sérové koncentrácie S-metyl-dihydroziprasidónu a ziprasidón sulfoxidu boli pri očakávanom Tmaxziprasidónu zvýšené o 55 % resp. 8 %. Nepozorovalo sa žiadne dodatočné predĺženie QTc.

Je nepravdepodobné, že by zmeny farmakokinetiky, spôsobené súbežným podávaním silných inhibítorov CYP3A4 mali klinický význam, preto úprava dávkovania nie je potrebná. Údaje in vitroukazujú, že ziprasidón je substrát P-glykoproteínu (P-gp). In vivo relevantnosť nie je známa, avšak súbežné podávanie ziprasidónu so známymi inhibítormi P-gp, ako je verapamil, makrolidové antibiotiká, chinidín, itrakonazol a ritonavir, môže spôsobiť zvýšenie plazmatických koncentrácií ziprasidónu. Súbežné podávanie ziprasidónu so známymi induktormi P-gp, ako je rifampicín alebo ľubovník bodkovaný, môže viesť k zníženiu plazmatických koncentrácií ziprasidónu. Toto je nutné vziať do úvahy pri súbežnom podávaní ziprasidónu s inými liekmi.


Liečba karbamazepínom v dávke 200 mg dvakrát denne počas 21 dní, viedla pri užívaní so ziprasidónom k zníženiu o približne 35 %.


Antacidá – opakované dávky antacíd s obsahom hliníka a horčíka alebo cimetidínu nemajú pri podaní s jedlom klinicky významný účinok na farmakokinetiku ziprasidónu.


Sérotonínergné lieky

V ojedinelých prípadoch sa vyskytli hlásenia sérotonínového syndrómu, ktorý dočasne súvisel s terapeutickým použitím ziprasidónu v kombinácii s inými sérotonergnými liekmi, ako napr. SSRI (pozri časť 4.8). Príznaky sérotonínového syndrómu môžu zahŕňať zmätenosť, rozrušenie, horúčku, potenie, ataxiu, hyperreflexiu, myoklonus a hnačku.


Väzba na bielkoviny

Ziprasidón sa pevne viaže na plazmatické proteíny. Väzba ziprasidónu na plazmatické proteíny in vitro nebola ovplyvnená ani warfarínom ani propanololom, čo sú dva lieky silne sa viažuce na plazmatické proteíny, ani ziprasidón neovplyvňoval väzbu týchto liekov v ľudskej plazme. Možnosť liekových interakcií spôsobených vytesnením z väzby na bielkoviny je preto nepravdepodobná.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Štúdie reprodukčnej toxicity preukázali nežiaduce účinky na reprodukčný proces pri dávkach, ktoré vedú k toxicite matky a/alebo k sedácii. Nie sú žiadne dôkazy poukazujúce na teratogenitu (pozri časť 5.3).


Gravidita

Neuskutočnili sa žiadne štúdie na tehotných ženách. Ženy vo fertilnom veku, ktoré užívajú ziprasidón preto treba upozorniť, aby užívali vhodnú metódu antikoncepcie. Nakoľko sú skúsenosti u ľudí obmedzené, užívanie ziprasidónu sa počas gravidity odporúča iba v prípade, keď očakávaný prínos pre matku prevyšuje nad možným rizikom pre plod.


Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane ziprasidónu) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo príznakov z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní. Ziprasidon Zentiva sa nemá užívať v tehotenstve, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Ak je nutné prerušenie liečby počas tehotenstva, nesmie sa tak urobiť náhle.


Laktácia

Nie je známe, či sa ziprasidón vylučuje do materského mlieka. Pacientky počas užívania ziprasidónu nemajú dojčiť svoje dieťa. Ak je liečba nevyhnutná, dojčenie sa má prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Ziprasidón môže spôsobiť ospanlivosť a môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Preto treba pacientov, ktorí môžu viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, príslušne poučiť.


 1. Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách (pozri časť 5.1) sa ziprasidón podával perorálne približne 6500 dospelým jedincom. Najčastejšími nežiaducimi reakciami v klinických štúdiách so schizofréniou boli sedácia a akatízia. V klinických štúdiách s bipolárnou afektívnou poruchou boli najčastejšími nežiaducimi reakciami sedácia, akatízia, extrapyramídová porucha a závrat.


Nižšie je uvedená tabuľka nežiaducich účinkov, založená na základe kombinácie krátkodobých štúdií

(4-6 týždňov) s fixnou dávkou pri schizofrénii a krátkodobých (3 týždne) štúdií s flexibilnou dávkou pri bipolárnej afektívnej poruche s možným alebo pravdepodobným vzťahom k ziprasidónu, a ktoré sa vyskytli častejšie ako u placeba.Ďalšie nežiaduceúčinky hlásené pouvedení liekunatrh súuvedené akofrekvencia "neznáme" v nižšie uvedenomzozname.


Nasledujúca tabuľka sumarizuje nežiaduce účinky ziprasidónu, rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA spolu s ich frekvenciou: veľmi časté (≥1/10);časté (≥1/100 až < 1/10);menej časté (≥1/1 000 až < 1/100);zriedkavé (≥1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):


Nižšie uvedené nežiaduce účinky sa tiež môžu spájať so základným ochorením a/alebo súbežne podávanými liekmi.


Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Infekcie a nákazy

zriedkavé

rinitída

Poruchy krvi a lymfatického systému

zriedkavé

lymfopénia, zvýšenie počtu eozinofilov

Poruchy imunitného systému

neznáme

anafylaktická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

menej časté

zvýšená chuť do jedla

zriedkavé

hypokalciémia.

Psychické poruchy

časté

nepokoj

menej časté

rozrušenie, úzkosť, zovretie hrdla, nočné mory

zriedkavé

panický atak, depresívne symptómy, bradyfrénia, absencia alebo výrazné znížené prejavovania emócií, anorgazmia

neznáme

nespavosť; mánia/hypománia

Poruchy nervového systému

časté

dystónia, akatízia, extrapyramídové poruchy, parkinsonizmus (vrátane rigidity s fenoménom ozubeného kolesa, bradykinézia, hypokinézia), tremor, závrat, sedácia, ospanlivosť, bolesť hlavy

menej časté

generalizované tonicko-klonické záchvaty, tardívna dyskinézia, dyskinéza, slinenie, ataxia, dyzartria, okulogyrická kríza, poruchy pozornosti, hypersomnia, hypestézia, parestézia, letargia

zriedkavé

tortikolis, paréza, akinézia, hypertónia, syndróm nepokojných nôh

neznáme

neuroleptický malígny syndróm; sérotonínový syndróm (pozri časť 4.5); ochabnutie tváre

Poruchy oka

časté

rozostrené videnie

menej časté

fotofóbia

zriedkavé

amblyopia, poruchy videnia, svrbenie očí, suché oči

Poruchy ucha a labyrintu

menej časté

vertigo, tinnitus

zriedkavé

bolesť ucha

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

menej časté

palpitácie, tachykardia

zriedkavé

predĺženie QT intervalu na EKG

neznáme

torsades de pointes (pozri časť 4.4)

Poruchy ciev

menej časté

hypertenzná kríza, hypertenzia, ortostatická hypotenzia, hypotenzia

zriedkavé

systolická hypertenzia, diastolická hypertenzia, labilný krvný tlak

neznáme

synkopa, venózna tromboembólia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

menej časté

dyspnoe, bolesť hrdla

zriedkavé

čkanie

Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté

nauzea, vracanie, zápcha, dyspepsia, sucho v ústach, hypersekrécia slín

menej časté

hnačka, dysfágia, gastritída, gastrointestinálne ťažkosti, opuchnutý jazyk, zhrubnutý jazyk, flatulencia

zriedkavé

gastro-ezofageálny reflux, riedka stolica

Poruchy pečene a žlčových ciest

menej časté

Zvýšenie hladín pečeňových enzýmov

zriedkavé

abnormálne hodnoty pečeňových testov

Poruchy kože a podkožného tkaniva

menej časté

žihľavka, vyrážka, makulo-papulárna vyrážka, akné

zriedkavé

psoriáza, alergická dermatitída, alopécia, opuch tváre, erytém, papulárna vyrážka, podráždenie kože

neznáme

hypersenzitivita, angioedém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


časté

stuhnutosť kostrového svalstva

menej časté

dyskomfort kostrového svalstva, svalové kŕče, bolesť končatín, stuhnutosť kĺbov

zriedkavé

trizmus

Poruchy obličiek a močových ciest


zriedkavé

inkontinencia moču, dyzúria

neznáme

pomočovanie

Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období

Neznáme

Novorodenecký syndróm z vysadenia (pozri časť 4.6)

Poruchy reprodukčného systému

a prsníkov


zriedkavé

erektilná dysfunkcia, zvýšená erekcia, galaktorea, gynekomastia

neznáme

priapizmus

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

časté

asténia, únava

menej časté

dyskomfort na hrudníku, abnormálna chôdza, bolesť, smäd.

zriedkavé

pyrexia, pocit horúčavy,

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


zriedkavé

zvýšenie laktátdehydrogenázy v krvi


Výskyt tonicko-klonických záchvatov a hypotenzie v krátkodobých a dlhodobých klinických štúdiách so ziprasidónom pri schizofrénii a bipolárnej afektívnej poruche bol menej častý, vyskytoval sa u menej ako 1 % pacientov, ktorí sa liečili ziprasidónom.


Ziprasidón spôsobuje mierne až stredné predĺženie QT intervalu, závislé od dávky (pozri časť 5.1).

V klinických štúdiách schizofrénie bolo pomocou EKG zistené predĺženie o 30 až 60 ms u 12,3 % (976/7941) pacientov, ktorí sa liečili ziprasidónom, a u 7,5 % (73/975) pacientov, ktorí dostávali placebo. Predĺženie o >60 ms bolo pozorované u 1,6 % (128/7941) pacientov, ktorí sa liečili ziprasidónom a u 1,2 % (12/975) pacientov, ktorí dostávali placebo. Výskyt predĺženia QTc intervalu viac ako 500 ms bol u 3 z celkom 3266 (0,1 %) pacientov, ktorí sa liečili ziprasidónom a u 1 z celkom 538 (0,2 %) u pacientov, ktorým bolo podávané placebo. V klinických skúškach pri bipolárnej afektívnej poruche boli pozorované podobné zistenia.


Pri klinických skúškach pri dlhodobej udržiavacej liečbe schizofrénie, boli u pacientov, ktorí sa liečili ziprasidónom niekedy zvýšené hladiny prolaktínu, avšak u väčšiny pacientov sa vrátili do normálu bez prerušenia liečby. Navyše, potenciálne klinické prejavy (napr. gynekomastia a zväčšenie prsníkov) boli zriedkavé.


Pediatrická populácia s bipolárnou afektívnou poruchou a dospievajúci so schizofréniou


V placebom kontrolovanej štúdii s bipolárnou afektívnou poruchou u pacientov (vo veku 10-17 rokov) najčastejšie nežiaduce účinky (hlásené s frekvenciou vyššou než 10 %) boli sedácia, somnolencia, bolesť hlavy, únava, nauzea a závrat. V placebom kontrolovanej štúdii so schizofréniou u pacientov (vo veku 13-17 rokov) najčastejšie nežiaduce účinky (hlásené s frekvenciou vyššou než 10 %) boli ospalosť a extrapyramídové poruchy. Frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich účinkov u týchto subjektov boli vo všeobecnosti podobné tým hláseným u dospelých s bipolárnou afektívnou poruchou alebo schizofréniou liečených ziprasidónom.

Ziprasidón bol spájaný s podobným miernym až stredným predĺžením QT intervalu, závislým od

dávky, v pediatrických štúdiách bipolárnej afektívnej poruchy a schizofrénie ako v štúdiách u dospelých. Toniko-klonické záchvaty a hypotenzia neboli v placebom kontrolovaných pediatrických štúdiách bipolárnej afektívnej poruchy hlásené.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Skúsenosti s predávkovaním ziprasidónom sú obmedzené. Najvyššie potvrdené jednorazové užitie ziprasidónu je 12 800 mg. V tomto prípade boli hlásené extrapyramídové symptómy a predĺžený QTc interval 446 ms (bez srdcových ťažkostí). Všeobecne sú najčastejšie hlásené príznaky predávkovania extrapyramídové symptómy, ospanlivosť, tremor a úzkosť.


Možnosť otupenosti, záchvatov alebo dystonických reakcií hlavy a krku po predávkovaní môže priniesť riziko aspirácie z vyvolaného vracania. Ihneď treba začať s kardiovaskulárnym monitoringom, ktorý má zahŕňať nepretržitý elektrokardiografický monitoring na odhalenie možných arytmií. Ziprasidón nemá špecifické antidotum.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:antipsychotiká, deriváty indolu, ATC kód: N05AE04.


Ziprasidón má vysokú afinitu k dopamínovým receptorom typu 2 (D2) a podstatne vyššiu afinitu k sérotonínovým receptorom typu 2A (5HT2A). Pri použití pozitrónovej emisnej tomografie (PET) bola receptorová blokáda 12 hodín po jednorazovej dávke 40 mg pri sérotonínovom type 2Aväčšia ako 80 % a pri type D2 väčšia ako 50 %. Ziprasidón taktiež reaguje so sérotonínovými receptormi 5HT2C, 5HT1Da 5HT1A, pričom jeho afinita k týmto miestam je rovnaká alebo väčšia než afinita k D2 receptoru. Ziprasidón má stredne vysokú afinitu k neuronálnym transmiterom sérotonínu a noradrenalínu. Ziprasidón vykazuje stredne vysokú afinitu k histamínovým H(1)‑ a alfa(1)‑ receptorom. Ziprasidón vykazuje zanedbateľnú afinitu k muskarínovým M(1)‑receptorom.


Ukázalo sa že, ziprasidón je antagonistom sérotonínových receptorov typu 2A (5HT2A), ako aj dopamínových receptorov typu 2 (D2). Predpokladá sa, že terapeutická aktivita je čiastočne sprostredkovaná kombináciou týchto dvoch antagonistických účinkov. Ziprasidón je tiež silný antagonista 5HT2Ca 5HT1Dreceptorov, silný agonista 5HT1Areceptorov a inhibuje neuronálne spätné vychytávanie noradrenalínu a sérotonínu.


Ďalšie informácie o klinických skúškach


Schizofrénia

V 52-týždňovej štúdii bol ziprasidón účinný pri udržiavaní klinického zlepšenia počas kontinuálnej liečby u pacientov, ktorí preukázali odozvu na začiatku liečby: medzi jednotlivými skupinami liečenými ziprasidónom nebol jasný dôkaz o závislosti odpovede od dávky. V tejto štúdii, do ktorej boli zaradení pacientis pozitívnymi, ako aj negatívnymi príznakmi, bola účinnosť ziprasidónu demonštrovaná pri pozitívnych aj negatívnych príznakoch.


Výskyt prírastku telesnej hmotnosti, hlásený ako nežiaduci účinok v krátkodobých (4 ‑ 6 týždňov) štúdiách liečby schizofrénie, bol nízky a identický u pacientov so ziprasidónom a placebom (u oboch 0,4 %). Počas jednoročnej placebom kontrolovanej štúdie boli pozorované skupinové stredné úbytky telesnej hmotnosti v rozsahu 1 ‑ 3 kg u pacientov liečených ziprasidónom v porovnaní so stredným úbytkom telesnej hmotnosti 3 kg u pacientov, ktorí dostávali placebo.


V dvojito‑zaslepenej porovnávacej štúdii schizofrénie boli merané metabolické parametre vrátane hmotnosti a hladín inzulínu nalačno, celkového cholesterolu a triglyceridov a indexu inzulínovej rezistencie (IR). U pacientov, ktorí užívali ziprasidón, neboli od začiatku liečby pozorované významné zmeny u žiadneho z týchto metabolických parametrov.


Výsledky veľkej štúdie bezpečnosti po uvedení na trh:

Po uvedení na trh bola vykonaná randomizovaná štúdia s 18 239 pacientmi so schizofréniou, s následným obdobím sledovania 1 rok, aby sa zistilo či sa účinok ziprasidónu na QTc interval spája so zvýšeným rizikom mortality nezapríčinenej samovraždou. Táto štúdia, ktorá bola vykonaná v podmienkach prirodzenej klinickej praxe, neukázala rozdiel v miere celkovej mortality nezapríčinenej samovraždou medzi liečbou ziprasidónom a olanzapínom (primárny koncový výsledok). Štúdia tiež neukázala rozdiel v sekundárnych koncových parametroch úmrtnosti zo všetkých príčin, mortalita zapríčinená samovraždou, mortalita z dôvodu náhlej smrti, avšak v skupine liečenej ziprasidónom bol pozorovaný nevýznamný, numericky vyšší výskyt kardiovaskulárnej mortality. V skupine liečenej ziprasidónom bol tiež pozorovaný štatisticky významne vyšší výskyt hospitalizácií z akejkoľvek príčiny, najmä z dôvodu rozdielov v počte psychiatrických hospitalizácií.


Bipolárna afektívna porucha

Účinnosť ziprasidónu u dospelých s bipolárnou afektívnou poruchou bola stanovená v dvoch placebom kontrolovaných, dvojito-zaslepených 3-týždňových štúdiách, ktoré porovnávali ziprasidón s placebom a v jednej dvojito-zaslepenej 12-týždňovej štúdii, ktorá porovnávala ziprasidón s haloperidolom a placebom. Tieto štúdie zahŕňali približne 850 pacientov, ktorí spĺňali DSM‑IV kritériá pre bipolárnu afektívnou poruchu I s akútnou mánickou alebo zmiešanou epizódou, so psychotickými črtami alebo bez nich. Výskyt psychotických čŕt na začiatku liečby bol v týchto štúdiách 49,7 %; 34,7 % alebo 34,9 %. Účinnosť bola stanovená pomocou stupnice na hodnotenie mánie (Mania Rating Scale, MRS). Stupnica závažnosti celkového klinického dopadu (Clinical Global Impression‑Severity, CGI‑S) bola v týchto štúdiách buď súčasne primárnou alebo kľúčovou sekundárnou premennou účinnosti. Liečba ziprasidónom (40-80 mg dvakrát denne, priemerná denná dávka 120 mg) viedla k štatisticky významne väčšiemu zlepšeniu v prípade oboch MRS a CGI‑S na poslednej návšteve (3. týždeň) v porovnaní s placebom. V 12-týždňovej štúdii (priemerná denná dávka 16 mg) viedla liečba haloperidolom k významne väčšiemu zníženiu MRS skóre v porovnaní so ziprasidónom (priemerná denná dávka 121 mg). Ziprasidón preukázal porovnateľnú účinnosť s haloperidolom v zmysle podielu pacientov, u ktorých pokračuje odpoveď na liečbu od 3. do 12. týždňa.


Účinnosť ziprasidónu v liečbe bipolárnej afektívnej poruchy typu I u pediatrických pacientov (10 – 17 rokov), bola hodnotená v jednej 4-týždňovej, placebom kontrolovanej štúdii (n=237) s hospitalizovanými pacientmi aj ambulantne liečenými pacientmi, ktorí spĺňali kritéria DSM-IV bipolárnej afektívnej poruchy I s manickými alebo zmiešanými epizódami s psychotickými prejavmi alebo bez nich a mali na začiatku liečby Y-MRS skóre ≥ 17. Táto dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia porovnávala flexibilne dávkovaný, perorálne podávaný ziprasidón (80 – 160 mg/deň (40 – 80 mg dva krát denne) rozdelený do dvoch dávok pacientom vážiacim ≥ 45 kg, 40 – 80 mg/deň (20 – 40 mg dvakrát denne) pacientom vážiacim < 45 kg) s placebom.

Ziprasidón bol podávaný ako jedna dávka 20 mg prvý deň, potom bol titrovaný počas 1 – 2 týždňov v dvoch denných dávkach na cieľové rozmedzie 120 – 160 mg/deň pre pacientov vážiacich ≥ 45 kg alebo 60 – 80 mg/deň pre pacientov vážiacich < 45 kg. Bolo povolené asymetrické dávkovanie s rannými dávkami o 20 mg alebo 40 mg nižšími ako večerné dávky. Ziprasidón bol účinnejší ako placebo v zmene celkového Y-MRS skóre od začiatku liečby po 4 týždeň. V tomto klinickom skúšaní boli podávané priemerné denné dávky 119 mg pacientom vážiacim ≥ 45 kg a 69 mg pacientom vážiacim < 45 kg.


Ziprasidón bol z hľadiska bezpečnosti hodnotený u 267 pediatrických pacientov (vo veku 10 – 17 rokov), ktorí sa zúčastnili klinických skúšaní na liečbu manickej epizódy bipolárnej afektívnej poruchy s viacnásobnou dávkou. Celkovo 82 detských a dospievajúcich pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou I dostávalo perorálne dávky ziprasidónu aspoň 180 dní.


V 4-týždňovom skúšaní s pediatrickými pacientmi (10 – 17 rokov) s manickou epizódou bipolárnej afektívnej poruchy neboli rozdiely medzi ziprasidónom a placebom v priemernej zmene telesnej hmotnosti, glukózy na lačno, celkového cholesterolu, LDL cholesterolu alebo hladín triglyceridov od začiatku podávania.

Neboli vykonané dlhodobé dvojito zaslepené klinické štúdie skúmajúce účinnosť a toleranciu ziprasidónu u detí a dospievajúcich.


Neexistujú dlhodobé klinické štúdie, ktoré skúmajú účinnosť ziprasidónu v prevencii návratu manických/depresívnych príznakov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní opakovaných dávok ziprasidónu s jedlom sa maximálne sérové koncentrácie dosahujú typicky 6 až 8 hodín po podaní dávky. Absolútna biologická dostupnosť dávky 20 mg po jedle je 60 %. Farmakokinetické štúdie ukázali, že biologická dostupnosť ziprasidónu sa zvýši až na 100 % v prítomnosti jedla. Preto sa odporúča, aby sa ziprasidón užíval spolu s jedlom.


Distribúcia

Distribučný objem je približne 1,1 l/kg. Väzba ziprasidónu na bielkoviny plazmy je vyššia ako 99 %.


Biotransformácia a eliminácia

Priemerný polčas eliminácie ziprasidónu je po perorálnom podaní 6,6 hodín. Ustálený stav sa dosiahne v priebehu 1‑3 dní. Priemerný klírens intravenózne podaného ziprasidónu je 5 ml/min/kg. Približne 20 % dávky sa vylúči močom a približne 66 % sa eliminuje stolicou.


Ziprasidón vykazuje lineárnu kinetiku v rozsahu dávok 40 ‑ 80 mg dvakrát denne, ak sa podáva s jedlom.

Ziprasidón sa po perorálnom podaní intenzívne metabolizuje, len malé množstvo ziprasidónu sa vylučuje nezmenené do moču (< 1 %) a stolicou (< 4 %). Ziprasidón sa primárne vylučuje troma predpokladanými metabolickými cestami, pričom vznikajú štyri hlavné cirkulujúce metabolity, benzizotiazolpiperazín BITP (sulfoxid), BITP sulfón, ziprasidónium sulfoxid a S‑metyl-dihydroziprasidón. Nezmenený ziprasidón predstavuje približne 44 % z celkového množstva látky v sére.


Ziprasidón je primárne metabolizovaný dvomi cestami: redukciou a metyláciou za vzniku S-metyl-dihydroziprasidónu, čo predstavuje približne dve tretiny metabolizmu, a oxidačným metabolizmom, čo predstavuje zostávajúcu tretinu. In vitroštúdie za použitia ľudských pečeňových buniek naznačujú, že S-metyl-dihydroziprasidón vzniká v dvoch krokoch. Z týchto štúdií vyplýva, že prvý krok je sprostredkovaný primárne chemickou redukciou glutatiónom a súčasne enzymatickou redukciou aldehydoxidázou. Druhým krokom je metylácia sprostredkovaná tiol-metyl-transferázou. In vitrośtúdie naznačujú, že hlavným cytochrómom P450 katalyzujúcim oxidačný metabolizmus ziprasidónu je CYP3A4, s potenciálnym malým prispením CYP1A2.


Ziprasidón, S‑metyl‑dihydroziprasidón a ziprasidón sulfoxid majú pri testovaní in vitro vlastnosti, z ktorých možno predpovedať predlžujúci účinok na QTc interval. S‑metyl‑dihydroziprasidón sa vylučuje najmä stolicou biliárnou exkréciou s malým podielom metabolizmu katalizovaného CYP3A4. Ziprasidón sulfoxid sa vylučuje renálnou exkréciou a sekundárnym metabolizmom katalyzovaným CYP3A4.


Osobitné skupiny pacientov

Farmakokinetický skríning pacientov neodhalil žiadny významný rozdiel vo farmakokinetike medzi fajčiarmi a nefajčiarmi.


Neboli pozorované žiadne klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike medzi pohlaviami alebo v rôznych vekových kategóriách. Farmakokinetika ziprasidónu u pediatrických pacientov vo veku 10 – 17 rokov bola po korekcii rozdielov v telesnej hmotnosti podobná farmakokinetike pozorovanej u dospelých pacientov.


V súlade s faktom, že renálny klírens prispieva len veľmi málo k jeho celkovému klírensu, neboli zaznamenané žiadne progresívne expozície ziprasidónu pri jeho podaní pacientom s rôznym stupňom poruchy funkcie obličiek. Expozície pacientov s miernym (klírens kreatinínu 30‑60 ml/min), stredným (klírens kreatinínu 10‑29 ml/min) a ťažkým poškodením (vyžadujúcim dialýzu) boli 146 %, 87 % a 75 % expozícií zdravých jedincov (klírens kreatinínu >70 ml/min) po perorálnom podaní 20 mg dvakrát denne počas 7 dní. Nie je známe, či sú u týchto pacientov zvýšené sérové koncentrácie metabolitov.


Pri ľahkom až stredne ťažkom poškodení pečeňových funkcií (Child Pugh A alebo B), ktoré boli spôsobenom cirhózou boli sérové koncentrácie po perorálnom podaní o 30 % vyššie a eliminačný polčas bol asi o 2 hodiny dlhší ako u normálnych pacientov. Účinok poškodenia funkcie pečene na sérové koncentrácie metabolitov nie je známy.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje o bezpečnosti neodhalili na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu žiadne osobitné riziko pre ľudí. V reprodukčných štúdiách na potkanoch a králikoch teratogenita ziprasidónu nebola dokázaná. Nežiaduce účinky na fertilitu a pokles hmotnosti mláďat boli pozorované pri dávkach, ktoré vyvolávali toxicitu samičích matiek, ako je pokles prírastku telesnej hmotnosti. Vzostup perinatálnej mortality a oneskorenie funkčného vývoja potomkov sa vyskytli pri plazmatických koncentráciách u samičích matiek extrapolovaných na podobné maximálne koncentrácie terapeutických dávok u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly

Magnéziumstearát

Koloidný oxid kremičitý, bezvodý

Sodná soľ kroskarmelózy

Predželatinovaný kukuričný škrob


Ziprasidon Zentiva 40 mg tvrdé kapsuly

Telo a čiapočka:

Indigokarmín (E132)

Oxid titaničitý (E171)

Želatína


Ziprasidon Zentiva 60 mg tvrdé kapsuly

Telo a čiapočka:

Oxid titaničitý (E171)

Želatína


Ziprasidon Zentiva 80 mg tvrdé kapsuly

Telo:

Oxid titaničitý (E171)

Želatína


Čiapočka:

Indigokarmín (E132)

Oxid titaničitý (E171)

Želatína


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


 1. Druh obalu a obsah balenia


OPA-Al-PVC/Al blistre a (HDPE) obal s viečkom so západkou (LDPE) so zabezpečovacím prstencom a vysušovadlom (silikagél).


Veľkosti balení:


Blistre: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 a 100 tvrdých kapsúl.


HDPE obal: 100 tvrdých kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Ziprasidon Zentiva40 mg:68/0727/09-S

Ziprasidon Zentiva60 mg:68/0728/09-S

Ziprasidon Zentiva 80 mg:68/0729/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20.11.2009

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014

14Ziprasidon Zentiva 80 mg