+ ipil.sk

Zipwell 60 mgPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení , ev. č.: 2013/08098-PRE, 08099-PRE, 08096-PRE

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/07168-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Zipwell 40 mg

Zipwell 60 mg

Zipwell 80 mg

tvrdé kapsuly


ziprasidón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Zipwella na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zipwell

3. Ako užívať Zipwell

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Zipwell

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Zipwell a na čo sa používa


Zipwell obsahuje ziprasidón a patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antipsychotiká.


Zipwell sa používa na liečbu schizofrénie u dospelých – psychického ochorenia charakterizovaného nasledujúcimi príznakmi: počutie, videnie a cítenie vecí, ktoré neexistujú, viera v niečo, čo nie je skutočné, pociťovanie nezvyčajných podozrení, chýbanie sociálnych (medziľudských) vzťahov alebo ťažkosti pri ich vytváraní, nervozita, depresia alebo úzkosť.


Zipwell sa taktiež používa na liečbu stredne ťažkých manických alebo zmiešaných epizód pri bipolárnej poruche u dospelých a dospievajúcich vo veku 10 – 17 rokov - psychického ochorenia charakterizovaného striedaním stavov nadšenia (mánia) a depresívnych nálad. Počas epizód mánie sú najtypickejšie príznaky: povznesené správanie, prehnané sebavedomie, nárast energie, znížená potreba spánku, nedostatok koncentrácie alebo hyperaktivita a opakované vysokorizikové správanie.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zipwell


Neužívajte Zipwell

 • ak ste alergický na ziprasidón alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Príznaky alergickej reakcie zahŕňajú vyrážku, svrbenie, opuch tváre alebo pier, ťažkosti s dýchaním,

 • ak máte alebo ste v minulosti mali problémy so srdcom, alebo ste nedávno prekonali srdcový infarkt,

 • ak užívate lieky, ktoré ovplyvňujú srdcový rytmus alebo lieky, ktoré môžu ovplyvňovať srdcový rytmus, ako sú: antiarytmiká IA a III. triedy, oxid arzenitý, halofantrín, levometadyl acetát, mezoridazín, tioridazín, pimozid, sparfloxacín, gatifloxacín, moxifloxacín, dolasetrón mesilát, meflochín, sertindol alebo cisaprid. Tieto liečivá ovplyvňujú srdcový rytmus predĺžením QT intervalu. Ak máte akékoľvek otázky, porozprávajte sa so svojím lekárom. Taktiež si pozrite časť „Iné lieky a Zipwell“ nižšie.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Zipwell, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak sa u vás alebo u niekoho iného vo vašej rodine v minulosti vyskytli krvné zrazeniny, keďže užívanie liekov ako je tento, je spojené s tvorbou krvných zrazenín;

- ak máte problémy s pečeňou; - ak máte alebo ste mali kŕče alebo epilepsiu;

- ak ste starší pacient (nad 65 rokov) s demenciou a máte riziko porážky (cievnej mozgovej príhody) ;

- ak máte nízky pokojový srdcový rytmus a/alebo viete, že máte nedostatok solí v dôsledku predĺženej a ťažkej hnačky a vracania alebo užívania diuretík (liekov na odvodnenie);

- ak pri vstávaní do vzpriamenej polohy pociťujete rýchly alebo nepravidelný tep, mdloby, kolaps alebo závrat, ktoré môžu poukazovať na poruchy srdcového rytmu.


Oznámte svojmu lekárovi, že užívate Zipwell predtým, ako vám budú odobraté vzorky na laboratórne vyšetrenie (ako sú krv, moč, funkcia pečene, tep srdca a pod.) nakoľko tento liek môže pozmeniť výsledky vyšetrení.


Iné lieky a Zipwell

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi .


Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky na liečbu:

 • bakteriálnych infekcií; tieto lieky sú známe ako antibiotiká; napr. makrolidové antibiotiká alebo rifampicín;

 • zmien nálady (v rozmedzí od depresívnej nálady po eufóriu), rozrušenia a podráždenia, tieto sú známe ako lieky stabilizujúce náladu, napr. lítium, karbamazepín, valproát;

 • depresie, vrátane niektorých liekov zvyšujúcich hladinu sérotonínu, napr. SSRI, ako sú fluoxetín, paroxetín, sertralín, alebo rastlinné alebo prírodné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný;

 • epilepsie, napr. fenytoín, fenobarbital, karbamazepín, etosuximid;

 • Parkinsonovej choroby, napr. levodopa, bromokriptín, ropinirol, pramipexol;

 • alebo ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali niektorý z nasledujúcich liekov: verapamil, chinidín, itrakonazol alebo ritonavir.


Zipwell ajedlo, nápoje a alkohol


Zipwell sa musí užívať počas hlavného jedla.

Počas užívania Zipwellunepožívajte alkohol, pretože to môže zvýšiť riziko vzniku vedľajších účinkov.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Neužívajte Zipwellpočas tehotenstva, pokiaľ vám lekár nepovie inak, pretože existuje riziko, že tento liek môže poškodiť vaše dieťa. Vždy používajte účinnú antikoncepciu. Ak otehotniete alebo plánujete otehotnieť počas užívania Zipwellu, ihneď informujte svojho lekára.

Nasledujúce príznaky sa môžu objaviť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Zipwell: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára


Dojčenie

Nedojčite počas užívania ZipwelluJe to preto, že malé množstvá ziprasidónu môžu prejsť do materského mlieka. Ak je liečba potrebná, dojčenie sa má prerušiť. Skôr ako začnete počas dojčenia užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Plodnosť

Ženy v plodnom veku majú používať účinnú antikoncepciu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Užívanie Zipwellu môže spôsobiť ospanlivosť. Ak tento príznak pociťujete, neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje alebo nepoužívajte nástroje, pokým ospalosť nevymizne.


 1. Ako užívať Zipwell


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Kapsuly sa majú prehltnúť celé, nemajú sa rozžuť a musia sa užiť s jedlom. Je dôležité kapsuly nežuvať, môže to mať vplyv na rozsah, v akom sa liek vstrebáva v čreve.


Zipwell sa má užívať dvakrát denne, jedna kapsula ráno počas úplných raňajoka jedna večer počas večere. Je potrebné, aby ste tento liek užívali každý deň v rovnakom čase.


Dávkovanie

Dospelí

Odporúčaná dávka je 40 až 80 mg dvakrát denne užitá s jedlom. Pri dlhodobom užívaní môže váš lekár dávku upraviť. Je potrebné, aby ste neprekročili maximálnu dávku 160 mg denne.


Deti a dospievajúci s bipolárnou poruchou

Odporúčaná začiatočná dávka je 20 mg užitá spolu s jedlom, po ktorej vám lekár odporučí optimálnu dávku pre vaše dieťa. Je potrebné, aby ste neprekročili maximálnu dávku 80 mg denne u detí vážiacich 45 kg alebo menej alebo 160 mg denne u detí vážiacich viac ako 45 kg.


Bezpečnosť a účinnosť Zipwellu v liečbe schizofrénie u detí a dospievajúcich nebola stanovená.


Starší pacienti (nad 65 rokov)

Ak ste starší, váš lekár rozhodne o vhodnej dávke pre vás. Dávky u pacientov nad 65 rokov sú niekedy nižšie než dávky užívané mladšími ľuďmi. Váš lekár vám odporučí dávku, ktorá je pre vás vhodná.


Pacienti s poruchami funkcie pečene

Ak máte poruchu funkcie pečene, môžete potrebovať nižšiu dávku Zipwellu. Váš lekár zistí, aká dávka je pre vás vhodná.


Ak užijete viac Zipwellu, ako máte

Ihneď kontaktujte lekára alebo navštívte najbližšiu nemocničnú pohotovosť, ak užijete viac lieku, ako je vaša zvyčajná dávka. Škatuľku Zipwellusi zoberte so sebou.


Ak užijete viac Zipwellu, ako máte, môžete pociťovať ospalosť, tras, kŕče a samovoľné pohyby hlavy a krku.


Ak zabudnete užiť Zipwell

Je dôležité, aby ste užívali Zipwellpravidelne, každý deň v rovnakom čase. Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr, ako si spomeniete, pokiaľ už nie je čas na nasledujúcu dávku. V takom prípade vynechajte zabudnutú dávku a užite ďalšiu dávku v správnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Zipwell

Váš lekár vám povie ako dlho máte užívať Zipwell. Neprestávajte užívať Zipwell, pokiaľ vám to nepovie lekár.


Je dôležité liek užívať aj v prípade, že sa cítite lepšie. Ak ukončíte liečbu priskoro, príznaky sa môžu znova objaviť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Avšak, väčšina nežiaducich účinkov je prechodná. Často môže byť ťažké rozlíšiť príznaky vášho ochorenia od vedľajších účinkov.


Prestaňte užívať Zipwell a ihneď kontaktujte svojho lekára, ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov po užití tohto lieku.


Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako1 zo 100 osôb):

 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus, závraty pri vstávaní do vzpriamenej polohy, ktoré môžu naznačovať nezvyčajnú funkciu srdca. Môžu to byť príznaky stavu známeho ako posturálna hypotenzia;

 • samovoľné/nezvyčajné pohyby, najmä na tvári a jazyku.


Neznáme(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • opuch tváre, pier, jazyka, ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním, žihľavka. Môžu to byť príznaky závažnej alergickej reakcie, ako napr. angioedém;

 • horúčka, zrýchlené dýchanie, potenie, stuhnutosť svalov, trasenie, ťažkosti s prehĺtaním a znížené vedomie. Môžu to byť príznaky stavu známeho ako neuroleptický malígny syndróm;

 • zmätenosť, rozrušenie, vysoká teplota, potenie, nedostatočná koordinácia svalov, šklbanie svalov. Môžu to byť príznaky stavu známeho ako sérotonínový syndróm;

 • rýchly, nepravidelný srdcový rytmus, mdloby, ktoré môžu byť príznakmi život ohrozujúceho stavu známeho ako torsades de pointes.


Môže sa u vás prejaviť ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, uvedených nižšie. Tieto možné vedľajšie účinky sú vo všeobecnosti mierne až stredne závažné a môžu časom ustúpiť. Avšak, ak sú tieto vedľajšie účinky závažné alebo pretrvávajúce, je potrebné aby ste kontaktovali vášho lekára.


Časté vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • nepokoj,

 • nezvyčajné pohyby vrátane mimovoľných pohybov, stuhnutosť a tvrdosť svalov, spomalené pohyby, triaška, celková slabosť a únava;

 • ospalosť;

 • bolesť hlavy;

 • závraty;

 • nevoľnosť, vracanie, zápcha, poruchy trávenia, sucho v ústach, zvýšené slinenie;

 • rozmazané videnie.


Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihovaťmenej ako 1 zo 100 osôb):

 • zvýšená chuť do jedla,

 • ťažkosti s kontrolou pohybu,

 • pocit rozrušenia alebo úzkosti, zovretie hrdla, nočné mory,

 • záchvaty, mimovoľné pohyby očí do nehybnej polohy, ťažkopádnosť, porucha reči, znecitlivenie, pocit mravčenia, znížená schopnosť sústrediť sa, slintanie, nadmerná ospalosť počas dňa, vyčerpanie,

 • búšenie srdca, pocit mdlôb pri vstávaní, dýchavičnosť,

 • vysoký krvný tlak

 • citlivosť na svetlo, hučanie v ušiach,

 • bolesť hrdla, ťažkosti pri prehĺtaní, opuchnutý jazyk, hnačka, vetry, žalúdočná nevoľnosť,

 • svrbivá kožná vyrážka, akné,

 • svalové kŕče, stuhnutosť alebo opuch kĺbov,

 • nezvyčajné výsledky pečeňových funkčných testov,

 • smäd, bolesť, nepríjemné pocity na hrudi, nezvyčajná chôdza.


Zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihovaťmenej ako 1 z 1000 osôb):

 • nádcha,

 • znížené hladiny vápnika v krvi,

 • záchvat paniky, pocit depresie, spomalené myslenie, nedostatok emócií,

 • nezvyčajná poloha hlavy (ohnutý krk alebo stuhnutie šije), znehybnenie, nepokojné nohy,

 • čiastočná alebo úplná strata videnia v jednom oku, svrbiace oči, suché oči, poruchy videnia,

 • bolesť ucha,

 • čkanie,

 • reflux kyseliny (návrat kyseliny zo žalúdka do pažeráka),

 • riedka stolica,

 • vypadávanie vlasov, opuch tváre, podráždenie kože,

 • neschopnosť otvoriť ústa,

 • neschopnosť udržať moč (inkontinencia moču), bolesť alebo ťažkosti pri močení,

 • znížená alebo zvýšená erekcia, znížený orgazmus, nezvyčajná tvorba materského mlieka,

 • zväčšenie prsníkov u mužov aj u žien,

 • pocit horúčavy, horúčka,

 • zníženie alebo zvýšenie počtu bielych krviniek (pri vyšetrení krvi),

 • nezvyčajné výsledky vyšetrení krvi alebo pulzu,

 • fľaky vyvýšenej a zapálenej červenej kože pokryté bielymi šupinami známe ako psoriáza.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • závažná alergická reakcia,

 • u starších ľudí s demenciou bol hlásený malý nárast počtu úmrtí pacientov užívajúcich antipsychotiká, v porovnaní s tými, ktorí antipsychotiká neužívajú,

 • krvné zrazeniny v žilách, hlavne v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a začervenanie nohy) ktoré sa môžu pohybovať cez cievy do pľúc a spôsobiť bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.

 • ťažkosti so spánkom, mimovoľné močenie,

 • extrémne dobrá nálada, zvláštne myšlienkové pochody a hyperaktivita (nadmerná činnosť),

 • strata vedomia,

 • veľké vyrážky (žihľavka) so silným svrbením,

 • pretrvávajúca nezvyčajná a bolestivá erekcia penisu,

 • ochabnutie tváre,

 • syndróm z vysadenia (abstinenčný syndróm) u novorodencov.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to svojmu lekárovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Zipwell


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Zipwellobsahuje

 • Liečivo je ziprasidón. Každá 40 mg, 60 mg alebo 80 mg kapsula obsahuje ziprasidóniumchlorid v množstve, ktoré zodpovedá 40 mg, 60 mg alebo 80 mg ziprasidónu.


 • Ďalšie zložky (pomocné látky) sú: magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, bezvodý; sodná soľ kroskarmelózy; predželatinovaný kukuričný škrob.


Želatínové kapsuly:

40 mg: telo a čiapočka: obsahujeindigokarmín (E132); oxid titaničitý (E171) a želatínu.


60 mg: telo a čiapočka: obsahujeoxid titaničitý (E171) a želatínu.


80 mg: telo: obsahuje oxid titaničitý (E171) a želatínu.

čiapočka obsahuje indigokarmín (E132); oxid titaničitý (E171) a želatínu.


Ako vyzerá Zipwella obsah balenia

Tvrdé kapsuly.


Zipwell 40 mgje: tvrdá želatínová kapsula veľkosti 4 s modrým telom a modrou čiapočkou.

Zipwell 60 mgje: tvrdá želatínová kapsula veľkosti 3 s bielym telom a bielou čiapočkou.

Zipwell 80 mgje: tvrdá želatínová kapsula veľkosti 2 s bielym telom a modrou čiapočkou.


Veľkosti balení:

Blister: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 a 100 tvrdých kapsúl.

HDPE obal na tablety: 100 tvrdých kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.,Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island


Výrobca

Actavis hf.,Reykjavíkurvegi 78, 220 Hafnarfjordur, Island


Actavis Ltd., B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun, Malta


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Nemecko Ziprasidon-Actavis 20 mg Hartkapseln

Ziprasidon-Actavis 40 mg Hartkapseln

Ziprasidon-Actavis 60 mg Hartkapseln

Ziprasidon-Actavis 80 mg Hartkapseln

Bulharsko Zipwell

Cyprus Zipwell

Česká republika Zipsi 40 mg

Zipsi 60 mg

Zipsi 80 mg

Maďarsko Zipwell 20 mg kemény kapzsula

Zipwell 40 mg kemény kapzsula

Zipwell 60 mg kemény kapzsula

Zipwell 80 mg kemény kapzsula

Island Ziprasidon Actavis

Lotyšsko Ziprasidone Actavis 40 mg kietos kapsulės

Ziprasidone Actavis 60 mg kietos kapsulės

Ziprasidone Actavis 80 mg kietos kapsulės

Malta Zipwell

Nórsko Ziprasidon Actavis

Slovinsko Ziprasidon Actavis 20 mg trde kapsule

Ziprasidon Actavis 40 mg trde kapsule

Ziprasidon Actavis 60 mg trde kapsule

Ziprasidon Actavis 80 mg trde kapsule

Slovensko Zipwell 40 mg

Zipwell 60 mg

Zipwell 80 mg

Rakúsko Ziprasidon Actavis 20 mg Hartkapseln

Ziprasidon Actavis 40 mg Hartkapseln

Ziprasidon Actavis 60 mg Hartkapseln

Ziprasidon Actavis 80 mg Hartkapseln

Dánsko Ziprasidon Actavis

Grécko Ziprasidone /Actavis

Portugalsko Ziprasidona Aurovitas

Švédsko Ziprasidon Actavis


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji/2015

8Zipwell 60 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení , ev. č.: 2013/08098-PRE, 2013/08099-PRE, 2013/08096-PRE


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Zipwell 40 mg

Zipwell 60 mg

Zipwell80 mg

tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tvrdá kapsula obsahuje ziprasidóniumchlorid v množstve, ktoré zodpovedá 40 mg, 60 mg alebo 80 mg ziprasidónu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ formA


Tvrdá kapsula.


Zipwell 40 mg je: tvrdá želatínová kapsula veľkosti 4 s modrým telom a modrou čiapočkou.

Zipwell 60 mg je: tvrdá želatínová kapsula veľkosti 3 s bielym telom a bielou čiapočkou.

Zipwell 80 mg je: tvrdá želatínová kapsula veľkosti 2 s bielym telom a modrou čiapočkou.


4. KlinicKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ziprasidón je indikovaný na liečbu schizofrénie u dospelých.


Ziprasidón je indikovaný na liečbu manických alebo zmiešaných epizód strednej závažnosti pri bipolárnej poruche u dospelých, detí a dospievajúcich vo veku 10-17 rokov (prevencia epizód bipolárnej poruchy zatiaľ nebola stanovená – pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Odporúčaná dávka pri akútnej liečbe schizofrénie a bipolárnej poruchy je 40 mg ziprasidónu dvakrát denne užívaných s jedlom. Denná dávka sa môže následne upraviť v závislosti od individuálneho klinického stavu na maximálnu dávku 80 mg dvakrát denne. Ak je to indikované, maximálna odporúčaná dávka sa môže dosiahnuť už na 3. deň liečby.


Je zvlášť dôležité neprekračovať maximálnu dávku, nakoľko bezpečnostný profil pri dávke vyššej ako 160 mg/deň nebol potvrdený a ziprasidón sa dáva do súvislosti s predĺžením QT intervalu v závislosti od dávky (pozri časti 4.3 a 4.4).


Pri udržiavacej liečbe schizofrénie majú pacienti užívať najnižšiu účinnú dávku; v mnohých prípadoch môže postačovať dávka 20 mg dvakrát denne.


Starší pacienti

Nižšia začiatočná dávka nie je bežne indikovaná, ale má sa zvážiť u pacientov vo veku nad 65 rokov, keď si to vyžaduje ich klinický stav.


Použitie pri poruche funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa nevyžaduje úprava dávky (pozri časť 5.2).


Použitie pri poruche funkcie pečene

U pacientov s pečeňovou insuficienciou sa majú zvážiť nižšie dávky (pozri časti 4.4 a 5.2).


Pediatrická populácia

Bipolárna mánia

Doporučená dávka pri akútnej liečbe bipolárnej mánie u detí a dospievajúcich (vo veku od 10 do 17 rokov) je jednorazová dávka 20 mg ziprasidónu v prvý deň liečby spolu s jedlom. Ziprasidón sa má následne podávať v dvoch jednotlivých denných dávkach spolu s jedlom a dávka sa má v priebehu 1‑2 týždňov titrovať až do dosiahnutia cieľového rozsahu 120‑160 mg/deň u pacientov s hmotnosťou ≥ 45 kg alebo 60‑80 mg/deň u pacientov s hmotnosťou < 45 kg. Následné dávkovanie má byť upravené na základe individuálneho klinického stavu v rozsahu 80 – 160 mg/deň pre pacientov vážiacich ≥ 45 kg alebo 40 – 80 mg/deň pre pacientov vážiacich < 45 kg. V klinických štúdiách bolo povolené asymetrické dávkovanie, kedy ranné dávky boli o 20 alebo 40 mg nižšie ako večerné dávky (pozri časti 4.4, 5.1 a 5.2).


Je mimoriadne dôležité neprekračovať maximálnu dávku stanovenú na základe telesnej hmotnosti, vzhľadom k tomu, že bezpečnostný profil nad maximálnu dávku (160 mg pre deti s hmotnosťou ≥45 kg a 80 mg/deň pre deti s hmotnosťou <45 kg) nebol potvrdený a ziprasidón sa spája s predĺžením QT intervalu závislým od dávky (pozri časti 4.3 a 4.4).


Schizofrénia

Bezpečnosť a účinnosť ziprasidónu u pediatrických pacientov so schizofréniou nebola doteraz stanovená (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania

Ziprasidón sa má podávať s jedlom. Kapsuly sa majú prehltnúť celé, nežuvať a musia sa užiť s jedlom. Je dôležité kapsuly nežuvať, môže to mať vplyv na rozsah, v akom sa liek vstrebáva v čreve.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Známe predĺženie QT intervalu. Vrodený syndróm dlhého QT. Nedávno prekonaný akútny infarkt myokardu. Nekompenzované srdcové zlyhanie. Arytmie, ktoré sa liečia antiarytmikami tried IA a III.


Súčasná liečba liekmi, ktoré predlžujú QT interval, ako sú antiarytmiká IA a III. triedy, oxid arzenitý, halofantrín, levometadyl acetát, mezoridazín, tioridazín, pimozid, sparfloxacín, gatifloxacín, moxifloxacín, dolasetrón mesilát, meflochín, sertindol alebo cisaprid (pozri časti 4.4 a 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Na identifikáciu pacientov, pre ktorých nie je liečba ziprasidónom vhodná, treba vykonať lekársku prehliadku a zistiť anamnézu, vrátane vyhodnotenia rodinnej anamnézy (pozri časť 4.3).


QT interval

Ziprasidón spôsobuje mierne až stredne závažné, od dávky závislé, predĺženie QT intervalu (pozri časť 4.8 a časť 5.1.).


Ziprasidón sa preto nemá podávať spolu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval (pozri časti 4.3 a 4.5). U pacientov s výraznou bradykardiou je potrebná opatrnosť. Poruchy elektrolytovej rovnováhy, ako napr. hypokaliémia a hypomagneziémia, zvyšujú riziko malígnych arytmií, a majú sa upraviť pred začatím liečby ziprasidónom. Pred začiatkom liečby pacientov so stabilným srdcovým ochorením sa má zvážiť EKG vyšetrenie.


Ak sa vyskytnú srdcové symptómy ako napr. palpitácie, vertigo, synkopy alebo srdcové záchvaty, treba zvážiť možnosť vzniku malígnych srdcových arytmií a treba vykonať komplexné vyšetrenie srdca, vrátane EKG. Ak je QTc interval >500 ms, odporúča sa ukončenie liečby (pozri časť 4.3).


Po uvedení lieku na trh sa u pacientov s viacerými kombinovanými rizikovými faktormi, ktorí užívajú ziprasidón, zriedkavo hlásili „torsade de pointes“.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť ziprasidónu pri liečbe schizofrénie v pediatrickej populácii nebola hodnotená.


Neuroleptický malígny syndróm (NMS)

NMS je zriedkavá, ale potenciálne fatálna komplikácia, ktorá bola hlásená v spojitosti s antipsychotickými liekmi, vrátane ziprasidónu. Manažment NMS má zahŕňať okamžité vysadenie všetkých antipsychotických liekov.


Tardívna dyskinéza

Ziprasidón má potenciál po dlhodobej liečbe spôsobovať tardívnu dyskinézu a iné tardívne extrapyramídové syndrómy. Je známe, že pacienti s bipolárnou poruchou sú na túto kategóriu symptómov obzvlášť citliví. Pri predĺžení trvania liečby a zvyšujúcom sa veku sú oveľa častejšie.

Ak sa objavia znaky a príznaky tardívnej dyskinézy, treba zvážiť zníženie dávky alebo prerušenie liečby ziprasidónom.


Záchvaty

Pri liečbe pacientov so záchvatmi v anamnéze sa odporúča opatrnosť.


Porucha funkcie pečene

Chýbajú skúsenosti s liečbou u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene, preto sa má ziprasidón používať s opatrnosťou v tejto skupine pacientov (pozri časti 4.2 a 5.2).


Zvýšené riziko cerebrovaskulárnych príhod v populácii s demenciou

V randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických štúdiách v populácii s demenciou bolo pri niektorých atypických antipsychotikách pozorované približne 3-násobné zvýšenie rizika cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov. Mechanizmus tohto zvýšenia rizika nie je známy. Zvýšenie rizika sa nedá vylúčiť ani pri iných antipsychotikách alebo pri iných skupinách pacientov. Zipwell sa má užívať s opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi pre vznik cievnej mozgovej príhody.


Zvýšená mortalita u starších pacientov s demenciou

Údaje z dvoch rozsiahlych pozorovacích štúdií preukázali, že starší pacienti s demenciou majú pri liečbe antipsychotikami vyššie riziko úmrtia v porovnaní s tými, ktorí antipsychotikami liečení nie sú. Nie sú dostatočné údaje pre spoľahlivý odhad presného rozsahu tohto rizika a príčina zvýšeného rizika nie je známa.


Zipwell nie je schválený na liečbu porúch správania súvisiacich s demenciou.


Riziko venóznej tromboembólie

Prípady venóznej tromboembólie (VTE) boli zaznamenané pri používaní antipsychotických liekov. Keďže pacienti liečení antipsychotickými liekmi majú často získané rizikové faktory pre vznik VTE, všetky možné rizikové faktory pre VTE sa majú zistiť pred ako aj počas liečby Zipwellom a majú sa prijať preventívne opatrenia.


Priapizmus

Pri používaní antipsychotík, vrátane ziprasidónu, boli hlásené prípady priapizmu. Rovnako ako pri iných antipsychotikách, sa tento nežiaduci účinok nezdá byť závislý od dávky a nesúvisí s dĺžkou liečby.


Hyperprolaktinémia

Podobne ako iné liečivá, ktoré sú antagonistami dopamínových D2 receptorov, ziprasidón môže zvýšiť hladiny prolaktínu. So zlúčeninami zvyšujúcimi prolaktín boli hlásené poruchy ako sú galaktorea, amenorea, gynekomastia a impotencia. Dlhotrvajúca hyperprolaktinémia, ak je spojená s hypogonadizmom, môže viesť k zníženiu kostnej denzity.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické a farmakodynamické štúdie ziprasidónu a iných liekov, ktoré predlžujú QT interval, sa nevykonali. Aditívny účinok ziprasidónu a týchto liekov sa nedá vylúčiť, preto sa ziprasidón nemá podávať s liekmi, ktoré predlžujú QT interval, ako napr. antiarytmiká IA a III. triedy, oxid arzenitý, halofantrín, levometadyl acetát, mezoridazín, tioridazín, pimozid, sparfloxacín, gatifloxacín, moxifloxacín, dolasetrón mesilát, meflochín, sertindol alebo cisaprid (pozri časť 4.3).


Interakčné štúdie medzi ziprasidónom a inými liekmi u detí neboli vykonané.


Lieky, ktoré účinkujú na CNS/alkohol

Vzhľadom na primárny účinok ziprasidónu, pri kombinovanom podávaní s inými centrálne pôsobiacimi liekmi a alkoholom je potrebná opatrnosť.


Účinok ziprasidónu na iné lieky

In vivoštúdia s dextrometorfánom nepreukázala výraznú inhibíciu CYP2D6 pri plazmatických koncentráciách o 50 % nižších, ako pri tých, ktoré sa dosahujú po dávke 40 mg ziprasidónu dvakrát denne. In vitroúdaje naznačujú, že ziprasidón môže mierne inhibovať CYP2D6 a CYP3A4. Je však nepravdepodobné, že ziprasidón bude klinicky významne ovplyvňovať farmakokinetiku liečiv, ktoré sa metabolizujú týmito izoformami cytochrómu P450.


Perorálne kontraceptíva – podávanie ziprasidónu nemalo za následok významné zmeny farmakokinetiky estrogénových (etinylestradiol, substrát CYP3A4) alebo progesterónových zložiek.


Lítium– súbežné podávanie ziprasidónu nemalo účinok na farmakokinetiku lítia. Nakoľko sa ziprasidón a lítium spájajú so zmenami prevodového systému srdca, táto kombinácia môže predstavovať riziko farmakodynamických interakcií, vrátane arytmií, avšak v kontrolovaných klinických skúšaniach kombinácia ziprasidónu a lítia nepreukázala zvýšené klinické riziko v porovnaní s lítiom samotným.


Údaje o súbežnom podávaní stabilizátorov nálady karbamazepínu a valproátu sú limitované.

Farmakokinetická interakcia ziprasidónu s valproátom je nepravdepodobná z dôvodu absencie spoločnej metabolickej cesty pre tieto dve liečivá. V pacientskej štúdii súbežné podávanie ziprasidónu a valproátu ukázalo, že priemerné koncentrácie valproátu boli v terapeutickom rozmedzí v porovnaní s valproátom podávaným súbežne s placebom.


Účinok iných liekov na ziprasidón

Ketokonazol (400 mg/deň), inhibítor CYP3A4, zvýšil sérové koncentrácie ziprasidónu o <40 %. Pri očakávanom Tmaxziprasidónu sa zvýšili sérové koncentrácie S‑metyl‑dihydroziprasidónu o 55 % a ziprasidón‑sulfoxidu o 8 %. Nepozorovalo sa žiadne dodatočné predĺženie QTc.

Zmeny vo farmakokinetike v dôsledku súčasného podávania silných inhibítorov CYP3A4 nemajú pravdepodobne klinický význam, preto sa nevyžaduje úprava dávkovania. In vitro údaje naznačujú, že ziprasidón je P glykoproteínový (p-gp) substrát. In vivo význam je neznámy, avšak súčasné podávanie so známymi p-gp inhibítormi ako verapamil, makrolidové antibiotiká, chinidín, itrakonazol a ritonavir môže spôsobiť zvýšené plazmatické koncentrácie ziprasidónu. Súčasné podávanie s p-gp induktormi ako rifampín a ľubovník bodkovaný môže spôsobiť znížené koncentrácie ziprasidónu. Toto sa musí zobrať do úvahy pri súčasnom podávaní ziprasidónu s inými liekmi.


Liečba karbamazepínom v dávke 200 mg dvakrát denne počas 21 dní viedla k zníženiu expozície približne o 35 %. voči ziprasidónu


Antacidá – opakované dávky antacíd s obsahom hliníka a horčíka alebo cimetidínu nemajú pri podaní s jedlom klinicky významný účinok na farmakokinetiku ziprasidónu.


Sérotonergné lieky

V ojedinelých prípadoch sa vyskytli hlásenia sérotonínového syndrómu, ktorý dočasne súvisel s terapeutickým použitím ziprasidónu v kombinácii s inými sérotonergnými liekmi, ako napr. SSRI (pozri časť 4.8). Príznaky sérotonínového syndrómu môžu zahŕňať zmätenosť, rozrušenie, horúčku, potenie, ataxiu, hyperreflexiu, myoklonus a hnačku.


Väzba na proteíny

Ziprasidón sa vo veľkej miere viaže na plazmatické proteíny. Väzba ziprasidónu na plazmatické proteíny in vitro nebola ovplyvnená warfarínom alebo propranololom, dvoma liekmi so silnou väzbou na plazmatické proteíny, a ani ziprasidón neovplyvňoval väzbu týchto liekov v ľudskej plazme. Možnosť vzniku liekových interakcií so ziprasidónom z dôvodu vytesňovania je teda nepravdepodobná.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Štúdie reprodukčnej toxicity preukázali nežiaduci vplyv na reprodukčný proces pri dávkach, ktoré vedú k toxicite matky a/alebo k sedácii. Nenašli sa žiadne dôkazy pre teratogenitu (pozri časť 5.3).


Gravidita

Neuskutočnili sa žiadne štúdie na tehotných ženách. Ženy vo fertilnom veku, ktoré užívajú ziprasidón preto treba upozorniť, aby užívali vhodnú metódu antikoncepcie. Nakoľko sú skúsenosti u ľudí obmedzené, podávanie ziprasidónu počas gravidity sa odporúča iba v prípade, keď očakávaný prínos pre matku prevažuje nad potenciálnym rizikom pre plod.


Antipsychotiká (označenie v skupine):

Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane ziprasidónu) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.

Zipwell sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je nevyhnutne nutné. Ak je potrebné počas gravidity prerušiť liečbu, nemá sa vykonať náhle.


Laktácia

Nie je známe, či sa ziprasidón vylučuje do materského mlieka. Pacientky počas užívania ziprasidónu nemajú dojčiť svoje dieťa. Ak je liečba nevyhnutná, dojčenie sa musí prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Ziprasidón môže spôsobiť ospalosť a môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti, ktorí pravdepodobne budú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, majú byť na to náležite upozornení.


 1. Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách (pozri časť 5.1) sa ziprasidón podával perorálne približne 6500 jedincom. Najčastejším nežiaducim účinkom v klinických štúdiách schizofrénie boli sedácia a akatízia. V klinických štúdiách bipolárnej poruchy boli najčastejšími nežiaducimi účinkami sedácia, akatízia, extrapyramídové poruchy a závrat.


Tabuľka nižšie uvádza zoznam nežiaducich účinkov založený na kombinácii krátkodobých štúdií

(4-6 týždňov) s fixnou dávkou u schizofrénie a krátkodobých štúdií (3 týždne) s flexibilnou dávkou u bipolárnej mánie s možným alebo pravdepodobným vzťahom k ziprasidónu, a ktoré sa vyskytli častejšie ako u placeba. Ďalšie vedľajšie účinky hlásené po uvedení lieku na trh sú zahrnuté ako frekvencia "Neznáme" v zozname nižšie.


Všetky nežiaduce účinky sú zoradené podľa triedy a frekvencie (veľmi časté (≥1/10), časté(≥1/100 až <1/10), menej časté(≥1/1 000 až <1/100) a zriedkavé(≥1/10 000 až <1/1000) neznáme(nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Nežiaduce účinky uvedené nižšie môžu súvisieť aj so základným ochorením a/alebo súbežnou liečbou.


Triedy orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce reakcie na liekInfekcie a nákazy

Zriedkavé

rinitída


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté

zvýšená chuť do jedla

Zriedkavé

hypokalciémia


Psychické poruchy

Časté

nepokoj

Menej časté

agitovanosť, úzkosť, zovretie hrdla, nočná mora

Zriedkavé

panický atak, príznaky depresie, bradyfrénia, mierne vzrušenie, anorgazmia

Neznáme

nespavosť, mánia/hypománia


Poruchy nervového systému

Časté

dystónia, akatízia, extrapyramídová porucha, Parkinsonov syndróm (vrátane rigidity s fenoménom ozubeného kolesa, bradykinézy, hypokinézy), tremor, závrat, sedácia, somnolencia, bolesť hlavy

Menej časté

generalizované tonicko‑klonické záchvaty, tardívna dyskinéza, dyskinéza, salivácia, ataxia, dyzartria, okulogyrická kríza, porucha pozornosti, hypersomnia, hypestézia, parestézia, letargia

Zriedkavé


tortikolis, paréza, akinéza, hypertónia, syndróm nepokojných nôh

Neznáme

neuroleptický malígny syndróm, sérotonínový syndróm (pozri časť 4.5), ovisnutá tvár


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé

lymfopénia, zvýšený počet eozinofilov


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

palpitácie, tachykardia

predĺžený QTc interval na EKG

Torsades de pointes (pozri časť 4.4)


Poruchy oka

Časté

rozmazané videnie

Menej časté

fotofóbia

Zriedkavé

amblyopia, porucha videnia, svrbenie oka, suché oči


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

vertigo, tinitus

Zriedkavé

bolesť ucha


Poruchy ciev

Menej časté

hypertenzná kríza, hypertenzia, ortostatická hypotenzia, hypotenzia

Zriedkavé


systolická hypertenzia, diastolická hypertenzia, kolísavý krvný tlak

Neznáme

synkopa, cievna trombembólia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

dyspnoe, bolesť hrdla

Zriedkavé

štikútanie


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

nauzea, vracanie, zápcha, dyspepsia, sucho v ústach, hypersekrécia slín

Menej časté

hnačka, dysfágia, gastritída, gastrointestinálne ťažkosti, opuchnutý jazyk, zhrubnutý jazyk, flatulencia

Zriedkavé

gastroezofágový reflux, riedka stolica


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

urtikária, vyrážka, makulo-papulózna vyrážka, akné

Zriedkavé


psoriáza, alergická dermatitída, alopécia, opuch tváre, erytém, papulózna vyrážka, podráždenie kože

Neznáme

hypersenzitivita, angioedém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

muskuloskeletálna rigidita

Menej časté

muskuloskeletálne ťažkosti, svalový kŕč, bolesť v končatinách, stuhnutosť kĺbov

Zriedkavé

trizmus


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Zriedkavé

inkontinencia moču, dyzúria

Neznáme

enuréza


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé


erektilná dysfunkcia, zvýšená erekcia, galaktorea, gynekomastia

Neznáme

priapizmus


Poruchy imunitného systému

Neznáme

anafylaktická reakcia


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

zvýšenie hladín pečeňových enzýmov

Zriedkavé

nezvyčajné testy funkcie pečene


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

asténia, únava

Menej časté

diskomfort na hrudníku, abnormálna chôdza, bolesť, smäd

Zriedkavé

pyrexia, pocit horúčavy


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé

zvýšená laktátdehydrogenáza v krvi


Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období

Neznáme

novorodenecký syndróm z vysadenia (pozri časť 4.6)


Výskyt tonicko-klonických záchvatov a hypotenzie v krátkodobých a dlhodobých klinických štúdiách so ziprasidónom pri schizofrénii a bipolárnej mánii bol menej častý, vyskytoval sa u menej ako 1 % pacientov, ktorí sa liečili ziprasidónom.


Ziprasidón spôsobuje mierne až stredne závažné predĺženie QT intervalu (pozri časť 5.1), závislé od dávky. V klinických štúdiách schizofrénie bolo pomocou EKG zistené predĺženie o 30 až 60 ms u 12,3 % (976/7941) pacientov, ktorí sa liečili ziprasidónom, a u 7,5 % (73/975) pacientov, ktorí dostávali placebo. Predĺženie o >60 ms bolo pozorované u 1,6 % (128/7941) pacientov, ktorí sa liečili ziprasidónom a u 1,2 % (12/975) pacientov, ktorí dostávali placebo. Výskyt predĺženia QTc intervalu nad 500 ms bol u 3 z celkom 3266 (0,1 %) pacientov, ktorí sa liečili ziprasidónom a u 1 z celkom 538 (0,2 %) placebom liečených pacientov. V klinických skúškach u bipolárnej poruchy boli pozorované podobné zistenia.


V klinických skúškach dlhodobej udržiavacej liečby schizofrénie boli u pacientov liečených ziprasidónom niekedy zvýšené hladiny prolaktínu, avšak u väčšiny pacientov sa vrátili k referenčným hodnotám bez prerušenia liečby. Navyše, potenciálne klinické prejavy (napr. gynekomastia a zväčšenie prsníkov) boli zriedkavé.


Pediatrická populácia


Pediatrická populácia s bipolárnou poruchou a dospievajúci so schizofréniou


V placebom kontrolovanej štúdii s bipolárnou afektívnou poruchou pacientov (vo veku 10-17 rokov) najčastejšie nežiaduce účinky (hlásené s frekvenciou vyššou ako 10 %) boli sedácia, somnolencia, bolesť hlavy, únava, nauzea a závrat. V placebom kontrolovanej štúdii so schizofréniou u pacientov ( vo veku 13-17 rokov) najčastejšie nežiaduce účinky (hlásené s frekvenciou vyššou ako 10 %) boli ospalosť a extrapyramídové poruchy. Frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich účinkov u týchto subjektov boli vo všeobecnosti podobné tým hláseným u dospelých s bipolárnou afektívnou poruchou alebo schizofréniou liečených ziprasidónom.


Ziprasidón sa v klinických skúšaniach bipolárnej poruchy u pediatrickej populácie spájal s podobným miernym až stredným, od dávky závislým predĺžením QT intervalu ako u dospelej populácie. Tonicko-klonické kŕče a hypotenzia neboli hlásené v placebom kontrolovaných skúšaniach bipolárnej poruchy u pediatrickej populácie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Skúsenosti s predávkovaním ziprasidónom sú obmedzené. Najvyššie potvrdené jednorazové užitie ziprasidónu je 12 800 mg. V tomto prípade boli hlásené extrapyramídové symptómy a QTc interval 446 ms (bez srdcových ťažkostí). Všeobecne sú najčastejšie hlásené príznaky predávkovania extrapyramídové symptómy, ospanlivosť, tremor a úzkosť.


Možnosť vzniku psychickej otupenosti, záchvatov alebo dystonických reakcií hlavy a krku po predávkovaní predstavuje riziko aspirácie pri vyvolanom vracaní. Ihneď treba začať s kardiovaskulárnym monitoringom, ktorý má zahŕňať nepretržitý elektrokardiografický monitoring na odhalenie možných arytmií. Ziprasidón nemá špecifické antidotum.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:antipsychotiká, deriváty indolu

ATC kód: N05AE04.


Ziprasidón má vysokú afinitu k dopamínovým receptorom typu 2 (D2) a podstatne vyššiu afinitu k sérotonínovým receptorom typu 2A (5HT2A). Pri použití pozitrónovej emisnej tomografie (PET) bola receptorová blokáda 12 hodín po jednorazovej dávke 40 mg pri sérotonínovom type 2Aväčšia ako 80 % a pri type D2 väčšia ako 50 %. Ziprasidón taktiež reaguje so sérotonínovými receptormi 5HT2C, 5HT1Da 5HT1A, pričom jeho afinita k týmto miestam je rovnaká alebo väčšia, než afinita k D2 receptoru. Ziprasidón má stredne vysokú afinitu k neuronálnym transmiterom sérotonínu a noradrenalínu. Ziprasidón vykazuje stredne vysokú afinitu k histamínovým H(1)‑ a alfa(1)‑ receptorom. Ziprasidón vykazuje zanedbateľnú afinitu k muskarínovým M(1)‑receptorom.


Ukázalo sa že, ziprasidón je antagonistom sérotonínových receptorov typu 2A (5HT2A), ako aj dopamínových receptorov typu 2 (D2). Predpokladá sa, že terapeutická aktivita je čiastočne sprostredkovaná kombináciou týchto dvoch antagonistických účinkov. Ziprasidón je tiež silný antagonista 5HT2Ca 5HT1Dreceptorov, silný agonista 5HT1Areceptorov a inhibuje neuronálne spätné vychytávanie noradrenalínu a sérotonínu.


Ďalšie informácie o klinických skúškach


Schizofrénia

V 52-týždňovej štúdii bol ziprasidón účinný pri udržiavaní klinického zlepšenia počas kontinuálnej liečby u pacientov, ktorí preukázali odozvu na začiatku liečby: medzi jednotlivými skupinami liečenými ziprasidónom nebol jasný dôkaz o závislosti odpovede od dávky. V tejto štúdii, do ktorej boli zaradení pacientis pozitívnymi, ako aj negatívnymi príznakmi, bola účinnosť ziprasidónu demonštrovaná pri pozitívnych aj negatívnych príznakoch.


Výskyt prírastku telesnej hmotnosti, hlásený ako nežiaduci účinok v krátkodobých (4 ‑ 6 týždňov) štúdiách liečby schizofrénie, bol nízky a identický u pacientov liečených ziprasidónom a placebom (u oboch 0,4 %). Počas jednoročnej placebom kontrolovanej štúdie boli pozorované skupinové mediány pre úbytok telesnej hmotnosti v rozsahu 1 ‑ 3 kg u pacientov liečených ziprasidónom v porovnaní s mediánom úbytku telesnej hmotnosti 3 kg u pacientov, ktorí sa liečili placebom.


V dvojito‑zaslepenej porovnávacej štúdii schizofrénie boli merané metabolické parametre vrátane hmotnosti a hladín inzulínu nalačno, celkového cholesterolu a triglyceridov a indexu inzulínovej rezistencie (IR). U pacientov, ktorí užívali ziprasidón, neboli od začiatku liečby pozorované významné zmeny u žiadneho z týchto metabolických parametrov.


Výsledky rozsiahlej post-registračnej štúdie bezpečnosti

Cieľom randomizovanej postregistračnej štúdie, v ktorej sa počas 1 roka sledovalo 18 239 pacientov so schizofréniou, bolo zistiť, či je účinok ziprasidónu na QT interval spojený so zvýšeným rizikom mortality nespôsobenej samovraždou. Táto štúdia, prebiehajúca v podmienkach prirodzenej klinickej praxe, nepreukázala rozdiel v pomere celkovej mortality nespôsobenej samovraždou medzi liečbou ziprasidónom a olanzapínom (primárny koncový bod). Štúdia taktiež nepreukázala rozdiel v sekundárnych koncových bodoch mortality z akejkoľvek príčiny (all-cause mortality), mortality v dôsledku samovraždy, mortality v dôsledku náhleho úmrtia, avšak v skupine liečenej ziprasidónom sa pozoroval nevýznamný numericky vyšší výskyt kardiovaskulárnej mortality. V skupine liečenej ziprasidónom sa tiež pozoroval štatisticky významne vyšší výskyt hospitalizácie z akejkoľvek príčiny, predovšetkým kvôli rozdielom v počte psychiatrických hospitalizácií.


Bipolárna porucha

Účinnosť ziprasidónu u dospelých s bipolárnou mániou bola stanovená v dvoch placebom kontrolovaných, dvojito-zaslepených 3-týždňových štúdiách, ktoré porovnávali ziprasidón s placebom a v jednej dvojito-zaslepenej 12-týždňovej štúdii, ktorá porovnávala ziprasidón s haloperidolom a placebom. Tieto štúdie zahŕňali približne 850 pacientov, ktorí spĺňali DSM‑IV kritériá pre bipolárnu poruchu I s akútnou alebo zmiešanou epizódou, s psychotickými črtami alebo bez nich. Výskyt psychotických čŕt na začiatku liečby bol v týchto štúdiách 49,7 %; 34,7 % alebo 34,9 %. Účinnosť bola stanovená pomocou stupnice na hodnotenie mánie (Mania Rating Scale, MRS). Stupnica závažnosti celkového klinického dopadu (Clinical Global Impression‑Severity, CGI‑S) bola v týchto štúdiách buď súčasne primárnou alebo kľúčovou sekundárnou premennou účinnosti. Liečba ziprasidónom (40-80 mg dvakrát denne, priemerná denná dávka 120 mg) viedla k štatisticky významne väčšiemu zlepšeniu v prípade oboch MRS a CGI‑S na poslednej návšteve (3. týždeň) v porovnaní s placebom. V 12-týždňovej štúdii (priemerná denná dávka 16 mg) viedla liečba haloperidolom k významne väčšiemu zníženiu MRS skóre v porovnaní so ziprasidónom (priemerná denná dávka 121 mg). Ziprasidón preukázal porovnateľnú účinnosť s haloperidolom v zmysle podielu pacientov, u ktorých pokračuje odpoveď na liečbu od 3. do 12. týždňa.


Účinnosť ziprasidónu v liečbe bipolárnej poruchy I u detí a dospievajúcich (vo veku 10 až 17 rokov) sa hodnotila v 4-týždňovej placebom kontrolovanej štúdii (n=237) s hospitalizovanými alebo ambulantnými pacientmi, ktorí splnili DSM-IV kritériá bipolárnej poruchy I s manickými alebo zmiešanými epizódami s psychotickými prejavmi alebo bez nich a mali východiskové Y-MRS skóre ≥17. Táto dvojito zaslepená placebom kontrolovaná štúdia porovnávala flexibilne dávkovaný perorálne podávaný ziprasidón (80-160 mg/deň (40-80 mg dvakrát denne) rozdelený do 2 dávok u pacientov s hmotnosťou ≥45 kg; 40-80 mg/deň (20-40 mg dvakrát denne) u pacientov s hmotnosťou <45 kg) s placebom. Ziprasidón sa podával ako jednotlivá dávka 20 mg v prvý deň, potom sa v priebehu 1-2 týždňov titroval v 2 denných dávkach až na cieľový rozsah 120-160 mg/deň u pacientov s hmotnosťou ≥45 kg alebo 60-80 mg/deň u pacientov s hmotnosťou <45 kg. Povolené bolo asymetrické dávkovanie s rannou dávkou o 20 alebo 40 mg nižšou ako večernou. Ziprasidón bol u zmeny celkového Y-MRS skóre vo 4. týždni oproti východiskovým hodnotám lepší ako placebo. V tejto klinickej štúdii bola podaná priemerná denná dávka 119 mg u pacientov s hmotnosťou ≥45 kg a 69 mg u pacientov s hmotnosťou <45 kg


Bezpečnosť ziprasidónu sa hodnotila u 267 pediatrických pacientov (vo veku 10-17 rokov), ktorí sa zúčastnili klinickej štúdie bipolárnej mánie s viacerými dávkami; perorálny zisprasidón dostávalo po dobu najmenej 180 dní celkom 82 pediatrických pacientov s bipolárnou poruchou I.


V 4-týždňovej štúdii s pediatrickými pacientmi (vo veku 10 - 17 rokov) s bipolárnou mániou neboli medzi pacientmi užívajúcimi ziprasidón a placebo zaznamenané rozdiely v priemernej zmene telesnej hmotnosti, glykémie nalačno, celkového cholesterolu, LDL cholesterolu alebo hladiny triglyceridov oproti východiskovým hodnotám.


Neexistujú dlhodobé dvojito zaslepené klinické štúdie skúmajúce účinnosť a toleranciu ziprasidónu u detí a dospievajúcich.


Neexistujú dlhodobé klinické štúdie, ktoré skúmajú účinnosť ziprasidónu v prevencii návratu manických/depresívnych príznakov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podávaní opakovaných dávok ziprasidónu s jedlom sa maximálne sérové koncentrácie dosahujú typicky 6 až 8 hodín po podaní dávky. Absolútna biologická dostupnosť dávky 20 mg po jedle je 60 %. Farmakokinetické štúdie ukázali, že biologická dostupnosť ziprasidónu sa zvýši až na 100 % v prítomnosti jedla. Preto sa odporúča, aby sa ziprasidón užíval spolu s jedlom.


Distribúcia

Distribučný objem je približne 1,1 l/kg. Väzba ziprasidónu na bielkoviny plazmy je vyššia ako 99 %.


Biotransformácia a eliminácia

Priemerný polčas eliminácie ziprasidónu je po perorálnom podaní 6,6 hodín. Ustálený stav sa dosiahne v priebehu 1‑3 dní. Priemerný klírens intravenózne podaného ziprasidónu je 5 ml/min/kg. Približne 20 % dávky sa vylúči močom a približne 66 % sa eliminuje stolicou.


Ziprasidón vykazuje lineárnu kinetiku v rozsahu dávok 20 ‑ 80 mg dvakrát denne u nasýtených jedincov.


Ziprasidón sa po perorálnom podaní rozsiahlo metabolizuje, len malé množstvo ziprasidónu sa vylučuje nezmenené močom (<1 %) a stolicou (<4 %). Ziprasidón sa primárne vylučuje troma predpokladanými metabolickými cestami, pričom vznikajú štyri hlavné cirkulujúce metabolity, benzizotiazolpiperazín (BITP) sulfoxid, BITP sulfón, ziprasidón sulfoxid a S‑metyl-dihydroziprasidón. Nezmenený ziprasidón predstavuje približne 44 % z celkového množstva látky v sére.


Ziprasidón je primárne metabolizovaný dvomi cestami: redukciou a metyláciou za vzniku S-metyl-dihydroziprasidónu, čo predstavuje približne dve tretiny metabolizmu, a oxidačným metabolizmom, čo predstavuje zostávajúcu tretinu. In vitroštúdie za použitia ľudských pečeňových buniek naznačujú, že S-metyl-dihydroziprasidón vzniká v dvoch krokoch. Z týchto štúdií vyplýva, že prvý krok je sprostredkovaný primárne chemickou redukciou glutatiónom a súčasne enzymatickou redukciou aldehyd oxidázou. Druhým krokom je metylácia sprostredkovaná tiol-metyl-transferázou. In vitrośtúdie naznačujú, že hlavným cytochrómom P450 katalyzujúcim oxidačný metabolizmus ziprasidónu je CYP3A4, s potenciálnym malým prispením CYP1A2.


Ziprasidón, S‑metyl‑dihydroziprasidón a ziprasidón sulfoxid majú pri testovaní in vitro vlastnosti, z ktorých možno predpovedať predlžujúci účinok na QTc interval. S‑metyl‑dihydroziprasidón sa vylučuje najmä stolicou biliárnou exkréciou s malým podielom metabolizmu katalizovaného CYP3A4. Ziprasidón sulfoxid sa vylučuje renálnou exkréciou a sekundárnym metabolizmom katalyzovaným CYP3A4.


Osobitné skupiny pacientov

Farmakokinetický skríning pacientov neodhalil žiadny významný rozdiel vo farmakokinetike medzi fajčiarmi a nefajčiarmi.


Neboli pozorované žiadne klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike medzi pohlaviami alebo v rôznych vekových kategóriách. Farmakokinetika ziprasidónu u detí a dospievajúcich vo veku od 10 do 17 rokov bola po korekcii rozdielov v telesnej hmotnosti podobná ako u dospelých.


V súlade s faktom, že renálny klírens prispieva len veľmi málo k celkovému klírensu ziprasidónu, neboli zaznamenané žiadne progresívne expozície ziprasidónu pri jeho podaní pacientom s rôznym stupňom poruchy funkcie obličiek. Expozície pacientov s miernym (klírens kreatinínu 30‑60 ml/min), stredným (klírens kreatinínu 10‑29 ml/min) a ťažkým poškodením (vyžadujúcim dialýzu) boli 146 %, 87 % a 75 % expozícií zdravých jedincov (klírens kreatinínu >70 ml/min) po perorálnom podaní 20 mg dvakrát denne počas 7 dní. Nie je známe, či sú u týchto pacientov zvýšené sérové koncentrácie metabolitov.


Pri ľahkom až stredne ťažkom poškodení pečeňových funkcií (Child Pugh A alebo B), ktoré boli spôsobenom cirhózou, boli sérové koncentrácie po perorálnom podaní o 30 % vyššie a eliminačný polčas bol asi o 2 hodiny dlhší ako u normálnych pacientov. Účinok poškodenia funkcie pečene na sérové koncentrácie metabolitov nie je známy.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje o bezpečnosti neodhalili na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu žiadne osobitné riziko pre ľudí. V reprodukčných štúdiách na potkanoch a králikoch teratogenita ziprasidónu nebola dokázaná. Nežiaduce účinky na fertilitu a pokles hmotnosti mláďat boli pozorované pri dávkach, ktoré vyvolávali toxicitu samičích matiek, ako je pokles prírastku telesnej hmotnosti. Vzostup perinatálnej mortality a oneskorenie funkčného vývoja potomkov sa vyskytli pri plazmatických koncentráciách u samičích matiek extrapolovaných na podobné maximálne koncentrácie terapeutických dávok u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly

Magnéziumstearát

Koloidný oxid kremičitý, bezvodý

Sodná soľ kroskarmelózy

Predželatinovaný kukuričný škrob


Zipwell 40 mg tvrdé kapsuly

Telo a čiapočka:

Indigokarmín (E132)

Oxid titaničitý (E171)

Želatína


Zipwell 60 mg tvrdé kapsuly

Telo a čiapočka:

Oxid titaničitý (E171)

Želatína


Zipwell 80 mg tvrdé kapsuly

Telo:

Oxid titaničitý (E171)

Želatína


Čiapočka:

Indigokarmín (E132)

Oxid titaničitý (E171)

Želatína


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


 1. Druh obalu a obsah balenia


OPA-Al-PVC/Al blistre a (HDPE) obal na tablety s viečkom so západkou (LDPE) so zabezpečovacím prstencom a vysušovadlom (silikagél).


Veľkosti balení

Blistre: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 a 100 tvrdých kapsúl.

HDPE obal na tablety: 100 tvrdých kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Zipwell 40 mg: 68/0717/09-S

Zipwell 60 mg: 68/0718/09-S

Zipwell80 mg: 68/0719/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20.11.2009

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


05/2015

14Zipwell 60 mg