+ ipil.sk

Zofran 8 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Zofran 4 mg

Zofran 8 mg

filmom obalené tablety

ondansetrón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajčích účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Zofran a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zofran

3. Ako užívať Zofran

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Zofran

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Zofran a na čo sa používa


Zofran patrí do skupiny liekov nazývaných antiemetiká (lieky proti vracaniu). Používa sa na

zabránenie nauzey (pocitu nevoľnosti) a vracania, ktoré sa môžu vyskytnúť:

 • počas liečby nádorového ochorenia (chemoterapiou alebo rádioterapiou)

 • po operácii pri celkovej anestézii (umelom spánku).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zofran


Neužívajte Zofran


- ak ste alergickýna ondansetrón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak užívate apomorfín (používa sa na liečbu Parkinsonovej choroby)

Ak si myslíte, že sa vás to týka,neužívajte Zofran, pokiaľ si to nepreveríte u svojho lekára.


Upozornenia a opatrenia


Pred užívaním Zofranu je potrebné, aby váš lekár vedel:

 • ak ste alergický na lieky podobné Zofranu, ako sú lieky, ktoré obsahujú granisetron alebo palonosetron

 • ak ste už niekedy mali ťažkosti so srdcom, vrátane nepravidelného tepu srdca (arytmie)

 • ak máte ťažkosti s črevami

 • ak máte ochorenie pečene, lekár môže znížiť dávku Zofranu

Preverte si u lekára, ak sa domnievate, že sa vás čokoľvek z tohto môže týkať.


Iné lieky a Zofran

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 • karbamazepín alebo fenytoín (používajú sa na liečbu epilepsie)

 • rifampicín (používa sa na liečbu infekcií, ako je tuberkulóza (TBC))

 • tramadol (utišuje bolesť)

 • fluoxetín, paroxetín, sertralín, fluvoxamín, citalopram, escitalopram (SSRI [selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu]) (používajú sa na liečbu depresie a/alebo úzkosti)

 • venlafaxín, duloxetín (SNRI [inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu]) (používajú sa na liečbu depresie a/alebo úzkosti)

Ak ktorýkoľvek z nich užívate, povedzte to lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Zofran sa neodporúča užívať počas tehotenstva.

 • Povedzte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť.

 • Ak počas liečby Zofranom otehotniete, povedzte to lekárovi.


Počas liečby Zofranom sa neodporúča dojčiť. Zložky Zofranu môžu prestupovať do materského mlieka a môžu ovplyvniť dojčené dieťa. Porozprávajte sa o tom s lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Zofran neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Zofran obsahuje laktózu. Ak vám lekár povedal, že máte neznášanlivosť niektorých cukrov, vyhľadajte svojho lekára predtým, ako začnete užívať Zofran.

Preverte si u lekára, ak sa domnievate, že sa vás to môže týkať.


3. Ako užívať Zofran


Koľko tabliet užívať


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Na zabránenie pocitu nevoľnosti a vracania po nádorovej liečbe


V deň liečby:

Odporúčaná dávka Zofranuje 8mg, ktorá sa užíva jednu až dve hodiny pred liečbou a ďalších 8 mg o dvanásť hodín neskôr.

Nasledujúce dni:

Dospelí

Odporúčaná dávka pre dospelých je 8 mg dvakrát denne počas 5 dní.


Deti

Lekár určí správnu dávku Zofranu pre vaše dieťa. Odporúčaná dávka je až 8 mg denne počas 5 dní.


Na zabránenie pocitu nevoľnosti a vracania po operácii


Dospelí

Odporúčaná dávka pre dospelých je 16 mg jednu hodinu pred operáciou.


Deti

Zofran tablety sa neodporúčajú používať u detí po operácii.


Ako tablety užívať

 • Tablety prehltnite celé a zapite ich pohárom vody.

Ak pocit na vracanie pretrváva, povedzte to lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Ak zabudnete užiť Zofran

Užite dávku čo najskôr, ako je možné a potom užite nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak si nie ste istý, čo robiť, opýtajte sa lekára alebo lekárnika.


Ak užijete viac Zofranu, ako máte

Ak ste náhodne užili príliš veľa Zofranu, nie je pravdepodobné, že to spôsobí nejaké ťažkosti.

No ak vám to robí starosti, alebo sa necítite dobre:

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak prestanete užívať Zofran

Zofran užívajte tak dlho, ako vám povedal lekár. Neprestaňte ho užívať, pokiaľ vám to neodporučil lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Závažné alergické reakcie: Sú zriedkavé u ľudí, ktorí užívajú Zofran. Znaky zahŕňajú:

 • vystupujúcu a svrbivú vyrážku (žihľavku)

 • opuch, niekedy tváre alebo úst (angioedém), ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním

 • kolaps

Ak máte tieto príznaky, okamžite vyhľadajte lekára. Ukončite užívanie Zofranu.


Veľmi časté vedľajšie účinky

Môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb:

 • bolesť hlavy


Časté vedľajšie účinky

Môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:

 • pocit tepla alebo návaly horúčavy

 • zápcha


Menej časté vedľajšie účinky

Môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:

 • záchvaty kŕčov (záchvaty)

 • mimovoľné pohyby svalov alebo kŕče

 • nepravidelný alebo pomalý tep srdca

 • bolesť na hrudníku

 • nízky tlak krvi

 • štikútanie


Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu ukázať v krvných vyšetreniach:

 • zvýšené hladiny látok (enzýmov), ktoré sa tvoria v pečeni.


Zriedkavé vedľajšie účinky

Môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb:

 • závažné alergické reakcie

 • poruchy srdcového rytmu (niekedy spôsobujúce náhlu stratu vedomia)

 • závrat

 • dočasné dvojité videnie alebo zmeny videnia


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

Môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb:

 • rozsiahla vyrážka spojená s pľuzgiermi a odlupovaním kože na veľkej ploche tela (toxická epidermálna nekrolýza)

 • dočasná slepota .


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na ošetrujúceho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Zofran


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Zofran obsahuje


- Liečivo je dihydrát ondansetróniumchloridu. Dostupné sú dve rôzne sily tabliet obsahujúce 4 mg ondansetrónu a 8 mg ondansetrónu.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, predželatinovaný kukuričný škrob, magnéziumstearát, hypromelóza, oxid titaničitý E171, žltý oxid železitý E172.


Ako vyzerá Zofran a obsah balenia


Tablety Zofran 4 mg sú žlté, oválne, bikonvexné, filmom obalené označené na jednej strane

znakom “GXET3” a na strane druhej hladké.

Tablety Zofran 8 mg sú žlté, oválne, bikonvexné, filmom obalené označené na jednej strane

znakom “GXET5” a na strane druhej hladké.


Veľkosť balenia:

10, 15, 30, 100 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2013.

5

Zofran 8 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/05929, 2013/04614

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


Zofran 4 mg

Zofran 8 mg


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Zofran 4 mg:Každá tableta obsahuje4 mg ondansetrónu vo forme dihydrátu ondansetróniumchloridu.

Zofran 8 mg: Každá tableta obsahuje8 mg ondansetrónu vo forme dihydrátu ondansetróniumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Filmom obalená tableta.

Zofran 4 mg: žlté oválne filmom obalené tablety označené na jednej strane znakom GXET3 a na druhej strane hladké.

Zofran 8 mg: žlté oválne filmom obalené tablety označené na jednej strane znakom GXET5 a na druhej strane hladké.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Dospelí:

Zofran je určený na liečbu nevoľnosti a vracania vyvolaného cytostatickou chemoterapiou a rádioterapiou a na prevenciu pooperačnej nevoľnosti a vracania.


Deti a dospievajúci:

Zofran je určený na liečbu nevoľnosti a vracania vyvolaného chemoterapiou (CINV) u detí vo veku ≥ 6 mesiacov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Zofran je dostupný aj v liekovej forme na parenterálne použitie, čo umožňuje ľahko prispôsobiť dávku a spôsob podávania.


Chemoterapiou a rádioterapiou vyvolaná nevoľnosť a vracanie (CINV a RINV)


Schopnosť jednotlivých protinádorových liečebných režimov vyvolať vracanie sa líši v závislosti od dávky a použitej liekovej kombinácie cytostatík alebo rádioterapie. Výber dávkovacieho režimu sa má stanoviť podľa závažnosti vyvolaného vracania.


CINV a RINV u dospelých


Odporúčaná perorálna dávka je 8 mg podaných 1 až 2 hodiny pred chemoterapiou alebo rádioterapiou a následne 8 mg podávaných perorálne každých 12 hodín maximálne 5 dní.


Pri vysoko emetogénnej chemoterapii sa môže použiť jednorazová perorálna dávka až do 24 mg ondansetrónu podaná súčasne s perorálnou dávkou dexametazónfosfátu sodného 12 mg 1 až 2 hodiny pred chemoterapiou. Po prvých 24 hodinách sa môže pokračovať v podávaní Zofranu perorálne až 5 dní po liečbe. Odporúčaná perorálna dávka je 8 mg, ktorá sa užíva dvakrát denne.


Deti a dospievajúci


Chemoterapiou vyvolaná nevoľnosť a vracanie u detí vo veku ≥ 6 mesiacov a dospievajúcich


Dávku na nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou (CINV) možno vypočítať na základe plochy telesného povrchu (BSA) alebo telesnej hmotnosti – pozri nižšie. Výsledky odvodené z telesnej hmotnosti vedú k vyšším celkovým denným dávkam v porovnaní s výsledkami odvodenými z plochy telesného povrchu (BSA) (časti 4.4 a 5.1).


Nie sú žiadne údaje z kontrolovaných klinických skúšaní o použití Zofranu na prevenciu oneskorenej alebo predĺženej nevoľnosti a vracania vyvolaného chemoterapiou (CINV). Nie sú žiadne údaje z kontrolovaných klinických skúšaní o použití Zofranu na nevoľnosť a vracanie vyvolané rádioterapiou u detí.


Dávkovanie pomocou plochy telesného povrchu (BSA):


Zofran sa má podávať bezprostredne pred chemoterapiou ako jednorazová intravenózna dávka 5 mg/m2. Intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg. Perorálnu dávku možno podať po dvanástich hodinách a možno v nej pokračovať až 5 dní (Tabuľka 1). Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých 32 mg.


Tabuľka 1: Dávkovanie odvodené z plochy telesného povrchu pri chemoterapii – deti vo veku ≥ 6 mesiacov a dospievajúci


Plocha telesného povrchu

1. deň(a,b)

2. – 6. deň(b)

0,6 m2

5 mg/m2 i.v. plus
2 mg sirupu alebo tableta po 12 hodinách

2 mg sirupu alebo tableta každých 12 hodín

0,6 m2

5 mg/m2 i.v. plus
4 mg sirupu alebo tableta po 12 hodinách

4 mg sirupu alebo tableta každých 12 hodín

a Intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.
b Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých 32 mg


Dávkovanie pomocou telesnej hmotnosti:


Výsledky odvodené z telesnej hmotnosti vedú k vyšším celkovým denným dávkam v porovnaní s výsledkami odvodenými z plochy telesného povrchu (BSA) (časti 4.4. a 5.1).


Zofran sa má podávať bezprostredne pred chemoterapiou ako jednorazová intravenózna dávka 0,15 mg/kg. Intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.


Dve ďalšie intravenózne dávky možno podať v štvorhodinových intervaloch. Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých 32 mg. Perorálnu dávku možno podať po dvanástich hodinách a možno v nej pokračovať až päť dní (Tabuľka 2).


Tabuľka 2: Dávkovanie odvodené z telesnej hmotnosti pri chemoterapii – deti vo veku ≥ 6 mesiacov a dospievajúci


Hmotnosť

1. deň(a,b)

2. – 6. deň(b)

10 kg

Až 3 dávky po 0,15 mg/kg každé 4 hodiny

2 mg sirupu alebo tableta každých 12 hodín

10 kg

Až 3 dávky po 0,15 mg/kg každé 4 hodiny

4 mg sirupu alebo tableta každých 12 hodín

a Intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.
b Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých 32 mg


CINV a RINV u starších pacientov

Pacienti nad 65 rokov dobre tolerujú Zofran. Nie sú potrebné žiadne zmeny perorálnej dávky alebo frekvencie podávania.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Nie sú potrebné žiadne zmeny dennej dávky, frekvencie podávania ani spôsobu podávania.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U jedincov so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie pečene je významne znížený klírens ondansetrónu a polčas v sére je významne predĺžený. U týchto pacientov nesmie celková denná dávka prekročiť 8 mg, a preto sa odporúča podávať ondansetrón parenterálne alebo perorálne.


Pacienti s poruchou sparteínového/debrisochínového metabolizmu

Eliminačný polčas ondansetrónu sa u jedincov s pomalým metabolizmom sparteínu a debrisochínu nemení. Preto sa hladiny expozície liečiva po opakovanom podávaní u týchto pacientov nelíšia od celkovej populácie. Nie sú potrebné žiadne zmeny denného dávkovania ani frekvencie podávania.


Pooperačná nevoľnosť a vracanie (PONV)


Dospelí

Na prevenciu pooperačnej nevoľnosti a vracania sa odporúča podávať 16 mg perorálne 1 hodinu pred anestéziou.

Na liečbu symptomatickej pooperačnej nevoľnosti a vracania sa odporúča podávať Zofran injekčnou formou.


Deti a dospievajúci (vo veku od 1 mesiaca do 17 rokov)

Neuskutočnili sa žiadne štúdie zamerané na použitie perorálne podávaného ondansetrónu na prevenciu alebo liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania (PONV); na tento účel sa odporúča pomalá intravenózna injekcia.


Nie sú žiadne údaje o použití Zofranu na liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania u detí do 2 rokov.


Starší pacienti

U starších pacientov sú skúsenosti s použitím Zofranu na prevenciu a liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania obmedzené, pacienti nad 65 rokov liečení chemoterapiou však Zofran dobre tolerujú.


Pacientis poruchou funkcie obličiek

Nie sú potrebné žiadne zmeny dennej dávky, frekvencie podávania ani spôsobu podávania.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U jedincov so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie pečene je významne znížený klírens ondansetrónu a polčas v sére je významne predĺžený. U týchto pacientov nesmie celková denná dávka prekročiť 8 mg, a preto sa odporúča podávať ondansetrón i.v. alebo perorálne.


Pacienti s poruchou sparteínového/debrisochínového metabolizmu

Eliminačný polčas ondansetrónu sa u jedincov s pomalým metabolizmom sparteínu a debrisochínu nemení. Preto sa hladiny expozície liečiva po opakovanom podávaní u týchto pacientov nelíšia od celkovej populácie. Nie sú potrebné žiadne zmeny denného dávkovania ani frekvencie podávania.


4.3 Kontraindikácie


Na základe hlásení silnej hypotenzie a straty vedomia po podávaní ondansetrónu s apomofíniumchloridom, je súčasné použitie s apomorfínom kontraindikované.


Precitlivenosť na ondansetrón alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov, ktorí boli precitlivení na iné selektívne antagonisty 5HT3receptorov, sa hlásili reakcie z precitlivenosti. Respiračné príhody sa majú liečiť symptomaticky a lekári im majú venovať osobitnú pozornosť ako prekurzorom reakcií precitlivenosti.


Ondansetrón predlžuje QT interval v závislosti od dávky (pozri časť 5.). Okrem toho sa u pacientov, ktorí dostali ondansetrón, hlásili po uvedení lieku na trh prípady Torsade de Pointes. Ondansetrón sa nesmie podávať pacientom s vrodeným syndrómom predĺženého QT. Ondansetrón sa má podávať opatrne pacientom, ktorí majú predĺženie QTc alebo sa u nich môže vyvinúť predĺženie QTc. Tieto stavy zahŕňajú pacientov s abnormalitami elektrolytov, kongestívnym zlyhaním srdca, bradyarytmiami alebo pacientov, ktorí užívajú iné lieky, ktoré vedú k predĺženiu QT alebo abnormalitám elektrolytov.


Hypokaliémia a hypomagneziémia sa majú kontrolovať pred podaním ondansetrónu.


Po súbežnom použití ondansetrónu a iných serotonergných liekov bol popísaný serotonínový syndróm (pozri časť 4.5). Ak je súbežná liečba ondansetrónom a inými serotonergnými liekmi klinicky nevyhnutná, odporúča sa náležité sledovanie pacienta.


Je známe, že ondansetrón predlžuje čas prechodu potravy hrubým črevom, pacienti s príznakmi subakútnej črevnej obštrukcie musia byť po podaní lieku starostlivo sledovaní.


U pacientov s adenotonzilárnym zákrokom môže podanie Zofranu na prevenciu nevoľnosti a vracania maskovať okultné krvácanie. Preto sa majú takíto pacienti po podaní Zofranu následne starostlivo sledovať.


Deti a dospievajúci

Deti a dospievajúci, ktorí dostávajú ondansetrón s hepatotoxickými chemoterapeutikami, majú byť dôkladne sledovaní z dôvodu poškodenia funkcie pečene.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, laponskej deficiencie laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


O inhibícii alebo indukcii metabolizmu iných liečiv pri súčasnom podávaní s ondansetrónom nie sú žiadne dôkazy. Špecifické štúdie dokázali, že ondansetrón nemá interakcie s alkoholom, temazepamom, furosemidom, alfentanilom, tramadolom, morfínom, lidokaínom, tiopentalom alebo propofolom.


Ondansetrón sa metabolizuje viacerými pečeňovými enzýmami cytochrómu P-450: CYP3A4, CYP2D6 a CYP1A2. V dôsledku rozmanitosti metabolických enzýmov, ktoré sú schopné metabolizovať ondansetrón, je inhibícia enzýmu alebo znížená aktivita jedného enzýmu (napr. genetický nedostatok CYP2D6) zvyčajne kompenzovaná inými enzýmami a má za následok malú alebo nemá za následok žiadnu významnú zmenu v celkovom klírense ondansetrónu alebo požadovanej dávke.


Pozornosť sa má venovať súbežnému podaniu ondansetrónu s liekmi, ktoré predlžujú QT interval a/alebo spôsobujú abnormality elektrolytov (pozri časť 4.4).


Apomorfín

Na základe hlásení silnej hypotenzie a straty vedomia po podávaní ondansetrónu s apomofíniumchloridom, je súčasné použitie s apomorfínom kontraindikované.


Fenytoín, karbamazepín a rifampicín

U pacientov liečených silnými induktormi CYP3A4 (napr. fenytoín, karbamazepín a rifampicín) bol perorálny klírens ondansetrónu zvýšený a koncentrácie ondansetrónu v krvi boli znížené.


Serotonergné lieky (napr. SSRI a SNRI)

Po súbežnom použití ondansetrónu a iných serotonergných liekov, vrátane selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI) a inhibítorov spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI), bol popísaný serotonínový syndróm (vrátane zmeneného duševného stavu, nestability autonómneho nervového systému a neuromuskulárnych abnormalít) (pozri časť 4.4).


Tramadol

Údaje z malých štúdií svedčia o tom, že ondansetrón môže znížiť analgetický účinok tramadolu.


Použitie Zofranu s liečivami, ktoré predlžujú QT môže mať za následok ďalšie predĺženie QT. Súbežné použitie Zofranu s kardiotoxickými liečivami (napr. antracyklínmi) môže zvýšiť riziko arytmií (pozri časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť použitia ondansetrónu počas gravidity nebola u ľudí stanovená. Zhodnotenie štúdií na zvieratách nesvedčí pre priame či nepriame škodlivé účinky na vývoj embrya alebo plodu, priebeh gravidity, perinatálny a postnatálny vývoj. Keďže na základe štúdií na zvieratách nemožno vždy presne predpovedať účinok u ľudí, použitie ondansetrónu počas gravidity sa neodporúča.


Laktácia

Bolo dokázané, že u zvierat sa ondansetrón vylučuje do materského mlieka. Preto sa odporúča, aby matky užívajúce ondansetrón nedojčili ich deti.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri psychomotorických testoch ondansetrón neovplyvňuje výkonnosť ani nespôsobuje ospalosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000). Veľmi časté, časté a menej časté nežiaduce účinky boli zvyčajne získané z údajov z klinických skúšaní. Bol zohľadnený výskyt u placeba. Zriedkavé a veľmi zriedkavé nežiaduce účinky boli zvyčajne získané zo spontánnych údajov po uvedení lieku na trh.


Pri štandardných odporúčaných dávkach ondansetrónu podľa indikácie a liekovej formy, sa odhadujú nasledovné frekvencie.


Poruchy imunitného systému


Zriedkavé:

Reakcie včasnej precitlivenosti niekedy ťažké, vrátane anafylaxie.Poruchy nervového systému


Veľmi časté:

Bolesť hlavy.


Menej časté:

Záchvaty, poruchy pohybu (vrátane extrapyramídových reakcií, ako sú dystonické reakcie, okulogyrická kríza a dyskinéza(1)).


Zriedkavé:

Závrat počas rýchleho i.v. podávania.Poruchy oka


Zriedkavé:

Prechodné poruchy videnia (napr. rozmazané videnie) hlavne počas i.v. podávania.


Veľmi zriedkavé:

Prechodná slepota hlavne počas i.v. podávania(2).Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Menej časté:


Zriedkavé:


Arytmie, bolesť na hrudníku s depresiou ST segmentu alebo bez depresie ST segmentu, bradykardia.

predĺženie QTc (vrátane Torsade de Pointes)


Poruchy ciev


Časté:

Pocit tepla alebo návaly horúčavy.


Menej časté:

Hypotenzia.Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Menej časté:

Čkanie.Poruchy gastrointestinálneho traktu


Časté:

Zápcha.Poruchy pečene a žlčových ciest


Menej časté:

Asymptomatické zvýšenie pečeňových funkčných testov(3).Poruchy kože a podkožného tkaniva


Veľmi zriedkavé:

Toxická kožná erupcia, vrátane toxickej epidermálnej nekrolýzy.
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:

Lokálne reakcie v mieste vpichu i.v. injekcie.
 1. Pozorované bez definitívnych dôkazov o pretrvávajúcich klinických následkoch.

 2. Väčšina hlásených prípadov slepoty ustúpila v priebehu 20 minút. Väčšina pacientov užívala cytostatiká, ktoré zahŕňali cisplatinu. Niektoré prípady prechodnej slepoty sa hlásili ako kortikálneho pôvodu.

 3. Tieto účinky sa pozorovali zvyčajne u pacientov liečených chemoterapiou s cisplatinou.

Deti a dospievajúci

Profil nežiaducich účinkov u detí a dospievajúcich bol porovnateľný s tým, ktorý sa pozoroval u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a znaky


Existujú obmedzené skúsenosti s predávkovaním ondansetrónom. Vo väčšine prípadov boli príznaky podobné príznakom, ktoré už sa hlásili u pacientov užívajúcich odporúčané dávky (pozri 4.8.).

Ondansetrón predlžuje QT interval v závislosti od dávky. V prípadoch predávkovania sa odporúča monitorovanie EKG.


Prejavy, ktoré sa hlásili, zahŕňali poruchy videnia, ťažkú konstipáciu, hypotenziu a vazovagálnu epizódu s prechodným AV blokom 2. stupňa.


Liečba


Špecifické antidotum pre ondansetrón neexistuje, preto je v prípadoch podozrenia na predávkovanie potrebná symptomatická a podporná liečba.


Použitie ipekananového sirupu na liečbu predávkovania ondansetrónom sa neodporúča vzhľadom na zníženú odpoveď pri antiemetickom účinku Zofranu.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiemetikum, ATC kód: A04 AA01.


Mechanizmus účinku


Ondansetrón je účinný vysoko selektívny antagonista 5HT3receptorov. Presný mechanizmus účinku pri tlmení nevoľnosti a vracania nie je známy.


Cytostatiká a rádioterapia môžu spôsobovať uvoľnenie 5HT v tenkom čreve a spustenie reflexu vracania aktiváciou aferentných vágových dráh prostredníctvom 5HT3receptorov. Ondansetrón blokuje spustenie tohto reflexu.


Aktivácia aferentných dráh nervus vagus môže tiež spôsobiť uvoľnenie 5HT v area postrema, uloženej na spodine štvrtej komory, a tým vyvolať vracanie centrálnym mechanizmom. Preto je účinok ondansetrónu pri liečbe nevoľnosti a vracania vyvolaného cytostatickou chemoterapiou a rádioterapiou pravdepodobne spôsobený antagonizmom 5HT3receptorov v neurónoch umiestnených v periférnom aj centrálnom nervovom systéme.


Mechanizmus účinku pri pooperačnej nevoľnosti a vracaní nie je známy, ale môže byť analogický s mechanizmom pri cytostatickou liečbou navodenej nevoľnosti a vracaní.


Farmakodynamické účinky


Ondansetrón neovplyvňuje plazmatické hladiny prolaktínu.


Predĺženie QT

Účinok ondansetrónu na QTc interval sa hodnotil v dvojito-zaslepenej randomizovanej, placebom a aktívne (moxifloxacín) kontrolovanej skríženej štúdii s 58 zdravými dospelými mužmi a ženami. Dávky ondansentrónu zahŕňali 8 mg a 32 mg dávky podané intravenózne počas 15 minút. Maximálny priemerný (horná hranica 90 % IS) rozdiel QTcF v porovnaní s placebom po korekcii základnej línie bol 19,6 (21,5) ms pri najvyššej podanej dávke 32 mg. Maximálny priemerný rozdiel (horná hranica 90 % IS) QTcF v porovnaní s placebom po korekcii základnej línie bol 5,8 (7,8) ms pri najnižšej podanej dávke 8 mg. V tejto štúdii neboli meranie QTcF väčšie ako 480 ms a predĺženie QTcF nebolo väčšie ako 60 ms.


Deti a dospievajúci


CINV (Nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou)


Účinnosť ondansetrónu v kontrole vracania a nevoľnosti vyvolanej nádorovou chemoterapiou sa hodnotila v dvojito-zaslepenom randomizovanom klinickom skúšaní so 415 pacientmi vo veku 1 až 18 rokov (S3AB3006). V dňoch chemoterapie, pacienti dostali buď 5 mg/m2ondansetrónu intravenózne + 4 mg ondansetrónu perorálne po 8 – 12 hodinách alebo 0,45 mg/kg ondansetrónu intravenózne + placebo perorálne po 8 – 12 hodinách. Po chemoterapii dostávali obidve skupiny 4 mg ondansetrónu v sirupe dvakrát denne počas 3 dní. Úplná kontrola vracania na najhorší deň chemoterapie bola 49 % (5 mg/m2intravenózne + 4 mg ondansetrónu perorálne) a 41 % (0,45 mg/kg intravenózne + placebo perorálne). Po chemoterapii dostávali obidve skupiny 4 mg ondansetrónu v sirupe dvakrát denne počas 3 dní. Medzi dvomi liečebnými skupinami sa nepozorovali rozdiely v celkovom výskyte a povahe nežiaducich účinkov.


Dvojito-zaslepené randomizované placebom kontrolované klinické skúšanie (S3AB4003) so 438 pacientmi vo veku 1 až 17 rokov ukázalo úplnú kontrolu vracania na najhorší deň chemoterapie u:


 • 73 % pacientov, u ktorých sa ondansetrón podával intravenózne v dávke 5 mg/m2 intravenózne spolu s 2 – 4 mg dexametazónu perorálne

 • 71 % pacientov, u ktorých sa ondansetrón podával vo forme sirupu v dávke 8 mg + 2 – 4 mg dexametazónu perorálne v dni chemoterapie.


Po chemoterapii dostávali obidve skupiny 4 mg ondansetrónu v sirupe dvakrát denne počas 2 dní.

Nepozorovali sa rozdiely v celkovom výskyte a povahe nežiaducich účinkov medzi dvomi liečebnými skupinami.


Účinnosť ondansetrónu u 75 detí vo veku 6 až 48 mesiacov sa skúmala v otvorenej, neporovnávacej, štúdii s jednou skupinou (S3A40320). Všetky deti dostali tri dávky 0,15 mg/kg ondansetrónu intravenózne, ktorý sa podal 30 minút pred začiatkom chemoterapie a potom štyri a osem hodín po prvej dávke. Úplná kontrola vracania sa dosiahla u 56 % pacientov.


Iná otvorená, neporovnávacia štúdia s jednou skupinou (S3A239) skúmala účinnosť jednej intravenóznej dávky ondansetrónu 0,15 mg/kg, po ktorej nasledovali dve perorálne dávky ondansetrónu 4 mg u detí vo veku < 12 rokov a 8 mg u detí vo veku ≥ 12 rokov (celkový počet detí n = 28). Úplná kontrola vracania sa dosiahla u 42 % pacientov.


PONV (Pooperačná nevoľnosť a vracanie)


Účinnosť jednorazovej dávky ondansetrónu na prevenciu pooperačnej nevoľnosti a vracania sa skúmala v randomizovanej, dvojito-zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii so 670 deťmi vo veku 1 až 24 mesiacov (po narodení vek ≥ 44 týždňov, telesná hmotnosť ≥ 3 kg).

U zaradených jedincov sa plánovalo, že podstúpia elektívny chirurgický výkon v celkovej anestézii a mali ASA stupeň ≤ III. Jednorazová dávka 0,1 mg/kg ondansetrónu sa podala počas piatich minút po anestézii. Pomer jedincov, u ktorých sa vyskytla minimálne jedna epizóda vracania počas 24-hodinového sledovaného obdobia (ITT), bol vyšší u pacientov s placebom než u tých, ktorí dostávali ondansetrón ((28 % voči 11 %, p < 0,0001).


Štyri dvojito-zaslepené, placebom kontrolované štúdie sa vykonali s 1 469 chlapcami a dievčatami (vo veku 2 až 12 rokov), ktorí podstúpili celkovú anestéziu. Pacienti boli randomizovaní do skupiny s jednorazovou intravenóznou dávkou ondansetrónu (0,1 mg/kg pre deti a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou 40 kg alebo menej, 4 mg pre deti a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou vyššou ako 40 kg; počet pacientov = 735) alebo placebo (počet pacientov = 734). Skúšané liečivo sa podávalo počas minimálne 30 sekúnd, bezprostredne pred alebo po anestézii. Na prevenciu nevoľnosti a vracania bol ondansetrón významne účinnejší než placebo. Výsledky týchto štúdií sú zhrnuté v Tabuľke č.3.


Tabuľka 3:Prevencia a liečba PONV u detí a dospievajúcich – odpoveď na liečbu po 24 hodinách


Štúdia

Koncový ukazovateľ

Ondansetrón %

Placebo %

p hodnota

S3A380

CR

68

39

0,001

S3GT09

CR

61

35

0,001

S3A381

CR

53

17

0,001

S3GT11

bez nauzey

64

51

0,004

S3GT11

bez vracania

60

47

0,004

CR = bez epizód vracania, prerušenie alebo vysadenie


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetické vlastnosti ondansetrónu sa po opakovanom podávaní nemenia.


Absorpcia


Po perorálnom podaní sa ondansetrón pasívne a úplne vstrebáva z tráviaceho traktu a podlieha metabolizmu pri prvom prechode pečeňou. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú približne 1,5 hodiny po podaní. Pri dávkach nad 8 mg je zvýšenie systémovej expozície ondansetrónu vyššie než proporcionálne dávke, čo môže ukazovať na určité zníženie metabolizmu prvého prechodu v pečeni pri vyšších perorálnych dávkach.


Priemerná biologická dostupnosť u zdravých mužov po podaní jednorazovej dávky 8 mg tablety je približne 55 až 60 %. Biologická dostupnosť sa mierne zvyšuje prítomnosťou potravy, antacidá ju neovplyvňujú.


Distribúcia


Väzba ondansetrónu na bielkoviny nie je vysoká (70 až 76 %).


Dostupnosť ondansetrónu po perorálnom, intramuskulárnom alebo intravenóznom podaní u dospelých je podobná s distribučným objemom v rovnovážnom stave približne 140 l.


Biotransformácia


Eliminácia ondansetrónu zo systémovej cirkulácie sa deje predovšetkým metabolizmom v pečeni pomocou viacerých enzýmových ciest. Neprítomnosť enzýmu CYP2D6 (debrisochínový polymorfizmus) farmakokinetiku ondansetrónu neovplyvňuje.


Eliminácia


Ondansetrón je zo systémovej cirkulácie odstránený hlavne metabolizmom v pečeni. Močom sa v nezmenenej forme vylúči menej ako 5 % vstrebanej dávky.


Dostupnosť ondansetrónu po perorálnom, intramuskulárnom alebo intravenóznom podaní je podobná s terminálnym eliminačným polčasom asi 3 hodiny.


Osobitné skupiny pacientov


 • Pohlavie


Pri podávaní ondansetrónu sa dokázali rozdiely v závislosti od pohlavia, pričom u žien došlo po perorálnom podaní k zvýšeniu rýchlosti a rozsahu absorpcie a k zníženiu systémového klírensu a distribučného objemu (v závislosti od telesnej hmotnosti).


 • Deti a dospievajúci (vo veku 1 mesiaca až 17 rokov)


U detí a dospievajúcich vo veku 1 až 4 mesiacov (n = 19) podstupujúcich chirurgický výkon bola hodnota štandardizovaného klírensu asi o 30 % pomalšia než u pacientov vo veku 5 až 24 mesiacov (n = 22) no porovnateľná s pacientmi vo veku 3 až 12 rokov. Polčas eliminácie v skupine pacientov vo veku 1 až 4 mesiacov sa hlásil s priemerom 6,7 hodiny v porovnaní s 2,9 hodinami u pacientov 5 až 24 mesiacov a v rozsahu od 3 až 12 rokov. Rozdiely farmakokinetických parametrov v skupine pacientov 1 až 4 mesiace možno čiastočne vysvetliť prostredníctvom vyššieho celkového obsahu telesnej vody v percentách u novorodencov a dojčiat a väčším distribučným objemom pre liečivá rozpustné vo vode, ako je ondansetrón.


U detí a dospievajúcich vo veku 3 až 12 rokov, ktorí podstúpili elektívny chirurgický výkon s celkovou anestéziou boli absolútne hodnoty klírensu aj distribučného objemu ondansetrónu znížené v porovnaní s hodnotami u dospelých pacientov. Oba parametre sa zvýšili lineárne s telesnou hmotnosťou a vekom 12 rokov, hodnoty sa blížili tým, ktoré boli u mladých dospelých. Po štandardizácii hodnôt klírensu a distribučného objemu podľa telesnej hmotnosti, boli hodnoty pre tieto parametre podobné medzi rozdielnymi vekovými skupinami pacientov. Použitie dávkovania na základe telesnej hmotnosti sa vyrovná zmenám súvisiacim s vekom a je účinnejšie pri štandardizácii systémovej expozície u detí a dospievajúcich.


Populačná farmakokinetická analýza sa vykonala so 428 jedincami (s pacientmi s nádorom, s pacientmi s chirurgickým zákrokom a so zdravými dobrovoľníkmi) vo veku od 1 mesiaca do 44 rokov po intravenóznom podaní ondansetrónu. Na základe tejto analýzy bola systémová expozícia (AUC) ondansetrónu po perorálnom alebo i.v. podaní deťom a dospievajúcim porovnateľná so systémovou expozíciou u dospelých s výnimkou dojčiat vo veku 1 až 4 mesiacov. Objem súvisel s vekom a bol nižší u dospelých než u dojčiat a detí. Klírens súvisel s hmotnosťou, no nie s vekom s výnimkou dojčiat vo veku 1 až 4 mesiacov. Ťažko možno konštatovať, či ďalšie zníženie klírensu súviselo s vekom dojčiat 1 až 4 mesiacov alebo šlo jednoducho o prirodzenú variabilitu v dôsledku nízkeho počtu jedincov v štúdii v tejto vekovej skupine. Keďže pacienti mladší ako 6 mesiacov môžu dostať iba jednorazovú dávku na pooperačnú nevoľnosť a vracanie (PONV) znížený klírens nie je pravdepodobne klinicky významný.


 • Starší pacienti


Skoré štúdie fázy I so zdravými staršími dobrovoľníkmi dokázali malé, vekom podmienené zníženie klírensu a predĺženie eliminačného polčasu ondansetrónu.Široká interindividuálna variabilita však mala za následok značné prekrývanie sa farmakokinetických parametrov medzi mladými (vo veku < 65 rokov) a staršími (vo veku ≥ 65 rokov) osobami a nepozorovali sa žiadne celkové rozdiely v bezpečnosti alebo účinnosti medzi mladými a staršími onkologickými pacientmi zaradenými do klinických skúšaní zameraných na CINV, ktoré by podporovali odporúčanie odlišných dávok pre starších pacientov.


Na základe nedávnejšieho modelovania plazmatických koncentrácií ondansetrónu a vzťahu medzi expozíciu a odpoveďou sa u pacientov vo veku ≥ 75 rokov v porovnaní s mladými dospelými predpokladá väčší vplyv na QTcF interval. Pre pacientov starších ako 65 rokov a starších ako 75 rokov sú poskytnuté osobitné informácie týkajúce sa dávkovania. (pozri časť 4.2 ‑ odsek CINV a RINV u starších pacientov).


 • Pacienti s poruchou funkcie obličiek


U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 15 až 60 ml/min) je znížený systémový klírens aj distribučný objem ondansetrónu po intravenóznompodaní, čo vedie k miernemu, klinicky nevýznamnému predĺženiu eliminačného polčasu (5,4 hodiny). Štúdia s pacientmi s ťažkou poruchou funkcie obličiek, u ktorých sa požadovala pravidelná hemodialýza (sledovaní medzi dialýzami) ukázala, že po intravenóznom podaní ondansetrónu sa jeho farmakokinetika prakticky nemení.


 • Pacienti s poruchou funkcie pečene


U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je systémový klírens ondansetrónu výrazne znížený, čo vedie k predĺženiu eliminačného polčasu (15 až 32 hodín) a zvýšeniu biologickej dostupnosti po perorálnom podaní na takmer 100 % v dôsledku zníženého presystémového metabolizmu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdia s klonovanými iónovými kanálmi ľudského srdca potvrdila, že ondansetrón má schopnosť ovplyvniť repolarizáciu srdca prostredníctvom blokády draslíkových hERG kanálov pri klinicky relevantných koncentráciách. Predĺženie QT v závislosti od dávky sa pozorovalo v celkovej štúdii QT u ľudských dobrovoľníkov (pozri časť 5. Farmakologické vlastnosti – Predĺženie QT).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza

predželatinovaný kukuričný škrob

magnéziumstearát

hypromelóza

oxid titaničitý E171

žltý oxid železitý E172


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/Al blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 10, 15, 30, 100 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava

Slovenská republika


8. Registračné číslo


20/0165/91/-C/S


9. Dátum PRVEJ registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 15.05.1991

Dátum posledného predĺženia registrácie: 19.07.2011 / bez časového obmedzenia


10. Dátum revízie textu


December 2013

11Zofran 8 mg