+ ipil.sk

Zoledronic Acid Fresenius Kabi 4 mg/5 ml infúzny koncentrátPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Zoledronic acid Fresenius Kabi 4 mg/5 ml infúzny koncentrát

Kyselina zoledrónová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám podajú Zoledronic acid Fresenius Kabi, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Zoledronic acid Fresenius Kabi a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako vám podajú Zoledronic acid Fresenius Kabi

3. Ako používať Zoledronic acid Fresenius Kabi

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Zoledronic acid Fresenius Kabi

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


 1. Čo je Zoledronic acid Fresenius Kabi a na čo sa používa


Liečivo v lieku Zoledronic acid Fresenius Kabi je kyselina zoledrónová, ktorá patrí do skupiny látok nazývaných bisfosfonáty. Kyselina zoledrónová účinkuje tak, že sa viaže na kosť a spomaľuje prestavbu kosti. Používa sa:

 • na predchádzanie komplikácií v kostiach, napr. zlomenín u dospelých pacientov s metastázami v kostiach (šírením rakoviny z prvotného miesta výskytu do kosti).

 • na zníženie množstva vápnika v krvi u dospelých pacientov, keď prítomnosť nádoru spôsobuje jeho prílišný vzostup. Nádory môžu urýchliť normálnu prestavbu kosti tým, že sa zvýši uvoľňovanie vápnika z kosti. Tento stav sa označuje ako hyperkalciémia vyvolaná nádorom (TIH).


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako vám podajú Zoledronic acid Fresenius Kabi


Dôsledne dodržiavajte všetky pokyny, ktoré vám dal váš lekár.


Pred začatím liečby Zoledronic acid Fresenius Kabi vám lekár urobí vyšetrenia krvi a pravidelne bude kontrolovať vašu odpoveď na liečbu.


Zoledronic acid Fresenius Kabi vám nepodajú:

 • ak ste alergický (precitlivený) na kyselinu zoledrónovú, iný bisfosfonát (skupina látok, do ktorej patrí Zoledronic acid Fresenius Kabi) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak dojčíte.


Predtým,ako vám podajú Zoledronic acid Fresenius Kabi, obráťte sa na svojho lekára

 • ak máte alebo ste mali problém s obličkami.

 • ak máte alebo ste mali bolesť, opuch alebo zníženú citlivosť čeľuste, pocit ťažoby v čeľusti alebo sa vám uvoľnil zub.

 • ak máte podstúpiť ošetrenie zubov alebo máte podstúpiť zubný chirurgický zákrok, povedzte svojmu zubnému lekárovi, že ste liečený liekom Zoledronic acid Fresenius Kabi.


Pacienti vo veku 65 rokov a starší

Zoledronic acid Fresenius Kabi sa môže podávať ľuďom vo veku 65 rokov a starším. Nedokázalo sa, že by boli potrebné osobitné bezpečnostné opatrenia.


Deti a dospievajúci

Zoledronic acid Fresenius Kabi sa neodporúča na použitie u dospievajúcich a detí mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Zoledronic acid Fresenius Kabi.

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi. Je zvlášť dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi, ak užívate aj:

 • Aminoglykozidy (lieky používané na liečbu závažných infekcií), pretože ich kombinácia s bisfosfonátmi môže spôsobiť, že sa hladina vápnika v krvi príliš zníži.

 • Talidomid (liek používaný na liečbu určitého typu rakoviny krvi postihujúcej kosť) alebo akékoľvek iné lieky, ktoré môžu poškodiť vaše obličky.

 • Lieky, ktoré tiež obsahujú kyselinu zoledrónovú používané na liečbu osteoporózy a iných, nie nádorových ochorení kostí, alebo akýkoľvek iný bisfosfonát, pretože kombinované účinky týchto liekov používaných spolu s kyselinou zoledrónovou nie sú známe.

 • Lieky s antiangiogénnym účinkom (používané na liečbu rakoviny), pretože ich kombinácia s kyselinou zoledrónovou sa spájala so zvýšeným rizikom osteonekrózy čeľuste (ONJ).


Tehotenstvo a dojčenie

Zoledronic acid Fresenius Kabi vám nepodajú, ak ste tehotná. Povedzte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo ak si myslíte, že ste tehotná.


Zoledronic acid Fresenius Kabi vám nesmú podať, ak dojčíte.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri používaní kyseliny zoledrónovej savyskytli veľmi zriedkavé prípady únavy a ospalosti. Preto buďte opatrný pri vedení vozidla, obsluhe strojov alebo vykonávaní iných činností, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť.


Zoledronic acid Fresenius Kabi obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvosodíka.


3. Ako používať Zoledronic acid Fresenius Kabi


Zoledronic acid Fresenius Kabismie podávať len zdravotnícky pracovník, ktorý je vyškolený v intravenóznom podávaní bisfosfonátov, t.j. do žily.


Lekár vám odporučí, aby ste pred každou liečbou vypili dostatok vody, čo pomôže zabrániť strate vody z tela.


Dôsledne dodržiavajte všetky ďalšie pokyny, ktoré vám dá váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik.


Koľko lieku Zoledronic acid Fresenius Kabisa podáva

 • Zvyčajná podaná jednorazová dávka je 4 mg.

 • Ak máte problém s obličkami, lekár vám podá nižšiu dávku v závislosti od závažnosti vášho problému s obličkami.


Ako často sa Zoledronic acid Fresenius Kabi podáva

 • Ak ste liečený na predchádzanie komplikácií v kostiach spôsobených metastázami v kostiach, dostanete jednu infúziu lieku Zoledronic acid Fresenius Kabi každé tri až štyri týždne.

 • Ak ste liečený na zníženie množstva vápnika v krvi, zvyčajne dostanete len jednu infúziu lieku Zoledronic acid Fresenius Kabi.


Ako sa Zoledronic acid Fresenius Kabi podáva

Zoledronic acid Fresenius Kabi sa podáva po kvapkách (infúziou) do žily, ktorá má trvať najmenej 20 minút, a má sa podať ako jednorazový intravenózny roztok osobitnou infúznou súpravou.


Pacientom, ktorých hladina vápnika v krvi nie je príliš vysoká, sa predpíšu aj doplnky vápnika a vitamínu D, ktoré majú užívať každý deň.


Ak vám podajú viac lieku Zoledronic acid Fresenius Kabi, ako ste mali dostať

Ak ste dostali vyššie ako odporúčané dávky, lekár vás musí starostlivo sledovať. Dôvodom je, že sa u vás môžu vyvinúť poruchy sérových elektrolytov (napr. abnormálne hladiny vápnika, fosforu a horčíka) a/alebo zmeny funkcie obličiek, vrátane závažného poškodenia obličiek. Ak sa vám hladina vápnika príliš zníži, môže byť potrebné, aby vám infúziou podali ďaľší vápnik.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Najčastejšie vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne a pravdepodobne po krátkom čase vymiznú.


Ihneď povedzte svojmu lekárovi o ktoromkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov:


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • Závažné poškodenie funkcie obličiek (za normálnych okolností to lekár zistí prostredníctvom špecifických vyšetrení krvi).

 • Nízka hladina vápnika v krvi.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • Bolesť v ústach, bolesť zubov a/alebo čeľuste, opuch alebo bolestivé miesta v ústach, znížená citlivosť alebo pocit ťažoby v čeľusti, alebo uvoľnenie zuba. Môžu to byť príznaky poškodenia kosti v čeľusti (osteonekrózy). Ak sa u vás vyskytnú takéto príznaky, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi a zubnému lekárovi.

 • Nepravidelný rytmus srdca (fibrilácia predsiení) sa pozoroval u pacientok, ktoré dostávali kyselinu zoledrónovú pri postmenopauzálnej osteoporóze. V súčasnosti nie je jasné, či tento nepravidelný srdcový rytmus spôsobuje kyselina zoledrónová, ak sa však u vás takéto príznaky vyskytnú po podaní kyseliny zoledrónovej, oznámte to svojmu lekárovi.

 • Závažná alergická reakcia: dýchavičnosť, opuch najmä tváre a hrdla.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • ako následok nízkych hodnôt vápnika: nepravidelný tlkot srdca (srdcová artymia; druhotne pri hypokalciémii), záchvaty, strnulosť a tetania (druhotne pri hypokalciémii).


Hneď, ako je to možné, povedzte svojmu lekárovi o ktoromkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov:


Veľmi časté(môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • Nízka hladina fosfátu v krvi.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • Bolesť hlavy a príznaky podobné chrípke, ktoré zahŕňajú horúčku, únavu, slabosť, ospalosť, zimnicu a bolesť kostí, kĺbov a/alebo svalov. Vo väčšine prípadov nie je potrebná osobitná liečba a príznaky zakrátko vymiznú (po niekoľkých hodinách alebo dňoch).

 • Žalúdočné a črevné ťažkosti ako nevoľnosť, vracanie, ako aj strata chuti do jedla.

 • Zápal spojoviek.

 • Nízky počet červených krviniek (málokrvnosť).


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • Alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti).

 • Nízky krvný tlak.

 • Bolesť na hrudi.

 • Kožné reakcie (sčervenanie a opuch) v mieste podania infúzie, vyrážky, svrbenie.

 • Vysoký krvný tlak.

 • Dýchavičnosť.

 • Závraty.

 • Poruchy spánku.

 • Pocit pichania alebo strata citlivosti v rukách alebo chodidlách.

 • Hnačka.

 • Nízky počet bielych krviniek a krvných doštičiek.

 • Nízke hladiny horčíka a draslíka v krvi. Lekár to bude sledovať a urobí potrebné opatrenia.

 • Ospalosť.

 • Slzenie očí, citlivosť očí na svetlo.

 • Náhly pocit chladu spojený s mdlobou, ochabnutosťou alebo kolapsom.

 • Ťažkosti s dýchaním spojené so sipotom alebo kašľom.

 • Žihľavka.


Zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • Pomalý tep srdca.

 • Zmätenosť.

 • Zriedkavo sa môže vyskytnúť nezvyčajná zlomenina stehennej kosti, hlavne u pacientov dlhodobo liečených na osteoporózu. Ak začnete pociťovať bolesť, slabosť alebo nepríjemný pocit v stehne, bedre alebo v slabine, kontaktujte svojho lekára, pretože to môže byť prvotný príznak možnej zlomeniny stehennej kosti.

 • Intersticiálna choroba pľúc (zápal tkaniva okolo vzduchových mechúrikov v pľúcach).


Veľmi zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

 • Mdloby spôsobené nízkym krvným tlakom.

 • Silná, príležitostne ochromujúca bolesť kostí, kĺbov a/alebo svalov.

 • Bolestivé sčervenanie a/alebo opuch oka.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Zoledronic acid Fresenius Kabi


Váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik vedia, ako správne uchovávať Zoledronic acid Fresenius Kabi(pozri časť 6).


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Zoledronic acid Fresenius Kabi obsahuje

 • Liečivo v lieku Zoledronic acid Fresenius Kabi je kyselina zoledrónová. Jedna injekčná liekovka obsahuje 4 mg kyseliny zoledrónovej (vo forme monohydrátu).

 • Ďalšie zložky sú: manitol, trinátriumcitrát, voda na injekciu.


Ako vyzerá Zoledronic acid Fresenius Kabi a obsah balenia

Zoledronic acid Fresenius Kabi sa dodáva ako roztok v čírej bezfarebnej injekčnej liekovke z plastu.

Zoledronic acid Fresenius Kabi sa dodáva v baleniach, obsahujúcich 1, 4 alebo 10 injekčných liekoviek.

Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Fresenius Kabi s.r.o.
Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4
Česká republika


Výrobca

Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, A-8055 Graz, Rakúsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami

Rakúsko

Zoledronsäure Fresenius Kabi 4 mg/5 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgicko

Zoledroninezuur Fresenius Kabi 4 mg/5 ml concentraat voor oplossing voor infusie

Bulharsko

Zoledronic acid Fresenius Kabi 4 mg/5 ml концентрат за инфузионен разтвор

Česká republika

Zoledronic acid Fresenius Kabi 4 mg/5 ml

Nemecko

Zoledronsäure Fresenius Kabi 4 mg/5 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Dánsko

Zoledronsyre Fresenius Kabi

Estónsko

Zoledronic acid Fresenius Kabi 4 mg/5 ml

Grécko

Zoledronic acid / Fresenius Kabi, πυκνό διάλυμα για διάλυμα προς έγχυση, 4mg/5ml.

Španielsko

Ácido Zoledrónico Fresenius Kabi 4 mg / 5 ml concentrado para solución para perfusión

Fínsko

Zoledronsyra Fresenius Kabi 4 mg/5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Francúzsko

Acide Zolédronique Fresenius Kabi 4mg/5ml, solution à diluer pour perfusion

Maďarsko

Zoledronsav Fresenius Kabi 4 mg/5ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Írsko

Zoledronic acid Fresenius Kabi 4 mg/5 ml concentrate for solution for infusion

Taliansko

Acido zoledronico Fresenius Kabi

Lotyšsko

Zoledronic acid Fresenius Kabi 4 mg/5 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Litva

Zoledronic acid Fresenius Kabi 4 mg/5 ml koncentratas infuziniam tirpalui

Luxembursko

Zoledronsäure Fresenius Kabi 4 mg/5 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Holandsko

Zoledroninezuur FreseniusKabi 4 mg/5 ml concentraat voor oplossing voor infusie

Nórsko

Zoledronsyre Fresenius Kabi

Poľsko

Zoledronic acid Fresenius Kabi

Portugalsko

Ácido zoledrónico Fresenius Kabi

Rumunsko

Acid zoledronic Fresenius Kabi 4 mg/5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Švédsko

Zoledronsyra Fresenius Kabi

Slovenská republika

Zoledronic acid Fresenius Kabi 4 mg/5ml infúzny koncentrát

Slovinsko


Zoledronska kislina Fresenius Kabi 4 mg/5 ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Veľká Británia

Zoledronic acid Fresenius Kabi 4 mg/5 ml concentrate for solution for infusion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2014.


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Ako pripraviť a podať Zoledronic acid Fresenius Kabi


- Na prípravu infúzneho roztoku, ktorý obsahuje 4 mg kyseliny zoledrónovej, ďalej narieďte koncentrát Zoledronic acid Fresenius Kabi(5,0 ml) so 100 ml infúzneho roztoku, ktorý neobsahuje vápnik alebo iné dvojmocné katióny. Ak je potrebná nižšia dávka lieku Zoledronic acid Fresenius Kabi, najprv odoberte primeraný objem, ako je to uvedené nižšie, a potom ho ďalej narieďte so 100 ml infúzneho roztoku. Aby sa zabránilo prípadným inkompatibilitám, infúzny roztok použitý na nariedenie musí byť buď 0,9% m/V roztok chloridu sodného, alebo 5% m/V roztok glukózy.


Nemiešajte infúzny koncentrát lieku Zoledronic acid Fresenius Kabi s roztokmi obsahujúcimi vápnik alebo iné dvojmocné katióny, napríklad Ringerov laktátový roztok.


Pokyny na prípravu znížených dávok lieku Zoledronic Acid Fresenius Kabi

Odoberte primeraný objem potrebného koncentrátu nasledovne:

 • 4,4 ml na dávku 3,5 mg

 • 4,1 ml na dávku 3,3 mg

 • 3,8 ml na dávku 3,0 mg


- Len na jednorazové použitie. Nespotrebovaný roztok sa má zlikvidovať. Má sa použiť len číry, roztok bez viditeľných častíc a bez zafarbenia. Počas prípravy infúzie sa musia dodržiavať aseptické postupy.


- Čas použiteľnosti po nariedení: Chemická a fyzikálna stabilita bola preukázaná počas 24 hodín pri teplote 2 °C – 8 °C. Z mikrobiologického hľadiska sa má nariedený infúzny roztok použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za dĺžku a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a za normálnych okolností nemá presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 °C – 8 °C. Roztok uchovávaný v chladničke sa má pred podaním zohriať na izbovú teplotu.


- Roztok obsahujúci Zoledronic Acid Fresenius Kabisa podáva formou jednorazovej intravenóznej infúzie počas 20 minút osobitnou infúznou súpravou. Pred liečbou a po liečbe liekom Zoledronic Acid Fresenius Kabi musia byť pacienti vyšetrení, aby sa zabezpečilo, že sú dostatočne hydratovaní.


- Štúdie so sklenenými fľaštičkami, ako aj s mnohými inými druhmi obalov vyrobených z polyvinylchloridu, polyetylénu a polypropylénu (naplnených 0,9 % m/V roztokom chloridu sodného alebo 5 % m/V roztokom glukózy) nepreukázali inkompatibilitu s liekom Zoledronic acid Fresenius Kabi.


- Nie sú dostupné údaje o kompatibilite lieku Zoledronic acid Fresenius Kabis inými intravenózne podávanými liečivami, preto sa Zoledronic acid Fresenius Kabi nesmie miešať s inými liekmi/liečivami a vždy sa má podávať osobitnou infúznou súpravou.


Ako uchovávať Zoledronic acid Fresenius Kabi


- Zoledronic acid Fresenius Kabiuchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

- Nepoužívajte Zoledronic acid Fresenius Kabi po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na balení.

- Neotvorená injekčná liekovka nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

- Podmienky uchovávania po nariedení, pozri časť „Čas použiteľnosti po nariedení“.

7

Zoledronic Acid Fresenius Kabi 4 mg/5 ml infúzny koncentrát

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Zoledronic Acid Fresenius Kabi 4 mg/5 ml infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna injekčná liekovka s 5 ml koncentrátu obsahuje 4 mg kyseliny zoledrónovej (vo forme monohydrátu).

Jeden ml koncentrátu obsahuje 0,8 mg kyseliny zoledrónovej (vo forme monohydrátu).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát (sterilný koncentrát).


Číry a bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Predchádzanie príhodám súvisiacim so skeletom (patologické zlomeniny, kompresia miechy, ožarovanie alebo chirurgický zákrok na kosti alebo hyperkalciémia vyvolaná nádorom) u dospelých pacientov s pokročilými zhubnými nádormi postihujúcimi kosť.


 • Liečba dospelých pacientov s hyperkalciémiou vyvolanou nádorom (TIH).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Zoledronic acid Fresenius Kabi musia predpisovať a pacientom podávať len lekári so skúsenosťami s intravenóznym podávaním bisfosfonátov.


Dávkovanie

Prevencia príhod súvisiacich so skeletom u pacientov s pokročilými zhubnými nádormi postihujúcimi kosť

Dospelí a starší pacienti

Odporúčaná dávka pri prevencii príhod súvisiacich so skeletom u pacientov s pokročilými zhubnými nádormi postihujúcimi kosť je 4 mg kyseliny zoledrónovej každé 3 až 4 týždne.


Pacientom sa má tiež perorálne podávať doplnok s obsahom 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D denne.


Rozhodnutie liečiť pacientov s metastázami kosti pri prevencii príhod súvisiacich so skeletom má zohľadniť, že nástup účinku liečby je 2 – 3 mesiace.


Liečba TIH

Dospelí a starší pacienti

Odporúčaná dávka pri hyperkalciémii (sérová hladina vápnika korigovaná albumínom ≥ 12,0 mg/dl alebo 3,0 mmol/l) je jednorazová dávka 4 mg kyseliny zoledrónovej.


Porucha funkcie obličiek


TIH:

Liečba liekom Zoledronic Acid Fresenius Kabi u pacientov s TIH, ktorí majú tiež závažnú poruchu funkcie obličiek, sa má zvážiť len po zhodnotení rizík a prínosov liečby. V klinických skúšaniach boli pacienti s hladinou sérového kreatinínu > 400 μmol/l alebo > 4,5 mg/dl vylúčení. U pacientov s TIH s hladinou sérového kreatinínu < 400 μmol/l alebo < 4,5 mg/dl nie je potrebná žiadna úprava dávky (pozri časť 4.4).


Prevencia príhod súvisiacich so skeletom u pacientov s pokročilými zhubnými nádormi postihujúcimi kosť:

Na začiatku liečby liekom Zoledronic acid Fresenius Kabi sa u pacientov s mnohopočetným myelómom alebo metastatickými léziami kostí pri solídnych nádoroch sa má stanoviť kreatinín v sére a klírens kreatinínu (CLcr). CLcr sa vypočíta zo sérového kreatinínu pomocou Cockroftovho-Gaultovho vzorca. Zoledronic Acid Fresenius Kabi sa neodporúča u pacientov s poruchou funkcie obličiek prítomnou pred začiatkom liečby, ktorá je v tejto populácii definovaná ako CLcr < 30 ml/min. V klinických skúšaniach s kyselinou zoledrónovou boli pacienti s hladinou sérového kreatinínu > 265 μmol/l alebo > 3,0 mg/dl vylúčení.


U pacientov s metastázami kosti prejavujúcimi sa miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek pred začiatkom liečby, ktorá je definovaná v tejto populácii ako CLcr 30 – 60 ml/min, sa odporúča nasledujúca dávka lieku Zoledronic Acid Fresenius Kabi (pozri tiež časť 4.4):


Východiskový klírens kreatinínu (ml/min)

Odporúčaná dávka lieku Zoledronic Acid Fresenius Kabi*

> 60

4,0 mg kyseliny zoledrónovej

50 – 60

3,5 mg* kyseliny zoledrónovej

40 – 49

3,3 mg* kyseliny zoledrónovej

30 – 39

3,0 mg* kyseliny zoledrónovej

* Dávky sa vypočítali za predpokladu cieľovej AUC 0,66 (mg x hod/l) (CLcr = 75 ml/min). Predpokladá sa, že pri znížených dávkach u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa dosiahne rovnaká AUC ako AUC, ktorá sa pozorovala u pacientov s klírensom kreatinínu 75 ml/min.


Po začiatku liečby sa pred každou dávkou lieku Zoledronic Acid Fresenius Kabi majú stanoviť hladiny sérového kreatinínu a liek sa nemá podať, ak sa funkcia obličiek zhoršila. V klinických skúšaniach sa zhoršenie funkcie obličiek definovalo nasledovne:

 • U pacientov s normálnou východiskovou hladinou sérového kreatinínu (< 1,4 mg/dl alebo < 124 μmol/l) zvýšenie o 0,5 mg/dl alebo 44 μmol/l;

 • U pacientov s východiskovou hladinou sérového kreatinínu mimo normy (> 1,4 mg/dl alebo > 124 μmol/l), zvýšenie o 1,0 mg/dl alebo 88 μmol/l.


V klinických skúšaniach sa pokračovalo v liečbe kyselinou zoledrónovou, len ak sa hladina kreatinínu vrátila na 10 % východiskovej hodnoty (pozri časť 4.4). V liečbe liekom Zoledronic Acid Fresenius Kabi sa má pokračovať s rovnakou dávkou, aká sa podávala pred prerušením liečby.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť kyseliny zoledrónovej u detí vo veku 1 až 17 rokov neboli stanovené. V súčasnosti dostupné údaje sú opísané v častiach 5.1 a 5.2, aleneumožňujú uviesť odporúčania pre dávkovanie.


Spôsob podania

Intravenózne použitie.

Infúzny koncentrát Zoledronic Acid Fresenius Kabi 4 mg/5 ml sa má ďalej nariedený v 100 ml (pozri časť 6.6) podať formou jednorazovej intravenóznej infúzie počas nie menej ako 20 minút.


U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek sa odporúčajú znížené dávky Zoledronic acid Fresenius Kabi (pozri časť „Dávkovanie“ vyššie a časť 4.4).


Pokyny na prípravu znížených dávok lieku Zoledronic Acid Fresenius Kabi

Odoberte primeraný objem potrebného koncentrátu nasledovne:

 • 4,4 ml na dávku 3,5 mg

 • 4,1 ml na dávku 3,3 mg

 • 3,8 ml na dávku 3,0 mg


Odobraté množstvo koncentrátu sa musí ďalej nariediť so 100 ml sterilného 0,9 % m/V roztoku chloridu sodného alebo 5 % m/V roztoku glukózy. Dávka sa musí podať formou jednorazovej intravenóznej infúzie počas nie menej ako 20 minút.


Koncentrát Zoledronic Acid Fresenius Kabi sa nesmie miešať s infúznymi roztokmi obsahujúcimi vápnik alebo iné dvojmocné katióny ako napr. Ringerov laktátový roztok a má sa podať formou jednorazového intravenózneho roztoku osobitnou infúznou súpravou.


Pred podaním a po podaní lieku Zoledronic Acid Fresenius Kabi musia byť pacienti dobre hydratovaní.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, na iné bisfosfonáty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Laktácia (pozri časť 4.6)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecné

Pred liečbou liekom Zoledronic Acid Fresenius Kabi musia byť pacienti vyšetrení, aby sa zabezpečilo, že sú dostatočne hydratovaní.


U pacientov s rizikom zlyhávania srdca sa má predísť nadmernej hydratácii.


Po začatí liečby liekom Zoledronic Acid Fresenius Kabi sa majú pozorne sledovať štandardné metabolické parametre súvisiace s hyperkalciémiou ako napr. sérové hladiny vápnika, fosfátu a horčíka. Ak sa objaví hypokalciémia, hypofosfatémia alebo hypomagneziémia, môže byť potrebná krátkodobá doplnková liečba. U pacientov s neliečenou hyperkalciémiou sa vo všeobecnosti vyskytuje určitý stupeň poruchy funkcie obličiek, preto sa má zvážiť pozorné sledovanie funkcie obličiek.


Na liečbu osteoporózy a Pagetovej choroby kostí sú dostupné iné lieky obsahujúce kyselinu zoledrónovú ako liečivo. Pacienti, ktorí sa liečia liekom Zoledronic Acid Fresenius Kabi sa nemajú súbežne liečiť inými liekmi obsahujúcimi kyselinu zoledrónovú alebo akýkoľvek iný bisfosfonát, pretože účinky kombinácie týchto liečiv nie sú známe.


Insuficiencia obličiek

Pacienti s TIH s dôkazom zhoršenia funkcie obličiek sa majú náležite vyšetriť so zvážením, či možný prínos liečby Zoledronic Acid Fresenius Kabi prevažuje nad možným rizikom.


Rozhodnutie liečiť pacientov s metastázami kosti pri prevencii príhod súvisiacich so skeletom má zohľadniť, že nástup účinku liečby je 2 – 3 mesiace.


Kyselina zoledrónová používaná tak, ako je uvedené v častiach 4.1 a 4.2 sa spájala s hláseniami poruchy funkcie obličiek. Faktory, ktoré môžu zvýšiť možnosť zhoršenia funkcie obličiek zahŕňajú dehydratáciu, už existujúcu poruchu funkcie obličiek, viaceré liečebné cykly Zoledronic acid Fresenius Kabi a iných bisfosfonátov ako aj použitie iných liekov s nefrotoxickým účinkom. Zatiaľ čo pri 4 mg dávke kyseliny zoledrónovej podanej počas 20 minút sa riziko zníži, zhoršenie funkcie obličiek sa stále môže objaviť. Zhoršenie funkcie obličiek, vyústenie do zlyhania obličiek a dialýzy sa hlásilo u pacientov po úvodnej dávke alebo jednorazovej dávke 4 mg kyseliny zoledrónovej. U niektorých pacientov sa pri dlhodobom podávaní kyseliny zoledrónovej v odporúčaných dávkach na predchádzanie príhod súvisiacich so skeletom objavujú aj zvýšenia sérových hladín kreatinínu, hoci menej často.


U pacientov sa pred každou dávkou lieku Zoledronic acid Fresenius Kabi majú stanoviť sérové hladiny kreatinínu. Po začatí liečby sa u pacientov s metastázami kosti s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek odporúčajú nižšie dávky lieku Zoledronic acid Fresenius Kabi. U pacientov, u ktorých sa objaví dôkaz zhoršenia funkcie obličiek počas liečby sa nemá podať Zoledronic acid Fresenius Kabi. Zoledronic acid Fresenius Kabi sa má opätovne podať len ak sa hladina kreatinínu vrátila na 10 % východiskovej hodnoty.


Liečba liekom Zoledronic Acid Fresenius Kabi sa má opätovne začať s rovnakou dávkou ako pred prerušením liečby.


Z pohľadu možného vplyvu kyseliny zoledrónovej na funkciu obličiek, nedostatok klinických údajov o bezpečnosti u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek na začiatku liečby (v klinických skúšaniach definovaná ako hladina sérového kreatinínu ≥ 400 μmol/l alebo ≥ 4,5 mg/dl u pacientov s TIH a ≥ 265 μmol/l alebo ≥ 3,0 mg/dl u pacientov s rakovinou a metastázami kosti, v uvedenom poradí) a len obmedzené farmakokinetické údaje u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek na začiatku liečby (klírens kreatinínu < 30 ml/min), sa použitie lieku Zoledronic acid Fresenius Kabi neodporúča u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek.


Insuficiencia pečene

Keďže u pacientov so závažnou insuficienciou pečene sú dostupné len obmedzené klinické údaje, nie je možné poskytnúť žiadne osobitné odporúčania pre túto skupinu pacientov.


Osteonekróza čeľuste

Osteonekróza čeľuste (ONJ) bola hlásená u pacientov, prevažne u tých s rakovinou, ktorí dostávali lieky inhibujúce resorpciu kosti ako napr. kyselinu zoledrónovú. Mnohí z týchto pacientov dostávali aj chemoterapiu a kortikosteroidy. Väčšina hlásených prípadov súvisela s dentálnymi výkonmi ako napr. extrakcia zuba. U mnohých sa objavili príznaky lokálnej infekcie zahŕňajúce osteomyelitídu.


Pri hodnotení rizika vzniku ONJ u individuálneho pacienta sa majú vziať do úvahy nasledujúce rizikové faktory:

- Účinnosť bisfosfonátu (vyššie riziko pri vysoko účinných látkach), cesta podania (vyššie riziko pri parenterálnom podaní) a kumulatívna dávka.

- Rakovina, chemoterapia (pozri časť 4.5), rádioterapia, kortikosteroidy, fajčenie.

- Choroba zubov v anamnéze, nedostatočná hygiena ústnej dutiny, porucha ďasien, invazívne dentálne zákroky a nesprávne priliehajúce zubné protézy.


Pred liečbou bisfosfonátmi sa u pacientov so sprievodnými rizikovými faktormi má zvážiť vyšetrenie chrupu s náležitou preventívnou zubnou starostlivosťou.

Ak je to možné, títo pacienti sa majú počas liečby vyhnúť invazívnym dentálnym zákrokom. Pacientom, u ktorých sa vyvinie osteonekróza čeľuste počas liečby bisfosfonátmi, môže dentálna chirurgia zhoršiť stav. Pre pacientov vyžadujúcich dentálne zákroky neexistujú žiadne dostupné údaje, ktoré by naznačovali, či prerušenie liečby bisfosfonátmi znižuje riziko osteonekrózy čeľuste. Klinické posúdenie ošetrujúcim lekárom má usmerňovať plán liečby každého pacienta založený na individuálnom posúdení prínosu a rizika.


Bolesť svalov a kostí

Počas skúsenosti po uvedení lieku na trh sa u pacientov, ktorí dostávali kyselinu zoledrónovú tak, ako je uvedené v časti 4.1 a 4.2, hlásila silná a zriedkavo obmedzujúca bolesť kostí, kĺbov a/alebo svalov. Takéto hlásenia však neboli časté. Čas od začiatku liečby po nástup príznakov sa rôznil od jedného dňa do niekoľkých mesiacov. U väčšiny pacientov sa príznaky zmiernili po skončení liečby. Obnovenie liečby kyselinou zoledrónovou alebo iným bisfosfonátom viedlo v podskupine pacientov k opätovnému výskytu príznakov.


Atypické zlomeniny stehennej kosti

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti, predovšetkým u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume a u niektorých pacientov sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne, preto sa má u pacientov liečených bisfosfonátmi, ktorí utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientov s podozrením na atypickú zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika zvážiť prerušenie liečby bisfosfonátmi.


Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientov poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každého pacienta s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej zlomeniny stehennej kosti.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


Hypokalciémia

U pacientov liečených kyselinou zoledrónovou sa zaznamenala hypokalciémia. Popri prípadoch závažnej hypokalciémie sa sekundárne zaznamenali srdcové arytmie a neurologické nežiaduce udalosti (vrátane záchvatov, strnulosti a tetanie). Zaznamenali sa prípady závažnej hypokalciémie vyžadujúcej hospitalizáciu. V niektorých prípadoch sa môže vyskytnúť život ohrozujúca hypokalciémia (pozri časť 4.8).


4.5 Liekové a iné interakcie


V klinických skúšaniach sa kyselina zoledrónová použitá tak, ako je uvedené v časti 4.1 a 4.2, podávala súbežne s bežne používanými protinádorovými látkami, diuretikami, antibiotikami a analgetikami bez toho, aby sa vyskytli klinicky zjavné interakcie. Kyselina zoledrónová sa in vitro neviaže vo významnej miere na plazmatické bielkoviny a neinhibuje ľudské enzýmy P450 (pozri časť 5.2), ale žiadne formálne klinické interakčné skúšania sa nevykonali.


Opatrnosť sa odporúča pri súbežnom podávaní bisfosfonátov s aminoglykozidmi, pretože obidve liečivá môžu mať aditívny účinok, čo má za následok nižšiu sérovú hladinu vápnika počas dlhších období, ako sa požaduje.


Pri použití lieku Zoledronic Acid s inými potenciálne nefrotoxickými liekmi je nutná opatrnosť. Počas liečby sa má pozornosť venovať aj možnému vzniku hypomagneziémie.


U pacientov s mnohopočetným myelómom sa môže zvýšiť riziko poruchy funkcie obličiek pri používaní lieku Zoledronic acid Fresenius Kabi v kombinácii s talidomidom.


Opatrnosť sa odporúča pri podávaní Zoledronic acid Fresenius Kabi súbežne s liekmi s antiangiogénnym účinkom z dôvodu hlásení o zvýšenom výskyte ONJ u pacientov liečených súbežne týmito liekmi.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii nie sú žiadne dostatočné údaje o použití kyseliny zoledrónovej u gravidných žien. Štúdie reprodukčnej toxicity kyseliny zoledrónovej na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Možné riziko pre ľudí nie je známe. Zoledronic acid Fresenius Kabi sa nemá používať počas gravidity.


Laktácia

Nie je známe, či sa kyselina zoledrónová vylučuje do ľudského mlieka. Zoledronic acid Fresenius Kabi je u dojčiacich žien kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Fertilita

Možné nežiaduce účinky kyseliny zoledrónovej na fertilitu rodičov a generácie F1 sa vyhodnotili u potkanov. Výsledkom boli vystupňované farmakologické účinky, pri ktorých sa predpokladá súvislosť s inhibíciou metabolizácie kostrového vápnika vyvolanou touto látkou, ktorá spôsobila hypokalciémiu v období pôrodu, čo je skupinový účinok bisfosfonátov, dystokiu a predčasné ukončenie skúšania. Tieto výsledky tak znemožnili stanovenie definitívneho účinku kyseliny zoledrónovej na fertilitu ľudí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nežiaduce reakcie ako napr. závrat a somnolencia môžu mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, preto je potrebná opatrnosť pri používaní lieku Zoledronic acid Fresenius Kabi v čase vedenia vozidiel a obsluhy strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Do troch dní po podaní kyseliny zoledrónovej tak, ako je uvedené v časti 4.1 a 4.2, sa často hlásila reakcia akútnej fázy s príznakmi, ktoré zahŕňali bolesť kosti, horúčku, únavu, bolesť kĺbov, bolesť svalov a zimnicu, tieto príznaky obvykle ustúpia počas niekoľkých dní (pozri opis vybraných nežiaducich reakcií).


Významné identifikované riziká pri kyseline zoledrónovej v schválených indikáciách sú nasledovné:

Porucha funkcie obličiek, osteonekróza čeľuste, reakcia akútnej fázy, hypokalciémia, nežiaduce udalosti súvisiace s očami, fibrilácia predsiení, anafylaxia. Frekvencia každého z týchto identifikovaných rizík je uvedená v tabuľke 1.


Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Nasledujúce nežiaduce reakcie uvedené v tabuľke 1 sa zozbierali z klinických skúšaní a hlásení po uvedení lieku na trh po prevažne dlhodobej liečbe 4 mg kyseliny zoledrónovej:


Tabuľka 1

Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa frekvencie, najčastejšie ako prvé, s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté:


anémia

Menej časté:

trombocytopénia, leukopénia

Zriedkavé:

pancytopénia

Poruchy imunitného systému

Menej časté:


reakcia z precitlivenosti

Zriedkavé:

angioedém

Psychické poruchy

Menej časté:


úzkosť, porucha spánku

Zriedkavé:

zmätenosť

Poruchy nervového systému

Časté:


bolesť hlavy

Menej časté:

závrat, parestézia, porucha vnímania chuti, hypestézia, hyperestézia, tremor, somnolencia

Veľmi zriedkavé:

záchvaty, strnulosť a tetania (sekundárne pri hypokalciémii)

Poruchy oka

Časté:


konjunktivitída

Menej časté:

rozmazané videnie, skleritída a zápal orbity

Veľmi zriedkavé:

uveitída, episkleritída

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté:hypertenzia, hypotenzia, fibrilácia predsiení, hypotenzia vedúca k synkope alebo kolapsu cirkulácie

Zriedkavé:

bradykardia

Veľmi zriedkavé:

srdcová arytmia (sekundárne pri hypokalciémii)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté:


dyspnoe, kašeľ, bronchokonstrikcia

Zriedkavé:

intersticiálna choroba pľúc

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:


nauzea, vracanie, anorexia

Menej časté:

hnačka, zápcha, bolesť brucha, dyspepsia, stomatitída, sucho v ústach

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté:


pruritus, vyrážka (vrátane erytematóznej a makulárnej vyrážky), zvýšené potenie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté:bolesť kosti, bolesť svalov, artralgia,

bolesť postihujúca celé telo

Menej časté:

svalové kŕče, osteonekróza čeľuste

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté:


porucha funkcie obličiek

Menej časté:

akútne zlyhanie obličiek, hematúria, proteinúria

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:horúčka, syndróm podobný chrípke (zahŕňajúci únavu, zimnicu, nevoľnosť a návaly tepla)

Menej časté:

asténia, periférny edém, reakcie v mieste podania injekcie (zahŕňajúce bolesť, podráždenosť, opuch, induráciu), bolesť na hrudi, zvýšenie telesnej hmotnosti, anafylaktická reakcia/šok, urtikária

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté:


hypofosfatémia

Časté:

zvýšená hladina kreatinínu a močoviny v krvi, , hypokalciémia

Menej časté:

hypomagneziémia, hypokaliémia

Zriedkavé:

hyperkaliémia, hypernatriémia


Opis vybraných nežiaducich reakcií


Porucha funkcie obličiek

Kyselina zoledrónová použitá tak, ako je uvedené v častiach 4.1 a 4.2 sa dávala do súvislosti s hláseniami poruchy funkcie obličiek. V súhrnnej analýze údajov o bezpečnosti z registrovaných klinických skúšaní prevencie príhod súvisiacich so skeletom u pacientov s pokročilými zhubnými nádormi postihujúcimi kosť bola frekvencia očakávaných nežiaducich udalostí poruchy funkcie obličiek, pri ktorých bolo podozrenie na súvislosť s kyselinou zoledrónovou (nežiaduce reakcie) nasledovná: mnohopočetný myelóm (3,2 %), karcinóm prostaty (3,1 %), karcinóm prsníka (4,3 %), nádory pľúc a iné solídne nádory (3,2 %). Faktory, ktoré môžu zvýšiť možnosť zhoršenia funkcie obličiek zahŕňajú dehydratáciu, už prítomnú poruchu funkcie obličiek, viaceré cykly podávania kyseliny zoledrónovej alebo iných bisfosfonátov, ako aj súbežné používanie nefrotoxických liekov alebo podanie infúzie za kratší čas, než sa v súčasnosti odporúča. Zhoršenie funkcie obličiek progredujúce do zlyhania obličiek a dialýzy sa hlásilo u pacientov po úvodnej dávke alebo po jednorazovej dávke 4 mg kyseliny zoledrónovej (pozri časť 4.4).


Osteonekróza čeľuste

Prevažne u pacientov s rakovinou liečených liekmi inhibujúcimi resorpciu kosti, ako je kyselina zoledrónová, sa hlásili prípady osteonekrózy (primárne čeľuste). Mnohí z týchto pacientov mali príznaky lokálnej infekcie vrátane osteomyelitídy a väčšina hlásení sa týka pacientov s rakovinou po extrakcii zubov alebo iných dentálnych chirurgických zákrokoch. Osteonekróza čeľuste má viaceré zdokumentované rizikové faktory vrátane diagnózy rakoviny, súčasne podanej liečby (napr. chemoterapie, rádioterapie, kortikosteroidov) a sprievodných ochorení (napr. anémie, koagulopatií, infekcie, ochorenia ústnej dutiny). Hoci sa nestanovila príčinná súvislosť, odporúča sa vyvarovať sa dentálnym chirurgickým zákrokom, pretože sa môže predĺžiť obdobie zotavenia (pozri časť 4.4).


Fibrilácia predsiení

V jednom 3-ročnom randomizovanom, dvojito zaslepenom, kontrolovanom klinickom skúšaní, v ktorom sa hodnotila účinnosť a bezpečnosť 5 mg kyseliny zoledrónovej podávanej raz ročne oproti placebu v liečbe postmenopauzálnej osteoporózy (PMO), bola celková incidencia fibrilácie predsiení 2,5 % (96 z 3 862) u pacientok, ktoré dostávali 5 mg kyseliny zoledrónovej a 1,9 % (75 z 3 852) u pacientok, ktoré dostávali placebo. Miera výskytu závažných nežiaducich udalostí fibrilácie predsiení bola 1,3 % (51 z 3 862) u pacientok, ktoré dostávali 5 mg kyseliny zoledrónovej a 0,6 % (22 z 3 852) u pacientok, ktoré dostávali placebo. Nerovnováha pozorovaná v tomto klinickom skúšaní sa nepozorovala v iných skúšaniach s kyselinou zoledrónovou vrátane skúšaní 4 mg kyseliny zoledrónovej každé 3 – 4 týždne u onkologických pacientov. Mechanizmus, ktorý spôsobil zvýšenú incidenciu fibrilácie predsiení v tomto jedinom klinickom skúšaní, nie je známy.


Reakcia akútnej fázy

Táto nežiaduca reakcia lieku pozostáva zo skupiny príznakov, ktoré zahŕňajú horúčku, bolesť svalov, bolesť hlavy, bolesť končatín, nauzeu, vracanie, hnačku a bolesť kĺbov. Čas ich nástupu je ≤ 3 dni po infúzii kyseliny zoledrónovej a táto reakcia sa tiež označuje ako príznaky „podobné chrípke“ alebo „po podaní“.


Atypické zlomeniny stehennej kosti

Po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledovné reakcie (frekvencia zriedkavé):

Atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti (skupinová nežiaduca reakcia na bisfosfonáty).


Nežiaduce reakcie na liek spojené s hypokalciémiou

Hypokalciémia je závažné riziko identifikované pri používaní kyseliny zoledrónovej v rámci schválených indikácii. Na základe zhodnotenia prípadov z klinických skúšaní a po uvedení lieku na trh existuje dostatok dôkazov na preukázanie súvislosti medzi liečbou kyselinou zoledrónovou, hlásenými prípadmi hypokalciémie a sekundárnym vznikom srdcovej arytmie. Navyše existuje dôkaz o súvislosti medzi hypokalciémiou a sekundárnymi neurologickými udalosťami hlásenými v týchto prípadoch vrátane záchvatov, strnulosti a tetanie (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Klinické skúsenosti s akútnym predávkovaním kyselinou zoledrónovou sú obmedzené. Hlásilo sa chybné podanie dávky až do 48 mg kyseliny zoledrónovej. Pacientov, ktorí dostali vyššie ako odporúčané dávky (pozri časť 4.2), je potrebné starostlivo sledovať, pretože sa pozorovala porucha funkcie obličiek (vrátane zlyhania obličiek) a poruchy sérových elektrolytov (vrátane vápnika, fosforu a horčíka). V prípade hypokalciémie sa majú podať infúzie glukonanu vápenatého, ak je to klinicky indikované.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Liečivá ovplyvňujúce stavbu a mineralizáciu kostí, bisfosfonáty, ATC kód: M05BA08


Kyselina zoledrónová patrí do skupiny bisfosfonátov a pôsobí primárne na kosť. Je inhibítorom resorpcie kosti, spôsobenej osteoklastami.


Selektívny účinok bisfosfonátov na kosť je založený na ich vysokej afinite k mineralizovanej kosti, ale presný mechanizmus na molekulárnej úrovni, ktorý vedie k inhibícii aktivity osteoklastov, zatiaľ nie je jasný. V dlhodobých skúšaniach na zvieratách kyselina zoledrónová tlmí resorpciu kosti bez nepriaznivého ovplyvnenia tvorby, mineralizácie alebo mechanických vlastností kosti.


Okrem toho, že je kyselina zoledrónová silným inhibítorom resorpcie kosti, má aj viaceré protinádorové vlastnosti, ktoré by mohli prispievať k jej celkovej účinnosti pri liečbe metastázujúceho ochorenia kosti. V predklinických skúšaniach sa preukázali nasledujúce vlastnosti:

- In vivo: inhibícia resorpcie kosti osteoklastami, ktorá mení mikroprostredie kostnej drene a robí ho menej priaznivým pre rast nádorových buniek, antiangiogenetický účinok a analgetický účinok.

- In vitro: inhibícia proliferácie osteoblastov, priamy cytostatický a proapoptotický účinok na nádorové bunky, synergický cytostatický účinok s inými protinádorovými liečivami, antiadhezívny a antiinvazívny účinok.


Výsledky klinických skúšaní pri prevencii príhod súvisiacich so skeletom u pacientov s pokročilými zhubnými nádormi postihujúcimi kosť

Prvé randomizované, dvojito zaslepené klinické skúšanie kontrolované placebom porovnávalo 4 mg kyseliny zoledrónovej s placebom pri prevencii príhod súvisiacich so skeletom (SRE) u pacientov s rakovinou prostaty. Kyselina zoledrónová v dávke 4 mg významne znížila podiel pacientov, u ktorých sa objavila aspoň jedna SRE, predĺžila medián času do výskytu prvej SRE o > 5 mesiacov a znížila výskyt príhod pripadajúcich na pacienta za rok - mieru morbidity skeletu. Analýza viacpočetných príhod ukázala zníženie rizika vzniku SRE v skupine 4 mg kyseliny zoledrónovej o 36 % v porovnaní s placebom. Pacienti, ktorí dostávali 4 mg kyseliny zoledrónovej, hlásili menšie stupňovanie bolesti ako pacienti, ktorí dostávali placebo, pričom rozdiel dosiahol štatistickú významnosť v 3., 9., 21., a 24. mesiaci. Menej pacientov liečených 4 mg kyseliny zoledrónovej utrpelo patologické zlomeniny. Účinky liečby boli menej výrazné u pacientov s blastickými léziami. Výsledky účinnosti sú uvedené v tabuľke 2.


V druhom klinickom skúšaní zahŕňajúcom solídne nádory okrem rakoviny prsníka alebo prostaty, kyselina zoledrónová v dávke 4 mg významne znížila podiel pacientov s SRE, predĺžila medián času do výskytu prvej SRE o > 2 mesiace a znížila mieru morbidity skeletu. Analýza viacpočetných príhod preukázala zníženie rizika vzniku SRE v skupine 4 mg kyseliny zoledrónovej o 30,7 % v porovnaní s placebom. Výsledky účinnosti sú uvedené v tabuľke 3.


Tabuľka 2: Výsledky účinnosti (pacienti s rakovinou prostaty liečení hormónmi)


Akákoľvek SRE (+TIH)

Zlomeniny*

Liečba ožarovaním kosti4 mg kyseliny zoledrónovej

Placebo


4 mg kyseliny zoledrónovej

Placebo

4 mg kyseliny zoledrónovej

Placebo

N

214

208

214

208

214

208

Podiel pacientov s SRE (%)

38

49

17

25

26

33

Hodnota p

0,028

0,052

0,119

Medián času do výskytu SRE

(dni)

488

321

NR

NR

NR

640

Hodnota p

0,009

0,020

0,055

Miera morbidity skeletu

0,77

1,47

0,20

0,45

0,42

0,89

Hodnota p

0,005

0,023

0,060

Zníženie rizika utrpieť viacpočetné príhody** (%)

36

-

NA

NA

NA


NA


Hodnota p

0,002

NA

NA

* Zahŕňa zlomeniny stavcov a iné zlomeniny

** Zohľadňuje všetky príhody súvisiace so skeletom, celkový počet ako aj čas do každej príhody počas klinického skúšania

NR nedosiahol sa

NA neaplikovateľné


Tabuľka 3: Výsledky účinnosti (solídne nádory iné ako rakovina prsníka alebo prostaty)


Akákoľvek SRE (+TIH)

Zlomeniny*

Liečba ožarovaním kosti4 mg kyseliny zoledrónovej

Placebo

4 mg kyseliny zoledrónovej

Placebo

4 mg kyseliny zoledrónovej

Placebo

N

257

250

257

250

257

250

Podiel pacientov s SRE (%)

39

48

16

22

29

34


Hodnota p

0,039

0,064

0,173

Medián času do výskytu SRE (dni)

236

155

NR

NR

424

307

Hodnota p

0,009

0,020

0,079

Miera morbidity skeletu

1,74

2,71

0,39

0,63

1,24

1,89

Hodnota p

0,012

0,066

0,099

Zníženie rizika utrpieť viacpočetné príhody** (%)

30,7

-

NA

NA

NA


NA


Hodnota p

0,003

NA

NA

* Zahŕňa zlomeniny stavcov a iné zlomeniny

** Zohľadňuje všetky príhody súvisiace so skeletom, celkový počet ako aj čas do každej príhody počas klinického skúšania

NR nedosiahol sa

NA neaplikovateľné


V treťom randomizovanom, dvojito zaslepenom klinickom skúšaní fázy III sa porovnávali 4 mg kyseliny zoledrónovej alebo 90 mg pamidronátu každé 3 až 4 týždne u pacientov s mnohopočetným myelómom alebo rakovinou prsníka a minimálne jednou léziou kosti. Výsledky preukázali, že kyselina zoledrónová v dávke 4 mg vykazuje účinnosť porovnateľnú s 90 mg pamidronátu pri prevencii SRE. Analýza viacpočetných príhod ukázala významné zníženie rizika vzniku SRE o 16% u pacientov liečených 4 mg kyseliny zoledrónovej v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali pamidronát. Výsledky účinnosti sú uvedené v tabuľke 4.


Tabuľka 4: Výsledky účinnosti (pacienti s rakovinou prsníka a mnohopočetným myelómom)


Akákoľvek SRE (+TIH)

Zlomeniny*

Liečba ožarovaním kosti4 mg kyseliny zoledrónovej

Pam

90 mg

4 mg kyseliny zoledrónovej

Pam

90 mg

4 mg kyseliny zoledrónovej

Pam

90 mg

N

561

555

561

555

561

555

Podiel pacientov s SRE (%)

48

52

37

39

19

24

Hodnota p

0,198

0,653

0,037

Medián času do výskytu SRE (dni)

376

356

NR

714

NR

NR

Hodnota p

0,151

0,672

0,026

Miera morbidity skeletu

1,04

1,39

0,53

0,60

0,47

0,71

Hodnota p

0,084

0,614

0,015

Zníženie rizika utrpieť viacpočetné príhody** (%)

16

-

NA

NA

NA

NA

Hodnota p

0,030

NA

NA

* Zahŕňa zlomeniny stavcov a iné zlomeniny

** Zohľadňuje všetky príhody súvisiace so skeletom, celkový počet ako aj čas do každej príhody počas klinického skúšania

NR nedosiahol sa

NA neaplikovateľné


Kyselina zoledrónová v dávke 4 mg sa skúmala aj v dvojito zaslepenom, randomizovanom klinickom skúšaní kontrolovanom placebom u 228 pacientok s preukázanými metastázami do kosti pri rakovine prsníka, v ktorom sa hodnotil účinok 4 mg kyseliny zoledrónovej na pomer výskytu príhod súvisiacich so skeletom (SRE), vypočítaný ako celkový počet SRE príhod (okrem hyperkalciémie a po úprave vzhľadom na predchádzajúcu zlomeninu), delený obdobím celkového rizika. Pacientky dostávali buď 4 mg kyseliny zoledrónovej alebo placebo každé štyri týždne počas jedného roka. Pacientky boli rovnomerne rozdelené do skupín liečby kyselinou zoledrónovou a placebom.


Miera výskytu SRE (príhody/osoborok) bola 0,628 pri kyseline zoledrónovej a 1,096 pri placebe. Podiel pacientok s minimálne jednou SRE (okrem hyperkalciémie) bol 29,8% v skupine liečenej kyselinou zoledrónovou oproti 49,6% v skupine s placebom (p = 0,003). Medián času do vzniku prvej SRE sa v liečebnej skupine s kyselinou zoledrónovou na konci klinického skúšania nedosiahol a v porovnaní s placebom bol významne dlhší (p = 0,007). V porovnaní s placebom kyselina zoledrónová v dávke 4 mg znížila riziko SRE o 41 % v analýze viacpočetných príhod (pomer rizika = 0,59, p = 0,019).


V skupine liečenej kyselinou zoledrónovou sa v porovnaní s placebom pozorovalo štatisticky významné zlepšenie pri hodnotení bolesti (pri použití Brief Pain Inventory, BPI) po 4 týždňoch a v každom neskoršom čase počas klinického skúšania (Obrázok 1). Hodnotenie bolesti pri kyseline zoledrónovej bolo trvale pod východiskovou hodnotou a zmiernenie bolesti sprevádzala tendencia k poklesu analgetického skóre.


Obrázok 1: Priemerné zmeny skóre podľa BPI oproti východiskovej hodnote. Vyznačené sú štatisticky významné rozdiely (*p < 0,05) pri porovnaniach liečby (4 mg kyseliny zoledrónovej oproti placebu)

Placebo Δ

4 mg kyseliny zoledrónovej

Trvanie klinického skúšania (týždne)


Výsledky klinických skúšaní pri liečbe TIH

Klinické skúšania hyperkalciémie vyvolanej nádorom (TIH) preukázali, že pre účinok kyseliny zoledrónovej je charakteristický pokles sérovej hladiny vápnika a pokles vylučovania vápnika močom. V klinických skúšaniach fázy I na zistenie dávky sa u pacientov s miernou až stredne závažnou hyperkalciémiou vyvolanou nádorom (TIH) skúšali účinné dávky v rozmedzí približne 1,2–2,5 mg.


Na zhodnotenie účinkov 4 mg kyseliny zoledrónovej v porovnaní s 90 mg pamidronátu sa vo vopred plánovej analýze zlúčili výsledky dvoch pilotných multicentrických skúšaní s pacientmi s TIH. Normalizácia korigovanej sérovej hladiny vápnika bola rýchlejšia na 4. deň pri 8 mg kyseliny zoledrónovej a na 7. deň pri 4 mg a 8 mg kyseliny zoledrónovej. Pozorovali sa nasledujúce miery odpovede na liečbu:


Tabuľka 5: Podiel pacientov s úplnou odpoveďou na liečbu podľa dní v zlúčených klinických skúšaniach TIH


4. deň

7. deň

10. deň

4 mg kyseliny zoledrónovej (N = 86)

45,3 % (p = 0,104)

82,6 % (p = 0,005)*

88,4 % (p = 0,002)*

8 mg kyseliny zoledrónovej (N = 90)

55,6 % (p = 0,021)*

83,3 % (p = 0,010)*

86,7 % (p = 0,015)*

90 mg pamidronátu (N=99)

33,3 %

63,6 %

69,7 %

* Hodnoty p v porovnaní s pamidronátom.


Medián času do dosiahnutia normokalciémie bol 4 dni. Medián času do relapsu (opätovné zvýšenie sérovej hladiny vápnika korigovaného podľa albumínu na ≥ 2,9 mmol/l) bol 30 až 40 dní u pacientov liečených kyselinou zoledrónovou oproti 17 dňom u pacientov liečených 90 mg pamidronátu (hodnoty p: 0,001 pre 4 mg a 0,007 pre 8 mg kyseliny zoledrónovej). Medzi oboma dávkami kyseliny zoledrónovej neboli štatisticky významné rozdiely.


V klinických skúšaniach bolo 69 pacientov s relapsom alebo bez odpovede na začiatočnú liečbu (4 mg, 8 mg kyseliny zoledrónovej alebo 90 mg pamidronátu) opäť liečených 8 mg kyseliny zoledrónovej. Podiel takýchto pacientov, u ktorých sa dosiahla odpoveď, bol približne 52 %. Pretože sa títo pacienti liečili len dávkou 8 mg, nie sú k dispozícii žiadne údaje, ktoré by umožnili porovnanie s dávkou 4 mg kyseliny zoledrónovej.


V klinických skúšaniach s pacientmi s hyperkalciémiou vyvolanou nádorom (TIH) bol celkový profil bezpečnosti u všetkých troch skupín liečby (4 mg a 8 mg kyseliny zoledrónovej a 90 mg pamidronátu) podobný čo do typu a závažnosti.


Pediatrická populácia

Výsledky klinických skúšaní v liečbe závažnej osteogenesis imperfecta u pediatrických pacientov vo veku od 1 do 17 rokov

Účinky intravenózne podávanej kyseliny zoledrónovej pri liečbe pediatrických pacientov (vo veku od 1 do 17 rokov) so závažnou osteogenesis imperfecta (typy I, III a IV) sa porovnali s intravenózne podávaným pamidronátom v jednej medzinárodnej, multicentrickej, randomizovanej, otvorenej štúdii so 74 a 76 pacientmi v každej liečebnej skupine, v uvedenom poradí. Liečba v štúdii trvala 12 mesiacov a predchádzalo jej 4- až 9-týţdňové obdobie skríningu, v ktorom sa počas najmenej 2 týždňov užívali doplnky vitamínu D a elementárneho vápnika. V klinickom programe pacienti vo veku od 1 do < 3 roky dostávali 0,025 mg/kg kyseliny zoledrónovej (až do najvyššej jednorazovej dávky 0,35 mg) každé 3 mesiace a pacienti vo veku od 3 do 17 rokov dostávali 0,05 mg/kg kyseliny zoledrónovej (až do najvyššej jednorazovej dávky 0,83 mg) každé 3 mesiace. Na preskúmanie dlhodobej celkovej bezpečnosti a bezpečnosti pre obličky pri podávaní kyseliny zoledrónovej raz za rok alebo dvakrát za rok počas 12 mesiacov liečby v extenzii u detí, ktoré v základnej štúdii ukončili jeden rok liečby buď kyselinou zoledrónovou, alebo pamidronátom, sa vykonali rozsiahle štúdie.


Primárnym cieľovým ukazovateľom v tomto skúšaní bola percentuálna zmena minerálnej denzity kosti (BMD) v lumbálnej časti chrbtice po 12 mesiacoch liečby oproti východiskovým hodnotám. Odhadované účinky liečby na BMD boli podobné, ale usporiadanie klinického skúšania nepostačovalo na preukázanie noninferiority účinnosti kyseliny zoledrónovej. Najmä účinnosť na incidenciu zlomenín alebo bolesť sa jednoznačne nepreukázala. Zlomeniny dlhých kostí dolných končatín boli hlásené ako nežiaduce udalosti u približne 24 % (femur) a 14 % (tíbia) pacientov so závažnou osteogenesis imperfecta liečených kyselinou zoledrónovou oproti 12 % a 5 % pacientov liečených pamidronátom, bez ohľadu na typ ochorenia a kauzalitu, ale celková incidencia zlomenín bola porovnateľná u pacientov liečených kyselinou zoledrónovou a pamidronátom: 43 % (32/74) oproti 41 % (31/76). Interpretáciu rizika zlomenín komplikuje skutočnosť, že zlomeniny sú ako súčasť priebehu ochorenia častou udalosťou u pacientov so závažnou osteogenesis imperfecta.


Typ nežiaducich reakcií, ktoré sa pozorovali v tejto populácii, bol podobný, ako sa predtým zaznamenal u dospelých s pokročilými zhubnými nádormi postihujúcimi kosť (pozri časť 4.8). Nežiaduce reakcie usporiadané podľa frekvencie sú uvedené v tabuľke 6. Použila sa nasledujúca obvyklá klasifikácia: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov).


Tabuľka 6: Nežiaduce reakcie pozorované u pediatrických pacientov so závažnou osteogenesis imperfecta1

Poruchy nervového systému

Časté:


bolesť hlavy

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté:


tachykardia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:


nazofaryngitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:


vracanie, nauzea

Časté:

bolesť brucha

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté:


bolesť v končatinách, bolesť kĺbov, bolesť svalov a kostí

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:


pyrexia, únava

Časté:

reakcie akútnej fázy, bolesť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté:


hypokalciémia

Časté:

hypofosfatémia

1Nežiaduce udalosti vyskytujúce sa s frekvenciou < 5 % boli medicínsky vyhodnotené a preukázalo sa, že tieto prípady zodpovedajú stanovenému bezpečnostnému profilu kyseliny zoledrónovej ako je uvedené v častiach 4.1 a 4.2 (pozri časť 4.8).


U pediatrických pacientov so závažnou osteogenesis imperfecta sa zdá, že kyselina zoledrónová je v porovnaní s pamidronátom spojená s výraznejším rizikom reakcie akútnej fázy, hypokalciémie a nevysvetlenej tachykardie, ale tieto rozdiely sa pri ďalších infúziách znižovali.


Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií pre kyselinu zoledrónovú vo všetkých vekových podskupinách detí a dospievajúcich v liečbe hyperkalciémie vyvolanej nádorom a v prevencii príhod súvisiacich so skeletom u pacientov s postihnutím kostí pri pokročilých malignitách (pre informácie o použití u detí a dospievajúcich, pozri časť 4.2).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Pri jednorazových a opakovaných infúziách trvajúcich 5 a 15 minút, ktorými sa podalo 2, 4, 8 a 16 mg kyseliny zoledrónovej 64 pacientom s metastázami v kosti, sa zistili nasledujúce farmakokinetické údaje, ktoré nezáviseli od dávky.


Po začatí infúzie kyseliny zoledrónovej sa plazmatické koncentrácie kyseliny zoledrónovej rýchlo zvýšili a dosiahli maximum na konci podania infúzie, po ktorom nasledoval rýchly pokles na < 10 % maxima po 4 hodinách a < 1 % maxima po 24 hodinách, s následným dlhým obdobím veľmi nízkych koncentrácií nepresahujúcich 0,1 % maxima pred druhou infúziou kyseliny zoledrónovej na 28. deň.


Intravenózne podaná kyselina zoledrónová sa eliminuje trojfázovým procesom: rýchle dvojfázové vymiznutie zo systémového obehu s polčasmi t1/2α0,24 a t1/2β1,87 hodiny, po ktorých nasleduje dlhá eliminačná fáza s konečným polčasom eliminácie t1/2γ146 hodín. Po opakovanom podávaní každých 28 dní nedošlo k akumulácii kyseliny zoledrónovej v plazme. Kyselina zoledrónová sa nemetabolizuje a vylučuje sa nezmenená obličkami. Počas prvých 24 hodín sa v moči nájde 39 ±16 % podanej dávky, zatiaľ čo zvyšok sa v zásade viaže na tkanivo kosti. Z kostného tkaniva sa veľmi pomaly uvoľňuje späť do systémového obehu a vylučuje sa obličkami. Celkový telesný klírens je 5,04 ±2,5 l/hod, a to nezávisle od dávky a bez ovplyvnenia pohlavím, vekom, rasou a telesnou hmotnosťou. Predĺženie infúzie z 5 na 15 minút znížilo koncentráciu kyseliny zoledrónovej na konci infúzie o 30 %, ale neovplyvnilo plochu pod krivkou koncentrácie oproti času. Pri dobe infúzie 20 minút sú prijateľné plazmatické koncentrácie bez zvýšeného rizika renálnej toxicity.


Tak ako aj pri iných bisfosfonátoch, variabilita farmakokinetických parametrov kyseliny zoledrónovej medzi pacientmi bola vysoká.


Nie sú dostupné žiadne farmakokinetické údaje o kyseline zoledrónovej u pacientov s hyperkalciémiou alebo u pacientov s insuficienciou pečene. Kyselina zoledrónová in vitroneinhibuje ľudské enzýmy P450, nevykazuje biotransformáciu a v štúdiách na zvieratách sa v stolici našli < 3 % podanej dávky, čo naznačuje, že funkcia pečene nezohráva významnú úlohu vo farmakokinetike kyseliny zoledrónovej.


Pri určení vzťahu medzi renálnym klírensom kyseliny zoledrónovej a klírensom kreatinínu predstavoval renálny klírens 75 ±33 % klírensu kreatinínu, ktorého priemerná hodnota bola 84 ±29 ml/min (rozmedzie 22–143 ml/min) u 64 sledovaných pacientov s karcinómami. Analýza v tejto skupine ukázala, že u pacienta s klírensom kreatinínu 20 ml/min (závažné poškodenie funkcie obličiek) alebo 50 ml/min (stredne závažné poškodenie) bude zodpovedajúci predpokladaný klírens kyseliny zoledrónovej 37 % alebo 72 % hodnoty u pacienta, ktorý má klírens kreatinínu 84 ml/min. Sú dostupné len obmedzené farmakokinetické údaje o pacientoch so závažnou insuficienciou obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).


Kyselina zoledrónová nemá afinitu ku krvinkám a jej väzba na plazmatické bielkoviny je nízka (približne 56 %) a nezávisí od koncentrácie kyseliny zoledrónovej.


Osobitné skupiny pacientov

Pediatrickí pacienti

Obmedzené farmakokinetické údaje u detí so závažnou osteogenesis imperfecta naznačujú, že farmakokinetika kyseliny zoledrónovej u detí vo veku 3 až 17 rokov je podobná ako u dospelých pri podobnej hladine dávky mg/kg. Vek, telesná hmotnosť, pohlavie a klírens kreatinínu zrejme nemajú žiadny vplyv na systémovú expozíciu kyseline zoledrónovej.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Najvyššia jednorazová intravenózna dávka bez letálneho účinku bola 10 mg/kg telesnej hmotnosti u myší a 0,6 mg/kg u potkanov.


Subchronická a chronická toxicita

Kyselina zoledrónová je dobre tolerovaná, keď sa subkutánne podávala potkanom a intravenózne psom v dávkach do 0,02 mg/kg denne počas 4 týždňov. Podávanie 0,001 mg/kg/deň subkutánne potkanom a 0,005 mg/kg intravenózne psom raz za 23 dni počas až 52 týždňov bolo tiež dobre tolerované.


Najčastejším nálezom v štúdiách pri opakovanom podávaní bolo zväčšenie primárnej trabekulárnej časti kosti v metafýzach dlhých kostí u rastúcich zvierat pri takmer všetkých dávkach, čo bol nález v súlade s farmakologickou antiresorpčnou účinnosťou látky.


Bezpečné rozmedzie dávok vzhľadom na účinky na obličky bolo úzke v štúdiách pri dlhodobom opakovanom parenterálnom podávaní zvieratám, ale kumulatívne hladiny bez nežiaducich príhod v štúdiách pri jednorazovom podaní (1,6 mg/kg) a pri opakovanom podávaní až do jedného mesiaca (0,06–0,6 mg/kg/deň) nenaznačili účinky na obličky pri dávkach ekvivalentných alebo prevyšujúcich najvyššiu plánovanú terapeutickú dávku u ľudí. Dlhodobejšie opakované podávanie v dávkach, ktoré zahrnulo aj najvyššiu plánovanú terapeutickú dávku kyseliny zoledrónovej u ľudí, vyvolalo toxické účinky v iných orgánoch vrátane gastrointestinálneho traktu, pečene, sleziny a pľúc, ako aj v mieste podania intravenóznej injekcie.


Reprodukčná toxicita

Kyselina zoledrónová bola teratogénna u potkanov v subkutánnych dávkach > 0,2 mg/kg. Hoci sa u králikov nepozorovala žiadna teratogenita alebo fetotoxicita, zistila sa toxicita pre matky. Dystokia sa pozorovala pri najnižšej skúšanej dávke u potkanov (0,01 mg/kg telesnej hmotnosti).


Mutagenita a karcinogenita

Kyselina zoledrónová nebola mutagénna vo vykonaných testoch mutagenity a testy na karcinogenitu neposkytli žiadne dôkazy o karcinogénnom potenciáli.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol

Trinátriumcitrát

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Aby sa predišlo možným inkompatibilitám, koncentrát Zoledronic acid Fresenius Kabi sa má riediť 0,9 % m/V roztokom chloridu sodného alebo 5 % m/V roztokom glukózy.


Koncentrát Zoledronic Acid Fresenius Kabi sa nesmie miešať s infúznymi roztokmi obsahujúcimi vápnik alebo iné dvojmocné katióny ako napr. Ringerov laktátový roztok a má sa podať formou jednorazového intravenózneho roztoku osobitnou infúznou súpravou.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


Po nariedení: Chemická a fyzikálna stabilita bola preukázaná počas 24 hodín pri teplote 2 °C – 8 °C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má nariedený roztok použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za dĺžku a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a za normálnych okolností nemá presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 °C – 8 °C. Roztok uchovávaný v chladničke sa má pred podaním zohriať na izbovú teplotu.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Podmienky na uchovávanie pripraveného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Plastová injekčná liekovka vyrobená z bezfarebného polypropylénu s brómbutylovou gumovou zátkou a hliníkovým viečkom a s plastovým flip-off uzáverom.


Balenie obsahuje 1, 4 alebo 10 injekčných liekoviek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pred podaním sa 5 ml koncentrátu z jednej injekčnej liekovky alebo objem koncentrátu odobratý podľa potreby má ďalej nariediť so 100 ml infúzneho roztoku bez obsahu vápnika (0,9 % m/V roztok chloridu sodného alebo 5 % m/V roztok glukózy).


Štúdie so sklenenými fľaštičkami, ako aj s mnohými inými druhmi obalov vyrobených z polyvinylchloridu, polyetylénu a polypropylénu (naplnených 0,9 % m/V roztokom chloridu sodného alebo 5 % m/V roztokom glukózy) nepreukázali inkompatibilitu s liekom Zoledronic acid Fresenius Kabi.


Ďalšie informácie o zaobchádzaní s liekom Zoledronic acid Fresenius Kabi vrátane pokynov na prípravu znížených dávok sa uvádzajú v časti 4.2.


Počas prípravy infúzie sa musia dodržiavať aseptické postupy. Len na jednorazové použitie.


Použiť sa má len číry roztok bez viditeľných častíc a bez zafarbenia.


Zdravotníckym pracovníkom sa odporúča, aby nespotrebovaný Zoledronic acid Fresenius Kabi nelikvidovali prostredníctvom kanalizácie.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Fresenius Kabi s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


87/0494/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22.11.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2014

17

Zoledronic Acid Fresenius Kabi 4 mg/5 ml infúzny koncentrát