+ ipil.sk

Zoleptil 50 mgPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2014/02132


Písomná informácia pre používateľa


Zoleptil 25 mg

Zoleptil 50 mg

Zoleptil 100 mg


obalené tablety


zotepín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Zoleptil a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zoleptil

3. Ako užívať Zoleptil

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Zoleptil

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Zoleptil a na čo sa používa


Zoleptil obsahuje liečivo zotepín, ktoré patrí medzi antipsychotiká. Sú to lieky, ktoré potláčajú psychotické príznaky, zmierňujú a odstraňujú halucinácie a bludy, zmätenosť a nepokoj.

Zoleptil je určený na liečbu schizofrénie.

Zoleptil pomáha pri úprave zmien myslenia a vnímania, pri stavoch zmätenosti, strate kontroly nad svojím správaním.

Zoleptil pomáha pri týchto príznakoch, vyskytujúcich sa pri náhlych (akútnych) ale aj dlhotrvajúcich (chronických) formách ochorení. V prípade zlepšenia stavu, Zoleptil pomáha pri predchádzaní návratu ochorenia (prevencia recidívy).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zoleptil


Neužívajte Zoleptil

 • ak ste alergický na zotepín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak máte akútnu dnu alebo ste v minulosti mali obličkové kamene

 • pri akútnej otrave liekmi tlmiacimi centrálnu nervovú sústavu vrátane alkoholu


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Zoleptil, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak u vás alebo u niekoho iného vo vašej rodine došlo k tvorbe krvných zrazenín, keďže lieky ako tento sú spájané s tvorbou krvných zrazenín. (upchatie ciev, embólia)

 • ak sa u vás vyskytla intoxikácia z akéhokoľvek dôvodu

 • ak máte ochorenie srdca

 • al máte vysoký krvný tlak

 • ak máte problémy s močovými cestami (u mužov to môžu byť problémy s prostatou)

 • ak máte glaukóm (očná choroba - zvýšený vnútroočný tlak)

 • ak sa u vás vyskytla nepriechodnosť čriev

 • ak vy alebo niekto z vašich blízkych príbuzných má epilepsiu

 • ak máte chorobu obličiek alebo pečene

 • ak máte Parkinsonovu chorobu

 • ak máte obličkové kamene alebo dnu

 • ak máte vysoký krvný tlak spôsobený nádorom v okolí obličiek

 • ak užívate ďalšie lieky, najmä na srdce (vrátane močopudných liekov (diuretík)

 • ak užívate antihypertenzíva (na liečbu vysokého krvného tlaku)

 • ak užívate trankvilizéry (lieky na upokojenie pri citových (emocionálnych) poruchách

 • ak užívate iné antipsychotiká (lieky na liečbu psychických porúch)

 • ak užívate antidepresíva (na liečbu depresie)

 • ak užívate lieky na liečbu dny


Deti a dospievajúci

Zoleptil nesmú užívať deti a dospievajúci do 18 rokov.


Iné lieky a Zoleptil

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ešte ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky sa pri užívaní Zoleptilu vzájomne ovplyvňujú alebo zvyšujú pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov.

Pri súčasnom užívaní Zoleptilu a iných liekov môže dôjsť ku vzniku epileptických záchvatov.

Pri súčasnom užívaní Zoleptilu s liekmi na zníženie krvného tlaku alebo anestetikami (látky spôsobujúce znecitlivenie) môže dôjsť k poklesu krvného tlaku.

Pri súčasnom užívaní fluoxetínu (liek na liečbu depresie) alebo diazepamu (liek na potlačenie úzkosti, nepokoja, strachu a napätia) môže dôjsť k zvýšeniu účinku Zoleptilu.


Zoleptil a jedlo a nápoje

Zoleptil sa môže užívať bez ohľadu na príjem potravy.

Počas užívania Zoleptilu sa neodporúča piť alkoholické nápoje. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Zoleptil sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ prínos liečby pre matku výrazne neprevýši možné riziko pre dieťa.

Ak ste žena v plodnom veku, poraďte sa so svojím lekárom o použití vhodnej antikoncepcie počas užívania Zoleptilu.


Počas užívania Zoleptilu nedojčite. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Nasledujúce príznaky sa môžu objaviť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace) užívali Zoleptil: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Zoleptil môže spôsobiť malátnosť a zhoršenie duševnej činnosti,preto počas užívania tohto lieku neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje.


Zoleptil obsahuje mliečny cukor (laktózu), glukózu a sacharózu

Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začatím liečby.


3. Ako užívať Zoleptil


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár vám presne povie, koľko tabliet Zoleptilu máte užívať a ako dlho ich máte užívať. Dávkovanie je individuálne. Je veľmi dôležité, aby ste užívali presné dávky lieku tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik


Zvyčajná dávka u dospelých je jedna 25 mg tableta Zoleptilu trikrát denne. V niektorých prípadoch môže lekár zvýšiť dávku až na jednu 100 mg tabletu Zoleptilu trikrát denne. Odporúča sa zvyšovať dávku v intervale 4 dní. Dávka vyššia ako 100 mg Zoleptilu trikrát denne môže zvýšiť riziko epileptických záchvatov.


Je dôležité, aby ste nikdy neprekročili lekárom predpísanú dávku.


Ak ste starší pacient alebo máte ťažkosti s pečeňou či obličkami, možno bude potrebné vašudávku upraviť. Začiatočná dávka sa má znížiť na 25 mg dvakrát denne a na základe vášho stavu upraviť na maximálnu dávku 3 tablety Zoleptilu 25 mg dvakrát denne.


Zoleptil sa užíva nezávisle od príjmu potravy. Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa dostatočným množstvom vody.


Použitie u detí a dospievajúcich

Zoleptil nie je vhodný na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Ak užijete viac Zoleptilu, ako máte

Ak ste nedopatrením užili viac tabliet Zoleptilu, ako ste mali, kontaktujte svojho lekára alebo navštívte najbližšiu nemocnicu a vezmite si svoj liek so sebou.


Ak zabudnete užiť Zoleptil

Ak zabudnete užiť svoju dennú dávku, užite ju čo najskôr, ako si spomeniete. Ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Zoleptil

Užívajte Zoleptil tak dlho ako vám určí váš lekár. Neprerušujte liečbu, pokiaľ vám to nepovie váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak si nie ste niečím istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené s uvedenou frekvenciou výskytu:


Veľmi častévedľajšie účinky(môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb): infekcie, zvýšenie alebo zníženie počtu bielych krviniek, nepokoj, úzkosť, depresia, nespavosť, závraty, extrapyramidový syndróm (akatízia – nepokoj, neschopnosť stáť alebo sedieť v pokoji; dyskinézia – mimovoľné pohyby; dystónia – porucha napätia svalstva a parkinsonizmus – poruchy hybnosti), bolesti hlavy, nespavosť, rozmazané videnie, zrýchlená srdcová činnosť, nízky tlak krvi, nádcha, zápcha, sucho v ústach, poruchy trávenia, zvýšené slinenie, potenie, telesná slabosť, zimnica, bolesť, zhoršenie pečeňových testov, zmeny sedimentácie, zmeny na EEG (elektroencefalograme), zvýšenie telesnej hmotnosti.


Časté vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): chrípkové príznaky, výskyt nezvyčajných krvných buniek, zníženie počtu červených krviniek, zvýšenie počtu krvných doštičiek, zvýšenie hladiny prolaktínu, zvýšenie alebo zníženie hladiny glukózy v krvi, hyperlipidémia (zvýšená hladina tukov v krvi), hyperurikémia (zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi), zmätenosť, zníženie libida (pohlavnej túžby), nervozita, kŕče, poruchy vegetatívneho nervového systému, poruchy reči, synkopa (krátkodobé bezvedomie), zápal spojoviek, nepravidelnosť srdcového rytmu, vysoký krvný tlak, posturálna hypotenzia (závraty po vzpriamení sa), zhoršenie kašľa, dýchavičnosť, bolesť brucha, nechutenstvo, zvýšená chuť do jedla, hnačka, nevoľnosť, vracanie, akné, suchá pokožka, vyrážka, bolesť kĺbov, bolesť svalov, únik moču, impotencia, bolesť na hrudníku, horúčka, nevoľnosť, opuch, smäd, zvýšená hladina kreatinínu, zmeny na EKG (elektrokardiograme), zníženie hmotnosti.


Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):zníženie počtu krvných doštičiek, alergické reakcie, nežiaduca tvorba mlieka, delírium, výpadok pamäti, poruchy chôdze, zvýšenie činnosti centrálneho nervového systému, bezvedomie, poruchy citlivosti, porucha koordinácie pohybov, malígny neuroleptický syndróm (vysoká horúčka, svalová stuhnutost, poruchy vedomia, kŕčové zášklby svalov, zvýšená hladina kreatinkinázy), spomalenie srdcového rytmu, búšenie srdca, krvácenie z nosa, zväčšenie brucha, poruchy činnosti čriev, vypadávanie vlasov, fotosenzitivita (citlivosť na slnečné svetlo), svalová slabosť, zadržiavanie moču, poruchy ejakulácie, poruchy menštruácie, opuch tváre, zníženie telesnej teploty.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb): šok.


Neznáme(z dostupných údajov): krvné zrazeniny v žilách, najmä v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a začervenanie nohy), ktoré sa môžu pohybovať cez cievy do pľúc, kde spôsobujú bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Zoleptil


Uchovávajte mimo dohľadu adosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Zoleptil obsahuje

 • Liečivo je zotepín. Jedna tableta obsahuje 25 mg, 50 mg alebo 100 mg zotepínu.

 • Ďalšie zložky sú:

 • monohydrát laktózy,

 • mikrokryštalická celulóza,

 • hyprolóza,

 • magnéziumstearát,

 • kukuričný škrob,

 • sacharóza,

 • dihydrogénfosforečnan draselný,

 • makrogol 20 000, povidón 40,

 • tekutá glukóza,

 • uhličitan vápenatý,

 • karnaubský vosk,

 • oxid titaničitý (E171),

 • čierny oxid železitý (E172),

 • obalová sústava mastercote SP 0112 žltá (iba Zoleptil 50 mg);

 • obalová sústava mastercote SP 0409 ružová (iba Zoleptil 100 mg).


Ako Zoleptil vyzerá a obsah balenia

Zoleptil 25 mg sú biele okrúhle obojstranne vypuklé obalené tablety s potlačou „Z 25“.

Zoleptil 50 mg sú žlté okrúhle obojstranne vypuklé obalené tablety s potlačou „Z 50“.

Zoleptil 100 mg sú ružové okrúhle obojstranne vypuklé obalené tablety s potlačou „Z 100“.


Každé balenie Zoleptilu obsahuje 30 obalených tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis CZ a.s.

Radlická 608/2, Smíchov

150 00 Praha 5

Česká republika


Výrobca

Rottendorf Pharma

Valenciennes

Francúzsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2014.


5Zoleptil 50 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2014/02132


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Zoleptil 25 mg

Zoleptil 50 mg

Zoleptil 100 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá obalená tableta Zoleptilu 25 mgobsahuje 25 mg zotepínu.

Každá obalená tableta Zoleptilu 50 mgobsahuje 50 mg zotepínu.

Každá obalená tableta Zoleptilu 100 mgobsahuje 100 mg zotepínu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Zoleptil 25 mg: 14,71 mg monohydrátu laktózy, 1,12 mg tekutej glukózy a 28,1 mg sacharózy.

Zoleptil 50 mg: 29,42 mg monohydrátu laktózy, 2,53 mg tekutej glukózy a 54,11 mg sacharózy.

Zoleptil 100 mg: 58,85 mg monohydrátu laktózy, 4,42 mg tekutej glukózy a 101,37 mg sacharózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Obalená tableta.


Zoleptil 25 mg sú biele okrúhle bikonvexné obalené tablety s potlačou „Z 25“.

Zoleptil 50 mg sú žlté okrúhle bikonvexné obalené tablety s potlačou „Z 50“.

Zoleptil 100 mg sú ružové okrúhle bikonvexné obalené tablety s potlačou „Z 100“.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Zoleptil patrí medzi antipsychotiká, ktoré potláčajú psychotické príznaky, zmierňujú a odstraňujú halucinácie a bludy, zmätenosť a nepokoj.

Zoleptil je určený na liečbu schizofrénie.

Zoleptil pomáha pri úprave zmien myslenia a vnímania, pri stavoch zmätenosti, pri strate kontroly nad svojim správaním.

Zoleptil pomáha pri týchto príznakoch vyskytujúcich sa v akútnych ale aj v chronických formách. V prípade zlepšenia stavu Zoleptil pomáha pri prevencii recidívy.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Dávkovanie


Dospelí

Účinná dávka sa pohybuje v rozpätí 75-300 mg denne. Ako začiatočná dávka sa odporúča 25 mg trikrát denne. Dávka sa môže upraviť podľa klinického stavu pacienta až do maximálnej dávky 100 mg trikrát denne. Odporúča sa dávku zvyšovať vždy v intervale štyroch dní.


Neodporúča sa dávka vyššia ako 100 mg trikrát denne, pretože sa môže zvýšiť riziko epileptických záchvatov.


Pediatrická populácia

Zoleptil sa neodporúča u detí a dospievajúcich do 18 rokov.


Starší pacienti a pacienti s renálnou alebo hepatálnou insuficienciou

Začiatočná dávka sa má znížiť na 25 mg dvakrát denne u starších pacientov a pacientov s poškodením obličiek a/alebo pečene. Dávka sa upravuje postupne, na základe tolerability a účinnosti na maximálnu dávku 75 mg dvakrát denne.


Spôsob podávania


Zoleptil sa užíva nezávisle od príjmu potravy.


4.3 Kontraindikácie


Zoleptil sa nesmie používať u pacientov so známou precitlivenosťou na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1


Zoleptil sa nemá podať pacientom s akútnou intoxikáciou liekmi tlmiacimi CNS vrátane alkoholu.


Podávanie urikozurík môže zapríčiniť zvýšenie rizika tvorby obličkových kameňov, preto sa Zoleptil nemá používať u pacientov s akútnou dnou.


Počas liečby Zoleptilom nemajú ženy dojčiť.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Zvýšená mortalita u starších pacientov s demenciou

V randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických štúdiách s atypickými antipsychotikami sa u pacientov s demenciou zistilo približne trojnásobné zvýšenie rizika cerebrovaskulárnych nežiaducich príhod. Mechanizmus tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nedá vylúčiť ani pre iné antipsychotiká alebo ďalšie populácie pacientov. U pacientov s rizikovými faktormi pre cerebrovaskulárne príhody je potrebné zotepín používať s opatrnosťou.

Zotepín znižuje prah vzniku epileptických záchvatov a výsledky PMS poukazujú na prokonvulzívny účinok závislý od dávky. Zotepín sa nemá používať na liečbu pacientov s epilepsiou v osobnej alebo rodinnej anamnéze, keď individuálny prínos neprevyšuje možné riziko. Údaje z kontrolovaných klinických štúdií preukázali, že frekvencia výskytu záchvatov v súvislosti s liečbou zotepínom pri podaní maximálnej dávky 300 mg/deň je asi 1 %. Celková dávka vyššia ako odporúčané maximum 300 mg denne môže závažne zvýšiť možný výskyt záchvatov. Preto sa odporúča neužívať dávky vyššie ako 300 mg denne. Je potrebné sa vyhnúť súčasnému podávaniu s inými antipsychotikami, pretože to môže viesť k ďalšiemu zníženiu prahu vzniku záchvatov. Opatrnosť je potrebná, ak dôjde k vysadeniu súčasne podávaného lieku tlmiaceho CNS.

V klinických štúdiách sa vyskytlo predĺženie QT intervalu závislé od dávky. Opatrnosť je potrebná pri podávaní zotepínu pacientom s rizikom arytmií, podobne aj pacientom so známym kardiovaskulárnym ochorením alebo pacientom užívajúcim iný liek, ktorý môže predlžovať QT interval alebo u ktorého je riziko hypokaliémie. Pri liečbe pacientov z týchto skupín sa odporúča EKG vyšetrenie pred začiatkom liečby, aby sa vylúčili pacienti s prítomným predlžením QT intervalu. Okrem EKG vyšetrenia je potrebné pre začatím liečby stanoviť hladinu elektrolytov (vápnik, draslík, sodík) a každú nerovnováhu korigovať a periodicky monitorovať, najmä pri každom zvýšení dávky. Pri každom zvyšovaní dávky je potrebné tiež EKG vyšetrenie. Zotepín vedie k zvýšeniu srdcovej frekvencie, preto sa má používať s opatrnosťou u pacientov s angínou pektoris spôsobenou ochorením koronárnych vencovitých tepien.


V súvislosti s užívaním antipsychotík boli hlásené prípady vzniku venóznej trombembólie (VTE). Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často získané rizikové faktory pre VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové faktory pre VTE pred, ako aj počas liečby zotepínom a prijať potrebné preventívne opatrenia.


Pri liečbe zotepínom, rovnako ako aj u ostatných antipsychotík, sa môže vyskytnúť malígny neuroleptický syndróm (NMS). Tento potenciálne fatálny syndróm zahŕňa svalovú rigiditu, hyperpyrexiu, stupor, nepravidelný tep a krvný tlak, zvýšenie plazmatickej hladiny kreatinínkinázy, myoglobinémiu a akútne renálne zlyhanie. Pri výskyte NMS sa musia okamžite vysadiť všetky antipsychotiká vrátane zotepínu a je potrebné sa poradiť so špecialistom.


Rovnako ako iné lieky blokujúce 1-receptory, môže zotepín vyvolať ortostatickú hypotenziu, hlavne na začiatku liečby a pri zvyšovaní dávky. Pacienti sa majú upozorniť, aby z polohy ležmo vstávali pomaly a rovnako, ako pri podávaní iných neuroleptík, je potrebné pravidelne kontrolovať tlak krvi. Pri ortostatickej hypotenzii je potrebné dávku znížiť alebo dávku zvyšovať len veľmi pomaly. Anestézia môže tiež zvýšiť riziko hypotenzie. Zotepín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s ťažkým srdcovým ochorením, vrátane ťažkej hypertenzie alebo zníženého srdcového výdaja.

Rovnako ako pri iných neuroleptikách môže dôjsť k zníženiu počtu bielych krviniek. Rozsiahle klinické skúsenosti so zotepínom poukazujú na to, že toto zníženie predstavuje minimálne riziko pre bezpečnosť pacienta. Ak vznikne podozrenie na zníženie počtu bielych krviniek (napr. výskyt infekcie), majú sa vykonať odborné opatrenia, ak je to potrebné.


U pacientov so zhoršenou funkciou pečene sa odporúča každý týždeň monitorovať funkciu pečene minimálne po dobu 3 mesiacov od začiatku liečby Zoleptilom.

U starších pacientov a pacientov so zníženou funkciou pečene alebo obličiek sa liečba začína nízkou dávkou a zvyšuje sa pozvoľna, maximálna dávka sa musí tiež redukovať (pozri časť 4.2).

Rovnako ako pri iných antipsychotikách, je potrebné pacienta upozorniť na možné zvýšenie telesnej hmotnosti a odporučiť mu diétny režim.

Zriedkavo sa v priebehu klinických štúdií vyskytla tardívna dyskinéza, avšak súvislosť s liečbou sa nepreukázala. Ak sa tardívna dyskinéza vyskytne, je potrebné dávku všetkých antipsychotík znížiť alebo liečbu prerušiť.

Po náhlom prerušení liečby antipsychotikami sa vyskytli akútne príznaky z vysadenia, ktoré zahŕňali nauzeu, vracanie, potenie a nespavosť. Rovnako sa môže objaviť návrat psychotických symptómov a vyskytli sa aj poruchy zahŕňajúce mimovoľné pohyby (akatízia, dystónia a dyskinéza). Preto sa odporúča pozvoľné vysadenie lieku.


Zotepín má anticholinergné vlastnosti a má sa s opatrnosťou používať u pacientov s hypertrofiou prostaty, retenciou moču, pri glaukóme s úzkym uhlom a paralytickom ileu.

Zotepín má urikozurické vlastnosti, preto je potrebné u pacientov s dnou alebo hyperurikémiou v anamnéze začať liečbu zotepínom s opatrnosťou a ďalej je potrebné zabezpečiť dostatočnú diurézu až do doby, keď sa hladina kyseliny močovej vráti na normálnu hodnotu. Rovnako ako pri iných urikozurikách, liečba zotepínom sa nesmie začať skôr ako 3 týždne po odoznení akútneho záchvatu dny. Existuje teoretické riziko zvýšenej tvorby obličkových kameňov, preto sa zotepín nemá podávať pacientom s nefrolitiázou v anamnéze. V praxi je toto riziko veľmi malé.


Rovnako ako ostatné antipsychotiká, zotepín môže negatívne ovplyvniť telesnú termoreguláciu (hyperpyrexia alebo hypotermia).

Teoreticky môže zotepín spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu u pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Opatrnosť je potrebná pri liečbe pacientov s nádorom drene nadobličiek (napr. feochromocytóm alebo neuroblastóm).

Zoleptil obsahuje tekutú glukózu, monohydrát laktózy a sacharózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, lapónskou deficienciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Zotepín má tlmivý účinok na CNS, preto sa musí podávať s opatrnosťou v kombinácii s inými rovnako pôsobiacimi liekmi. Antipsychotiká sú známe tým, že znižujú prah pre vznik epileptických záchvatov a PMS údaje pre zotepín preukázali prokonvulzívny účinok závislý od dávky. V prípade potreby súbežného podávania vyšších dávok iného antipsychotika, môže dôjsť k ďalšiemu zníženiu prahu pre vznik záchvatov.


Zotepín má významné alfa1 blokujúce vlastnosti, preto sa vyžaduje opatrnosť pri súčasnom podávaní s antihypertenzívami vrátane niektorých anestetík. Vzhľadom na jeho účinok na alfa-adrenoceptory, súčasné podanie adrenalínu môže viesť k náhlemu poklesu krvného tlaku. Teoreticky môže dôjsť k zníženiu účinkov alfa-metyldopy, guanetidínu a klonidínu.


V štúdii s desipramínom sa nezistili žiadne klinické interakcie súvisiace s činnosťou izoenzýmu CYP 2D6, čo poukazuje na to, že interakcie zotepínu s antidepresívami a inými liekmi závislými na tomto izoenzýme sú nepravdepodobné.


Opatrnosť je potrebná pri súbežnom použití fluoxetínu alebo diazepínu, môže dôjsť k zvýšeniu plazmatickej hladiny zotepínu a norzotepínu.


Klinické interakčné štúdie s antikonvulzívami a lítiom sa neuskutočnili.


Príjem potravy po jednorazovej perorálnej dávke zotepínu vedie k 30 % oneskoreniu zistenia zotepínu v krvnej plazme, je avšak nepravdepodobné, že ovplyvňuje absorpciu zotepínu pri chronickom podávaní.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Plazmatická koncentrácia lieku (AUC) bola v reprodukčných štúdiách na zvieratách všeobecne nižšia než u pacientov. Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne teratogénne účinky u potkanov a králikov. Nepriame prolaktínové a CNS sprostredkované účinky sa pozorovali u potkanov vrátane zníženia fertility a zvýšenia neonatálnej mortality. Pretože nie sú k dispozícii klinické údaje u ľudí, zotepín sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ prínos pre matku neprevýši potenciálne riziko pre dieťa. Ženy vo fertilnom veku majú počas liečby Zoleptilom používať adekvátnu antikoncepciu.


Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík vrátane Zoleptilu počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidových príznakov a/alebo práznakov z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžkjy trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch krmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


Laktácia

U laktujúcich potkanov sa preukázali prípady vylučovania zotepínu a jeho metabolitov do mlieka, podobná sekécia sa môže vyskytnúť aj u ľudí. Preto sa Zoleptil nemá používať u dojčiacich žien.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Zoleptil môže spôsobiť sedáciu a ovplyvniť mentálnu pozornosť. Pacienti sa majú upozorniť, aby počas liečby neviedli vozidlá a neobsluhovali stroje, pokiaľ sa nestanoví ich vnímavosť na tieto účinky.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledovné nežiaduce účinky sa vyskytli v klinickýc kých štúdiách najmenej v 4 prípadoch v súvislosti s liečbou zotepínom a spontánne počas jeho intenzívneho klinického používania (približne 1,98 milióna liečených pacientov).


Nežiaduce účinky boli klasifikované podľa triedy orgánového systému a nasledovnej frekvencie výskytu:

veľmi časté ( ≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Infekcie a nákazy

Veľmi časté: infekcia

Časté:syndróm podobný chrípke


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté: leukocytóza, leukopénia

Časté:výskyt abnormálnych krvných buniek, anémia, trombocytémia

Menej časté:trombocytopénia


Poruchy imunitného systému

Menej časté: alergická reakcia


Poruchy endokrinného systému

Časté: zvýšenie hladiny prolaktínu

Menej časté:nežiaduca laktácia


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté:hyperglykémia, hypoglykémia, hyperlipidémia, hypourikémia


Psychické poruchy

Veľmi časté:nepokoj, anxieta, depresia, nespavosť

Časté:zmätenosť, hostilita, zníženie libida, nervozita

Menej časté:delírium


Poruchy nervového systému

Veľmi časté:závraty, extrapyramídový syndróm (akatízia, dyskinézia, dystónie, parkinsonizmus), bolesť hlavy, somnolencia

Časté:kŕče, dysautonómia, poruchy reči, synkopa

Menej časté:amnézia, ataxia, stimulácia CNS, kóma, hypostézia, myoklonus, malígny neuroleptický syndróm.


Poruchy oka

Veľmi časté:rozmazané videnie.

Časté: konjunktivitída


Poruchy ucha a labyrintu:vertigo


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi časté:tachykardia

Časté:arytmie

Menej časté:bradykardia, palpitácie.

Neznáme: prípady žilovej trombembólie vrátane prípadov pľúcnej embólie a prípady hlbokej venóznej trombózy


Poruchy ciev

Veľmi časté:hypotenzia

Časté:hypertenzia, posturálna hypotenzia

Veľmi zriedkavé:šok


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi časté:rinitída

Časté:zhoršenie kašľa, dyspnoe

Menej časté: epistaxa


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:zápcha, suchosť v ústach, dyspepsia, zvýšená salivácia

Časté: bolesť brucha, anorexia, zvýšenie chuti do jedla, hnačka nauzea, vracanie

Menej časté:ileus, zväčšenie brucha


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: potenie

Časté: akné, suchá koža, vyrážka

Menej časté:alopécia, fotosenzitivita


Poruchy kostrovej, svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté:artralgia, ochorenia kĺbov, myalgia

Menej časté:myasténia


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté: inkontinencia moču

Menej časté:retencia moču


Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období

Menej časté:poruchy menštruácie

Neznáme: novorodenencký syndróm z vysadenia (pozri časť 4.6)


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté:impotencia

Menej časté:abnormálna ejakulácia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:asténia, zimnica, bolesť

Časté:bolesť na hrudníku, horúčka, nevoľnosť, edém, smäd

Menej časté:edém tváre, hypotermia


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté:zmeny sedimentácie, zmeny na EEG, zvýšené hodnoty funkčných testov pečene, zvýšenie hmotnosti

Časté:zvýšenie hodnoty kreatinínu, zmena na EKG, zníženie hmotnosti


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy predávkovania:predávkovanie môže mať za následok nadmerné farmakologické účinky, ako sú hypotenzia, tachykardia, arytmia, agitácia, výrazné motorické extrapyramídové účinky, hypotermia, hypertermia, epileptický záchvat, respiračná depresia, stupor alebo kóma.


V prípade predávkovania sa musí vziať do úvahy možný viacnásobný príjem liekov.

Liečba predávkovania:neexistuje žiadne špecifické antidotum zotepínu, preto sa majú využívať všetky nevyhnutné podporné opatrenia. Je potrebné zabezpečiť a udržiavať voľné dýchacie cesty a adekvátnu oxygenáciu a ventiláciu. Je treba zvážiť výplach žalúdka (po endotracheálnej intubácii v prípade, že je pacient v bezvedomí) a podanie aktívneho uhlia spolu s laxatívami. Ihneď sa má zabezpečiť monitorovanie srdcovej činnosti s nepretržitým sledovaním EKG na zistenie možných arytmií. Pri hypotenzii a kolapse obehu treba zvýšiť objem plazmy a zabezpečiť ďalšie vhodné opatrenia. V prípade, že sa na podporu vaskulárnej činnosti použili sympatomimetiká, nemá sa používať adrenalín a dopamín, pretože beta-stimulácia kombinovaná s 1‑antagonistami spolu s zotepínom môže zhoršiť hypotenziu. Srdcové arytmie môžu byť potlačené korekciou cirkulácie a porúch metabolizmu, pokiaľ sú pretrvávajúce alebo život ohrozujúce, je potrebná vhodná antiarytmická liečba. V prípade vážnych extrapyramidových príznakov je potrebná anticholinergická liečba. Pri epileptických záchvatoch sa podáva diazepam intravenózne, najlepšie v emulznej forme (je potrebné zabezpečiť zariadenie na umelé dýchanie a odborníka pre prípad ťažkostí s dýchaním). Až do pacientovho zotavenia sa má zabezpečit stály lekársky dohľad a monitorovanie stavu pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antipsychotiká, atypické antipsychotiká; ATC kód: NO5AX11


Mechanizmus účinku

Antipsychotický účinok zotepínu je s veľkou pravdepodobnosťou sprostredkovaný znížením CNS dopamínových funkcií prostredníctvom antagonizmu oboch D1 a D2 receptorov. Zotepín sa tiež viaže na štyri

5- hydroxytryptamínové (5-HT) podtypy, hlavne 5-HT2A5-HT2Ca nedávno objavené 5-HT6

a 5-HT‑receptory. Zotepín sa viaže na alfa-adrenoceptory a histamínové H1receptory. Tiež inhibuje spätné vychytávanie noradrenalínu, ktoré môže čiastočne kompenzovať alfa1-adrenergný antagonistický účinok zotepínu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Zotepín sa dobre absorbuje, vo veľkej miere podlieha metabolizmu prvého prechodu pečeňou (first-pass metabolism), najvyššia plazmatická hladina sa dosahuje po 2 až 3 hodinách, po čom nasleduje jej multifázové zníženie s eliminačným polčasom 14 hodín. Lineárne kinetiky demonštrujú dávku od 25 do 100 mg koncentrácie zotepínu, pričom eliminačný polčas nie je ovplyvnený zmenou dávky a podľa veľkosti dávky proporcionálne rastú hladiny plazmatickej koncentrácie. Koncentrácie zotepínu sú približne trikrát vyššie ako rovnajko účinný metabolit norzotepín, ktorý má podobný časový interval.


Zotepín sa nevylučuje nezmenený v signifikantných množstvách, ale sa premieňa na neaktívne polárne metabolity, ktoré boli identifikované ako konjugáty hydroxylových, demetylových a S-oxidových derivátov. Metabolity sa vylučujú močom a stolicou (v pomere 4:6).

Starší pacienti a pacienti s hepatálnymi a renálnymi dysfunkciami majú dvoj až trojnásobne vyššie plazmatické hladiny zotepínu v porovnaní s mladými, zdravými dobrovoľníkmi. V závislosti od pohlavia, údaje z klinických štúdií poukazujú na tendenciu vyšších plazmatických koncentrácií u zdravých žien. Po jednotlivej dávke ale pri rovnovážnom stave už nedochádzalo k zmenám v závislosti od pohlavia. Pri podávaní zotepínu trikrát denne pacientom so schizofréniou sa dosiahol rovnovážny stav za 4 dni. Cmaxa AUC boli tri až štyrikrát vyššie v rovnovážnom stave, čo zodpovedalo očakávanej akumulácii na základe pozorovaných eliminačných hodnôt. V rovnovážnom stave bola Cmaxnajmenej 2-krát vyššia než Cmina farmakokinetika zotepínu bola všeobecne konzistentná s lineárnou kinetikou. Plazmatické koncentrácie norzotepínu tvorili približne 30 % z koncentrácie zotepínu.


In vitrohepatálne mikrozomálne štúdie poukázali na CYP1A2 a CYP3A4, ktoré sú hlavnými izoenzýmami cytochrómu P450 zodpovednými za metabolizmus zotepínu. Nepozorovali sa žiadne farmakokinetické interakcie pri podávaní zotepínu spolu s dezsipramínom, čo potvrdzuje, že CYP2D6 nemá žiadnu účasť pri metabolizme zotepínu.


Väzba na plazmatické proteíny je 97 % u zotepínu a norzotepínu (farmakologicky aktívny metabolit zotepínu), relatívne nízka plazmatická koncentrácia dokazuje, že nedochádza po liekovej interakcii k vytesňovaniu z väzby na plazmatické proteíny.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie účinkov podania jednorazovej dávky zotepínu sa vykonali na myšiach, potkanoch, psoch a králikoch a štúdie opakovaného podávania lieku sa vykonali na psoch počas jedného roku a na králikoch počas dvoch rokov. Dvojročná štúdia na potkanoch bola kombinovanou štúdiou toxicity a karcinogenity, samostatná štúdia karcinogenity sa vykonala na myšiach. Dodatočne sa vykonali aj in vivoa in vitroštúdie genotoxicity. Reprodukčné štúdie sa vykonali na potkanoch a králikoch. Toxikologické reakcie vyvolané zotepínom boli v tomto predklinickom programe konzistentné s účinkami ostatných antipsychotík. Nezistil sa žiaden dôkaz toxicity na oči, krv, mutagenitu, karcinogenitu alebo teratogenitu. Hodnoty plazmatickej hladiny AUC zotepínu boli v predklinických štúdiách všeobecne vyššie ako tie, ktoré sa pozorovali u pacientov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


monohydrát ĺaktózy

mikrokryštalická celulóza

hyprolóza

magnéziumstearát

kukuričný škrob

sacharóza

dihydrogenfosforečnan draselný

makrogol 20 000

povidón 40

tekutá glukóza

uhličitan vápenatý

karnaubský vosk

oxid titaničitý (E171)

čierny oxid železitý (E172)

obalová sústava mastercote SP 0112 žltá (iba Zoleptil 50 mg)

obalová sústava mastercote SP 0409 ružová (iba Zoleptil 100 mg)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


42 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia: 30 obalených tabliet.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis CZ a.s.

Radlická 608/2, Smíchov

150 00 Praha 5

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Zoleptil 25 mg: 68/0148/99-S

Zoleptil 50 mg:: 68/0149/99-S

Zoleptil 100 mg: 68/0150/99-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.10.1999

Dátum predĺženia registrácie: 11.5.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2014


9Zoleptil 50 mg