+ ipil.sk

Zolmitriptan Zentiva 2,5 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.:2014/04937-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Zolmitriptan Zentiva2,5 mg filmom obalené tablety


zolmitriptán


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám.Nedávajte ho nikomu inému.Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Zolmitriptan Zentivaa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zolmitriptan Zentiva

3. Ako užívať Zolmitriptan Zentiva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Zolmitriptan Zentiva

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Zolmitriptan Zentiva a na čo sa používa


Zolmitriptan Zentiva obsahuje liečivo zolmitriptán a patrí do skupiny liekov nazývaných triptány.


Zolmitriptan Zentiva sa používa na liečbu migrény počas záchvatu(bolesť hlavy a nevoľnosť).


Príznaky migrény môžu byť spôsobené rozšírením krvných ciev v hlave. Zolmitriptan Zentiva obmedzuje rozšírenie týchto ciev.To pomáha odstrániť bolesť hlavy a ďalšie príznaky záchvatu migrény, ako je nevoľnosť (nutkanie na vracanie alebo vracanie) a citlivosť na svetlo a zvuk.

Zolmitriptan Zentiva je účinný len v prípade, že záchvat migrény už začal. Nepôsobí preventívne proti záchvatom migrény.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zolmitriptan Zentiva


NeužívajteZolmitriptan Zentivaak

 • ste alergický na zolmitriptán alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • máte vysoký krvný tlak.

 • ste niekedy mali srdcové problémy, vrátane infarktu, angíny (bolesť na hrudníku spôsobená námahou alebo úsilím), Prinzmetalovej angíny (bolesť na hrudníku, ktorá sa vyskytuje v pokoji), alebo ste pociťovali príznaky súvisiace so srdcom, ako je dýchavičnosť alebo tlak na hrudi.

 • máte problémy s krvným obehom (obmedzený prietok krvi v nohách alebo rukách).

 • ste mali mŕtvicu alebo krátkodobé príznaky podobné mŕtvici (prechodný ischemický záchvat).

 • máte závažné obličkové ťažkosti.

 • súčasne užívate niektoré iné lieky na migrénu; napr. ergotamín alebo lieky námeľového typu, ako dihydroergotamín a metysergid alebo iné lieky triptánového typu (pozri nižšie v časti: Iné lieky a Zolmitriptan Zentiva).


Neužívajte Zolmitriptan Zentiva, ak sa vás niečo z vyššie uvedeného týka. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete Zolmitriptan Zentiva užívať.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Zolmitriptan Zentiva, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak:

 • vám hrozí ischemická choroba srdca (zlé prúdenie krvi v tepnách srdca). Riziko je väčšie, ak fajčíte, máte vysoký krvný tlak, vysokú hladinu cholesterolu, cukrovku alebo keď niekto vo vašej rodine trpí ischemickou chorobou srdca.

 • ste niekedy mali problémy s pečeňou.

 • trpíte bolesťami hlavy, ktoré nie sú ako vaša obvyklá migréna.

 • vám bolo povedané, že máte Wolffov-Parkinsonov-Whiteov syndróm (typ nezvyčajného srdcového tepu).

 • užívate akékoľvek iné lieky na liečbu depresie alebo rastlinné prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (pozri nižšie časť „Iné lieky a Zolmitriptan Zentiva“).


Zolmitriptan Zentiva sa neodporúča u pacientov mladších ako 18 rokov a starších ako 65 rokov.


Tak ako u iných spôsobov liečby migrény, aj u Zolmitriptanu Zentiva platí, že ak ho užijete príliš veľa, môže spôsobiť každodenné bolesti hlavy alebo môže zhoršiť vašu migrénu. Opýtajte sa svojho lekára, ak si myslíte, že sa to týka aj vás. Možno bude potrebné prestať užívať Zolmitriptan Zentiva, aby ste vyriešili tento problém.


Iné lieky a Zolmitriptan Zentiva

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Povedzte svojmu lekárovi obzvlášť ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • Lieky na migrénu

 • Ak užívate triptány iné ako je Zolmitriptan Zentiva (napr. sumatriptán alebo naratriptán), počkajte 24 hodín pred užitím Zolmitriptanu Zentiva.

 • Po užití Zolmitriptanu Zentiva počkajte 24 hodín pred užitím ďalšieho triptánu.

 • Ak užívate lieky obsahujúce ergotamín alebo lieky námeľového typu (napr. dihydroergotamín alebo metysergid), počkajte 24 hodín pred užitím Zolmitriptanu Zentiva.

 • Po užití Zolmitriptanu Zentiva počkajte 6 hodín pred užitím ergotamínu alebo liekov námeľového typu.

 • Lieky na depresiu

 • Inhibítory monoaminooxidázy, známe tiež ako inhibitory MAO (napr. moklobemid).

 • SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu), ako je fluoxetín, paroxetín, fluvoxamín alebo sertralín.

 • SNRI (inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu) ako je venlafaxín alebo duloxetín.

 • Iné lieky

 • Cimetidín (na poruchu trávenia a žalúdočné vredy).

 • Chinolónové antibiotikum (napr. ciprofloxacín).

 • Neužívajte rastlinné lieky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) súbežne s týmto liekom, pretože môže byť pravdepodobnejšie, že sa vyskytnú vedľajšie účinky Zolmitriptanu Zentiva. Ak už užívate prípravok s ľuboníkom bodkovaným, prestaňte ho užívať a oznámte to pri najbližšej návšteve svojmu lekárovi.


Zolmitriptan Zentiva a jedlo a nápoje

Zolmitriptan Zentiva môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Neovplyvní to spôsob účinku Zolmitriptanu Zentiva.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Nie je známe, či je užívanie Zolmitriptanu Zentiva v priebehu tehotenstva škodlivé.

Preto by mal byť užívaný počas tehotenstva iba vtedy, ak potenciálny prínos pre matku preváži potenciálne riziko pre nenarodené dieťa a žiadna iná vhodná možnosť liečby nie je k dispozícii.

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o vylučovaní zolmitriptánu do materského mlieka. Preto, ako preventívne opatrenie, nedojčite počas 24 hodín od užitia lieku.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas záchvatu migrény môžu byť vaše reakcie pomalšie ako obvykle. Majte toto na mysli, keď šoférujete alebo používate akékoľvek nástroje alebo obsluhujete stroje.

Je nepravdepodobné, že by Zolmitriptan Zentiva mohol nepriaznivo ovplyvňovať schopnosť šoférovať, používať nástroje či obsluhovať stroje. Môže však spôsobiť ospalosť. Ešte predtým, ako začnete vykonávať tieto činnosti, počkajte, aby ste zistili vašu reakciu na Zolmitriptan Zentiva.


3. Ako užívať Zolmitriptan Zentiva


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zolmitriptan Zentiva sa užíva na liečbu záchvatov migrény. Užite Zolmitriptan Zentiva čo najskôr potom, ako vám začali migrénové bolesti. Môžete ho tiež užiť aj počas záchvatu migrény. Neužívajte ho ako preveciu záchvatov migrény.


Odporúčané dávkovanie

Neužívajte viac ako predpísanú dávku.


Dospelí (od 18 do 65 rokov)

Zvyčajná počiatočná dávka je 2,5 mg zolmitriptánu.

Ak vám 2,5 mg zolmitriptánu dostatočne nepomôže pri migréne, informujte svojho lekára. Váš lekár môže zmeniť liečbu a môže vám odporučiť zvýšiť dávku na 5 mg zolmitriptánu pri ďalšom záchvate migrény.

Výskyt vedľaších účinkov je pravdepodobnejší pri vyšších dávkach.

Maximálna denná dávka je 10 mg zolmitriptánu.


Špeciálne skupiny pacientov

Pacienti vo veku nad 65 rokov

Zolmitriptan Zentiva sa nemá podávať pacientom nad 65 rokov.


Pacienti s ochorením pečene

Ak máte problémy s pečeňou, odporúčaná maximálna denná dávka je znížená na 5 mg.


Pacienti s ochorením obličiek

Vaša dávka môže byť rovnaká ako u dospelých.


Použitie u detí a dospievajúcich do 18 rokov

Zolmitriptan Zentiva sa nemá podávať deťom a dospievajúcim do 18 rokov.


Užívanie lieku

 • Na vnútorné užívanie.

 • Tabletu zapite pohárom vody.

 • Zolmitriptan Zentiva môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Neovplyvní to spôsob účinku Zolmitriptanu Zentiva.


Ak migréna stále pretrváva po dvoch hodinách alebo ak sa vráti do 24 hodín

V prípade, že migréna stále pretrváva po dvoch hodinách alebo sa vráti do 24 hodín, môžete užiť ďalšiu dávku.


Neužívajte viac ako 2 dávky Zolmitriptanu Zentiva v priebehu 24 hodín.

Vždy počkajte aspoň 2 hodiny medzi dvomi dávkami.


Ak Zolmitriptan Zentiva dostatočne nepomôže pri migréne, informujte svojho lekára. Lekár môže zmeniť vašu liečbu.

Ak sa váš stav zhorší, vyhľadajte lekársku pomoc.


Ak užijete viac Zolmitriptanu Zentiva, ako máte

Ak užijete viac lieku ako máte alebo ho niekto náhodne požije, informujte svojho lekára alebo choďte ihneď do najbližšej nemocnice. Vezmite si balenie lieku a všetky zvyšné tablety so sebou, aby lekár vedel, čo ste užili.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každéhoNiektoré z nižšie uvedených príznakov môžu byť súčasťou samotného záchvatu migrény.


Ak sa u vás objaví niektorý z nižšie uvedených vedľajších účinkov, prestaňte liek užívať a ihneď vyhľadajte lekára.

 • Zriedkavé: môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 pacientov

 • Alergické reakcie vrátane svrbivej vyrážky (žihľavka) a opuchu tváre, pier, úst, jazyka a hrdla.

 • Veľmi zriedkavé: môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 pacientov

 • Angína (bolesť na hrudníku, často vyvolaná námahou), srdcový záchvat alebo kŕče krvných ciev srdca. Medzi príznaky patrí bolesť na hrudníku a dýchavičnosť.

 • Kŕče krvných ciev v črevách, čo môže spôsobiť poškodenie čreva. Medzi príznaky patrí bolesť žalúdka alebo krvavá hnačka.

 • Krvácanie do mozgu (mozgové krvácanie) alebo cievna mozgová príhoda.


V priebehu liečby s liečivom lieku Zolmitriptan Zentiva boli pozorované tiež nasledujúce vedľajšie účinky

 • Časté: môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 pacientov

Tieto vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne a vymiznú po krátkej dobe.

 • Neobvyklé pocity, ako mravčenie v prstoch na rukách a nohách alebo na koži, ktorá je citlivá na dotyk.

 • Pocit ospalosti, závratov alebo tepla.

 • Bolesť hlavy.

 • Nepravidelný tep srdca.

 • Pocit na vracanie (nauzea) alebo nevoľnosť (vracanie).

 • Bolesť žalúdka.

 • Sucho v ústach.

 • Svalová slabosť alebo bolesť svalov.

 • Pocit slabosti.

 • Ťažoba, napätie, bolesť alebo tlak v hrdle, krku, rukách a nohách, alebo na hrudníku.

 • Ťažkosti pri prehĺtaní (dysfágia).

 • Menej časté: môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 100 pacientov

 • Veľmi rýchly tep srdca.

 • Mierne zvýšený krvný tlak.

 • Zvýšenie množstva vylúčenej vody (moču) alebo častejšie vylučovanie vody.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Zolmitriptan Zentiva


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Zolmitriptan Zentiva obsahuje

Liečivo je zolmitriptán.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 2,5 mg zolmitriptánu.

Ďalšie zložky sú

Jadro tablety: manitol (E421), mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát (E470b)

Obal tablety:hypromelóza (E 464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, makrogol 8000, žltý oxid železitý (E 172).


Ako vyzerá Zolmitriptan Zentiva a obsah balenia

Zolmitriptan Zentiva je žltá, okrúhla, vypuklá filmom obalená tableta s priemerom 7,5 ± 0,3 mm, s vytlačeným ‘2.5’ na jednej strane a hladká na druhej strane.

Veľkosť balenia: 2 filmom obalené tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, k. s.

U Kabelovny 130

102 37 Praha 10

Česká republika


Výrobca

S.C. Zentiva S.A.

Theodor Pallady Nr 50

032266 Bukurešť

Rumunsko


Tento liek je registrovaný v členských štátoch EHP pod nasledovnými názvami


Nemecko

Zolmilex 2,5 mg Filmtabletten

Maďarsko

ALGOMIGRAN 2,5 mg filmtabletta

Poľsko

Zolmitriptan Zentiva

Slovensko

Zolmitriptan Zentiva 2,5 mg filmom obalené tablety

Česko

Zolmitriptan Zentiva 2,5 mg potahované tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2015


6


Zolmitriptan Zentiva 2,5 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.:2014/04937-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Zolmitriptan Zentiva2,5 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 2,5 mg zolmitriptánu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Žlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s priemerom 7,5 ± 0,3 mm, na jednej strane je vytlačené ‘2.5’, druhá strana je hladká.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Zolmitriptan Zentivaje indikovaný na akútnu liečbu migrény s aurou alebo bez aury.


Zolmitriptan Zentivanie je indikovaný na profylaxiu migrény.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie:

Odporučená dávka je 2,5 mg zolmitriptánu. Odporúča sa užiť Zolmitriptan Zentiva čo najskôr po nástupe migrenóznych bolestí hlavy, je však účinný, aj keď sa užije neskôr.


Ak sa príznaky migrény opakujú v priebehu 24 hodín po prvej dávke, je možné podať ďalšiu dávku. Ak je potrebná druhá dávka, nemá sa podať skôr ako 2 hodiny po podaní prvej dávky. Ak pacient neodpovedá na prvú dávku, je nepravdepodobné, že by pri tom istom záchvate bola ďalšia dávka účinná.


Ak sa nedosiahne uspokojivý účinok s dávkou 2,5 mg, na liečbu ďalšieho záchvatu migrény sa môže zvážiť podanie dávky 5 mg.

Celková denná dávka nemá prekročiť 10 mg. V priebehu 24 hodín sa nemajú podať viac ako dve dávky.


Špeciálne skupiny pacientov:


Pacienti nad 65 rokov

Bezpečnosť a účinnosť Zolmitriptanu Zentiva u pacientov nad 65 rokov nebola stanovená. Použitie Zolmitriptanu Zentiva u starších pacientov sa preto neodporúča.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Metabolizmus zolmitriptánu je znížený u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri časť 5.2). U pacientov s miernou alebo ťažkou poruchou funkcie pečene sa odporúča podávať maximálne 5 mg zolmitriptánu v priebehu 24 hodín. Ale u pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s klírensom kreatinínu vyšším ako 15 ml/min nie je potrebné dávku upravovať (pozri časti 4.3 a 5.2).


Interakcie, ktoré si vyžadujú úpravu dávkovania (pozri časť 4.5)

U pacientov, ktorí súbežne užívajú inhibítory MAO-A sa odporúča maximálna dávka 5 mg v priebehu 24 hodín.

Maximálna dávka 5 mg zolmitriptánu v priebehu 24 hodín sa odporúča aj u pacientov, ktorí súbežne užívajú cimetidín.


U pacientov, ktorí súbežne užívajú špecifické inhibítory CYP1A2, ako je fluvoxamín a chinolóny (napr. ciprofloxacín), sa odporúča maximálna dávka 5 mg zolmitriptánu v priebehu 24 hodín.

Deti (do 12 rokov)

Bezpečnosť a účinnosť podávania zolmitriptánu deťom nebola hodnotená. Podávanie Zolmitriptanu Zentiva deťom sa preto neodporúča.


Dospievajúci (12 - 17 rokov)

Účinnosť zolmitriptánu nebola preukázaná v placebom kontrolovanom klinickom skúšaní u pacientov vo veku 12 až 17 rokov. Použitie Zolmitriptanu Zentiva u dospievajúcich sa preto neodporúča.


Spôsob podávania:

Tablety Zolmitriptan Zentiva sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa vodou.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Stredne ťažká alebo ťažká hypertenzia a ľahká neliečená hypertenzia.

 • Infarkt myokardu alebo ischemická choroba srdca v anamnéze.

 • Pacienti s príznakmi alebo prejavmi podobnými ischemickej chorobe srdca.

 • Spazmus koronárnych ciev/Prinzmetalova angína.

 • Porucha periférnych ciev.

 • Cerebrovaskulárna príhoda (CVA) alebo prechodný ischemický záchvat (TIA) v anamnéze.

 • Súbežné podávanie zolmitriptánu s ergotamínom alebo derivátmi ergotamínu (vrátane metysergidu) alebo iných agonistov 5-HT1B/1D (napr. sumatriptán, naratriptán).

 • Klírens kreatinínu nižší ako 15 ml/min.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Zolmitriptan Zentiva sa má podávať iba v prípade, ak je jasne stanovená diagnóza migrény. Rovnako ako pri iných spôsoboch akútnej liečby migrény je potrebné u pacientov, u ktorých doteraz nebola diagnostikovaná migréna alebo u pacientov s atypickými symptómami migrény, pred začiatkom liečby vylúčiť všetky ostatné závažné neurologické ochorenia. Zolmitriptan Zentiva nie je indikovaný na liečbu hemiplegickej, bazilárnej alebo oftalmoplegickej migrény.

U pacientov liečených 5HT1B/1D agonistami bolo zaznamenané krvácanie do mozgu, subarachnoidálne krvácanie, mŕtvica a iné cerebrovaskulárne príhody. U pacientov s migrénou je treba mať na pamäti možnosť rizika vzniku niektorých cerebrovaskulárnych príhod.


Zolmitriptán sa nemá podávať pacientom so symptomatickým Wolffovým-Parkinsonovým-Whitovým syndrómom alebo pacientom s arytmiami spojenými s inými akcesórnymi prevodovými dráhami.


Vo veľmi zriedkavých prípadoch, rovnako ako u iných 5HT1B/1D agonistov, boli hlásené prípady koronárnych vazospazmov, angíny pektoris a infarktu myokardu. Zolmitriptan Zentiva sa nemá podávať pacientom, u ktorých sú prítomné rizikové faktory pre vznik ischemickej choroby srdca (napr. fajčenie, hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, dedičnosť), bez predchádzajúceho kardiovaskulárneho vyšetrenia (pozri časť 4.3). Ženám po menopauze a mužom nad 40 rokov s uvedenými rizikovými faktormi je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť. Tieto vyšetrenia však nemusia identifikovať každého pacienta so srdcovým ochorením a vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytli závažné kardiologické nežiaduce účinky aj u pacientov bez základného kardiovaskulárneho ochorenia.


Tak ako pri iných agonistoch 5- HT1B/1D receptorov, boli po podaní zolmitriptánu hlásené – ťažoba, tlak a zvieranie na hrudníku (pozri časť 4.8). Ak sa vyskytne bolesť na hrudi alebo iné symptómy zodpovedajúce ischemickej chorobe srdca, ďalšie dávky zolmitriptánu sa nemajú podávať, kým sa nevykoná príslušné vyšetrenie.


Tak ako pri iných 5- HT1B/1D agonistoch, vyskytlo sa prechodné zvýšenie krvného tlaku u pacientov s hypertenziou i bez hypertenzie v anamnéze; veľmi zriedkavo sa tieto zvýšenia krvného tlaku spájali s významnými klinickými prejavmi. Odporúčané dávky zolmitriptánu sa nemajú prekročiť.


Tak ako pri iných 5- HT1B/1D agonistoch, boli u pacientov užívajúcich zolmitriptán zriedkavo hlásené anafylaktické / anafylaktoidné reakcie.


Dlhodobé užívanie akéhokoľvek lieku proti bolesti hlavy môže tieto bolesti zhoršiť. V prípade výskytu alebo podozrenia na výskyt takéhoto stavu sa vyžaduje odborná pomoc a liečba sa má prerušiť. Diagnózu bolesti hlavy v súvislosti s nadmerným užívaním liekov proti bolesti je potrebné vziať do úvahy u pacientov, ktorí trpia častými alebo každodennými bolesťami hlavy aj napriek (alebo kvôli) pravidelnému užívaniu liekov proti bolesti hlavy.


Pri súbežnom užívaní triptánov a selektívnych inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRI) bol hlásený výskyt sérotonínového syndrómu. Sérotonínový syndróm je potenciálne život ohrozujúci stav, ktorý môže zahŕňať symptómy ako: zmeny duševného stavu (napr. nepokoj, halucinácie, kóma), autonómnu instabilitu (napr. tachykardia, nestály krvný tlak, hypertermia), neuromuskulárne zmeny (napr. hyperreflexia, nekoordinovanosť) a/alebogastrointestinálne príznaky (napr. nauzea, vracanie, hnačka). Ak je súbežná liečba zolmitriptánom spolu so SSRI alebo SNRI klinicky oprávnená, odporúča sa starostlivo sledovať stav pacienta, a to na začiatku liečby a počas zvyšovania dávky (pozri časť 4.5).


Nežiaduce účinky sa môžu častejšie vyskytovať pri súbežnom podávaní triptánov a rastlinných preparátov obsahujúcich ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).


Zolmitriptán podaný vo forme konvenčných perorálnych tabliet počas aury nepôsobil preventívne na záchvat migrény, a preto sa má Zolmitriptan Zentiva podávať až pri migréne vo fáze bolesti hlavy.


4.5 Liekové a iné interakcie


V interakčných klinických štúdiach uskutočnených s kofeínom, ergotamínom, dihydroergotamínom, paracetamolom, metoklopramidom, pizotifénom, fluoxetínom, rifampicínom a propranololom sa nezistili žiadne klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike zolmitriptánu alebo jeho aktívneho metabolitu.


Na základe údajov získaných od zdravých jedincov možno predpokladať, že neexistujú žiadne farmakokinetické alebo klinicky významné interakcie medzi zolmitriptánom a ergotamínom,avšak teoreticky sa dá predpokladať zvýšené riziko výskytu koronárnych vazospazmov, preto je súbežné podávanie kontraindikované. Preto po podaní liekov obsahujúcich ergotamín sa odporúča počkať minimálne 24 hodín a až potom podať zolmitriptán. Naopak, po podaní zolmitriptánu sa odporúča počkať minimálne 6 hodín a až potom podať akýkoľvek liek s obsahom ergotamínu (pozri časť 4.3).


Po podaní moklobemidu, špecifického inhibítora MAO-A, došlo k miernemu (26 %) nárastu AUC zolmitriptánu a k trojnásobnému nárastu AUC aktívneho metabolitu. Preto sa u pacientov užívajúcich inhibítory MAO-A odporúča maximálna dávka zolmitriptánu 5 mg v priebehu 24 hodín. Lieky sa nemajú podávať súbežne, ak sú dávky moklobemidu vyššie ako 150 mg 2-krát denne.


Po podaní cimetidínu, ktorý je hlavným inhibítorom cytochrómu P450, sa polčas zolmitriptánu predĺžil o 44 % a AUC sa zvýšila o 48 %. Navyše, polčas a AUC aktívneho N-desmetylmetabolitu (183C91) sa zdvojnásobil.U pacientov, ktorí užívajú cimetidín, sa preto odporúča maximálna dávka 5 mg zolmitriptánu v priebehu 24 hodín. Na základe celkového interakčného profilu sa nedá vylúčiť interakcia s inhibítormi cytochrómu P450 izoenzýmu CYP1A2. Z tohto dôvodu sa rovnaké zníženie dávky odporúča pri súbežnom podávaní s látkami tohto typu, akými sú fluvoxamín a chinolónové antiobiotiká (napr. ciprofloxacín).


Selegilín (inhbítor MAO-B) a fluoxetín (selektívny inhibítor spätného vychytávania sérotonínu, SSRI) nespôsobili žiadne farmakokinetické interakcie so zolmitriptánom. Avšak,vyskytli sa sporadické hlásenia popisujúce pacientov s príznakmi hodiacimi sa na sérotonínový syndróm (vrátane zmien psychického stavu, autonómnej instability a neuromuskulárnych abnormalít) po podaní selektívnych inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRI) a triptánov (pozri časť 4.4).


Tak ako pri iných agonistoch 5-HT1B/1D, aj zolmitriptán môže spôsobiť oneskorenie absorpcie iných liekov.

Je potrebné sa vyhnúť súbežnému podaniu iných agonistov 5-HT1B/1Ddo 24 hodín od podania zolmitriptánu. Rovnako tak je potrebné sa vyhnúť podaniu zolmitriptánu do 24 hodín od podania iných agonistov 5-HT1B/1D .


Tak ako pri iných 5HTIB/ID agonistoch, sú možné dynamické interakcie s rastlinným prípravkom z ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum), čo môže viesť k zvýšeniu nežiaducich účinkov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť podávania lieku počas tehotenstva nebola u ľudí stanovená. Výsledky experimentálnych štúdií na zvieratách nepreukázali priame teratogénne účinky. Avšak na základe výsledkov niektorých embryotoxických štúdií je možné predpokladať oslabenú životaschopnosť embrya. Zolmitriptán sa môže podávať v gravidite len vtedy, ak očakávaný prínos liečby u matky prevažuje nad prípadným rizikom pre plod.


Laktácia

Štúdie na zvieratách preukázali, že sa zolmitriptán vylučuje do mlieka dojčiacich samíc. Doteraz nie sú dostupné žiadne údaje o vylučovaní zolmitriptánu do materského mlieka u človeka. Preto je potrebná opatrnosť pri podávaní Zolmitriptanu Zentiva dojčiacim ženám. Vystavenie dojčaťa účinku zolmitriptánu sa má minimalizovať prerušením dojčenia na 24 hodín po liečbe.


Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje naznačujúce, že zolmitriptán môže ovplyvniť plodnosť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Zolmitriptan Zentiva nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Po podaní dávok až do 20 mg zolmitriptánu malej skupine zdravých jedincov sa nezistilo významné zhoršenie testov psychomotorických schopností. U pacientov, ktorí vykonávajú činnosti vyžadujúce zručnosť (napr. vedenie vozidla alebo obsluha strojov), sa odporúča opatrnosť, pretože počas záchvatu migrény sa môže vyskytnúť ospalosť alebo iné symptómy.


4.8 Nežiaduce účinky


Možné nežiaduce účinky sú spravidla prechodného charakteru, zvyčajne sa objavia do 4 hodín od podania lieku, ich výskyt nie je častejší pri opakovanej liečbe a vymiznú spontánne bez ďalšej liečby.


Nežiaduce účinky sú definované podľa frekvencie výskytu nasledovne: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Frekvencia výskytu

Nežiaduce účinky

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Anafylaxia/anafylaktoidné reakcie

Hypersenzitívne reakcie vrátane urtikárie, angioedému

Poruchy nervového systému

Časté

Abnormality alebo poruchy citlivosti

Závrat

Bolesť hlavy

Hyperestézia

Parestézia

Somnolencia

Pocit tepla

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Palpitácie

Menej časté

Tachykardia

Veľmi zriedkavé

Angína pektoris

Koronárny vazospazmus

Infarkt myokardu

Poruchy ciev

Menej časté

Mierne zvýšenie krvného tlaku

Prechodné zvýšenie systémového krvného tlaku

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Bolesť brucha

Sucho v ústach

Nauzea

Vracanie

Dysfágia

Veľmi zriedkavé

Gastrointestinálny infarkt alebo nekróza

Gastrointestinálne ischemické príhody, ktoré sa môžu prejavovať ako krvavá hnačka alebo bolesť brucha

Ischemická kolitída

Infarkt sleziny

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Svalová slabosť

Myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

Polyúria

Zvýšená frekvencia močenia

Veľmi zriedkavé

Nutkanie na močenie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Asténia

Ťažoba, napätie, bolesť alebo tlak v hrdle, krku, končatinách alebo na hrudníku


Niektoré symptómy môžu byť súčasťou samotného záchvatu migrény.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Dobrovoľníci, ktorí užili perorálne jednorazovo 50 mg zolmitriptánu, pociťovali útlm.


Eliminačný polčas po podaní zolmitriptánu je 2,5 – 3 hodiny (pozri časť 5.2), preto je potrebné pacientov po predávkovaní liekom Zolmitriptan Zentiva sledovať najmenej 15 hodín alebo po celý čas, kým pretrvávajú príznaky predávkovania.


Špecifické antidotum zolmitriptánu neexistuje. V prípade závažnej intoxikácie sa odporúča intenzívna starostlivosť, vrátane zabezpečenia a udržiavania priechodnosti dýchacích ciest, zabezpečenia dostatočnej oxygenácie a ventilácie a tiež sledovanie a podpora kardiovaskulárneho systému.


Nie je známe, aký vplyv má hemodialýza alebo peritoneálna dialýza na sérové koncentrácie zolmitriptánu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analgetiká; antimigreniká; selektívne agonisty sérotonínu (5-HT1)

ATC kód: N02CC03


Zolmitriptaán je selektívny agonista receptorov 5-HT1Ba 5-HT1D, ktoré sprostredkovávajú kontrakciu ciev. Zolmitriptán má vysokú afinitu k receptorom 5-HT1B/1D a nízku afinitu k receptorom 5-HT1A. Zolmitriptán nemá významnú afinitu (ako ukázali štúdie zamerané na väzbu rádioligandov) alebo farmakologický účinok na ostatné podtypy receptorov 5-HT (5-HT2, 5-HT3, 5-HT4) alebo na adrenergné, histamínové, muskarínové a dopaminergné receptory.

V modeloch na zvieratách spôsobuje podanie zolmitriptánu vazokonstrikciu v oblasti karotickej arteriálnej cirkulácie. Okrem toho, experimentálne štúdie na zvieratách ukazujú, že zolmitriptán inhibuje centrálnu a periférnu aktivitu trojklaného nervu, spolu s inhibíciou uvoľňovania neuropeptidov (peptidu odvodeného od génu pre kalcitonín (CGRP), vazoaktívneho intestinálneho peptidu (VIP) a substancie P).


V klinických skúškach so zolmitriptánom vo forme konvenčných tabliet bol nástup účinku zjavný 1 hodinu po podaní, so zvyšujúcim sa účinkom 2 – 4 hodiny po podaní, a to na bolesť hlavy a iné symptómy migrény, akými sú nauzea, fotofóbia a fonofóbia.


Zolmitriptán podaný vo forme konvenčných perorálnych tabliet je účinný na liečbu migrény s aurou alebo bez aury a migrény spojenej s menštruáciou. Zolmitriptán podaný vo forme konvenčných perorálnych tabliet počas aury nepôsobil preventívne na záchvat migrény, a preto sa má Zolmitriptan Zentiva podávať až pri migréne vo fáze bolesti hlavy.


V kontrolovanom klinickom skúšaní u 696 dospievajúcich s migrénou sa nepodarilo preukázať lepšiu účinnosť tabliet zolmitriptánu v dávkach 2,5 mg, 5 mg a 10 mg v porovnaní s placebom. Účinnosť liečby nebola preukázaná.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní zolmitriptánu vo forme konvenčných tabliet sa zolmitriptán u človeka rýchlo a dobre absorbuje (minimálne 64 %). Priemerná absolútna biodostupnosť materskej zlúčeniny je približne 40 %. Aktívny metabolit (183C91, N-desmetylmetabolit), ktorý je tiež agonista 5-HTIB/1Dreceptorov, je na zvieracích modeloch 2 – 6-krát účinnejší ako zolmitriptán.


Po podaní jednej dávky zdravým jedincom sa ukázalo, že zolmitriptán a jeho aktívny metabolit N-desmetylmetabolit majú AUC a Cmaxúmerné dávke v dávkovom rozpätí 2,5 – 50 mg. Absorpcia zolmitriptánu je rýchla, 75 % Cmaxsa dosiahne u zdravých jedincov v priebehu 1 hodiny a tieto plazmatické koncentrácie sa udržiavajú ešte počas 4 – 5 hodín po podaní dávky. Absorpciu zolmitriptánu neovplyvňuje prítomnosť jedla. Po podaní opakovaných dávok zolmitriptánu sa nedokázala jeho kumulácia. Plazmatické koncentrácie zolmitriptánu a jeho metabolitov sú nižšie počas prvých 4 hodín po podaní počas migrény v porovnaní s obdobím bez migrény, pravdepodobne z dôvodu oneskorenej absorpcie, ktorá súvisí so zníženou rýchlosťou vyprázdňovania žalúdka pozorovanou počas záchvatu migrény.


Zolmitriptán sa eliminuje z veľkej časti biotransformáciou v pečeni a vylučuje sa močom vo forme metabolitov. Existujú tri hlavné metabolity: kyselina indoloctová (hlavný metabolit v plazme a v moči), N-oxid a N-desmetylanalógy. N-desmetylovaný metabolit je aktívny, zatiaľ čo ostatné nie sú. Plazmatické koncentrácie N-desmetylmetabolitu sú približne polovičné v porovnaní s materským liečivom, preto sa predpokladá, že tento metabolit prispieva k terapeutickému účinku zolmitriptánu. Viac ako 60 % jednorazovej perorálnej dávky sa vylúči močom (hlavne ako kyslé indoloctové metabolity) a asi 30 % sa vylúči stolicou v nezmenenej forme.


Štúdia na vyhodnotenie vplyvu ochorenia pečene na farmakokinetiku zolmitriptánu ukázala, že AUC a Cmaxsa zvýšili o 94 % a 50 %, v uvedenom poradí, u pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene a o 226 % a 47 %, v uvedenom poradí, u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Expozícia metabolitom, vrátane aktívneho metabolitu, sa znížila. Pre aktívny metabolit 183C91 boli AUC a Cmaxznížené o 33 % a 44 %, v uvedenom poradí, u pacientov so stredne ťažkým poškodením pečene a o 82 % a 90 %, v uvedenom poradí, u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.


Plazmatický polčas (t½) zolmitriptánu u zdravých dobrovoľníkov bol 4,7 hodiny, u pacientov so stredne ťažkým poškodením pečene 7,3 hodiny a u pacientov so závažným ochorením pečene 12 hodín. Zodpovedanúce hodnoty t½pre matabolit 183C91 boli 5,7 hodiny, 7,5 hodiny a 7,8 hodiny, v uvedenom poradí.


Priemerný celkový plazmatický klírens po intravenóznom podaní je približne 10 ml/min/kg, z toho jedna štvrtina je renálny klírens. Renálny klírens je väčší ako rýchlosť glomerulárnej filtrácie, čo naznačuje renálnu tubulárnu sekréciu. Distribučný objem po intravenóznom podaní je 2,4 l/kg.Väzba zolmitriptánu a N-desmetylmetabolitu na plazmatické proteíny je nízka (približne 25 %).Priemerný eliminačný polčas zolmitriptánu je 2,5-3 hodiny. Polčasy jeho metobolitov sú podobné, čo svedčí o tom, že ich eliminácia je limitovaná rýchlosťou tvorby metabolitov.


Renálny klírens zolmitriptánu a všetkých jeho metabolitov je u pacientov so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie obličiek znížený (7 – 8-krát) v porovnaní so zdravými jedincami, hoci AUC materskej zlúčeniny a aktívneho metabolitu sú iba mierne zvýšené (16 % a 35 % v uvedenom poradí) a polčas eliminácie je predĺžený o 1 hodinu na výsledné 3 – 3,5 hodiny. Uvedené parametre sú v rozmedzí hodnôt pozorovaných u zdravých jedincov.


Farmakokinetika zolmitriptánu u zdravých starších osôb bola takmer rovnaká ako u zdravých mladých dobrovoľníkov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Účinky pozorované v predklinických skúškach po jednorazovom alebo opakovanom podaní dávky sa pozorovali iba pri dávkach oveľa vyšších ako sú maximálne dávky podávané u ľudí.


Výsledky in vitroa in vivotestov na genotoxicitu preukázali, že v klinickom používaní sa nepredpokladajú žiadne genotoxické účinky zolmitriptánu.


V testoch na karcinogenitu na myšiach a potkanoch sa nezistili žiadne tumory významné pre klinické používanie.


Takisto ako ostatné agonisty receptorov 5-HT1B/1D, aj zolmitriptán sa viaže na melanín.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

manitol (E421)

mikrokryštalická celulóza

sodná soľ kroskarmelózy

koloidný oxid kremičitý bezvodý

magnéziumstearát (E470b)


Obal tablety:

hypromelóza (E 464)

oxid titaničitý (E 171)

makrogol 400

makrogol 8000

žltý oxid železitý (E 172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Zolmitriptan Zentivaje dodávaný v OPA/Al/PVC/Al blistroch.


Veľkosť balenia: 2 filmom obalené tablety


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, k. s.

U Kabelovny 130

102 37 Praha 10

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


33/0088/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21. februára 2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015

9


Zolmitriptan Zentiva 2,5 mg filmom obalené tablety