+ ipil.sk

Zovirax 200 mg/5 mlPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/05823

Písomná informácia pre používateľa


Zovirax 200 mg/5 ml

perorálna suspenzia

aciklovir


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Zovirax a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zovirax

3. Ako užívať Zovirax

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Zovirax

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Zovirax a na čo sa používa


Perorálna suspenzia Zovirax 200 mg/5 ml (v tejto písomnej informácii pre používateľa uvádzaná ako Zovirax) obsahuje liečivo nazývané aciklovir a patrí do skupiny liekov nazývaných antivirotiká (protivírusové lieky). Účinkuje tým, že zabíja vírusy alebo zabraňuje ich rastu.


Zovirax sa môže používať na:

 liečbu ovčích kiahní a pásového oparu,

 liečbu oparu na perách a genitálneho herpesu (oparu na pohlavných orgánoch),

 zabránenie návratu oparu na perách a genitálneho herpesu po tom, ako ste ich už mali

 zabránenie vzniku oparu na perách a genitálneho herpesu u ľudí, ktorých imunitný systém slabšie funguje, čo znamená, že ich telo je menej schopné bojovať s infekciami.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zovirax


Neužívajte Zovirax

 ak ste alergický na aciklovir alebo valaciklovir alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Ak sa vás to týka, neužívajte Zovirax. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Zovirax.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Zovirax, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 ak máte problémy s obličkami,

 ak máte viac ako 65 rokov.

Ak si nie ste istý, či sa vás uvedené týka, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Zovirax.


Je dôležité, aby ste počas užívania Zoviraxu pili veľké množstvo vody.


Iné lieky a Zovirax

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To sa týka aj liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, vrátane liekov rastlinného pôvodu.


Svojho lekára alebo lekárnika informujte hlavne vtedy, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

 probenecid, používa sa na liečbu dny,

 cimetidín, používa sa na liečbu žalúdkových vredov,

 mofetilmykofenolát, používa sa na to, aby zabránil telu odvrhnúť transplantované orgány.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekánikom predtým, ako začnte užívať tento liek.


3. Ako užívať Zovirax


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie tohto lieku

 Tento liek užívajte ústami.

 Na presné odmeranie potrebnej dávky použite priloženú odmerku.

 Zovirax začnite užívať čo najskôr ako je to možné.

Dávka, ktorú máte užívať, bude závisieť od dôvodu, prečo vám bol Zovirax predpísaný. Váš lekár sa s vami o tom porozpráva.


Liečba ovčích kiahní a pásového oparu

 Zvyčajnou dávkou sú štyri plné 5 ml odmerky päťkrát denne.

 Medzi užitím jednotlivých dávok dodržiavajte 4‑hodinový odstup.

Navrhované časy užívania sú: 7.00 hod., 11.00 hod., 15.00 hod, 19.00 hod. a 23.00 hod.

 Zovirax musíte užívať sedem dní.


Liečba oparu na perách a genitálneho herpesu

 Zvyčajná dávka je jedna plná 5 ml odmerka päťkrát denne.

 Medzi užitím jednotlivých dávok dodržiavajte 4‑hodinový odstup.

Navrhované časy užívania sú: 7.00 hod., 11.00 hod., 15.00 hod, 19.00 hod. a 23.00 hod.

 Zovirax musíte užívať päť dní, alebo dlhšie, ak vám to nariadil váš lekár.


Predchádzanie návratu oparu na perách a genitálneho herpesu po tom, ako ste ich už mali

 Zvyčajná dávka je jedna plná 5 ml odmerka štyrikrát denne.

 Medzi užitím jednotlivých dávok sa snažte dodržiavať 6‑hodinový odstup.

 Zovirax musíte užívať dovtedy, kým vám lekár nepovie, aby ste ho prestali užívať.


Predchádzanie vzniku oparu na perách a genitálneho herpesu u ľudí, ktorých imunitný systém slabšie funguje a ktorých telo je menej schopné bojovať s infekciami

 Zvyčajná dávka je jedna plná 5 ml odmerka štyrikrát denne.

 Medzi užitím jednotlivých dávok sa snažte dodržiavať 6‑hodinový odstup.

 Zovirax musíte užívať dovtedy, kým vám lekár nepovie, aby ste ho prestali užívať.


Váš lekár môže upraviť dávku Zoviraxu, ak:

je určený dieťaťu,

máte viac ako 65 rokov,

máte problémy s obličkami. Ak máte problémy s obličkami, je dôležité, aby ste počas liečby Zoviraxom pili veľké množstvo vody.

Ak sa vás niečo z uvedeného týka, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať Zovirax.


Ak užijete viac Zoviraxu, ako máte

Zovirax zvyčajne nie je škodlivý, pokiaľ ho neužívate v priveľkom množstve počas niekoľkých dní. Ak užijete priveľké množstvo Zoviraxu, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Vezmite si so sebou balenie lieku.


Ak zabudnete užiť Zovirax

 Ak zabudnete užiť Zovirax, užite ho hneď, ako si na to spomeniete. Ak sa však blíži čas užitia vašej ďalšej dávky, zabudnutú dávku vynechajte.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Počas užívania tohto lieku sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:


Alergické reakcie (postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb)

Ak máte alergickú reakciu, prestaňte užívať Zovirax a bezodkladne vyhľadajte lekára. Medzi prejavy alergickej reakcie môžu patriť:

vyrážka, svrbenie alebo žihľavka na koži,

opuch tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela,

namáhavé dýchanie, pískavé dýchanie alebo ťažkosti s dýchaním,

nevysvetliteľná horúčka (vysoká teplota) a mdloby, najmä pri postavení sa.


Medzi ďalšie vedľajšie účinky patria:


Časté (postihujú menej ako 1 z 10 osôb)

bolesť hlavy

závraty

napínanie na vracanie alebo vracanie

hnačka

bolesť žalúdka

vyrážka

kožná reakcia po vystavení sa slnečnému žiareniu (fotosenzitivita)

svrbenie

únava

horúčka.


Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)

svrbivá vyrážka podobná žihľavke

vypadávanie vlasov.


Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb)

sťažené dýchanie

vplyv na výsledky niektorých vyšetrení krvi a moču

opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla.


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 osôb)

 krvácanie z nosa a ľahšia tvorba krvných podliatin ako zvyčajne

 slabosť

 nepokoj alebo zmätenosť

 triaška alebo chvenie rúk

 halucinácie (videnie vecí alebo počutie zvukov, ktoré nie sú skutočné)

záchvaty kŕčov

 nezvyčajná spavosť alebo ospalosť

 nestabilita pri chôdzi a nedostatočná koordinácia pohybov

 ťažkosti s hovorením

 neschopnosť jasného myslenia alebo úsudku

 bezvedomie (kóma)

 ochrnutie časti tela alebo celého tela

 poruchy správania, reči a pohybov oka

 stuhnutý krk a citlivosť na svetlo

 zápal pečene (hepatitída)

 zožltnutie kože a očných bielok (žltačka)

 problémy s obličkami, pri ktorých je znížená alebo zastavená tvorba moču

 bolesť v dolnej časti chrbta, v oblasti obličiek alebo tesne nad bokom (obličková bolesť).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Zovirax


 Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 Uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 25 °C

 Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Zovirax obsahuje


 Liečivo je aciklovir.

 Ďalšie zložky sú sorbitol 70%, glycerol, celulóza, metylparabén, propylparabén, banánová vôňa, vanilín a čistená voda.


Ako vyzerá Zovirax a obsah balenia


Zovirax sa dodáva vo fľaške zo skla jantárovej farby obsahujúcej 125 ml sivobielej suspenzie. Liek sa dodáva spolu s odmerkou s dvojitým zakončením. Jeden koniec odmerky slúži na odmeranie 5 ml suspenzie a druhý koniec odmerky slúži na odmeranie 2,5 ml.


Každých 5 ml suspenzie Zovirax obsahuje 200 mg acikloviru.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Galvaniho 7/A

821 04 Bratislava

Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2013.

1


Zovirax 200 mg/5 ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č: 2013/05823


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


Zovirax 200 mg/5 ml

perorálna suspenzia


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku


Liečivo: aciclovir 200 mg v 5 ml suspenzie.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Perorálna suspenzia.

Sivobiela perorálna suspenzia s banánovou vôňou.


4. Klinické údaje


4.1. Terapeutické indikácie


Perorálne formy Zoviraxu sú indikované na liečbu infekcií kože a slizníc, ktoré spôsobuje vírus Herpes simplex, vrátane primárneho a recidivujúceho genitálneho herpesu (okrem novorodeneckej infekcie HSV a ťažkých infekcií HSV u detí so zníženou imunitou).


Perorálne formy Zoviraxu sú indikované na supresiu (prevenciu recidív) rekurentných infekcií vírusom Herpes simplexu imunokompetentných pacientov.


Perorálne formy Zoviraxu sú indikované na profylaxiu infekcií vírusom Herpes simplex u pacientov so zníženou imunitou.


Perorálne formy Zoviraxu sú indikované na liečbu infekcií vírusom Varicella (ovčie kiahne) a Herpes zoster (pásový opar). Štúdie dokázali, že včasná liečba pásového oparu Zoviraxom mala priaznivý vplyv na bolesť a je schopná znížiť incidenciu postherpetickej neuralgie (zosterová bolesť).


Perorálne formy Zoviraxu sú indikované na liečbu niektorých ťažko imunodeficientných pacientov, menovite pacientov s pokročilým ochorením HIV (počty CD4+ <200/mm3, vrátane pacientov s AIDS a ťažkého ARC) alebo po transplantácii kostnej drene. Štúdie dokázali, že perorálny Zovirax, podávaný súčasne s antiretrovírusovou liečbou (hlavne perorálny Retrovir), znížil úmrtnosť u pacientov s pokročilým ochorením HIV, a že perorálny Zovirax, ktorému predchádzala mesačná liečba intravenóznym Zoviraxom, znižuje úmrtnosť u pacientov po transplantácii kostnej drene. Naviac perorálny Zovirax poskytoval účinnú profylaxiu herpetických ochorení.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Liečba infekcií vírusom Herpes simplex:

Na liečbu infekcií vírusom Herpes simplex sa má užívať 200 mg Zoviraxu päťkrát denne v približne štvorhodinových intervaloch, pričom sa vynecháva nočná dávka. Liečba má trvať päť dní, ale pri ťažkých primárnych infekciách sa môže predĺžiť.


U ťažko imunodeficientných pacientov (napr. po transplantácii kostnej drene) alebo u pacientov s porušenou resorpciou z čreva je možné dávku zdvojnásobiť na 400 mg, prípadne je treba zvážiť i intravenóznu aplikáciu.


S podávaním sa má začať čo najskôr po objavení infekcie; u rekurentných infekcií sa má začať už v prodromálnom období alebo pri prvom objavení lézií.


Supresia infekcií vírusom Herpes simplex:

K supresii infekcií vírusom Herpes simplex u pacientov s normálnou funkciou imunitného systému sa používa dávka 200 mg Zoviraxu štyrikrát denne v približne šesťhodinových intervaloch.


U mnohých pacientov je možné prejsť na veľmi vhodné podávanie 400 mg Zoviraxu dvakrát denne v približne dvanásťhodinových intervaloch.


Postupná titrácia nadol k 200 mg Zoviraxu trikrát denne v približne osemhodinových intervaloch, alebo dokonca len dvakrát denne v približne dvanásťhodinových intervaloch, sa môže prejaviť ako dostatočne účinná.


U niektorých pacientov sa môže objaviť exacerbácia infekcie aj pri celkovej dennej dávke 800 mg Zoviraxu.


Liečba sa má prerušiť pravidelne v intervaloch od šesť do dvanásť mesiacov, aby sa mohli sledovať možné zmeny v prirodzenom priebehu ochorenia.


Profylaxia infekcií vírusom Herpes simplex u pacientov s oslabenou imunitou:

Na profylaxiu infekcií vírusom Herpes simplex u pacientov s oslabenou imunitou sa má užívať 200 mg Zoviraxu štyrikrát denne v približne šesťhodinových intervaloch.


U ťažko imunodeficientných pacientov (napr. po transplantácii kostnej drene) alebo u pacientov s porušenou resorpciou z čreva je možné dávku zdvojnásobiť na 400 mg, prípadne je treba zvážiť i možnosť intravenóznej aplikácie.


Trvanie profylaktického podávania je podmienené trvaním rizikového obdobia.


Liečba infekcií vírusom Varicella a Herpes zoster:

Na liečbu infekcií vírusom Varicella a Herpes zoster sa má užívať 800 mg Zoviraxu päťkrát denne v približne štvorhodinových intervaloch, pričom sa vynecháva nočná dávka. Liečba má trvať sedem dní.


U ťažko imunodeficientných pacientov (napr. po transplantácii kostnej drene) alebo u pacientov s porušenou resorpciou z čreva sa má zvážiť možnosť intravenóznej aplikácie.


S podávaním sa má začať čo najskôr po objavení infekcie. Liečba dosahuje lepšie výsledky vtedy, keď sa s ňou začalo čo najskôr po nástupe vyrážok.


Liečba ťažko imunodeficientných pacientov:

Na liečbu pacientov s prejavmi ťažkej imunodeficiencie sa má podávať 800 mg Zoviraxu štyrikrát denne v približne šesťhodinových intervaloch.


Liečbe pacientov po transplantácii kostnej drene má predchádzať až mesačné intravenózne podávanie Zoviraxu (pozri Informácie o predpisovaní infúzie Zovirax I.V.)


U pacientov po transplantácii kostnej drene bolo študované trvanie liečby 6 mesiacov (od 1 do 7 mesiacov po transplantácii). U pacientov s pokročilým ochorením HIV trvala študovaná liečba 12 mesiacov, ale je pravdepodobné, že títo pacienti by v záujme profitovania z dlhodobejšej liečby v nej pokračovali.


Pediatrická populácia

Na liečbu infekcií vírusom Herpes simplex a na profylaxiu infekcií vírusom Herpes simplex u imunodeficientných pacientov sa má Zovirax podávať deťom od dvoch rokov v dávkach ako pre dospelých a u detí mladších ako dva roky sa má podávať polovičná dávka ako dospelým.


Na liečbu varicelly možno podávať deťom starším ako šesť rokov 800 mg Zoviraxu štyrikrát denne a deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov môžeme podávať 400 mg Zoviraxu štyrikrát denne.


Deťom mladším ako dva roky môžeme podávať 200 mg Zoviraxu štyrikrát denne. Dávkovanie by mohlo byť presnejšie pri prepočítavaní 20 mg Zoviraxu/kg telesnej hmotnosti (nesmie prekročiť 800 mg) štyrikrát denne. Liečba má trvať päť dní.


O supresii infekcií vírusom Herpes simplex alebo o liečbe infekcií vírusom Herpes zoster nie sú u detí s dobrou funkciou imunitného systému žiadne dostupné údaje.


Na liečbu ťažko imunodeficientných detí starších ako dva roky sa podľa malého množstva údajov odporúča podávanie dávok ako pre dospelých.

Dávkovanie u starších osôb:

U starších osôb sa musí vziať do úvahy možnosť poruchy funkcie obličiek a v prípade jej výskytu sa má dávkovanie náležite upraviť (pozri Dávkovanie pri poruche funkcie obličiek uvedené nižšie).

Je nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú hydratáciu starších pacientov, ktorí užívajú vysoké perorálne dávky Zoviraxu.


Dávkovanie pri poruche funkcie obličiek:

Pri podávaní Zoviraxu pacientom s poruchou funkcie obličiek je potrebná opatrnosť a je nevyhnuté zabezpečiť dostatočnú hydratáciu.


Pri liečbe infekcií vírusom Herpes simplex u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 10 ml/minútu) sa odporúča upraviť dávku acikloviru na 200 mg dvakrát denne podávaných v približne dvanásťhodinových intervaloch.


Pri liečbe infekcií Herpes zoster sa odporúča upraviť dávku acikloviru na 800 mg dvakrát denne podávaných v približne dvanásťhodinových intervaloch u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 10 ml/minútu) a na 800 mg trikrát denne podávaných v približne osemhodinových intervaloch u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu v rozsahu 10 ‑ 25 ml/minútu).


Spôsob podávania


Na vnútorné použitie.


  1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na aciklovir a valaciklovir alebo na ktorúkoĺvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov, ktorým sú podávané i.v. alebo vysoké perorálne dávky acikloviru, je nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú hydratáciu.


Pri používaní acikloviru s ďalšími nefrotoxickými liekmi sa zvyšuje riziko poruchy funkcie obličiek.


Používanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek a u starších pacientov:

Aciklovir je vylučovaný močom, a preto sa u pacientov s poruchou funkcie obličiek musí znížiť dávka (pozri časť 4.2.). U starších pacientov je funkcia obličiek pravdepodobne znížená a preto sa v tejto vekovej skupine musí zvážiť potreba zníženia dávky. Starší pacienti aj pacienti s poruchou funkcie obličiek sú vystavení zvýšenému riziku vzniku neurologických vedľajších účinkov a musia byť pozorne sledovaní so zameraním sa na prejavy týchto účinkov. V hlásených prípadoch boli tieto reakcie zvyčajne reverzibilné po prerušení liečby (pozri časť 4.8.).

Prolongované alebo opakované kúry aciklovirom u ťažko imunodeficientných jedincov môžu viesť k selekcii vírusových kmeňov s nižšou citlivosťou, ktoré nemusia reagovať na pokračujúcu liečbu aciklovirom (pozri časť 5.1.).


4.5. Liekové a iné interakcie


Aciklovir je vylučovaný predovšetkým v nezmenenej forme močom prostredníctvom aktívnej renálnej tubulárnej sekrécie. Ktorékoľvek súčasne užívané liečivo, ktoré je vylučované tým istým mechanizmom, môže zvyšovať plazmatickú koncentráciu acikloviru. Probenecida cimetidínzvyšujú AUC acikloviru týmto mechanizmom a tiež znižujú obličkový klírens acikloviru. Podobne bol pozorovaný nárast AUC acikloviru a inaktívneho metabolitu mofetilmykofenolátu, imunosupresíva používaného u pacientov po transplantáciách, pri ich súčasnom podávaní. Nakoľko je však terapeutický index acikloviru široký, nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Experimentálna štúdia s piatimi mužmi ukázala, že súbežná liečba aciklovirom zvýšila AUC celkovo podávaného teofylínupribližne o 50 %. Odporúča sa merať plazmatické koncentrácie teofylínu počas súbežnej liečby aciklovirom.


4.6. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:

O používaní acikloviru u gravidných žien sa má uvažovať iba v prípade keď potenciálny prínos prevažuje nad možnosťou neznámeho rizika.


Výsledky užívania akejkoľvek formy Zoviraxu sú zdokumentované v post-marketingovom tehotenskom registri so súčasným užívaním acikloviru. Údaje z registra nedokázali nárast výskytu vrodených vád detí u žien vystavených účinkom Zoviraxu oproti bežnej populácii. Defekty, ktoré sa objavili, neboli jednotné ani neboli rovnakého druhu, aby mohli naznačovať spoločnú príčinu. Systémové podávanie acikloviru v medzinárodne akceptovaných štandardných testoch nevyvolalo embryotoxické ani teratogénne účinky u králikov, potkanov alebo myší. V neštandardných testoch na potkanoch boli pozorované abnormality plodu, ale len po podávaní takých vysokých subkutánnych dávok, ktoré vyvolali toxické prejavy u gravidných samíc. Klinický význam týchto zistení je nejasný.


Laktácia:

Po perorálnom podaní 200 mg acikloviru päťkrát denne bol stanovený aciklovir v materskom mlieku v koncentráciách od 0,6- do 1,4-násobku príslušných plazmatických koncentrácií. Tieto koncentrácie by mohli potenciálne vystavovať dojčatá dávke acikloviru až do 0,3 mg/kg/deň. Je preto vhodné zachovať opatrnosť pri podávaní Zoviraxu dojčiacim matkám.


Fertilita:

Pozri klinické štúdie v časti 5.2.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri posudzovaní pacientovej schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje sa má pamätať na klinický stav pacienta a profil nežiaducich účinkov acikloviru. Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch acikloviru na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Škodlivý účinok na takéto aktivity okrem toho nie je možné predvídať na základe farmakológie liečiva.


4.8. Nežiaduce účinky


Nižšie uvedené kategórie frekvencie spojenej s nežiaducimi účinkami sú odhadmi. Pre väčšinu nežiaducich účinkov neboli k dispozícii vhodné údaje pre odhad výskytu. Nežiaduce účinky sa okrem toho môžu líšiť vo výskyte v závislosti od indikácie.


Na klasifikáciu nežiaducich účinkov v zmysle frekvencie sa použilo nasledujúce pravidlo: veľmi časté ≥1/10, časté ≥1/100 až <1/10, menej časté ≥1/1 000 až <1/100, zriedkavé ≥1/10 000 až <1/1 000, veľmi zriedkavé <1/10 000.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé: Anémia, leukopénia, trombocytopénia


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: Anafylaxia


Psychické poruchy a poruchy nervového systému

Časté: Bolesť hlavy, závrat

Veľmi zriedkavé: Agitovanosť, zmätenosť, tremor, ataxia, dyzartria, halucinácie, psychotické
príznaky, kŕče, somnolencia, encefalopatia, kóma


Vyššie uvedené nežiaduce účinky sú obvykle reverzibilné a zvyčajne hlásené u pacientov s poruchou

funkcie obličiek alebo s inými predispozičnými faktormi (pozri časť 4.4.).


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé: Dyspnoe


Poruchy gastrointestinálne traktu

Časté: Nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: Reverzibilný vzostup bilirubínu a pečeňových enzýmov

Veľmi zriedkavé: Hepatitída, žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: Pruritus, vyrážka (vrátane fotosenzitivity)

Menej časté: Urtikária, zrýchlené difúzne vypadávanie vlasov


Zrýchlené difúzne vypadávanie vlasov sa spája so širokým spektrom chorobných procesov a liekov,

jeho vzťah k liečbe aciklovirom nie je jasný.


Zriedkavé: Angioedém


Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé: Vzostup hladiny močoviny a kreatinínu v krvi

Veľmi zriedkavé: Akútne zlyhanie obličiek, bolesť obličiek


Bolesť obličiek môže súvisieť so zlyhaním obličiek.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Únava, horúčka


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9. Predávkovanie


Prejavy a príznaky

Aciklovir sa z gastrointestinálneho traktu vstrebáva iba čiastočne. U pacientov, po jednorazovej dávke až do 20 g acikloviru, neboli zvyčajne pozorované toxické účinky. Náhodné, opakované predávkovanie perorálnym aciklovirom počas niekoľkých dní bolo spojené s gastrointestinálnymi účinkami (ako napríklad nauzea a vracanie) a neurologickými účinkami (bolesti hlavy a zmätenosť).


Predávkovanie intravenóznym aciklovirom viedlo ku zvýšeniu hladiny kreatinínu v sére, dusíka močoviny v krvi a k následnému zlyhaniu obličiek. Pri intravenóznom predávkovaní boli popisované aj neurologické účinky, vrátane zmätenosti, halucinácií, agitovanosti, kŕčov a bezvedomia.


Liečba

U pacientov je nutné sledovať známky toxicity. Symptomatické predávkovanie možno zvládnuť hemodialýzou, nakoľko hemodialýza významne zvyšuje odstraňovanie acikloviru z krvi.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:antivirotikum, nukleozidy a nukleotidy s výnimkou inhibítorov reverznej transkriptázy
ATC kód: J05AB01


Mechanizmus účinku

Aciklovir je syntetický purínový nukleozidový analóg s inhibičnou aktivitou in vitroaj in vivoproti ľudskému herpes vírusu, vrátane vírusu Herpes simplex (HSV) typ 1 a 2, vírusu Varicella zoster (VZV), Epsteinov-Barrovej vírusu (EBV) a Cytomegalovírusu (CMV). Na bunkových kultúrach má aciklovir najväčšiu protivírusovú aktivitu voči HSV-1, následne (v poradí klesajúcej účinnosti) HSV-2, VZV, EBV a CMV.


Inhibičná aktivita acikloviru na HSV-1, HSV-2, VZV, EBV a CMV je vysoko selektívna. Enzým tymidínkináza (TK) normálnych, neinfikovaných buniek nevyužíva aciklovir efektívne ako substrát, a preto toxicita na hostiteľské bunky cicavcov je nízka; avšak TK kódovaná HSV, VZV a EBV premieňa aciklovir na monofosfát acikloviru, nukleozidový analóg, ktorý je ďalej prostredníctvom bunkových enzýmov konvertovaný na difosfát a nakoniec trifosfát. Aciklovir trifosfát interferuje s vírusovou DNA polymerázou a inhibuje replikáciu vírusovej DNA s výsledným ukončením reťazca, po ktorom nasleduje jeho inkorporácia do vírusovej DNA.


Prolongované alebo opakované kúry aciklovirom u ťažko imunodeficientných jedincov môžu viesť k selekcii vírusových kmeňov s nižšou citlivosťou, ktoré nemusia reagovať na pokračujúcu liečbu aciklovirom.


Väčšina klinických izolátov s nižšou citlivosťou preukazovala relatívny nedostatok vírusovej TK, boli však hlásené aj kmene so zmenenou vírusovou TK alebo DNA polymerázou. K objaveniu sa kmeňov s nižšou citlivosťou môže tiež viesť expozícia izolátov HSV acikloviru in vitro. Vzťah medzi citlivosťou izolátov HSV určenou in vitro a klinickou odpoveďou na liečbu aciklovirom nie je jasný.


Je potrebné upozorniť všetkých pacientov, aby zabránili možnému prenosu vírusu, obzvlášť v tých prípadoch, keď sú prítomné aktívne lézie.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Aciklovir sa resorbuje z čreva len čiastočne. Priemerné vrcholové rovnovážne plazmatické koncentrácie (Cmax) po dávke 200 mg každé štyri hodiny boli 3,1 μmol (0,7 μg/ml) a ekvivalentné minimálne plazmatické koncentrácie (Cmin) boli 1,8 μmol (0,4 μg/ml). Zodpovedajúce hladiny Cmaxpo dávke 400 mg a 800 mg každé štyri hodiny boli 5,3 μmol (1,2 μg/ml) a 8 μmol (1,8 μg/ml). Ekvivalentné hodnoty Cminboli 2,7 μmol (0,6 μg/ml) a 4 μmol (0,9 μg/ml).


U dospelých boli priemerné vrcholové rovnovážne plazmatické hladiny Cmaxpo hodinovej infúzii 2,5 mg/kg, 5 mg/kg, 10 mg/kg a 15 mg/kg namerané v poradí 22,7 μmol (5,1 μg/ml), 43,6 μmol (9,8 μg/ml), 92 μmol (20,7 μg/ml) a 105 μmol (23,6 μg/ml). Zodpovedajúce hladiny Cminpo siedmich hodinách boli 2,2 μmol (0,5 μg/ml), 3,1 μmol (0,7 μg/ml), 10,2 μmol (2,3 μg/ml) a 8,8 μmol (2,0 μg/ml). U detí starších ako jeden rok sa pozorovali podobné hladiny Cmaxa Cmin, ak bola dávka 250 mg/m2nahradená dávkou 5 mg/kg a dávka 500 mg/m2nahradená dávkou 10 mg/kg. U novorodencov a mladších dojčiat (vo veku 0-3 mesiace) liečených dávkami 10 mg/kg formou jednohodinovej infúzie každých 8 hodín bola pozorovaná Cmax61,2 μmol (13,8 μg/ml) a Cmin10,1 μmol (2,3 g/ml).

V osobitnej skupine novorodencov liečených dávkou 15 mg/kg podávanou každých 8 hodín sa preukázali zvýšenia hodnôt približne úmerné dávke, pričom hodnota Cmaxbola 83,5 mikromolu (18,8 mikrogramu/ml) a hodnota Cminbola 14,1 mikromolu (3,2 mikrogramu/ml).


Distribúcia

Hladiny acikloviru v mozgovomiechovom moku zodpovedali približne 50 % plazmatických hladín. Väzba na plazmatické bielkoviny je relatívne nízka (9 až 33 %), a preto ani nie sú iniciované liekové interakcie na väzobnom mieste.


Eliminácia

U dospelých je konečný plazmatický polčas acikloviru po intravenóznom podaní asi 2,9 hodiny. Väčšina liečiva sa vylučuje v nezmenenej forme obličkami. Obličkový klírens acikloviru je podstatne vyšší ako klírens kreatinínu, čo naznačuje, že okrem glomerulárnej filtrácie sa na vylučovaní lieku obličkami podieľa aj tubulárna sekrécia. 9-karboxymetoxy-metylguanín je jediným významným metabolitom acikloviru a predstavuje v moči asi 10 - 15 % podanej látky. Ak sa podá aciklovir jednu hodinu po podaní 1 g probenecidu, predĺži sa konečný plazmatický polčas o 18 %, ako aj plocha pod krivkou (AUC) závislosti plazmatickej koncentrácie od času o 40 %.


U mladších dojčiat (vo veku 0 - 3 mesiace) liečených dávkami 10 mg/kg formou jednohodinovej infúzie každých 8 hodín bol konečný plazmatický polčas 3,8 h.


Osobitné skupiny pacientov

U pacientov s chronickým zlyhaním obličiek bol priemerný konečný plazmatický polčas 19,5 hodín. Priemerný polčas acikloviru bol počas hemodialýzy 5,7 hodín. Plazmatické hladiny acikloviru klesli počas dialýzy približne o 60 %.


U starších ľudí postupne klesá celotelový klírens acikloviru so stúpajúcim vekom a súčasne s poklesom klírensu kreatinínu, hoci v konečnom plazmatickom polčase je len malá zmena.


Pri súčasnom podávaní acikloviru a zidovudinu u pacientov infikovaných HIV neboli v žiadnych štúdiách dokázané zjavné zmeny vo farmakokinetickom správaní sa týchto látok.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Mutagenita

Výsledky širokého spektra testov mutagenity in vitro a in vivo ukázali, že aciklovir nepredstavuje genetické riziko pre človeka.


Karcinogenita

V dlhodobých štúdiách na myšiach a potkanoch sa aciklovir neprejavil ako karcinogén.


Fertilita

Iba pri dávkach acikloviru, ktoré výrazne prekračovali odporúčané terapeutické hodnoty, boli hlásené u potkanov a psov zväčša reverzibilné vedľajšie účinky na spermatogenézu súvisiace s celkovou toxicitou. Dvojgeneračné štúdie u myší nedokázali žiadny vplyv (perorálne podávaného) acikloviru na fertilitu.


Teratogenita

Systémové podávanie acikloviru v medzinárodne prijatých štandardných testoch nespôsobilo embryotoxické ani teratogénne účinky u králikov, potkanov ani u myší. V neštandardných testoch u potkanov sa pozorovali fetálne abnormality, avšak iba pri takých vysokých subkutánnych dávkach, ktoré spôsobovali aj toxické prejavy u matiek. Klinická relevancia týchto výsledkov nie je známa.


6. Farmaceutické informácie


6.1. Zoznam pomocných látok


Sorbitol 70%

Glycerol

Celulóza

Metylparabén

Propylparabén

Banánová aróma,

Vanilín

Čistená voda


6.2. Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3. Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 25 °C.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


Fľaška zo skla jantárovej farby s hliníkovým uzáverom so závitom, PP odmerka s dvojitým zakončením (2,5 a 5 ml) s „CE“ značkou, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia:


1 x 125 ml


6.6. Špeciálne opatreniana likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Perorálna suspenzia Zovirax 200 mg/5 ml sa môže nariediť rovnakým objemom buď sirupu alebo 70% roztoku sorbitolu (nekryštalizujúceho).


Nariedený prípravok je stabilný počas 4 týždňov pri teplote 25 °C, ale odporúča sa, aby sa suspenzia nariedila tesne pred použitím.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.,

Galvaniho 7/A,

821 04 Bratislava,

Slovenská republika


8. Registračné číslo


42/0190/87-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21. október 1987

Dátum posledného predĺženia registrácie: 7. jún 2007


10. Dátum poslednej revízie textu


10/2013


1
Zovirax 200 mg/5 ml